Geçmiş
Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"laboratory" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 5 sonuç

İngilizce Türkçe
Genel
n. laboratory deneyevi
n. laboratory laboratuvar
n. laboratory kimyahane
Teknik
laboratory deneylik
Medikal
laboratory laboratuvar testleri

"laboratory" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 150 sonuç

İngilizce Türkçe
Genel
n. a secret laboratory gizli bir laboratuvar
n. central science laboratory merkezi bilim laboratuvarı
n. corporate research laboratory kurumsal araştırma laboratuvarı
n. dogs as laboratory animals laboratuvar hayvanları olarak köpekler
n. fish as laboratory animals laboratuvar hayvanları olarak balıklar
n. laboratory animals deney hayvanları
n. laboratory assistant laborant
n. laboratory furniture laboratuvar mobilyası
n. laboratory test laboratuvar deneyi
n. laboratory test laboratuvar testi
n. laboratory training-education iş becerisi kazandırma
n. mobile laboratory seyyar laboratuvar
n. research laboratory araştırma laboratuvarı
n. testing laboratory test laboratuvarı
n. testing laboratory deneme laboratuvarı
Ticaret/Ekonomi
calibration laboratory kalibrasyon laboratuvarı
certified laboratory belgelendirilmiş laboratuvar
laboratory accreditation bodies laboratuvarları akredite eden merciler
laboratory accreditation scheme laboratuvar akreditasyon şeması
laboratory assessor laboratuvar değerlendiricisi
laboratory training laboratuvar eğitimi
market surveillance support laboratory piyasa gözetimi destek laboratuvarı
performance testing (laboratory) performans testi (laboratuvar)
primary laboratory birincil laboratuvar
reference laboratory referans laboratuvarı
second level calibration laboratory ikinci seviye kalibrasyon laboratuvarı
test laboratory test laboratuvarı
testing laboratory deney laboratuvarı
third party laboratory üçüncü taraf laboratuvarı
Siyasal
european molecular biology laboratory avrupa moleküler biyoloji laboratuvarı
international laboratory accreditation uluslararası laboratuvar akreditasyon işbirliği
laboratory certification laboratuvar belgelendirmesi
Kurum/Kuruluş
association for laboratory accreditation laboratuar akreditasyon birliği
good laboratory practice iyi laboratuvar uygulamaları
Sigortacılık
underwriter's laboratory sigortacılar laboratuvarı
Teknik
analytical laboratory tahlil laboratuvarı
automatic laboratory equipment otomatik laboratuvar donanımı
chemistry laboratory kimya laboratuvarı
determination of edge crush resistance after laboratory flutting laboratuvarda oluklanmadan sonra dikey ezilme dayanımının belirlenmesi
electrically powered laboratory equipment elektrikle çalışan laboruvar cihazları
field laboratory arazi laboratuvarı
hydraulic laboratory hidrolik laboratuvarı
laboratory animal laboratuvar hayvanı
laboratory assessment laboratuvarda değerlendirme
laboratory assistant laborant
laboratory atomic spectrometers with thermal atomization and ionization laboratuvarda kullanılan ısıl atomizasyon ve iyonizasyonlu atomik spektrometreler
laboratory boiling flask laboratuvar kaynatma kabı
laboratory bottle laboratuar şişesi
laboratory equipment laboratuvar gereçleri
laboratory evaluation of operator seat vibration operatör koltuğundaki titreşimin laboratuar değerlendirmesi
laboratory glassware laboratuvar cam malzemeleri
laboratory glove laboratuvar eldiveni
laboratory investigation laboratuar incelemesi
laboratory investigation laboratuvar incelemesi
laboratory measurement of noise generated by hydrodynamic flow through control valve kontrol vanalarındaki hidrodinamik akış gürültüsünün laboratuar ölçümü
laboratory method of measurement laboratuvar ölçme metodu
laboratory performance test methods laboratuvar performansı deney metotları
laboratory reference laboratuvar referansı
laboratory sample laboratuar numunesi
laboratory standard laboratuvar standardı
laboratory survey method laboratuvar araştırma metodu
laboratory test methods laboratuvar deney metotları
laboratory test under static pressure statik basınç altında laboratuvar deneyi
laboratory tests laboratuvar deneyleri
laboratory use laboratuvar kullanımı
laboratory worker laborant
methods of exposure to laboratory light sources laboratuvar ışın kaynaklarına maruz bırakma yöntemleri
methods of laboratory analysis laboratuvar analiz metotları
plastic laboratory ware plastik laboratuvar malzemeleri
representative laboratory sample temsili laboratuvar numunesi
semi-automatic laboratory equipment yarı otomatik laboratuvar donanımı
standard laboratory microphone standart laboratuvar mikrofonu
test method for the wear resistance of the wear layer of polyvinyl chloride floor coverings under laboratory conditions polivinilklorür yer döşemelerinin aşınan tabakasının aşınma direncinin laboratuvar şartlarında test edilmesi yöntemi
testing laboratory deneme laboratuvarı
Telekom
international laboratory accreditation cooperation uluslararası laboratuvar akreditasyon işbirliği
İnşaat
concrete laboratory beton laboratuvarı
Havacılık
space laboratory uzay laboratuvarı
Denizcilik
laboratory experiment laboratuvar deneyi
Petrol
laboratory-deactivated fluid laboratuvarda deaktive edilmiş akışkan
Medikal
abnormal laboratory findings anormal laboratuvar bulguları
accredited laboratory akredite edilmiş laboratuvar
calibration and testing laboratory accreditation system kalibrasyon ve deney laboratuvarı akreditasyon sistemi
carbide laboratory cutter karbür laboratuvar kesici
cardiology laboratory kardiyoloji laboratuvarı
clinical and laboratory findings klinik ve laboratuvar bulguları
clinical laboratory federation klinik laboratuvar federasyonu
coronary angiography laboratory koroner anjiyografi laboratuvarı
dental laboratory diş laboratuvarı
general laboratory purposes genel laboratuvar amaçları
good laboratory practice iyi laboratuvar uygulaması
high level laboratory experience yüksek derecede laboratuvar deneyimi
hormone laboratory hormon laboratuvarı
human temporal bone laboratory insan temporal kemik laboratuvarı
in a laboratory setting laboratuvar şartlarında
independent laboratory bağımsız laboratuvar
laboratory abrasive instruments aşındırıcı laboratuvar aletleri
laboratory examinations laboratuvar muayeneleri
laboratory findings laboratuvar bulguları
laboratory findings laboratuvar bulguları
laboratory findings of the patient hastanın laboratuvar bulguları
laboratory fritted filter sinterlenmiş laboratuvar süzgeci
laboratory glassware laboratuvar cam malzemeleri
laboratory medicine laboratuvar ilaçları
laboratory parameters laboratuvar parametreleri
laboratory sample laboratuvar numunesi
laboratory service laboratuvar hizmeti
laboratory specialist laboratuvar uzmanı
laboratory studies laboratuvar çalışmaları
laboratory technician laboratuvar teknisyeni
laboratory technician laboratuvar görevlisi
laboratory techniques and procedures laboratuvar teknikleri ve işlemleri
laboratory tests laboratuvar testleri
laboratory tools laboratuvar malzemeleri
laboratory work laboratuvar çalışması
language laboratory dil laboratuarı
medical history and laboratory investigations medikal öykü ve laboratuvar incelemeleri
medical laboratory techniques tıbbi laboratuvar teknikleri
mycology laboratory mikoloji laboratuvarı
pathology laboratory patoloji laboratuvarı
performance of the clinical laboratory klinik laboratuvar performansı
precision laboratory scale hassas laboratuvar terazisi
supportive laboratory findings destekleyici laboratuar bulguları
Psikoloji
laboratory observation laboratuvar gözlemi
Diş Hekimliği
dental prosthesis laboratory diş protez laboratuvarı
laboratory instruments laboratuvar cihazları
Gıda
calibration and quality control in the dairy laboratory süt ürünleri laboratuvarında kalibrasyon ve kalite kontrol
good laboratory practices doğru laboratuvar uygulamaları
good laboratory practices iyi laboratuvar uygulamaları
Fizik
laboratory sand bath laboratuvar kum banyosu
Kimya
laboratory compaction of bituminous mixture by vibratory compactor bitümlü karışımın titreşimli sıkıştırıcı ile laboratuvarda sıkıştırılması
laboratory environment laboratuvar ortamı
laboratory equipment for mixing and stirring karıştırma ve çalkalama işleminde kullanılan laboratuvar donanımı
laboratory glass laboratuvar camı
laboratory thermometer laboratuvar termometresi
wet laboratory yaş kimya analiz laboratuvarı
Biyoloji
biology laboratory biyoloji laboratuvarı
laboratory conditions laboratuvar şartları
laboratory incubation system laboratuvar kuluçka sistem
laboratory mouse deney faresi
laboratory mouse kobay fare
Biyokimya
biochemistry laboratory biyokimya laboratuvarı
Tarım
good laboratory practice iyi laboratuvar uygulamaları
Eğitim
laboratory class laboratuvar dersi
Çevre
dynamic laboratory tests dinamik laboratuvar testleri
laboratory scale experiment laboratuar ölçekli deney
laboratory test chamber laboratuvar deneme odası
Meteoroloji
national severe storm laboratory ulusal kuvvetli fırtına laboratuvarı
Askeri
army medical laboratory kara kuvvetleri tıbbi laboratuarı
general medical laboratory genel tıbbi laboratuvar
Sinema
laboratory fade kimyasal kararma