History


Meanings of "tamamen" in English Turkish Dictionary : 126 result(s)

Turkish English
Common Usage
tamamen adv. completely
tamamen adv. exactly
General
tamamen adj. teetotal
tamamen adj. utter
tamamen adj. flat-out
tamamen adj. ex
tamamen adj. abject
tamamen adj. mature
tamamen adj. definite
tamamen adj. fast
tamamen adj. pure
tamamen adj. full
tamamen adj. precious
tamamen adj. unbelieving
tamamen adv. all
tamamen adv. completely
tamamen adv. in toto
tamamen adv. purely
tamamen adv. on the whole
tamamen adv. de
tamamen adv. finally
tamamen adv. bang on
tamamen adv. hopelessly
tamamen adv. richly
tamamen adv. downright
tamamen adv. right
tamamen adv. thro
tamamen adv. quite
tamamen adv. roundly
tamamen adv. down the line
tamamen adv. stark
tamamen adv. plenty
tamamen adv. altogether
tamamen adv. diametrically
tamamen adv. all the way
tamamen adv. at large
tamamen adv. definitely
tamamen adv. through and through
tamamen adv. toto
tamamen adv. wholly
tamamen adv. to the core
tamamen adv. out
tamamen adv. in its entirely
tamamen adv. all-out
tamamen adv. without reserve
tamamen adv. entirely
tamamen adv. precisely
tamamen adv. to the finger tips
tamamen adv. bang on
tamamen adv. totally
tamamen adv. in the highest degree
tamamen adv. inextenso
tamamen adv. precise
tamamen adv. flatly
tamamen adv. decidedly
tamamen adv. up to the hilt
tamamen adv. bang-on
tamamen adv. clean
tamamen adv. heart and soul
tamamen adv. out and out
tamamen adv. wide
tamamen adv. boots and all
tamamen adv. sheerly
tamamen adv. chock
tamamen adv. up
tamamen adv. simply
tamamen adv. whole
tamamen adv. absolutely
tamamen adv. sheer
tamamen adv. out-and-out
tamamen adv. neck and crop
tamamen adv. without reservation
tamamen adv. perfectly
tamamen adv. thoroughly
tamamen adv. bodily
tamamen adv. as a whole
tamamen adv. thru
tamamen adv. down to the ground
tamamen adv. properly
tamamen adv. dead
tamamen adv. hollow
tamamen adv. clear
tamamen adv. outright
tamamen adv. the whole way
tamamen adv. inly
tamamen adv. in full
tamamen adv. throughout
tamamen adv. starkly
tamamen adv. in a complete manner
tamamen adv. fair
tamamen adv. flat out
tamamen adv. through
tamamen adv. thru and thru
tamamen adv. well
tamamen adv. bang
tamamen adv. utterly
tamamen adv. truly
tamamen adv. fully
tamamen adv. all over
tamamen adv. off
Phrases
tamamen well and truly
Colloquial
tamamen but good
tamamen every inch the something
tamamen right down the line
tamamen out-and-out
tamamen every inch a something
Idioms
tamamen head over heels
tamamen lock stock and barrel
tamamen from head to toe
tamamen first and last
tamamen far and away
tamamen for good and all
tamamen up one side and down the other
tamamen from head to foot
tamamen good and
tamamen lock, stock and barrel
tamamen in one's heart of hearts
tamamen neck and crop
tamamen to the backbone
Trade/Economic
tamamen fully
Law
tamamen absolutely
Technical
tamamen altogether
tamamen entirely
tamamen wholly
tamamen thoroughly
British Slang
tamamen big style

Meanings of "tamamen" with other terms in English Turkish Dictionary : 150 result(s)

Turkish English
General
birbirinin tamamen zıttı olmak v. be poles apart
saldırıyı tamamen püskürtmek v. beat off the attack
tamamen aynı görüşte olmak v. be solidly for
tamamen başarısız olmak v. get nowhere
tamamen bitirmek v. go through with
tamamen çözmek v. solve completely
tamamen değiştirmek v. restructure
tamamen değiştirmek v. change completely
tamamen ıslanmak v. sop
tamamen ıslanmak v. soak through
tamamen ıslatmak v. sop
tamamen ıslatmak v. soak through
tamamen ikna etmek v. sweep someone off one's feet
tamamen kurumak v. dry out
tamamen mahrum etmek v. denudate
tamamen memnun bırakmak v. give full satisfaction
tamamen ödemek v. pay off
tamamen yanmak v. burn up
tamamen yazmak v. write up
görünümünü tamamen değiştirme n. makeover
tamamen ayırma n. complete isolation
tamamen doyurma n. sating
tamamen pasifleştirme n. depassivation
tamamen yeni başlayan n. absolute beginner
-e tamamen karşı adj. dead set against
tam/tamamen camlı adj. fully glazed
tamamen açık (belirgin) adj. crystal-clear
tamamen açmış adj. full-blown
tamamen bozulmuş adj. shot to pieces
tamamen çıplak adj. in the altogether
tamamen dolu adj. fully loaded
tamamen farklı adj. contrary
tamamen giyinik adj. fully dressed
tamamen kapatılmış (borç) adj. paid off
tamamen kör adj. stone-blind
tamamen ödenmiş adj. paid off
tamamen uyanık adj. wide-awake
tamamen uyanık adj. wide awake
tamamen yapılmış adj. perfected
tamamen yeni adj. completely new
tamamen yerine getirilmiş adj. perfected
tamamen yünlü adj. all-wool
zarar görmekten veya yaralanmaktan tamamen korunmuş adj. invulnerable
tamamen aksine adv. quite the contrary
tamamen aralarında kalmak üzere adv. in absolute privacy
tamamen farklı olarak adv. disparately
tamamen mahrem olarak adv. in absolute privacy
Phrasals
(bir şeyi bir yerden) tamamen çıkarmak/silmek/yok etmek obliterate someone or something from something
Phrases
tamamen kendi takdirine bağlı olarak at its sole discretion
tamamen kendi takdirinize kalmış it's totally at your discretion
Colloquial
(tamamen) kendi kendine all by oneself
neredeyse tamamen almost completely
neredeyse tamamen pretty well
tamamen ayık stone sober
tamamen ayık stone-cold sober
tamamen çıplak bare-assed
tamamen doğru spot-on
tamamen doğru right on the button
tamamen doğru! bang on!
tamamen gereksiz totally unnecessary
tamamen iyileşmek make a full recovery
tamamen saçma all moonshine
tamamen şans eseri by pure chance
tamamen tesadüf complete coincidence
tamamen unutulmak be over and done with
tamamen/tam anlamıyla nothing short of
Idioms
bir şeyi tamamen değiştirmek turn something on its head
birini tamamen yanlış anlamak get someone all wrong
birinin hikayesine tamamen inanmak believe one's story hook line and sinker
birisini tamamen kontrolü altına almak have by the balls
birisini tamamen kontrolü altına almak have somebody by the balls
birisini tamamen kontrolü altına almak get by the balls
inancını tamamen değiştirmek shatter one's faith
kafası tamamen karışmış/karışık olmak be all at sea
tamamen amerikan özellikleri taşıyan as american as apple pie
tamamen delirmek be stark staring mad
tamamen durmak deadlock
tamamen faydasız it's as good as a chocolate teapot
tamamen kel bald as a coot
tamamen kontrolden çıkmış like a blind dog in a meat market
tamamen mağlup etmek beat hollow
tamamen peşin cold hard cash
tamamen sağır olmak be as deaf as a post
tamamen sağır olmak be as deaf as a doorknob
tamamen tüketilmiş dead beat
tamamen unutulmak sink without trace
tamamen yabancı a total stranger
tamamen yanmak be burnt to a crisp
tamamen yanmak be burned to a crisp
tamamen yenmek beat hollow
Speaking
ben bunun tamamen karşısındayım i am dead against it
bu tamamen doğru değil that's not entirely true
bu tamamen saçmalık it is all bollocks
tamamen daha iyi hissetmiyorum i don't feel completely better
tamamen güvendeyiz we're totally safe
tamamen katılıyorum i couldn't agree more
tamamen kendi takdirinize kalmış it's entirely up to you
tamamen unutmuşum i completely forgot
tamamen unuttum it totally slipped my mind
tamamen zırva it's all bullshit
yaptığım şey tamamen yasal what i'm doing is completely legal
Slang
tamamen başarısız olmak go over like a lead balloon
tamamen hatalı all wet
Trade/Economic
apelleri tamamen ödenmiş hisse senedi paid-up share
bedeli tamamen ödenmiş hisse senedi paid-up share
bedeli tamamen ödenmiş hisse senedi fully paid stock
benzer bir varlıkla tamamen veya kısmen takas edilen varlığın maliyeti cost of an asset acquired in exchange or part exchange for similar asset
benzer varlıkla tamamen veya kısmen değiştirilen varlığın maliyeti cost of an asset acquired in exchange or part exchange for similar asset
bir alacağın tamamen tahsil edilmesi receipt in full for account
bir hesabın tamamen tasfiyesi in full settlement of an account
hesabın tamamen tahsil edilmesi receipt in full for account
kısmen veya tamamen in part or whole
kısmen veya tamamen devletin sahip olduğu veya yönettiği kuruluş parastatal
tamamen ödemek pay down
tamamen ödemek pay scot and lot
tamamen ödenmemiş sermaye assessable capital stock
tamamen ödenmiş paid up
tamamen ödenmiş paid in full
tamamen ödenmiş sermaye nonassessable capital stock
tamamen sahip olunan bağlı ortaklık wholly-owned subsidiary
vergiden tamamen muaf olmak için belirli bir meblağın defaten ödenmesi commutation of taxes
Law
delillerin tamamen yetersiz olması durumu total failure of evidence
evliliğe tamamen mani diriment
kiracının yeni maliki ve malikin haklarını tamamen tanıdığını gösterir beyanı attornment
tamamen anlamsız şey perfect nonsense
tamamen ifa entire performance
tamamen kendi takdirine bağlı olarak in its sole discretion
tamamen tazmin full compensation
Politics
nükleer silahların tamamen ortadan kaldırılması için uluslararası kampanya international campaign to abolish nuclear weapons
Insurance
tamamen tahrip olma total destruction
Technical
piller tamamen dolu the batteries are fully charged
tamamen doldurmak top off
tamamen doldurmak top up
tamamen harcanmış consumed
tamamen nüfuz etmek interpenetrate
tamamen sarılı kompozit tüp fully wrapped composite cylinder
tamamen yapraklanmış full leaf
uçağın tamamen durmadan kalkış yapması touch and go
Computer
dosyaların kalıcı olarak/tamamen silinmesi permanent deletion of files
tamamen silme permanent deletion
Telecom
tamamen silisyumlu lif all-silica fiber
Aeronautic
tamamen kanat uçak all wing type airplane
Marine
gemi tamamen dolmadığında düşük tarife ile taşınan navlun distress cargo
kıçı tamamen suya batmak be down by the stern
Medical
beynin bir hemisferinin tamamen alınması hemispherectomy
uterusun tamamen çıkarılması panhysterectomy
Food Engineering
insan tüketimine yönelik tamamen veya kısmen dehidre edilmiş süt certain partly or wholly dehydrated preserved milk for human consumption
Math
tamamen düzgün uzay completely regular space
Chemistry
tamamen simetrik totaly symmetric
Environment
substratın tamamen tükenmesi depletion of substrate