Geçmiş


"kurallar" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 1 sonuç

Türkçe İngilizce
Bilgisayar
kurallar rules

"kurallar" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 86 sonuç

Türkçe İngilizce
Yaygın Kullanım
sınıflandırma ve genel kurallar n. classification and general rules
Genel
sıkı kurallar koymak v. prescribe
dini kurallar n. religious principles
dinsel kurallar kitabı n. directory
en temel kurallar n. rudiments
hastanedeki hastalar için geçerli olan kurallar n. standing orders
ilahi kurallar n. eternal verities
kurallar bütünü n. body of rules
kurallar dizisi n. set of rules
kurallar kitabı n. book of rules
kurallar kitabı n. rules book
kurallar ve uygulamalar n. rules and practice
kurallar zinciri n. chain of rules
tek tip kurallar n. uniform rules
temel kurallar n. basic principles
temel kurallar n. basic law
temel kurallar n. basic rules
temel kurallar n. abc
teorik kurallar n. theoretical rules
uygulanabilir kurallar n. applicable rules
uygulanan kurallar n. applicable rules
yerel kurallar n. local rules
sıkı kurallar koyan adj. prescriptive
İfadeler
kurallar çiğnenmek içindir rules are meant to be broken
kurallar çiğnenmek içindir rules are made to be broken
Konuşma Dili
kurallar böyle these are the rules
kurallar yıkılmak/çiğnenmek içindir rules are made to be broken
Konuşma
kurallar değişti the rules changed
kurallar herkes için geçerlidir the rules are for everyone
kurallar olmasaydı if there are no rules
kurallar üzerine anlaşmıştık we agreed on the rules
Ticaret/Ekonomi
akreditasyon kurallar dizini accreditation procedure
at kurallar dizini ec procedures
bildirim kurallar dizini notification procedure
emsal değerlendirme kurallar dizini peer assessment procedure
evrensel kurallar universal rules
garantilere ilişkin birörnek kurallar uniform rules for demand guarantees (urdg)
iki tarafın ödemelerini bazı esas ve kurallar çerçevesinde karşılıklı olarak değiştirmeleri swap
keyfi kurallar arbitrarily provisions
kurallar dizini procedure
muhasebe işlemlerinin doğruluğunu sağlayan kurallar accounting control
muhasebe kayıtları tutulurken uyulması gereken ilke ve kurallar accounting policy
ölçüm kurallar dizini instrument
ölçüm kurallar dizini measurement procedure
talep garantileri için yeknesak kurallar uniform rules for demand guarantees (urdg)
Hukuk
değişken kurallar variable rules
katı kurallar black letter rules
oyuncu statüsü komitesinin ve uyuşmazlık çözüm dairesinin prosedürlerini düzenleyen kurallar rules governing the procedures of the players' status committee and the dispute resolution chamber (fifa)
yasal kurallar legal rules
yazılı belgelerin yorumuna ait ana kurallar canon of construction
yetki verici kurallar authorizing legal rules
yetki verici kurallar authorising legal rules
Siyasal
etik kurallar codes of conduct
kilise mahkemeleri tarafından uygulanan kurallar ecclesiastics law
mahalli kurallar local statute
mülkiyet rejimini düzenleyen kurallar rules governing the system of property ownership
savaşların belirli kurallar dahilinde yürütülmesi gerektiğini savunan kuram just war theory
tarifenin uygulanmasına ilişkin genel kurallar general rules for the interpretation of the tariff
ürünlerin ihracına ilişkin ortak kurallar komitesi committee on common rules for exports of products
Sigortacılık
müşterek avarya ayarlamasında uygulanan kurallar york-antwerp rules
Teknik
genel kurallar ve kılavuzlar general principles and guidelines
genel kurallar ve ölçme yöntemleri general requirements and measuring methods
göstergelerin ve kumanda tahrik tertibatının tasarımı için ergonomik kurallar ergonomics requirements for the design of displays and control actuators
güvenlik dahil kurallar requirements including safety
mecburi kurallar mandatory rules
ortak kurallar common rules
tamamlayıcı kurallar supplementary rules
teknik emniyet kurallar technical safety requirements
teknik emniyet kurallar technical safety rules
Bilgisayar
hatalı kurallar rules in error
kurallar çalıştırılıyor running rules
kurallar listesi rules list
kurallar sınanıyor testing rules
temel kurallar basic rules
yatay kurallar horizontal ules
Telekom
tekrarlanamayan kurallar non-duplication rules
Havacılık
uçak kullanan personelin uçuş çevresindekilerini rahatlıkla görebilmesi ve kendilerinin de görülmesine dair kurallar see-and-be seen rules
Denizcilik
hayat kurtaran kurallar life-saving rules
Sosyal Bilimler
katı normlar/kurallar strict norms
Eğitim
akademik kurallar ve yönetmelikler academic rules and regulations
lisans eğitimine ilişkin akademik kurallar ve düzenlemeler examinations and assessments
lisans eğitimine ilişkin akademik kurallar ve düzenlemeler academic rules and regulations concerning undergraduate period of study
Dilbilim
zorunlu kurallar obligatory rules
Dini
islami kurallar islamic rules
Spor
(golf) oyuncuya oyun sırasında kurallar çerçevesinde yardımcı olan kişi caddie
Matbaa
genel kurallar general rules