Homepage Premium Translation Synonyms About Us Tools Resources Forum Contact
Login Register | Türkçe
Auto Complete : On | Off
Keyboard History

image


Meanings of "image" in Turkish : 40 result(s)

Category English Turkish
1 Common Usage n. image şekil >
2 Common Usage n. image imaj >
3 Common Usage n. image imge >
4 Common Usage n. image görüntü >
5 General v. image yansıtmak >
6 General v. image şekillendirmek >
7 General v. image imgeleştirmek >
8 General n. image >
9 General n. image görüntü >
10 General n. image görünüş >
11 General n. image resim >
12 General n. image benzetme >
13 General n. image fikir >
14 General n. image sanem >
15 General n. image suret >
16 General n. image tasvir >
17 General n. image timsal >
18 General n. image kopya >
19 General n. image put >
20 General n. image benzer >
21 General n. image heykel >
22 General n. image kanı >
23 General n. image hayal >
24 General n. image simge >
25 Trade/Economic image tüketicilerin bir firmayı ve onun ürünlerini nasıl gördükleri >
26 Trade/Economic image imaj >
27 Technical image başlangıç sinyali >
28 Technical image görüntü >
29 Computer image imge >
30 Computer image görüntü görüntü >
31 Computer image görüntüsü >
32 Computer image yansıma >
33 Computer image görüntü >
34 Informatics image görüntü >
35 Informatics image imge >
36 Psychology image imge >
37 Linguistics image hayal >
38 Linguistics image imaj >
39 Linguistics image imge >
40 Painting image betim >

Meanings of "image" with other terms : 150 result(s)

Category English Turkish
1 General n. corporate image şirketin imajı >
2 General n. corporate image şirket imajı >
3 General n. corporate image kurum imajı >
4 General n. electron image elektronik görüntü >
5 General n. global image global imaj >
6 General n. global image küresel imaj >
7 General n. graven image put >
8 General n. image analysis görüntü analizi >
9 General n. image enhancement görüntü güçlendirme >
10 General n. image making imaj yaratma >
11 General n. image pattern görüntü biçimi >
12 General n. image processing görüntü işleme >
13 General n. latent image gizli görüntü >
14 General n. latent image görünmeyen resim >
15 General n. magnetic image manyetik görüntü >
16 General n. mirror image akis >
17 General n. negative image negatif görüntü >
18 General n. optical image optik görüntü >
19 General n. positive image pozitif görüntü >
20 General n. spitting image of hık demiş burnundan düşmüş >
21 General n. stereoscopic image üçboyutlu görüntü >
22 General n. very image of hık demiş burnundan düşmüş >
23 General n. virtual image zahiri görüntü >
24 General n. visual image görsel imaj >
25 General adj. burned in image izi kalan görüntü >
26 General adj. living image of tıpkısı >
27 General adj. spitting image of aynı >
28 General adj. spitting image of benzeri >
29 General adj. spitting image of tıpkısı >
30 General adj. very image of tıpkısı >
31 General adj. very image of aynı >
32 General adj. very image of benzeri >
33 Trade/Economic brand image marka imajı >
34 Trade/Economic image pricing objective fiyatlandırmada imaj yaratma amacı >
35 Trade/Economic image utility kanı faydası >
36 Trade/Economic tarnish image imajını zedelemek >
37 Politics poor image olumsuz imaj >
38 Politics tarnish turkey's image türkiye'nin imajını zedelemek >
39 Tourism negative image olumsuz imaj >
40 Technical acuity of colour image renkli görüntü keskinliği >
41 Technical additive method of image separation görüntü ayrımı için katmalı işlem >
42 Technical anamorphic image anamorfoz görüntü >
43 Technical apparent image görünür görüntü >
44 Technical auditory image işitsel imaj >
45 Technical binary image ikili imge >
46 Technical card image kart görüntüsü >
47 Technical electron image tube elektron görüntü tüpü >
48 Technical electronic image elektronik imge >
49 Technical erect image düz görüntü >
50 Technical ghost image peri >
51 Technical ghost image hayal >
52 Technical ghost image hayalet >
53 Technical ghost image gölge >
54 Technical image admittance ' görüntü admitansı >
55 Technical image attenuation görüntü zayıflaması >
56 Technical image attenuation constant görüntü zayıflama sabiti >
57 Technical image carrier resim taşıyıcı dalga >
58 Technical image dissector görüntü bölücüsü >
59 Technical image dissector görüntü çözümleyici >
60 Technical image dissector görüntü tarayıcı >
61 Technical image distortion görüntü bozulması >
62 Technical image force görüntü kuvveti >
63 Technical image frequency hayal frekans >
64 Technical image frequency ikiz sıklık >
65 Technical image height resim yüksekliği >
66 Technical image iconoscope görüntü ikonoskopu >
67 Technical image impedance görüntü empedansı >
68 Technical image intensifier tube imge yoğunlaştırıcı tüp >
69 Technical image interference görüntü girişimi >
70 Technical image orthicon görüntülü ortikon >
71 Technical image phase constant görüntü faz sabiti >
72 Technical image processing imge işleme >
73 Technical image ratio hayal frekans oranı >
74 Technical image reconstruction imgenin geriçatılması >
75 Technical image response hayal frekans etkisi >
76 Technical image storing tube görüntü depolama tüpü >
77 Technical image.. başlangıç sinyali >
78 Technical infrared image converter kızılaltı görüntü çeviricisi >
79 Technical inverted image ters görüntü >
80 Technical optical image optik imge >
81 Technical range image erim imgesi >
82 Technical reverse image ters görüntü >
83 Technical sharp image keskin imaj >
84 Technical sound image ses görüntüsü >
85 Technical still image duruk imge >
86 Technical tag image file format etiket görüntü dosya biçemi >
87 Technical thinned image inceltilmiş resim >
88 Technical vector graphic image vektör grafikli imge >
89 Technical virtual image sanal görüntü >
90 Computer acquire image görüntü al >
91 Computer acquiring image görüntü alınıyor >
92 Computer after image değişiklik sonrası kopya >
93 Computer latent image belirlenmemiş imge >
94 Computer reset button image düğme resmini sıfırla >
95 Computer save this image bu resmi kaydet >
96 Computer scan image resim tara >
97 Computer scanning image resim taranıyor >
98 Computer scheduled image zamanlama yapılmış görüntü >
99 Computer scheduled image planlanmış görüntü >
100 Computer select image görüntü seç >
101 Computer send image size gönderilen görüntünün boyutu >
102 Computer sharpen image resmi keskinleştir >
103 Computer show image resim göster >
104 Computer show image resmi göster >
105 Computer show image info resim bilgisini göster >
106 Computer size of image görüntü boyutu >
107 Computer slide image slayt resmi >
108 Computer slide image area slayt resim alanı >
109 Computer source image kaynak resim >
110 Computer source image kaynak yansıma >
111 Computer still image hareketsiz görüntü >
112 Computer tagged image file format imlenmiş resim dosyası biçimi >
113 Computer thumbnail image küçük resim >
114 Computer thumbnail image küçük resim görüntüsü >
115 Computer tif image tıf resmi >
116 Computer top image üst resim >
117 Computer virtual image edimsiz görüntü >
118 Computer with image resimli >
119 Computer wmf image wmf resmi >
120 Computer xbm image xbm görüntüsü >
121 Computer xbm image xbm resmi >
122 Telecom image tile karo >
123 Television black and white image siyah beyaz görüntü >
124 Television tagged image file format masaüstü yayıncılıkta kullanılan grafik formatı >
125 Construction bright field image parlak alan görüntüsü >
126 Construction image furnace ark görünüm fırını >
127 Aeronautic image analyzing computer görüntü analiz bilgisayarı >
128 Mining satellite image uydu görüntüsü >
129 Medical after image postimaj >
130 Medical body image beden imgesi >
131 Medical calebash image asma kabağı görüntüsü >
132 Medical calebash image calebasse görüntüsü >
133 Medical radiographic image enhancement radyografik görüntü güçlendirme >
134 Medical source image receptor distance kaynak görüntü alıcısı uzaklığı >
135 Psychology body image beden imajı >
136 Psychology idealized image ideal imaj >
137 Psychology lateral retinal image disparity yanal retinal imaj uyumsuzluğu >
138 Psychology mental image zihinsel imaj >
139 Psychology parent image ebeveyn imajı >
140 Psychology percept image algı imajı >
141 Psychology primordial image ilkel imaj >
142 Psychology soul image ruh imajı >
143 Math inverse image ters görüntü >
144 Environment image intensifier görüntü yoğunlaştırıcı >
145 Environment image receptor görüntü alıcısı >
146 Geology analog image analog görüntü >
147 Geology analog image analog imaj >
148 Geology digital image dijital görüntü >
149 Art graven image oyma put >
150 Printery image setting resim pozlandırma >


Tureng Çeviri Ltd.
Privacy Policy - Terms of Use - About Us - Developers Copyright. Bil-Kod : 989 B.16.0.THS.0.10.02.00/681 209221