Homepage Premium Translation Synonyms About Us Tools Resources Forum Contact
Login Register | Türkçe
Auto Complete : On | Off
Keyboard History

pure


Meanings of "pure" in English : 6 result(s)

Category Turkish English
1 General n. püre puree >
2 General n. püre mash >
3 Technical püre pap >
4 Food Engineering püre pulp >
5 Gastronomy püre mashed >
6 Gastronomy püre purée >

Meanings of "pure" in Turkish : 37 result(s)

Category English Turkish
1 Common Usage adj. pure saf >
2 General adj. pure soyut >
3 General adj. pure masum >
4 General adj. pure saf >
5 General adj. pure katıksız >
6 General adj. pure lekesiz >
7 General adj. pure nezih >
8 General adj. pure pak >
9 General adj. pure kuramsal >
10 General adj. pure hilesiz >
11 General adj. pure elmas gibi >
12 General adj. pure safkan >
13 General adj. pure namuslu >
14 General adj. pure katışıksız >
15 General adj. pure sağ >
16 General adj. pure katkısız >
17 General adj. pure salt >
18 General adj. pure iffetli >
19 General adj. pure safi >
20 General adj. pure teorik >
21 General adj. pure masum >
22 General adj. pure kötülükten uzak >
23 General adj. pure halis >
24 General adj. pure has >
25 General adj. pure som >
26 General adj. pure temiz >
27 General adj. pure sırf >
28 General adj. pure sade >
29 General adj. pure kusursuz >
30 General adj. pure tamamen >
31 General adj. pure yalnız >
32 Technical pure katıksız >
33 Technical pure saf >
34 Technical pure arı >
35 Technical pure karışık olmayan >
36 Philosophy pure şal >
37 Ottoman Turkish pure tahir >

Meanings of "pure" with other terms : 150 result(s)

Category English Turkish
1 General v. become pure arılaşmak >
2 General v. gaze at (him/her) with pure adoration içine düşmek >
3 General v. make pure saflaştırmak >
4 General v. reflect the pure beauty saf güzelliği yansıtmak >
5 General n. pure beauty saf güzellik >
6 General n. pure beauty duru güzellik >
7 General n. pure beauty sade güzellik >
8 General n. pure binary numeration system kusursuz binary numaralama sistemi >
9 General n. pure chance salt şans >
10 General n. pure consciousness saf bilinç >
11 General n. pure excellence saf mükemmellik >
12 General n. pure forest saf orman >
13 General n. pure gold saf altın >
14 General n. pure heartiness in one's smile gülüşündeki saf sıcaklık >
15 General n. pure insight saf görme >
16 General n. pure insight bir olayı hiç bir etki olmadan görme >
17 General n. pure law salt hukuk >
18 General n. pure life saf hayat >
19 General n. pure love saf aşk >
20 General n. pure love masum aşk >
21 General n. pure physics teorik fizik >
22 General n. pure race ari ırk >
23 General n. pure race saf ırk >
24 General n. pure recall method yardımsız hatırlama yöntemi >
25 General n. pure sciences abstre bilimler >
26 General n. pure strategy yalın strateji >
27 General n. pure strategy yalın strateji >
28 General n. pure substance arı madde >
29 General n. pure turkish öztürkçe >
30 General n. pure turkish öztürkçe >
31 General n. pure vowel ağızsıl ünlü >
32 General n. pure warmness in one's smile gülüşündeki saf sıcaklık >
33 General n. pure water arı su >
34 General n. pure water saf su >
35 General n. pure zinc saf çinko >
36 General adj. pure and simple bal gibi >
37 General adj. pure and simple yalnız >
38 General adj. pure and simple tek >
39 General adj. pure and simple sadece >
40 General adj. pure enough yeterince saf >
41 General adj. pure white apak >
42 General adj. pure-blooded cins >
43 General adj. pure-blooded safkan >
44 General adj. pure-minded iyi niyetli >
45 General adj. pure-minded saf >
46 General adj. simon-pure gerçek >
47 General adj. simon-pure halis >
48 General adj. simon-pure lekesiz >
49 General adj. simon-pure saf >
50 General adv. from pure spite inadına >
51 Trade/Economic pure arbitrage risksiz işlem >
52 Trade/Economic pure arbitrage arbitraj >
53 Trade/Economic pure barter economy salt trampa ekonomisi >
54 Trade/Economic pure capitalism denetimsiz kapitalizm >
55 Trade/Economic pure communication saf iletişim >
56 Trade/Economic pure competition tam rekabet piyasası >
57 Trade/Economic pure competition tam rekabet >
58 Trade/Economic pure competition serbest rekabet >
59 Trade/Economic pure complements in production üretimde güç ikame edilebilen faktörler >
60 Trade/Economic pure discount bond ıskontolu tahvil >
61 Trade/Economic pure discount instrument ıskontolu borç araçları >
62 Trade/Economic pure endowment assurance hayat boyu sigorta >
63 Trade/Economic pure gold safi altın >
64 Trade/Economic pure gold saf altın >
65 Trade/Economic pure gold standard salt altın standardı >
66 Trade/Economic pure interest net faiz >
67 Trade/Economic pure market capitalism piyasa kapitalizmi >
68 Trade/Economic pure monopoly tam monopol >
69 Trade/Economic pure monopoly tam tekel >
70 Trade/Economic pure monopoly saf monopol >
71 Trade/Economic pure oligopoly salt oligopol >
72 Trade/Economic pure oligopoly firmaların homojen ya da tamamen aynı malları sattıkları oligopol türü >
73 Trade/Economic pure play tek bir alanda hizmet sunan şirket >
74 Trade/Economic pure premium net prim >
75 Trade/Economic pure profit safi kar >
76 Trade/Economic pure profit net kar >
77 Trade/Economic pure public goods kamu malları >
78 Trade/Economic pure random process tam tesadüfi işlem >
79 Trade/Economic pure risk yalnızca zarar olasılığıyla ilgili bulunan risk >
80 Trade/Economic pure strategy yalın strateji >
81 Trade/Economic pure theory of international trade soyut uluslararası ticaret teorisi >
82 Law pure personalty gayrimenkuller harici menkul mallar >
83 Politics pure democracy doğrudan demokrasi >
84 Politics pure democracy saf demokrasi >
85 Politics pure vegetable oil saf bitkisel yağ >
86 Institutes international union of pure and applied chemistry (iupac) uluslararası temel ve uygulamalı kimya birliği >
87 Technical basic pure tone air and bone conduction threshold audiometry temel saf ton hava ve kemik iletimi eşik odyometrisi >
88 Technical chemically pure kimyasal arılıklı >
89 Technical chemically pure kimyevi saf >
90 Technical chemically pure kimyaca arı >
91 Technical chemically pure kimyaca saf >
92 Technical commercially pure tecimsel arılıkta >
93 Technical commercially pure aluminium tecimsel arılıkta aluminyum >
94 Technical commercially pure copper tecimsel arılıkta bakır >
95 Technical hyper-pure germanium detector aşırı saf germanyum algılayıcısı >
96 Technical properties of pure gases saf gazların özellikleri >
97 Technical pure agglomerated saf aglomera >
98 Technical pure air temiz hava >
99 Technical pure bending basit eğilme >
100 Technical pure bending yalın eğilme >
101 Technical pure coal saf kömür >
102 Technical pure code saf kod >
103 Technical pure colour saf renk >
104 Technical pure culture saf kültür >
105 Technical pure generator saf üreteç >
106 Technical pure grade of aluminium sulphate saf alüminyum sülfat >
107 Technical pure hydrocarbon saf hidrokarbon >
108 Technical pure impulse stage tam aksiyon kademesi >
109 Technical pure linen has keten >
110 Technical pure linen saf keten >
111 Technical pure memory saf bellek >
112 Technical pure metal saf metal >
113 Technical pure metal arı metal >
114 Technical pure metal crystals saf metal kristalleri >
115 Technical pure number boyutsuz sayı >
116 Technical pure oxide arı oksit >
117 Technical pure oxygen saf oksijen >
118 Technical pure procedures saf prosedürler >
119 Technical pure science kuramsal bilim >
120 Technical pure science soyut bilim >
121 Technical pure shear saf kesme >
122 Technical pure shear yalın kesme >
123 Technical pure silk saf ipek >
124 Technical pure silk has ipek >
125 Technical pure state saf hal >
126 Technical pure storage saf bellek >
127 Technical pure strategy yalın strateji >
128 Technical pure substance arı madde >
129 Technical pure tension eksenel çekme >
130 Technical pure tension yalın çekme >
131 Technical pure tone salt ton >
132 Technical pure tone air conduction threshold audiometry saf ton hava iletimi eşik odiyometrisi >
133 Technical pure tones saf tonlar >
134 Technical pure uranyl nitrate solution saf uranil nitrat çözeltisi >
135 Technical pure variable-pressure turbine tam değişken basınçlı türbin >
136 Technical pure water arı su >
137 Technical pure water saf su >
138 Technical pure water conductivity saf su iletkenliği >
139 Technical pure wool saf yün >
140 Technical pure-tone air conduction audiometer hava iletimli saf tonlu odyometre >
141 Technical pure-tone bone-conduction audiometry saf ton kemik iletimi odiyometresi >
142 Technical resistance of flat surfaces of vitreous and porcelain enamels to pure boiling citric acid düz camsı ve porselen emaye yüzeylerin kaynayan saf sitrik aside dayanıklılığı >
143 Technical super pure metal tam arı metal >
144 Technical uranium concentration pure uranyl nitrate solution uranyum konsantrasyonu >
145 Textile pure linen saf keten >
146 Textile pure linen has keten >
147 Textile pure nylon saf naylon >
148 Textile pure silk has ipek >
149 Textile pure silk saf ipek >
150 Textile pure wool saf yün >


Tureng Çeviri Ltd.
Privacy Policy - Terms of Use - About Us - Developers Copyright. Bil-Kod : 989 B.16.0.THS.0.10.02.00/681 209221