acquisition - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

acquisition

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "acquisition" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 45 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
acquisition n. kazanma
acquisition n. kazanç
acquisition n. edinme
General
acquisition n. şirket alımı
acquisition n. edinim
acquisition n. alma
acquisition n. kazanç
acquisition n. alınan şey
acquisition n. yakalama
acquisition n. kütüphaneye yeni gelen kitap
acquisition n. edinti
Trade/Economic
acquisition temellük
acquisition şirket satın alma
acquisition bir şirketin diğerini devralması
acquisition şirket ele geçirme
acquisition alım
acquisition iktisap
acquisition kazanılan şey
acquisition iktisap
acquisition ele geçirme
acquisition satın alma
acquisition ilhak
acquisition tedarik
acquisition elde etme
acquisition kazanma
acquisition satınalma
acquisition iktisap etme
acquisition edinme
acquisition şirket hisselerinin ele geçirilmesi
acquisition elde edilen şey
Law
acquisition katma
acquisition devralma
acquisition kazanma
acquisition iktisap
Politics
acquisition satın alma
acquisition devralma
acquisition kazanım
acquisition edinme
acquisition edinim
Technical
acquisition belirleme
acquisition kazanma
acquisition edinme
Construction
acquisition ihzarat
Aeronautic
acquisition radar huzmesinin otomatik izleme için bir cisme bağlanması
Linguistics
acquisition edinim

Bedeutungen, die der Begriff "acquisition" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 205 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
make an acquisition v. (bir şirketi) devir/satın almak
acquisition of electronic journals n. elektronik yayınların alımı/temini
acquisition of knowledge n. bilgi edinme
acquisition of property n. mülkiyet sağlama
acquisition of property n. iktisap
acquisition of property n. mülkiyet edinme
acquisition plan n. tedarik planı
acquisition strategy n. tedarik stratejisi
acquisition value n. devralma değeri
data acquisition n. veri yakalama
housing (acquisition) support n. konut edindirme yardımı
knowledge acquisition n. bilgi edinme
language acquisition n. dil kazanımı
manual acquisition n. manuel yakalama
material acquisition n. malzeme tedariki
material acquisition decision process n. malzeme tedariki karar vereme süreci
second language acquisition n. ikinci dil kazanımı
skill acquisition n. beceri edinme
skill acquisition n. hüner edinme
talent acquisition n. yetenek kazanımı
target acquisition n. hedef tespiti
Trade/Economic
acquisition adjustment kar düzeltmeleri
acquisition agreement şirket satın alma anlaşması
acquisition cost edinim maliyeti
acquisition cost iktisap maliyeti
acquisition cost devralma maliyeti
acquisition cost edinme maliyeti
acquisition cost elde etme maliyeti
acquisition costs edinme maliyetleri
acquisition costs istihsal masrafları
acquisition date planlanan tarih
acquisition date alım tarihi
acquisition day edinim tarihi
acquisition day iktisap tarihi
acquisition loans iktisap kredileri
acquisition modes iktisap yolları
acquisition of shares hisselerin iktisabı
acquisition of subsidiaries iştiraklerin alımı
acquisition price iktisap fiyatı
acquisition price devralma fiyatı
acquisition price elde ediliş fiyatı
acquisition price satın alım fiyatı
acquisition through purchase satın alma yoluyla elde etme
amortization capitalized costs of acquisition of fixed assets sermayeye ekli duran varlıklar iktisap giderleri amortismanı
bona fide acquisition transaction gerçek kazanım işlemi
control share acquisition yönetimi ele geçirmeye yetecek miktarda hisse senedi alımı
cost of acquisition edinim maliyeti
cost of acquisition iktisap maliyeti
cost of an acquisition edinme maliyeti
cost of an acquisition ödenen bedel veya değiştirilen varlığın gerçeğe uygun değeri
cost of an acquisition elde etme maliyeti
customer acquisition müşteri edinme
date of acquisition alma tarihi
date of acquisition edinme günü
date of acquisition iktisap tarihi
date of acquisition satın alma tarihi
date of acquisition edinim tarihi
date of acquisition edinme tarihi
date of acquisition edinme tarihi
date of acquisition kazanım tarihi
date of acquisition satınalma tarihi
day of acquisition edinim tarihi
day of acquisition iktisap tarihi
deferred acquisition costs ertelenen edinme maliyetleri
deferred acquisition costs aktifleştirilen edinme maliyetleri
difference between the revenues generated and the expenses incurred and the acquisition costs of the goods sold within an accounting period basit usülde ticari kazanç
foreign acquisition dış kaynaklı alım
foreign acquisition of property arazi vb gibi varlıkların yabancılar tarafından alınması
merger and acquisition birleşme ve satın alma
net premium on acquisition net iktisap primi
original acquisition asli iktisap
original acquisition aslen iktisap
original acquisition dolaysız iktisap
post acquisition birleşme sonrası
post acquisition elde etmeden sonra
post-acquisition edinim sonrası
potential acquisition transactions potansiyel satın alma işlemleri
pre-acquisition process önalım süreci
pre-acquisition process ön-edinim süreci
reason of acquisition edinme sebebi
reason of acquisition edinme nedeni
reverse acquisition ters edinim
Law
acquisition by transfer of title devren kazanma
acquisition law iktisap yasası
acquisition of a right by statute of limitations hakkın müruru zaman yoluyla edinimi
acquisition of a right by statute of limitations hakkın müruru zaman yoluyla iktisabı
acquisition of citizenship vatandaşlığın kazanılması
acquisition of immovable property taşınmaz mülkiyetinin kazanılması
acquisition of movable property taşınır mülkiyetinin kazanılması
acquisition of nationality vatandaşlığın kazanılması
acquisition of ownership mülkiyetin iktisabı
acquisition of ownership mülkiyetinin kazanılması
acquisition of rights hakların kazanılması
acquisition of shares payların iktisabı
content acquisition içerik edinme
derivative acquisition devren iktisap
derivative acquisition devren iktisap
modes of acquisition iktisap tarikleri
nature of acquisition iktisabın yapısı
original acquisition asli iktisap
original acquisition aslen iktisap
original acquisition aslen kazanma
resumption/compulsory acquisition devletin vatandaşına ait mülke el koyması
resumption/compulsory acquisition istimlak
Politics
acquisition costs istihsal masrafları
land acquisition act arsa istimlak kanunu
land acquisition act arazi istimlak kanunu
public acquisition kamu satın alımı
Institutes
manuscript acquisition board eser sağlama kurulu
section of acquisition aksesyon şube müdürlüğü
Insurance
acquisition cost istihsal masrafı
Advertising
acquisition cost kazanma maliyeti
Technical
acquisition and tracking radar yakalama ve izleme radarı
automatic acquisition button otomatik yakalama butonu
data acquisition veri toplama
digital data acquisition systems sayısal veri alma sistemleri
image acquisition görüntü elde etme
supervisory control and data acquisition veri tabanlı kontrol ve gözetleme sistemi
target acquisition system hedefleme sistemi
Computer
acquisition and tracking radar yakalama ve izleme radarı
data acquisition bilgi elde etme
data acquisition veri toplama
data acquisition veri edinme
knowledge acquisition bilgi kazanma
Informatics
acquisition function veri edinme işlevi
data acquisition veri toplama
data acquisition veri edinme
data acquisition terminal veri toplama uçbirimi
intelligent data acquisition device akıllı veri toplama cihazı
knowledge acquisition bilgi edinme
language acquisition device dil edinim aygıtı
target acquisition hedef yakalama
Telecom
acquisition and tracking orderwire veri edinim ve izleme talep hattı
acquisition function veri edinme işlevi
acquisition indicator channel veri edinim gösterge kanalı
acquisition of signal işaretin kazanımı
acquisition of technology and knowledge teknoloji ve bilginin kazanılması
data acquisition veri toplama
data acquisition terminal veri toplama uçbirimi
data acquisition terminal veri giriş uçbirimi
mobile station access point acquisition mobil istasyon erişim noktasında veri elde etme
supervisory control and data acquisition merkezi denetim ve veri toplama
Electric
supervisory control and data acquisition merkezi kontrol ve veri izleme
Construction
staff acquisition personel alımı
Automotive
auto acquisition otomatik yakalama
Aeronautic
defense acquisition board savunma tedarik komitesi
Marine
automated meteorological data acquisition system otomatik olarak meteorolojik veri elde etme sistemi
ocean  data acquisition okyanus verisi elde etme
oceanographical data acquisition oşinografik veri elde etme
Psychology
concept acquisition kavram edinimi
knowledge acquisition bilgi edinimi
language acquisition dil edinimi
language acquisition device dil edinim mekanizması
language acquisition support system dil edinim destek sistemi
nativistic theory of language acquisition doğalcı dil edinim teorisi
Linguistics
acquisition of language dil edinimi
child language acquisition çocuğun dil edinimi
first language acquisition ilk dil edinimi
language acquisition dil edinimi
language acquisition dil edinim
language acquisition device dil edinim düzeneği
morpheme acquisition studies biçimbirim edinim çalışmaları
multiple language acquisition çoklu dil edinimi
order of acquisition edinim sırası
second language acquisition ikinci dil edinimi
second language acquisition testing ikinci dil edinimi sınavı
Environment
expropriation and land acquisition issues kamulaştırma ve arazi tahsisi
Geology
isothermal remanent magnetization acquisition and alternating field eş ısıl kalıntı mıknatıslanma oluşum ve alternatif alan
Military
acquisition indicator hedef tespit göstergesi
acquisition indicator hedef tespit müşiri
acquisition lead time tedarik temin süresi
acquisition of target hedef tespiti
acquisition of targets for fire support operations ateş desteği için hedef tespiti
acquisition radar yakalama radarı
acquisition value veri toplama değeri
acquisition-advice-code tedarik tavsiye kodu
automatic target acquisition otomatik hedef tespiti
battery acquisition radar batarya yakalama radarı
continuous acquisition and life cycle support sürekli tedarik ve ömür boyu destek
continuous acquisition and life-cycle support ömür boyu destek ve sürekli tedarik
continuous wave acquisition radar devamlı dalga yakalama radarı
date of acquisition tedarik tarihi
defence acquisition radar savunma tespit radarı
defence acquisition radar savunma yakalama radarı
federal acquisition regulation federal tedarik yönergesi
high power acquisition radar yüksek güçlü arama radarı
high-power acquisition radar yüksek güçlü arama radarı
hydrographic data acquisition hidrografik veri toplama
improved pulse acquisition radar geliştirilmiş pals tespit radarı
local acquisition radar mahalli tespit radarı
low power acquisition radar düşük takatli tespit radarı
low-coverage acquisition radar düşük örtü kapsamlı tespit ve yakalama radarı
low-power acquisition radar düşük takatli tespit radarı
medium-range unmanned aerial surveillance and target acquisition system orta menzilli insansız hava gözetleme ve hedef yoklama
mortar acquisition radar havan tespit radarı
pulse acquisition radar pals tespit radarı
security and target acquisition güvenlik ve hedef tespiti
signal acquisition unit sinyal yakalama ünitesi
special defence acquisition fund özel savunma tedarik fonu
surveillance and target acquisition gözetleme ve hedef tespiti
target acquisition hedef tespiti
target acquisition hedef tesbiti
target acquisition battery hedef tespit bataryası
target acquisition radar hedef tespit radarı
track acquisition achieved başarıyla saptanan iz