Homepage Premium Translation Synonyms About Us Tools Resources Forum Contact
Login Register | Türkçe
Auto Complete : On | Off
Keyboard History

laboratory


Meanings of "laboratory" in Turkish : 5 result(s)

Category English Turkish
1 General n. laboratory laboratuvar >
2 General n. laboratory kimyahane >
3 General n. laboratory deneyevi >
4 Technical laboratory deneylik >
5 Medical laboratory laboratuvar testleri >

Meanings of "laboratory" with other terms : 150 result(s)

Category English Turkish
1 General n. crime laboratory suç laboratuvarı >
2 General n. dogs as laboratory animals laboratuvar hayvanları olarak köpekler >
3 General n. fish as laboratory animals laboratuvar hayvanları olarak balıklar >
4 General n. laboratory animals deney hayvanları >
5 General n. laboratory assistant laboratuvar asistanı >
6 General n. laboratory assistant laborant >
7 General n. laboratory technician laboratuvar teknikeri >
8 General n. laboratory test laboratuvar deneyi >
9 General n. laboratory test laboratuvar testi >
10 General n. laboratory training-education iş becerisi kazandırma >
11 General n. laboratory work flow system laboratuvar iş akış sistemi >
12 General n. language laboratory dil laboratuvarı >
13 General n. mobile laboratory seyyar laboratuvar >
14 General n. physics laboratory fizik laboratuvarı >
15 General n. research laboratory araştırma laboratuvarı >
16 General n. testing laboratory test laboratuvarı >
17 General n. testing laboratory deneme laboratuvarı >
18 General n. type approval laboratory tip onay laboratuvarı >
19 Trade/Economic accredited laboratory akredite edilmiş laboratuvar >
20 Trade/Economic calibration laboratory kalibrasyon laboratuvarı >
21 Trade/Economic certification of laboratory laboratuvarın belgelendirmesi >
22 Trade/Economic certified laboratory belgelendirilmiş laboratuvar >
23 Trade/Economic first party laboratory birinci taraf laboratuvar >
24 Trade/Economic good laboratory practice iyi laboratuvar uygulamaları >
25 Trade/Economic inter-laboratory comparisons laboratuvarlar arası karşılaştırmalar >
26 Trade/Economic laboratory accreditation bodies laboratuvarları akredite eden merciler >
27 Trade/Economic laboratory accreditation bodies laboratuvar akreditasyon kuruluşları >
28 Trade/Economic laboratory accreditation scheme laboratuvar akreditasyon şeması >
29 Trade/Economic laboratory assessment laboratuvar değerlendirmesi >
30 Trade/Economic laboratory assessor laboratuvar değerlendiricisi >
31 Trade/Economic laboratory training laboratuvar eğitimi >
32 Trade/Economic market surveillance support laboratory piyasa gözetimi destek laboratuvarı >
33 Trade/Economic performance testing (laboratory) performans testi (laboratuvar) >
34 Trade/Economic primary laboratory birincil laboratuvar >
35 Trade/Economic reference laboratory referans laboratuvarı >
36 Trade/Economic second level calibration laboratory ikinci seviye kalibrasyon laboratuvarı >
37 Trade/Economic secondary laboratory ikincil laboratuvar >
38 Trade/Economic test laboratory test laboratuvarı >
39 Trade/Economic testing laboratory deney laboratuvarı >
40 Trade/Economic third party laboratory üçüncü taraf laboratuvarı >
41 Politics european molecular biology laboratory avrupa moleküler biyoloji laboratuvarı >
42 Politics international laboratory accreditation uluslararası laboratuvar akreditasyon işbirliği >
43 Politics laboratory certification laboratuvar belgelendirmesi >
44 Politics type approval laboratory tip onay laboratuvarı >
45 Institutes association for laboratory accreditation laboratuar akreditasyon birliği >
46 Institutes good laboratory practice iyi laboratuvar uygulamaları >
47 Institutes international laboratory accreditation cooperation uluslararası laboratuvar akreditasyon forumu >
48 Institutes international laboratory accreditation cooperation uluslararası laboratuvar akreditasyon işbirliği örgütü >
49 Insurance underwriter's laboratory sigortacılar laboratuvarı >
50 Technical analytical laboratory tahlil laboratuvarı >
51 Technical chemistry laboratory kimya laboratuvarı >
52 Technical constant normal laboratory conditions sabit normal laboratuvar şartları >
53 Technical electrically powered laboratory equipment elektrikle çalışan laboruvar cihazları >
54 Technical electronic laboratory elektronik laboratuarı >
55 Technical experimental laboratory araştırma laboratuvarı >
56 Technical field laboratory arazi laboratuvarı >
57 Technical field laboratory şantiye laboratuvarı >
58 Technical hydraulic laboratory hidrolik laboratuvarı >
59 Technical laboratory animal laboratuvar hayvanı >
60 Technical laboratory assistant laborant >
61 Technical laboratory atomic spectrometers with thermal atomization and ionization laboratuvarda kullanılan ısıl atomizasyon ve iyonizasyonlu atomik spektrometreler >
62 Technical laboratory boiling flask laboratuvar kaynatma kabı >
63 Technical laboratory bottle laboratuar şişesi >
64 Technical laboratory controls laboratuvar kontrolleri >
65 Technical laboratory equipment laboratuvar gereçleri >
66 Technical laboratory evaluation of operator seat vibration operatör koltuğundaki titreşimin laboratuar değerlendirmesi >
67 Technical laboratory experiments laboratuvar deneyleri >
68 Technical laboratory fluting laboratuarda oluklama >
69 Technical laboratory glassware laboratuvar cam malzemeleri >
70 Technical laboratory glassware cam laboratuvar malzemeleri >
71 Technical laboratory glove laboratuvar eldiveni >
72 Technical laboratory head worker baş laborant >
73 Technical laboratory investigation laboratuvar incelemesi >
74 Technical laboratory investigation laboratuar incelemesi >
75 Technical laboratory light mixroscope laboratuar türü ışık mikroskobu >
76 Technical laboratory measurement of noise generated by hydrodynamic flow through control valve kontrol vanalarındaki hidrodinamik akış gürültüsünün laboratuar ölçümü >
77 Technical laboratory method of measurement laboratuvar ölçme metodu >
78 Technical laboratory sample laboratuar numunesi >
79 Technical laboratory standard laboratuvar standardı >
80 Technical laboratory survey method laboratuvar araştırma metodu >
81 Technical laboratory test sieves laboratuvar deney elekleri >
82 Technical laboratory test under static pressure statik basınç altında laboratuvar deneyi >
83 Technical laboratory thermocouples laboratuar ısılçiftleri >
84 Technical laboratory worker laborant >
85 Technical methods of exposure to laboratory light sources laboratuvar ışın kaynaklarına maruz bırakma metotları >
86 Technical methods of laboratory analysis laboratuvar analiz metotları >
87 Technical plastic laboratory ware plastik laboratuvar malzemeleri >
88 Technical pressure calibration of laboratory standard microphones by the reciprocity technique laboratuvar standart mikrofonlarının karşılıklılık tekniğiyle yapılan basınç kalibrasyonu >
89 Technical radiation laboratory ışınım laboratuarı >
90 Technical soil mechanics laboratory zemin mekaniği laboratuvarı >
91 Technical space laboratory uzay laboratuvarı >
92 Technical test method for the wear resistance of the wear layer of polyvinyl chloride floor coverings under laboratory conditions polivinilklorür yer döşemelerinin aşınan tabakasının aşınma direncinin laboratuvar şartlarında test edilmesi yöntemi >
93 Technical testing laboratory deneme laboratuvarı >
94 Telecom international laboratory accreditation cooperation uluslararası laboratuvar akreditasyon işbirliği >
95 Telecom type approval laboratory tip onay laboratuvarı >
96 Construction concrete laboratory beton laboratuvarı >
97 Construction construction technology laboratory yapı teknolojisi laboratuvarı >
98 Aeronautic space laboratory uzay laboratuvarı >
99 Marine laboratory experiment laboratuvar deneyi >
100 Petrol laboratory-deactivated fluid laboratuvarda deaktive edilmiş akışkan >
101 Medical accredited laboratory akredite edilmiş laboratuvar >
102 Medical calibration and testing laboratory accreditation system kalibrasyon ve deney laboratuvarı akreditasyon sistemi >
103 Medical carbide laboratory cutter karbür laboratuvar kesici >
104 Medical carbide laboratory cutters karbür laboratuvar kesicileri >
105 Medical clinical and laboratory characteristics klinik ve laboratuvar özellikleri >
106 Medical general laboratory purposes genel laboratuvar amaçları >
107 Medical good laboratory practice iyi laboratuvar uygulamaları >
108 Medical good laboratory practice iyi laboratuvar uygulaması >
109 Medical laboratory abrasive instruments aşındırıcı laboratuvar aletleri >
110 Medical laboratory diagnosis laboratuvar tanısı >
111 Medical laboratory equipment laboratuvar malzemeleri >
112 Medical laboratory equipment laboratuvar gereçleri >
113 Medical laboratory examinations laboratuvar muayeneleri >
114 Medical laboratory findings laboratuvar bulguları >
115 Medical laboratory fritted filter sinterlenmiş laboratuvar süzgeci >
116 Medical laboratory glassware laboratuvar cam malzemeleri >
117 Medical laboratory registration book laboratuvar kayıt defteri >
118 Medical laboratory safety laboratuvar güvenliği >
119 Medical laboratory sample laboratuvar numunesi >
120 Medical laboratory service laboratuvar hizmeti >
121 Medical laboratory sintered filter sinterlenmiş laboratuvar süzgeci >
122 Medical laboratory techniques and procedures laboratuvar teknikleri ve işlemleri >
123 Medical laboratory tools laboratuvar malzemeleri >
124 Medical laboratory tools laboratuvar gereçleri >
125 Medical language laboratory dil laboratuarı >
126 Medical medical analysis laboratory tıbbi tahlil laboratuvarı >
127 Medical medical laboratory tıbbi laboratuvar >
128 Medical precision laboratory scale hassas laboratuvar terazisi >
129 Medical slender laboratory tube laboratuvar tüpü >
130 Psychology laboratory method laboratuvar yöntemi >
131 Psychology laboratory observation laboratuvar gözlemi >
132 Food Engineering good laboratory practices doğru laboratuvar uygulamaları >
133 Food Engineering good laboratory practices iyi laboratuvar uygulamaları >
134 Physics isotope laboratory izotop laboratuvarı >
135 Physics laboratory sand bath laboratuvar kum banyosu >
136 Chemistry designated laboratory ihtisas laboratuvarı >
137 Chemistry laboratory environment laboratuvar ortamı >
138 Chemistry laboratory filtration method laboratuvar filtrasyonu yöntemi >
139 Chemistry laboratory thermometer laboratuvar termometresi >
140 Biology biology laboratory biyoloji laboratuvarı >
141 Agriculture good laboratory practice iyi laboratuvar uygulamaları >
142 Environment dynamic laboratory tests dinamik laboratuvar testleri >
143 Environment laboratory test chamber laboratuvar deneme odası >
144 Meteorology national severe storm laboratory ulusal kuvvetli fırtına laboratuvarı >
145 Military army medical laboratory kara kuvvetleri tıbbi laboratuarı >
146 Military field laboratory sahra laboratuvarı >
147 Military general medical laboratory genel tıbbi laboratuvar >
148 Military night vision training laboratory gece görüş eğitim laboratuarı >
149 Cinema laboratory fade kimyasal fondu >
150 Cinema laboratory fade kimyasal kararma >


Tureng Çeviri Ltd.
Privacy Policy - Terms of Use - About Us - Developers Copyright. Bil-Kod : 989 B.16.0.THS.0.10.02.00/681 209221