Homepage Premium Translation Synonyms About Us Tools Resources Forum Contact
Login Register | Türkçe
Auto Complete : On | Off
Keyboard History

when


Show Slang Terms

Meanings of "when" in Turkish : 26 result(s)

Category English Turkish
1 Common Usage adv. when ne zaman >
2 General n. when zaman >
3 General adv. when ne zaman >
4 General adv. when ne vakit >
5 General conj. when sırasında >
6 General conj. when -dığı zaman >
7 General conj. when -ınca >
8 General conj. when -dığında >
9 General conj. when -dığında/-diğinde >
10 General conj. when iken >
11 General conj. when vakit >
12 General conj. when (mümkün olduğu) halde >
13 General conj. when (olması gerektiği) halde >
14 General conj. when -de >
15 General conj. when -diği (gün) >
16 General conj. when -diği zaman >
17 General conj. when -diğinde >
18 General conj. when -diğine göre >
19 General conj. when -ince >
20 General conj. when -ken >
21 General conj. when -ması gerektiği halde >
22 General conj. when -ması mümkün olduğu halde >
23 Technical when ne zaman >
24 Computer when koşul >
25 Computer when tarih >
26 Computer when zamanı >

Meanings of "when" with other terms : 149 result(s)

Category English Turkish
1 Common Usage adv. when? ne zaman? >
2 General v. exert one's strength when bearing a child or defecating ıkınmak >
3 General v. fail to pay the invoice when due faturanın gününü geçirmek >
4 General n. period when the courts are closed adli tatil >
5 General adv. as and when required gerektiğinde ve gerektikçe >
6 General adv. at the time when vaktaki >
7 General adv. no matter when her ne zaman olursa olsun >
8 General adv. no matter when ne zaman olursa olsun >
9 General adv. regardless when ne zaman olduğuna bakmayarak >
10 General adv. since when o zamandan beri >
11 General adv. since when ne zamandan beri >
12 General adv. until when ne zamana kadar >
13 General adv. until when ne zamana kadar? >
14 General adv. until when o zamana kadar >
15 General adv. when analyzed incelendiğinde >
16 General adv. when desired dilediğinde >
17 General adv. when examined bakıldığında >
18 General adv. when necessary sırasında >
19 General adv. when needed gerekli olduğunda >
20 General adv. when needed gerekli olunca >
21 General adv. when needed gerektiğinde >
22 General adv. when occasion serves fırsat düşünce >
23 General adv. when possible olası olduğunda >
24 General adv. when required gerekli olunca >
25 General adv. when required gerekli olduğunda >
26 General adv. when required gereğinde >
27 General adv. when required gerektiğinde >
28 General adv. when the time comes zaman geldiğinde >
29 General adv. when then her ne zaman olsa >
30 General adv. when then o zaman >
31 General adv. when there her nerede olsa >
32 General adv. when there orada >
33 General adv. when there is a need ihtiyaç halinde >
34 General adv. when there is a need ihtiyaç olduğunda >
35 General adv. when there is a need ihtiyaç duyulduğunda >
36 General adv. when? ne zaman? >
37 General prep. regardless of when ne zaman olduğuna bakmayarak >
38 General prep. when intending to derken >
39 General conj. as and when ne zaman >
40 General conj. even when -de dahi >
41 General interj. hit a man when he's down! vur abalıya! >
42 Phrases when all is said and done en son >
43 Phrases when appropriate yeri geldiğinde >
44 Phrases when considered from this point of view bu açıdan bakıldığında >
45 Phrases when convenient uygun zamanda >
46 Phrases when due vadesinde >
47 Phrases when due zamanında >
48 Phrases when examining bakacak olursak >
49 Phrases when examining bakıldığında >
50 Phrases when first seen ilk görüldüğünde >
51 Phrases when it comes to the push sorun ciddileşirse >
52 Phrases when necessary gerekli olunca >
53 Phrases when necessary gerektiğinde >
54 Phrases when needs be ihtiyaç halinde >
55 Phrases when needs be ihtiyaç olduğunda >
56 Phrases when needs be gerektiğinde >
57 Phrases when occasion serves gereğinde >
58 Phrases when occasion serves fırsat olunca >
59 Phrases when one thinks düşünüldüğü zaman >
60 Phrases when the chips are down zora düşüldüğünde >
61 Phrases when the need arises ihtiyaç halinde >
62 Phrases when the need arises ihtiyaç olduğunda >
63 Phrases when the need arises ihtiyaç duyulduğunda >
64 Phrases when the need arises gereksinim doğduğunda >
65 Phrases when the need arises gereksinim olduğunda >
66 Phrases when the occasion arises sırası geldikçe >
67 Phrases when the occasion arises yeri geldikçe >
68 Phrases when viewed from this aspect bu açıdan bakıldığında >
69 Proverb when poverty comes in at the door, love flies out at the windows yokluk kapıdan girince aşk pencereden uçar >
70 Idioms one does not need a guide when the village is in sight görünen köy kılavuz istemez >
71 Idioms when a bald man dies, they say he had golden hair kel ölür sırma saçlı olur kör ölür badem gözlü olur >
72 Idioms when hell freezes over hiç >
73 Idioms when hell freezes over asla >
74 Idioms when hell freezes over hiçbir zaman >
75 Idioms when it comes to the crunch en zor aşamaya gelindiğinde >
76 Idioms when it comes to the crunch en zor aşamaya gelinirse >
77 Idioms when one's ship comes home çok zengin olunca >
78 Idioms when one's ship comes in zengin olduğunda >
79 Idioms when one's ship comes in köşeyi döndüğünde >
80 Idioms when pigs fly balık kavağa çıkınca >
81 Idioms when the cat is away the mice will play kedi gidince meydan farelere kalır >
82 Idioms when the chips are down çok önemli bir noktaya ulaştığında >
83 Idioms when the chips are down çok önemli bir karar alınması gerektiğinde >
84 Idioms when the chips are down bıçak kemiğe dayanınca >
85 Idioms when the chips are down önemli noktada >
86 Idioms when the chips are down önemli bir noktaya varıldığında >
87 Idioms when the chips are down kozlar oynandığında >
88 Idioms when the chips are down bütün kozlar oynandığında >
89 Idioms when the chips are down işler rayına oturunca >
90 Idioms when the chips are down çok önemli bir noktaya erişildiğinde >
91 Idioms when the chips are down karar verme zamanı geldiğinde >
92 Idioms when the chips are down harekete geçme zamanı geldiğinde >
93 Idioms when the chips are down kritik zamanlarda >
94 Idioms when the crunch comes zor zamanlar başladığında >
95 Idioms when the time comes zamanı gelince >
96 Idioms when two hungry people lie together, a beggar is born iki çıplak bir hamamda yakışır >
97 Speaking i was on the verge of leaving when he arrived o geldiğinde ben gitmek üzereydim >
98 Speaking since when? ne zamandan beri? >
99 Speaking when he was twenty yirmi yaşındayken >
100 Speaking when i first saw you seni ilk gördüğümde >
101 Speaking when i was young gençliğimde >
102 Speaking when i was young ben gençken >
103 Speaking when it comes to money iş paraya geldiğinde >
104 Speaking when it comes to money konu para olduğunda >
105 Speaking when it is said söylenildiğinde >
106 Speaking when the dust settles ortalık yatışınca >
107 Speaking when the dust settles durum düzelince >
108 Speaking when the dust settles karışıklık düzelince >
109 Speaking when the time is ripe zamanı gelince >
110 Speaking when will you come ne zaman geleceksin >
111 Speaking when you are available müsait olduğun zaman >
112 Speaking when you are available müsait olduğunda >
113 Speaking when you are done with işiniz bittiğinde >
114 Speaking when you please ne zaman isterseniz >
115 Trade/Economic when due vadesinde >
116 Politics when member states adopt these measures.. üye devletler bu önlemleri kabul ettiğinde >
117 Technical emergency driving when imdat sürüşü >
118 Technical when grinding taşlama >
119 Computer add caption when inserting eklerken resim yazısı koy >
120 Computer as shown when printed yazıcıdan alındığı gibi >
121 Computer as shown when printed yazıldığında göründüğü gibi >
122 Computer break when expression has changed deyim değiştiğinde kes >
123 Computer break when expression is true deyim doğru olduğunda kes >
124 Computer break when value changes değer değiştiğinde kes >
125 Computer break when value is true değer doğru olduğunda kes >
126 Computer configure notification when printer alerts occur yazıcı uyarıları oluştuğunda bildirim yapılandırır >
127 Computer display when görüntüleme koşulu >
128 Computer only when up yalnızca çalışır olduğunda >
129 Computer play sound when new message arrives yeni ileti geldiğinde ses çıkart >
130 Computer return when done bitince geri dön >
131 Computer run when idle bilgisayarda çalışılmıyorken çalıştır >
132 Computer run when idle boşken çalıştır >
133 Computer ship when sevk zamanı >
134 Computer stop when busy meşgulken dur >
135 Computer stop when this slide ends bu slayt bittiğinde dur >
136 Computer when column sütun değeri bu olduğunda >
137 Computer when cts is on cts açık olduğunda >
138 Computer when dsr is on dsr açık olduğunda >
139 Computer when i log on oturum açtığımda >
140 Computer when idle boşta iken >
141 Computer when merging records kayıtlar birleştirilirken >
142 Computer when responding yanıtlarken >
143 Computer when searching ararken >
144 Computer when selected seçildiğinde >
145 Computer when starting başlarken >
146 Computer when the koşul >
147 Computer when to back up yedekleme zamanı >
148 Computer when to edit düzenleme zamanı >
149 Computer when to trace izleme zamanı >


Tureng Çeviri Ltd.
Privacy Policy - Terms of Use - About Us - Developers Copyright. Bil-Kod : 989 B.16.0.THS.0.10.02.00/681 209221