Homepage Premium Translation Synonyms About Us Tools Resources Forum Contact
Login Register | Türkçe
Auto Complete : On | Off
Keyboard History

retention


Meanings of "retention" in Turkish : 51 result(s)

Category English Turkish
1 Common Usage n. retention tutulma (ısı/su vb) >
2 Common Usage n. retention alıkoyma >
3 General n. retention saklama >
4 General n. retention sürdürme >
5 General n. retention engelleme >
6 General n. retention tutma >
7 General n. retention akılda tutma >
8 General n. retention kaybetmeme >
9 General n. retention muhafaza >
10 General n. retention unutulmama >
11 General n. retention bellek >
12 General n. retention durdurma >
13 General n. retention çişini tutma >
14 General n. retention hafıza >
15 General n. retention retansiyon >
16 General n. retention kendi elinde tutma >
17 General n. retention unutmama >
18 General n. retention akılda tutulma >
19 General n. retention aklında tutma >
20 General n. retention dışarıya vermeme (sıvıyı) >
21 General n. retention sızdırılmama (sıvı) >
22 General n. retention sızdırmama (sıvıyı) >
23 General n. retention tutma (ısı/su vb'ni) >
24 Trade/Economic retention alıkoyma >
25 Trade/Economic retention dağıtılmamış kar >
26 Trade/Economic retention müşteri koruma >
27 Trade/Economic retention müşteriyi elde tutma >
28 Trade/Economic retention pey akçesi >
29 Trade/Economic retention tutma >
30 Law retention saklama payı >
31 Law retention konservasyon >
32 Law retention alıkoyma >
33 Politics retention koruma >
34 Politics retention muhafaza etme >
35 Politics retention alıkoyma >
36 Insurance retention konservasyon şirketin saklama payı riziko üzerinden kendi sorumluluğu altında tuttuğu net miktar >
37 Insurance retention konservasyon >
38 Technical retention tutma >
39 Technical retention alıkoyma >
40 Telecom retention alı koyma >
41 Construction retention kalıcılık >
42 Psychology retention saklama >
43 Food Engineering retention alıkonma >
44 Food Engineering retention tutulma >
45 Biochemistry retention birikim >
46 Biochemistry retention tutulum >
47 Biochemistry retention alıkonum >
48 Linguistics retention duralama >
49 Linguistics retention kapantı >
50 Military retention idame >
51 Printery retention retansiyon tutunum >

Meanings of "retention" with other terms : 143 result(s)

Category English Turkish
1 General n. ash retention figure kül içindeki yanmamış madde >
2 General n. retention of breath following exhalation nefesin dışa verildikten sonra tutulması >
3 General n. retention of urine idrarzoru >
4 General n. retention of urine idrar retansiyonu >
5 General n. retention period alıkoyma süresi >
6 Trade/Economic client retention müşteriyi elde tutma >
7 Trade/Economic customer retention müşteriyi elde tutma >
8 Trade/Economic customer retention müşteri koruma >
9 Trade/Economic customer retention müşteri tutma >
10 Trade/Economic employee retention strategies çalışanları elde tutma stratejileri >
11 Trade/Economic net retention time net alıkonma zamanı >
12 Trade/Economic release of retention money pey akçesinin ibrası >
13 Trade/Economic retention bond para blokajı ile ilgili teminat mektubu >
14 Trade/Economic retention bond satıcının alıcıya tedarik ettiği malın belirli bir süre boyunca çalışacağını garanti eden teminat mektubu >
15 Trade/Economic retention bond alıkoyma garantisi >
16 Trade/Economic retention bonus pey akçesi >
17 Trade/Economic retention money pey akçesi >
18 Trade/Economic retention money teminat akçesi >
19 Trade/Economic retention period alıkoyma süresi >
20 Trade/Economic retention period muhafaza süresi >
21 Trade/Economic retention plan for stock stok daraltma planı >
22 Trade/Economic retention plan for stock stok gerileme planı >
23 Trade/Economic retention rate kar dağıtmama oranı >
24 Trade/Economic retention risk çalışanı elde tutamama riski >
25 Trade/Economic retention tax stopaj vergisi >
26 Trade/Economic right of retention elde tutma hakkı >
27 Trade/Economic right of retention hapis hakkı >
28 Law lien and retention right icra yoluyla haciz koyma hakkı >
29 Law reservation/retention of title clause mülkiyeti muhafaza kaydı >
30 Law retention of title mülkiyeti muhafaza kaydı >
31 Law retention of title mülkiyeti elinde bulundurma >
32 Law right for retention alıkoyma hakkı >
33 Law right of retention hapis hakkı >
34 Law right of retention muhafaza hakkı >
35 Law right of retention koruma hakkı >
36 Politics retention of legal personality tüzel kişiliğin korunması >
37 Insurance gross retention brüt konservasyon >
38 Insurance self retention şirketin riziko üzerinden kendi üzerinde tuttuğu bölüm >
39 Technical alkaloid retention alkaloid tutulma >
40 Technical appearance retention görünümünü muhafaza etme >
41 Technical appearance retention görünümünü koruma >
42 Technical ash retention figure kül içindeki yanmamış madde >
43 Technical cold retention dyeing soğuk bekletmeli boyama >
44 Technical contact retention system effectiveness kontak durdurma sistemi etkinliği >
45 Technical contact retention system resistance kontak tutma sisteminin direnci >
46 Technical edge retention kenar koruma >
47 Technical edge retention kenar tutma >
48 Technical heat retention ısı tutma >
49 Technical heat retention ısı tutulumu >
50 Technical hydraulic retention time hidrolik bekletme süresi >
51 Technical nitrogen retention nitrojen birikimi >
52 Technical picture retention görüntü hatırlama >
53 Technical picture retention görüntü tutulması >
54 Technical picture retention iz bırakma >
55 Technical plasticity retention index plastikliği koruma endeksi >
56 Technical relative retention index nisbi alıkonma zamanı >
57 Technical relative retention index bağıl alıkonma zamanı >
58 Technical relative retention index nisbi alıkonma indeksi >
59 Technical relative retention index bağıl alıkonma indeksi >
60 Technical retention knob çektirme civatası >
61 Technical retention period saklama süresi >
62 Technical retention period tutma süresi >
63 Technical retention period saklama dönemi >
64 Technical retention period alıkoyma dönemi >
65 Technical retention pond bekletme havuzu >
66 Technical retention sample saklama numunesi >
67 Technical retention system strength tutucu sistem dayanımı >
68 Technical retention time tutma süresi >
69 Technical retention time işlem görme süresi >
70 Technical retention time işlenme süresi >
71 Technical retention wall tutma duvarı >
72 Technical retention wall su tutma duvarı >
73 Technical smoke condensate retention index duman kondensatı tutma indisi >
74 Technical static screw retention strength statik vida tutma dayanımı >
75 Technical toilet waste retention system tuvalet atığı alıkoyma sistemi >
76 Technical water retention su tutma >
77 Technical water retention value su tutma gücü >
78 Computer data retention veri saklama >
79 Computer job retention iş bekletme >
80 Computer job retention görev bekletme >
81 Computer retention cycle saklama süresi >
82 Computer retention period alıkoyma dönemi >
83 Computer retention period saklama dönemi >
84 Informatics content retention policy içerik saklama politikası >
85 Informatics data retention policy veri saklama politikası >
86 Informatics retention period saklama süresi >
87 Television picture retention görüntü tutulması >
88 Television picture retention görüntü hatırlama >
89 Television picture retention iz bırakma >
90 Textile cold retention dyeing soğuk bekletmeli boyama >
91 Textile top piece retention strength üst parça alıkoyma direnci >
92 Construction water retention characteristic su tutuculuk özelliği >
93 Construction water retention characteristic su tutma özelliği >
94 Dyeing color retention renk korunması >
95 Automotive door retention components kapı tutma elemanları >
96 Automotive radiator mounting/retention radyatör monte/muhafaza >
97 Mining retention basin tutma havzası >
98 Medical acute urinary retention akut üriner retansiyon >
99 Medical acute urinary retention akut idrar retansiyonu >
100 Medical ammonia retention amonyak retansiyonu >
101 Medical crystal retention kristal retansiyonu >
102 Medical fluid retention sıvı tutulumu >
103 Medical fluid retention ödem >
104 Medical long-term urinary retention uzun süreli idrar retansiyonu >
105 Medical microbial retention testing mikrop tutulma testi >
106 Medical relative retention bağıl alıkonma >
107 Medical retention enema bağırsağı hemen boşaltmayan ve bir müddet bağırsakta tutulması gereken lavman >
108 Medical retention factor alıkonma faktörü >
109 Medical retention function tutulum fonksiyonu >
110 Medical retention of urine sidik tutulması zorluğu >
111 Medical retention of urine idrar tutulması >
112 Medical retention time alıkonma zamanı >
113 Medical spontaneous urinoma and urinothorax due to acute urinary retention akut idrar retansiyonuna bağlı spontan ürinom ve ürinotoraks >
114 Medical urinary retention idrar retansiyonu >
115 Medical urinary retention üriner retansiyon >
116 Medical urinary retention idrar retansiyonu >
117 Medical urine retention sidikzoru >
118 Medical water and salt retention su ve tuz tutulumu >
119 Medical water retention ödem >
120 Medical water retention ödem >
121 Psychology retention curve saklama eğrisi >
122 Psychology selective retention seçici saklama >
123 Dentistry denture retention takma diş retansiyonu >
124 Dentistry denture retention protez retansiyonu >
125 Food Engineering alkaline water-retention capacity alkali su tutma kapasitesi >
126 Food Engineering moisture retention yaş bağlama >
127 Food Engineering moisture retention yaş tutma >
128 Food Engineering retention time alıkonma süresi >
129 Food Engineering retention time tutulma süresi >
130 Biochemistry specific retention volume özgül tutunum oylumu >
131 Agriculture soil water retention toprakta su tutulması >
132 Agriculture soil water retention toprağın su tutması >
133 Education grade retention sınıf tekrarı >
134 Environment hydraulic retention time hidrolik bekletme süresi >
135 Environment retention water tutulmuş su >
136 Geography flood retention sel tutma >
137 Military economic retention stock ekonomik maksatla alıkonmuş stok >
138 Military retention limit alıkoyma sınırı >
139 Military retention limit biriktirme haddi >
140 Hunting locking bolt retention pin kilitleme mekanizmasını durdurucu iğne >
141 Hunting striker retention pin vurucunun tutucu iğnesi >
142 Printery retention aid retansiyon artırıcı madde >
143 Printery retention aid tutunum artırıcı madde >


Tureng Çeviri Ltd.
Privacy Policy - Terms of Use - About Us - Developers Copyright. Bil-Kod : 989 B.16.0.THS.0.10.02.00/681 209221