Geçmiş
Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"retention" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 51 sonuç

İngilizce Türkçe
Yaygın Kullanım
n. retention tutulma (ısı/su vb)
n. retention alıkoyma
Genel
n. retention muhafaza
n. retention sızdırmama (sıvıyı)
n. retention bellek
n. retention unutmama
n. retention çişini tutma
n. retention aklında tutma
n. retention retansiyon
n. retention kendi elinde tutma
n. retention engelleme
n. retention dışarıya vermeme (sıvıyı)
n. retention akılda tutma
n. retention kaybetmeme
n. retention tutma (ısı/su vb'ni)
n. retention unutulmama
n. retention hafıza
n. retention durdurma
n. retention saklama
n. retention sürdürme
n. retention akılda tutulma
n. retention tutma
n. retention sızdırılmama (sıvı)
Ticaret/Ekonomi
retention dağıtılmamış kar
retention pey akçesi
retention tutma
retention alıkoyma
retention müşteri koruma
retention müşteriyi elde tutma
Hukuk
retention konservasyon
retention saklama payı
retention alıkoyma
Siyasal
retention alıkoyma
retention koruma
retention muhafaza etme
Sigortacılık
retention konservasyon şirketin saklama payı riziko üzerinden kendi sorumluluğu altında tuttuğu net miktar
retention konservasyon
Teknik
retention alıkoyma
retention tutma
Telekom
retention alı koyma
İnşaat
retention kalıcılık
Psikoloji
retention saklama
Gıda
retention tutulma
retention alıkonma
Biyokimya
retention alıkonum
retention birikim
retention tutulum
Dilbilim
retention kapantı
retention duralama
Askeri
retention idame
Matbaa
retention retansiyon tutunum

"retention" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 143 sonuç

İngilizce Türkçe
Genel
n. ash retention figure kül içindeki yanmamış madde
n. retention of breath following exhalation nefesin dışa verildikten sonra tutulması
n. retention of urine idrar retansiyonu
n. retention of urine idrarzoru
n. retention period alıkoyma süresi
Ticaret/Ekonomi
client retention müşteriyi elde tutma
customer retention müşteriyi elde tutma
customer retention müşteri tutma
customer retention müşteri koruma
employee retention strategies çalışanları elde tutma stratejileri
net retention time net alıkonma zamanı
release of retention money pey akçesinin ibrası
retention bond para blokajı ile ilgili teminat mektubu
retention bond alıkoyma garantisi
retention bond satıcının alıcıya tedarik ettiği malın belirli bir süre boyunca çalışacağını garanti eden teminat mektubu
retention bonus pey akçesi
retention money teminat akçesi
retention money pey akçesi
retention period muhafaza süresi
retention period alıkoyma süresi
retention plan for stock stok gerileme planı
retention plan for stock stok daraltma planı
retention rate kar dağıtmama oranı
retention risk çalışanı elde tutamama riski
retention tax stopaj vergisi
right of retention hapis hakkı
right of retention elde tutma hakkı
Hukuk
lien and retention right icra yoluyla haciz koyma hakkı
reservation/retention of title clause mülkiyeti muhafaza kaydı
retention of title mülkiyeti muhafaza kaydı
retention of title mülkiyeti elinde bulundurma
right for retention alıkoyma hakkı
right of retention muhafaza hakkı
right of retention hapis hakkı
right of retention koruma hakkı
Siyasal
retention of legal personality tüzel kişiliğin korunması
Sigortacılık
gross retention brüt konservasyon
self retention şirketin riziko üzerinden kendi üzerinde tuttuğu bölüm
Teknik
alkaloid retention alkaloid tutulma
appearance retention görünümünü koruma
appearance retention görünümünü muhafaza etme
ash retention figure kül içindeki yanmamış madde
cold retention dyeing soğuk bekletmeli boyama
contact retention system effectiveness kontak durdurma sistemi etkinliği
contact retention system resistance kontak tutma sisteminin direnci
edge retention kenar koruma
edge retention kenar tutma
heat retention ısı tutma
heat retention ısı tutulumu
hydraulic retention time hidrolik bekletme süresi
nitrogen retention nitrojen birikimi
picture retention görüntü tutulması
picture retention iz bırakma
picture retention görüntü hatırlama
plasticity retention index plastikliği koruma endeksi
relative retention index nisbi alıkonma zamanı
relative retention index bağıl alıkonma indeksi
relative retention index bağıl alıkonma zamanı
relative retention index nisbi alıkonma indeksi
retention knob çektirme civatası
retention period saklama süresi
retention period saklama dönemi
retention period tutma süresi
retention period alıkoyma dönemi
retention pond bekletme havuzu
retention sample saklama numunesi
retention system strength tutucu sistem dayanımı
retention time işlem görme süresi
retention time tutma süresi
retention time işlenme süresi
retention wall su tutma duvarı
retention wall tutma duvarı
smoke condensate retention index duman kondensatı tutma indisi
static screw retention strength statik vida tutma dayanımı
toilet waste retention system tuvalet atığı alıkoyma sistemi
water retention su tutma
water retention value su tutma gücü
Bilgisayar
data retention veri saklama
job retention iş bekletme
job retention görev bekletme
retention cycle saklama süresi
retention period alıkoyma dönemi
retention period saklama dönemi
Bilişim
content retention policy içerik saklama politikası
data retention policy veri saklama politikası
retention period saklama süresi
Televizyon
picture retention iz bırakma
picture retention görüntü hatırlama
picture retention görüntü tutulması
Tekstil
cold retention dyeing soğuk bekletmeli boyama
top piece retention strength üst parça alıkoyma direnci
İnşaat
water retention characteristic su tutuculuk özelliği
water retention characteristic su tutma özelliği
Boyacılık
color retention renk korunması
Otomotiv
door retention components kapı tutma elemanları
radiator mounting/retention radyatör monte/muhafaza
Maden
retention basin tutma havzası
Medikal
acute urinary retention akut üriner retansiyon
acute urinary retention akut idrar retansiyonu
ammonia retention amonyak retansiyonu
crystal retention kristal retansiyonu
fluid retention ödem
fluid retention sıvı tutulumu
long-term urinary retention uzun süreli idrar retansiyonu
microbial retention testing mikrop tutulma testi
relative retention bağıl alıkonma
retention enema bağırsağı hemen boşaltmayan ve bir müddet bağırsakta tutulması gereken lavman
retention factor alıkonma faktörü
retention function tutulum fonksiyonu
retention of urine idrar tutulması
retention of urine sidik tutulması zorluğu
retention time alıkonma zamanı
spontaneous urinoma and urinothorax due to acute urinary retention akut idrar retansiyonuna bağlı spontan ürinom ve ürinotoraks
urinary retention idrar retansiyonu
urinary retention idrar retansiyonu
urinary retention üriner retansiyon
urine retention sidikzoru
water and salt retention su ve tuz tutulumu
water retention ödem
water retention ödem
Psikoloji
retention curve saklama eğrisi
selective retention seçici saklama
Diş Hekimliği
denture retention protez retansiyonu
denture retention takma diş retansiyonu
Gıda
alkaline water-retention capacity alkali su tutma kapasitesi
moisture retention yaş tutma
moisture retention yaş bağlama
retention time alıkonma süresi
retention time tutulma süresi
Biyokimya
specific retention volume özgül tutunum oylumu
Tarım
soil water retention toprağın su tutması
soil water retention toprakta su tutulması
Eğitim
grade retention sınıf tekrarı
Çevre
hydraulic retention time hidrolik bekletme süresi
retention water tutulmuş su
Coğrafya
flood retention sel tutma
Askeri
economic retention stock ekonomik maksatla alıkonmuş stok
retention limit biriktirme haddi
retention limit alıkoyma sınırı
Silah/Atıcılık
locking bolt retention pin kilitleme mekanizmasını durdurucu iğne
striker retention pin vurucunun tutucu iğnesi
Matbaa
retention aid retansiyon artırıcı madde
retention aid tutunum artırıcı madde