Homepage Premium Translation Synonyms About Us Tools Resources Forum Contact
Login Register | Türkçe
Auto Complete : On | Off
Keyboard History

image


Meanings of "image" in Turkish : 40 result(s)

Category English Turkish
1 Common Usage n. image şekil >
2 Common Usage n. image imaj >
3 Common Usage n. image imge >
4 Common Usage n. image görüntü >
5 General v. image yansıtmak >
6 General v. image şekillendirmek >
7 General v. image imgeleştirmek >
8 General n. image >
9 General n. image görüntü >
10 General n. image görünüş >
11 General n. image resim >
12 General n. image benzetme >
13 General n. image fikir >
14 General n. image sanem >
15 General n. image suret >
16 General n. image tasvir >
17 General n. image timsal >
18 General n. image kopya >
19 General n. image put >
20 General n. image benzer >
21 General n. image heykel >
22 General n. image kanı >
23 General n. image hayal >
24 General n. image simge >
25 Trade/Economic image tüketicilerin bir firmayı ve onun ürünlerini nasıl gördükleri >
26 Trade/Economic image imaj >
27 Technical image başlangıç sinyali >
28 Technical image görüntü >
29 Computer image imge >
30 Computer image görüntü görüntü >
31 Computer image görüntüsü >
32 Computer image yansıma >
33 Computer image görüntü >
34 Informatics image görüntü >
35 Informatics image imge >
36 Psychology image imge >
37 Linguistics image hayal >
38 Linguistics image imaj >
39 Linguistics image imge >
40 Painting image betim >

Meanings of "image" with other terms : 150 result(s)

Category English Turkish
1 General v. change image imaj değiştirmek >
2 General v. create bad image kötü imaj oluşturmak >
3 General v. give a new image to yeni bir imaj vermek >
4 General v. give a new image to yeni imaj kazandırmak >
5 General v. give a new image to yeni bir imaj kazandırmak >
6 General v. improve one's image imajını düzeltmek >
7 General v. project an image imaj vermek/yansıtmak >
8 General v. tarnish one's image imajını sarsmak >
9 General v. tarnish one's image imajını bozmak >
10 General n. a simple image basit bir görüntü >
11 General n. after image Bakılan görüntü ortadan kalktıktan sonra görsel alanda bir süre daha izlenebilen ardışık görüntü >
12 General n. audio image audio-görüntü >
13 General n. bad image kötü imaj >
14 General n. corporate image şirketin imajı >
15 General n. corporate image şirket imajı >
16 General n. corporate image kurum imajı >
17 General n. electron image elektronik görüntü >
18 General n. global image global imaj >
19 General n. global image küresel imaj >
20 General n. good image iyi imaj >
21 General n. graven image put >
22 General n. gray tone image gri tonlamalı imge >
23 General n. image analysis görüntü analizi >
24 General n. image building imaj geliştirme >
25 General n. image building imaj inşası >
26 General n. image change imaj değişikliği >
27 General n. image displacement hayal kayması >
28 General n. image engineering imaj mühendisliği >
29 General n. image enhancement görüntü güçlendirme >
30 General n. image interpretation görüntü yorumlama >
31 General n. image interpreter hayal yorumlayıcı >
32 General n. image maker imaj danışmanı >
33 General n. image maker imaj yaratıcısı >
34 General n. image making imaj yaratma >
35 General n. image management imaj yönetimi >
36 General n. image of an aggressive fellow countryman agresif memleket delikanlısı imajı >
37 General n. image pattern görüntü biçimi >
38 General n. image processing görüntü işleme >
39 General n. image-worship putperestlik >
40 General n. latent image gizli görüntü >
41 General n. latent image görünmeyen resim >
42 General n. magnetic image manyetik görüntü >
43 General n. mirror image akis >
44 General n. mirror image tıpkısının aynısı >
45 General n. mirror image fashion taklit moda >
46 General n. mirror-image symmetric ayna görünüşü simetrik >
47 General n. mirror-image symmetric sağ-sol simetrik >
48 General n. negative image negatif görüntü >
49 General n. new image yeni imaj >
50 General n. optical image optik görüntü >
51 General n. positive image pozitif görüntü >
52 General n. reflected image yansıyan suret >
53 General n. reflected image yansıyan görüntü >
54 General n. self image benlik saygısı >
55 General n. self-image kişinin kendini tanıması >
56 General n. spitting image of hık demiş burnundan düşmüş >
57 General n. stereoscopic image üçboyutlu görüntü >
58 General n. the diary of image imgenin günlüğü >
59 General n. very image of hık demiş burnundan düşmüş >
60 General n. virtual image zahiri görüntü >
61 General n. visual image görsel imaj >
62 General adj. burned in image izi kalan görüntü >
63 General adj. living image of tıpkısı >
64 General adj. made in the image of god tanrının kendi suretinde yaratılmış >
65 General adj. spitting image of aynı >
66 General adj. spitting image of benzeri >
67 General adj. spitting image of tıpkısı >
68 General adj. very image of tıpkısı >
69 General adj. very image of aynı >
70 General adj. very image of benzeri >
71 Trade/Economic brand image marka imajı >
72 Trade/Economic commercial image ticari imaj >
73 Trade/Economic corporate image şirket imajı >
74 Trade/Economic corporate image kurumsal imaj >
75 Trade/Economic image management imaj yönetimi >
76 Trade/Economic image pricing objective fiyatlandırmada imaj yaratma amacı >
77 Trade/Economic image utility kanı faydası >
78 Trade/Economic patient's cat scan image hastanın bilgisayarlı tomografi görüntüsü >
79 Trade/Economic self-image congruence öz-imaj uyumu >
80 Trade/Economic tarnish image imajını zedelemek >
81 Politics party image parti imajı >
82 Politics poor image olumsuz imaj >
83 Politics tarnish turkey's image türkiye'nin imajını zedelemek >
84 Technical acuity of colour image renkli görüntü keskinliği >
85 Technical additive method of image separation görüntü ayrımı için katmalı işlem >
86 Technical additive method of image separation görüntü ayrımı kalmalı işlem >
87 Technical anamorphic image anamorföz görüntü >
88 Technical anamorphic image anamorfoz görüntü >
89 Technical apparent image görünür görüntü >
90 Technical auditory image işitsel imaj >
91 Technical background image arkadan görüntü >
92 Technical binary image ikili imge >
93 Technical black-and-white image siyah-beyaz görüntü >
94 Technical card image kart görüntüsü >
95 Technical core-image library ana bellek görüntülü kitaplık >
96 Technical digital image sayısal imge >
97 Technical digital image sayısal görüntü >
98 Technical edge image ayrıt imgesi >
99 Technical electron image tube elektron görüntü tüpü >
100 Technical electronic image elektronik imge >
101 Technical erect image düz görüntü >
102 Technical ghost image peri >
103 Technical ghost image hayal >
104 Technical ghost image hayalet >
105 Technical ghost image gölge >
106 Technical image admittance ' görüntü admitansı >
107 Technical image attenuation görüntü zayıflaması >
108 Technical image attenuation constant görüntü zayıflama sabiti >
109 Technical image carrier resim taşıyıcı dalga >
110 Technical image dissector görüntü bölücüsü >
111 Technical image dissector görüntü çözümleyici >
112 Technical image dissector görüntü tarayıcı >
113 Technical image distortion görüntü bozulması >
114 Technical image drop-out resim kesilmesi >
115 Technical image force görüntü kuvveti >
116 Technical image frequency hayal frekans >
117 Technical image frequency ikiz sıklık >
118 Technical image height resim yüksekliği >
119 Technical image iconoscope görüntü ikonoskopu >
120 Technical image impedance görüntü empedansı >
121 Technical image intensifier tube imge yoğunlaştırıcı tüp >
122 Technical image interference görüntü girişimi >
123 Technical image orthicon görüntülü ortikon >
124 Technical image phase constant görüntü faz sabiti >
125 Technical image pick-up tube kamera tüpü >
126 Technical image processing imge işleme >
127 Technical image ratio hayal frekans oranı >
128 Technical image reconstruction imgenin geriçatılması >
129 Technical image response hayal frekans etkisi >
130 Technical image storing tube görüntü depolama tüpü >
131 Technical image.. başlangıç sinyali >
132 Technical image-orthicon camera görüntü ortikon kamera >
133 Technical infrared image converter kızılaltı görüntü çeviricisi >
134 Technical inverted image ters görüntü >
135 Technical latent image gizli görüntü >
136 Technical latent image görünmeyen resim >
137 Technical optical image optik imge >
138 Technical range image erim imgesi >
139 Technical reverse image ters görüntü >
140 Technical sharp image keskin imaj >
141 Technical sound image ses görüntüsü >
142 Technical still image duruk imge >
143 Technical tag image file format etiket görüntü dosya biçemi >
144 Technical thinned image inceltilmiş resim >
145 Technical vector graphic image vektör grafikli imge >
146 Technical virtual image sanal görüntü >
147 Textile image schema imaj tasarımı >
148 Textile image schema görüntü şeması >
149 Textile image schemata (pl) imaj tasarımı >
150 Textile image schemata (pl) görüntü şeması >


Tureng Çeviri Ltd.
Privacy Policy - Terms of Use - About Us - Developers Copyright. Bil-Kod : 989 B.16.0.THS.0.10.02.00/681 209221