Geçmiş


"veriler" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 6 sonuç

Türkçe İngilizce
Genel
veriler n. datum
veriler n. data
Ticaret/Ekonomi
veriler data
Teknik
veriler specification
veriler data
Bilgisayar
veriler data

"veriler" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 107 sonuç

Türkçe İngilizce
Genel
ana veriler n. basic data
gerekli olan genel veriler n. general data required
somut veriler n. tangible data
son veriler n. recent data
son veriler n. latest data
var olan ikincil veriler derlenerek gerçekleştirilen araştırma n. desk research
mutlak veriler ışığında adv. in absolute terms
Ticaret/Ekonomi
dışsal ikincil veriler external secondary data
dışsal veriler external data
finansal veriler financial data
gerçek zamanlı veriler real time data
gruplandırılmış veriler grouped data
içsel veriler internal data
ikinci el veriler secondary data
ikincil veriler second hand source
ilk el veriler primary data
ilk el veriler original data
işletme içi ikincil veriler internal secondary data
kesin veriler facts and figures
mali veriler financial data
mali veriler financial figure
mali veriler financial data
nicel-nitel veriler quantitative-qualitative data
sabit veriler standing data
ticari veriler business data
yetersiz veriler imperfect data
Siyasal
istatistiksel veriler statistical data
rakamsal veriler figures
Teknik
ampirik veriler empirical data
analog veriler analogue data
duyusal veriler sensory data
geçici veriler provisional data
görgül veriler empirical data
nesnel veriler objective data
nicel veriler quantitative data
nitel veriler qualitative data
öznel veriler subjective data
parametre veriler parameter data
Bilgisayar
eşzamansız veriler async data
gpt: temel veriler gpt: basic data
ikili veriler binary data
işlenen veriler data processed
kısmi veriler partial data
kullanıcıyla ilgili veriler user-related data
mukayese edilebilir tek noktalı veriler comparable single-point data
nicel veriler quantitative data
nitel veriler qualitative data
sırdaş veriler confidential data
tedarikçi ile ilişkili tüm veriler all supplier-related data
veriler kesilmiş data truncated
yayınlanmamış veriler data on file
Bilişim
akıtılan veriler streaming data
algısal veriler sensory data
algısal veriler perceptual data
birincil veriler primary data
bölüntülenmiş veriler partitioned data set
coğrafi veriler geographic data
dağıtılmış veriler distributed data
denetlenebilir veriler auditable data
duraksız veriler streaming data
duraksız veriler streaming mode
duyusal veriler sensory data
eskiden kalan veriler legacy data
geçici veriler temporary data
geçmiş veriler historical data
istatistiksel veriler statistical data
kalıcı veriler fixed data
konumsal veriler spatial data
mukayese edilebilir çoklu veriler comparable multipoint data
nadir veriler sparse data
nitel veriler qualitative data
seyrek veriler sparse data
sıkıştırılmış veriler compressed data
sınayıcı veriler test data
tek boyutlu veriler one dimensional data
uzamsal veriler spatial data
veriler arasında gezinim data surfing
yumuşatılmış veriler smoothed data
Telekom
algılayıcı veriler sensor data
algısal veriler sensory data
algısal veriler perceptual data
coğrafi veriler geographic data
dağıtılmış veriler distributed data
denetlenebilir veriler auditable data
duraksız veriler streaming data
istatistiksel veriler statistical data
işlenmiş veriler smoothed data
konumsal veriler spatial data
nadir veriler sparse data
nicel veriler quantitative data
nitel veriler qualitative data
seyrek  veriler sparse data
tarihsel veriler historical data
uzaysal veriler spatial data
veriler arasında gezinim data surfing
Aydınlatma
ayırdedici veriler rating
Medikal
antropometrik veriler anthropometric data
destekleyen veriler supporting data
mevcut veriler present data
preklinik veriler preclinical data
sınırlı epidemiyolojik veriler limited epidemiologic data
İstatistik
bütünleşik veriler integrated data
dikey olmayan veriler non-orthogonal data
nicel veriler quantitative data
nitel veriler qualitative data
yönlü veriler directional data
Jeoloji
analog veriler analog data