History
Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Meanings of "image" in Turkish English Dictionary : 40 result(s)

English Turkish
Common Usage
n. image imge
n. image görüntü
n. image imaj
n. image şekil
General
v. image şekillendirmek
v. image yansıtmak
v. image imgeleştirmek
n. image
n. image heykel
n. image resim
n. image suret
n. image kopya
n. image sanem
n. image simge
n. image put
n. image benzer
n. image hayal
n. image timsal
n. image kanı
n. image görüntü
n. image benzetme
n. image görünüş
n. image fikir
n. image tasvir
Trade/Economic
image tüketicilerin bir firmayı ve onun ürünlerini nasıl gördükleri
image imaj
Technical
image başlangıç sinyali
image görüntü
Computer
image görüntü görüntü
image yansıma
image imge
image görüntüsü
image görüntü
Informatics
image imge
image görüntü
Psychology
image imge
Linguistics
image imaj
image imge
image hayal
Painting
image betim

Meanings of "image" with other terms in English Turkish Dictionary : 150 result(s)

English Turkish
General
n. after image Bakılan görüntü ortadan kalktıktan sonra görsel alanda bir süre daha izlenebilen ardışık görüntü
n. corporate image şirketin imajı
n. electron image elektronik görüntü
n. global image global imaj
n. gray tone image gri tonlamalı imge
n. image building imaj geliştirme
n. image change imaj değişikliği
n. image interpretation görüntü yorumlama
n. image maker imaj yaratıcısı
n. image making imaj yaratma
n. image management imaj yönetimi
n. image processing görüntü işleme
n. image-worship putperestlik
n. mirror image fashion taklit moda
n. mirror-image symmetric ayna görünüşü simetrik
n. optical image optik görüntü
n. reflected image yansıyan görüntü
n. self image benlik saygısı
n. spitting image of hık demiş burnundan düşmüş
n. visual image görsel imaj
adj. made in the image of god tanrının kendi suretinde yaratılmış
adj. spitting image of benzeri
adj. very image of tıpkısı
Colloquial
be the spitting image of tıpkısı
Idioms
the very spit and image of hık demiş burnundan düşmüş
Trade/Economic
image pricing objective fiyatlandırmada imaj yaratma amacı
Politics
party image parti imajı
Tourism
negative image olumsuz imaj
Technical
anomalous image ayrıksı görüntü
digital image sayısal imge
digital image sayısal görüntü
electron optical image elektron optik görüntüsü
erect image düz görüntü
high-contrast image yüksek zıtlıklı görüntü
image analysis method görüntü analiz metodu
image archiving software görüntü depolama yazılımı
image compression görüntü basması
image compression system görüntü sıkıştırma sistemi
image definition görüntü netliği
image distance görüntü uzaklığı
image formation görüntü oluşumu
image frequency hayal frekans
image height resim yüksekliği
image impedance görüntü empedansı
image interpreter görüntü yorumlayıcı
image montaging görüntü kurgulama
image pick-up tube kamera tüpü
image plate görüntü plakası
image quality classes görüntü kalite sınıfları
image quality indicator görüntü kalite göstergesi
image quality indicators görüntü kalitesi göstergeleri
image quality of radiographs radyografların görüntü kalitesi
image restoration görüntü onarma
image-analysis system görüntü çözümleme dizgesi
image-plate detector görüntü plakalı almaç
intermediate image ara görüntü
lattice image örgü görüntüsü
mirror image aynadaki görüntü
optical image optik imge
primary image plane birincil görüntü düzlemi
shadow image gölge görüntü
sound image ses görüntüsü
stock image hazır görsel
tag image file format etiket görüntü dosya biçemi
Computer
after image değişiklik sonrası kopya
blown-up image yakınlaştırılmış görüntü
blown-up image büyütülmüş görüntü
blur image resmi flulaştır
card image kart görüntüsü
color image renkli görüntü
digital image sayısal imge
dynsrc image dynsrc resmi
flip image görüntü döndür
hide image info resim bilgisini sakla
image density görüntü yoğunluğu
image dissector görüntü tarayıcı
image document resim belgesi
image format görüntü biçimi
image load görüntü yükle
image map görüntü haritası
image optimum görüntü en uygun
image preview resim önizleme
image preview görüntü önizlemesi
image printer imge yazıcı
image reconstruction imgenin geriçatılması
image recontruction imgenin geriçatılması
image restoration imge onarımı
image scaling resim ölçekleme
image scanned taranan görüntü
image type yansıma türü
image url görüntü url
jpeg image jpeg görüntüsü
mirror-image ayna görüntü
new image yeni resim
paste button image düğme resmini yapıştır
png image png resmi
product image ürün görünüşü
progressive bi-level image compression kademeli iki seviyeli imaj sıkıştırma
real image gerçek görüntü
scan image resim tara
scanning image resim taranıyor
select image görüntü seç
size of image görüntü boyutu
slide image slayt resmi
source image kaynak resim
tagged image file format imlenmiş resim dosyası biçimi
upload image resmi yükle
Informatics
after-image değişiklik sonrası kopya
display image ekrandaki imge
electrostatic image elektrostatik imge
foreground image önplan imgesi
full-screen image tam ekran imge
image coding görüntü kodlama
image compression görüntü sıkıştırma
image memory görüntü belleği
image printer görüntü baskıcı
image segmentation imge bölütleme
inverted image ters dönmüş imge
mirror image ikiz görüntü
range image uzaklık imgesi
rollover image bukalemun imge
Telecom
image processing görüntü işleme
Electric
image force görüntü kuvveti
image interference görüntü girişimi
image ratio hayal frekans oranı
Television
image distortion görüntü bozulması
image height resim yüksekliği
tagged image file format masaüstü yayıncılıkta kullanılan grafik formatı
Construction
bright field image parlak alan görüntüsü
Medical
after image postimaj
body image beden imgesi
computer-assisted image processing bilgisayar yardımlı görüntüleme
image-guided surgery görüntüleme rehberliğindeki cerrahi
public image of nursing hemşireliğin toplumsal imajı
Psychology
eidetic image eidetik imaj
eidetic image düşsel imge
mirror-image perceptions ayna görüntüsü algıları
primordial image ilkel imaj
Optics
image enhancement görüntü güçlendirme
iris image iris görüntüsü
positive after-image pozitif ardgörüntü
primary image plane birincil görüntü düzlemi
Math
image points görüntü noktaları
Physics
virtual image edimsiz görüntü
Linguistics
acoustic image ses-duyuntusu
Environment
image intensifier görüntü yoğunlaştırıcı
Geology
digital image dijital görüntü
Cinema
ghost image taşma
Photography
actual image gerçek görüntü
real image gerçek görüntü