ordinary - Turkish English Dictionary
History

ordinary

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Meanings of "ordinary" in Turkish English Dictionary : 37 result(s)

English Turkish
Common Usage
ordinary adj. olağan
ordinary adj. basit
ordinary adj. alelade
ordinary adj. sıradan
ordinary adj. adi
General
ordinary n. yetkili makam
ordinary n. tabldot lokanta
ordinary n. sıra işi
ordinary n. alışılmış şey
ordinary n. lokanta
ordinary n. olağan şey
ordinary adj. her zamanki
ordinary adj. olağan
ordinary adj. basbayağı
ordinary adj. düzeysiz
ordinary adj. alışılagelmiş
ordinary adj. tipik
ordinary adj. alışılagelen
ordinary adj. basit
ordinary adj. mutat
ordinary adj. normal
ordinary adj. alışılmış
ordinary adj. harcıalem
ordinary adj. alelade
ordinary adj. bayağı
ordinary adj. ahım şahım olmayan
ordinary adj. adi
Trade/Economic
ordinary ayrıcalığı olmayan
ordinary mutat
ordinary doğal (hak)
ordinary yetkili merci
ordinary alışılmış
ordinary alelade
ordinary adi
Technical
ordinary yalın
ordinary olağan
ordinary sıradan

Meanings of "ordinary" with other terms in English Turkish Dictionary : 200 result(s)

English Turkish
General
become ordinary v. sıradanlaşmak
go beyond the ordinary v. alışılmışın dışına çıkmak
go beyond the ordinary v. ezber bozmak
an ordinary human being n. normal bir insan
ordinary care n. normal dikkat/özen
ordinary care n. asgari özen
ordinary care n. olması gereken/doğal dikkat/özen
ordinary care n. makul dikkat/özen
ordinary check n. adi çek
ordinary citizen n. sade vatandaş
ordinary crime n. adi suç
ordinary diligence n. normal ilgi ve dikkat
ordinary diligence n. normal dikkat
ordinary general assembly n. olağan genel kurul
ordinary hero n. sıradan kahraman
ordinary house n. sıradan ev
ordinary interest n. adi faiz
ordinary letter n. adi mektup
ordinary matter n. sıradan madde
ordinary meeting of the general assembly n. olağan genel kurul toplantısı
ordinary partnership n. adi ortaklık
ordinary passport n. umuma mahsus pasaport
ordinary people n. halk
ordinary people n. sıradan kişiler
ordinary person n. alelade insan
ordinary person n. sıradan kimse
ordinary person n. sıradan insan
ordinary person n. sıradan kişi
ordinary pet n. normal (sıradan) evcil hayvan
ordinary pitch n. normal eğim
ordinary ray n. adi ışın
ordinary rent n. adi kiralama
ordinary science n. olağan bilim
ordinary working hours n. normal çalışma saatleri
professor in ordinary n. ordinaryüs
above the ordinary adj. olağanüstü
out of ordinary adj. olağan dışı
out of the ordinary adj. alışılmamış
out of the ordinary adj. olağan dışı
out of the ordinary adj. sıradışı
out of the ordinary adj. olağanüstü
out of the ordinary adj. olağandışı
contrary to ordinary adv. alışılmışın aksine
in an ordinary day adv. sıradan bir günde
in ordinary adv. devamlı
in the ordinary course of things adv. usulen
in the ordinary course of things adv. normal olarak
Colloquial
an ordinary girl sıradan bir kız
ordinary people sıradan insanlar
Idioms
out of the ordinary olağandışı
out of the ordinary tuhaf
out of the ordinary nadir
out of the ordinary farklı
out of the ordinary alışılmışın dışında
out of the ordinary ender
out of the ordinary alışılmadık
out of the ordinary garip
Speaking
i'm an ordinary man ben sıradan bir adamım
we are all ordinary people hepimiz sıradan insanlarız
Trade/Economic
dilutive potential ordinary shares sulandırılmış yeni adi hisse senetleri
dilutive potential ordinary shares sulandırma etkisi olan potansiyel hisse senetleri
expenses and losses from other ordinary operations diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar
extra ordinary budget olağanüstü bütçe
extra ordinary gain olağan dışı gelir
gains on disposal of tangible fixed assets in the ordinary course of business işin normal seyri sırasında maddi duran varlıkların tasfiyesinden haynaklanan kazançlar
in the ordinary course of business işlerin normal seyri çerçevesinde
income and profit from other ordinary operations diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar
losses on disposal of tangible fixed assets in the ordinary course of business maddi duran varlıkların işin normal seyrinde kullanımından kaynaklanan zararlar
ordinary ability normal kapasite
ordinary activities olağan faaliyetler
ordinary agent daimi temsilci
ordinary annuity dönem sonunda elde edilen yıllık gelir
ordinary annuity olağan yıllık
ordinary annuity alelade yıllık taksit
ordinary annuity alelade yıllık gelir
ordinary appropriation adi ödenek
ordinary assets alelade aktifler
ordinary average özel avarya
ordinary average hususi avarya
ordinary bill adi konşimento
ordinary bill alelade fatura
ordinary bill ticari belge
ordinary bill adi senet
ordinary bill ticari senet
ordinary bill adı fatura
ordinary bill adi fatura
ordinary budget olağan bütçe
ordinary budget adi bütçe
ordinary capacity normal kapasite
ordinary capital tabii sermaye
ordinary company adi şirket
ordinary course olağan gidişat
ordinary course of business olağan iş süreci
ordinary course of business işin olağan gidişatı
ordinary course of business olağan iş alanı
ordinary credit alelade mahsup
ordinary creditor adi alacaklı
ordinary debt adi borç
ordinary depreciation olağan aşınma
ordinary depreciation normal aşınma
ordinary depreciation normal amortisman
ordinary depreciation olağan amortisman
ordinary expenditures olağan kamu masrafları
ordinary expenditures olağan kamu harcamaları
ordinary expenditures olağan kamu masraflar
ordinary expenditures olağan harcamalar
ordinary expenditures adi kamu masrafları
ordinary general meeting adi genel kurul toplantısı
ordinary general meeting olağan genel kurul toplantısı
ordinary guarantee adi kefalet
ordinary hazards olağan tehlikeler
ordinary hazards riskler
ordinary income olağan gelir
ordinary income adi gelir
ordinary income normal gelir
ordinary income and profits olağan gelir ve karlar
ordinary interest 360 gün üzerinden hesaplanan basit faiz
ordinary interest adi faiz
ordinary interest basit faiz
ordinary interest normal faiz
ordinary lease hizmet kiralaması
ordinary lease adi icar
ordinary lease adi kira
ordinary lease alelade kira
ordinary lease adı kira
ordinary least squares en küçük kareler yöntemi
ordinary life insurance ölüme bağlı hayat sigortası
ordinary liquidation alelade tasfiye
ordinary meeting of the board yönetim kurulu olağan toplantısı
ordinary meeting of the board of directors yönetim kurulu olağan toplantısı
ordinary member tabii üye
ordinary negligence olağan ihmal
ordinary partner adi ortak
ordinary partnership kollektif şirket
ordinary partnership adı ortaklık
ordinary partnership adi şirket
ordinary partnership adi ortaklık
ordinary partnership kolektif ortaklık
ordinary partnership adi şirket
ordinary partnership agreement adi ortaklık anlaşması
ordinary profit or loss olağan kar ve zararlar
ordinary profit or loss olağan kar veya zarar
ordinary rate adi telgraf ücreti
ordinary rent alelade kira
ordinary rent adi rant
ordinary rent adi kira
ordinary revenue adi gelir
ordinary revenue olağan gelir
ordinary revenue adi varidat
ordinary share adi hisse senedi
ordinary share rüçhanlı olmayan hisse senedi
ordinary share alelade hisse senedi
ordinary share adi hisse
ordinary share adi pay senedi
ordinary share adi hisse
ordinary share capital adi hisse sermayesi
ordinary shareholder adi hisse sahibi
ordinary shareholders adi hisse senedi hamilleri
ordinary shares adi aksiyon
ordinary shares adi hisse senedi
ordinary shares alelade hisse senedi
ordinary shares adi hisse senetleri
ordinary stock adi hisse senedi
ordinary stock ayrıcalıksız hisse senedi
ordinary stock adı hisse senedi
ordinary stock holder adi hisse sahibi
ordinary surety adi kefil
other ordinary expenses and loses diğer olağan gider ve zararlar
other ordinary expenses and losses diğer gider ve zararlar
other ordinary income and profits diğer olağan gelir ve karlar
potential ordinary share potansiyel adi hisse senedi
potential ordinary share olası adi hisse senedi
profit on ordinary activities after taxation vergiden sonraki olağan faaliyet karı
profit or loss on ordinary activities after taxation vergiden sonraki olağan faaliyet zararı
profit or loss on ordinary activities after taxation vergiden sonraki olağan faaliyet karı veya zararı
profit or loss on ordinary activities after taxation vergiden sonraki olağan faaliyet karı
tax on profit on ordinary activities olağan faaliyet karına ilişkin vergiler
two-class ordinary shares farklı temettü oranına sahip adi hisse senetleri
Law
court of ordinary vesayet ve miras davaları mahkemesi
lord of appeal in ordinary yüksek mahkeme istinaf dairesi hakimi
ordinary care gereken özen
ordinary court umumi mahkeme
ordinary court adli mahkeme
ordinary creditor adi alacaklı
ordinary general meeting olağan genel kurul
ordinary jurisdiction olağan yargı görevi
ordinary jurisdiction normal yargı yetkisi
ordinary justice adli yargı
ordinary legislative procedure olağan yasama yöntemi
ordinary legislative procedure olağan yasama usulü/prosedürü
ordinary loan adi ikraz
ordinary offence adi suç
ordinary partnership adi şirket
ordinary partnership adi şirket
ordinary prisoner adli tutuklu
ordinary private law contract olağan özel hukuk sözleşmesi
ordinary rent alelade kira
ordinary rent adi kira
ordinary share adi ortaklık
ordinary surety adi kefil