assignment - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

assignment

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"assignment" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 46 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
assignment i. atama
assignment i. görevlendirme
assignment i. görev
assignment i. ödev
General
assignment i. ev ödevi
assignment i. kararlaştırma
assignment i. görev
assignment i. feragat senedi
assignment i. tahsis işlemi
assignment i. ayırma
assignment i. atanma
assignment i. havale
assignment i. görev alma
assignment i. devretme
assignment i.
assignment i. özel görev
assignment i. tahsis
assignment i. belirleme
assignment i. tayin
Trade/Economic
assignment havale senedi
assignment bir sözleşmeden doğan hakkın başkasına devri
assignment temlik
assignment ferağ
assignment belirleme
assignment tayin
assignment seçme
assignment terk
assignment vazife
assignment ciro
assignment saptama
assignment devir ve temlik
assignment görev
assignment tahsis
assignment atama
assignment devir
assignment feragat senedi
Law
assignment görevlendirme
assignment devir
assignment temlik
assignment havale
Insurance
assignment poliçe devri
Technical
assignment değer verme
Computer
assignment atama
assignment değer verme
assignment görev
Telecom
assignment noktasal tahsis

"assignment" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 151 sonuç

İngilizce Türkçe
General
be sent on an assignment for f. tayini çıkmak
give assignment f. görev vermek
assignment board i. görev tahtası
assignment of duty i. görev taksimi
assignment problem i. atama problemi
assignment statement i. atama bildirimi
home assignment i. ev ödevi
homework assignment i. ev ödevi
random assignment i. rastgele atama
random assignment i. seçkisiz atama
school assignment i. ev ödevi
Trade/Economic
absolute assignment alacağın devir ve temliki
absolute assignment hakkın devir ve temliki
asset assignment contract malvarlığı devir sözleşmesi
assignment agreement devir temlik sözleşmesi
assignment check keşide çeki
assignment check havale çeki
assignment clause sigorta poliçesinde sahibine ciro hakkı veren madde
assignment director görevlendirme amiri
assignment in blank açık temlik
assignment in blank açık devir
assignment letter görevlendirme yazısı
assignment of claims alacağın temliki
assignment of claims alacağın devredilmesi
assignment of contract sözleşmenin devri
assignment of liability borcun nakli
assignment of liability borcun devri
assignment of liability borcun temliki
assignment of proceeds alacakların devri
assignment of salaries maaşların temliki
assignment of share pay devri
assignment of share payın devri
assignment of stock hisse senedi devri
assignment of wage ücret kesintisi
assignment of wages ücretlerden kesinti yapma
assignment of workers işçilerin tayini
back assignment geri temlik
business ip assignment iş fikri mülkiyetinin devri
cost assignment maliyet tahsisi
credit assignment kredi tahsisi
deed of assignment devir ve temlik senedi
deed of assignment temlik senedi
demanding assignment çok emek/çalışma/yetenek gerektiren iş/görev
demanding assignment görevlendirme gerektiren veya bekleyen
fiduciary assignment inançlı devir
field of assignment görevlendirme alanı
non-assignment clause devir yasağı maddesi
policy assignment poliçe devri
preferential assignment tercihli temlik veya devir
recordal of the assignment (patent terms) devir işlemi
responsibility assignment matrix sorumluluk atama matrisi
share transfer/assignment agreement pay devri sözleşmesi
tax assignment vergi tahsisi
transfer and assignment devir ve temlik
trustee assignment yediemin atanması
wage assignment işçinin kendi arzusuyla kazanmış olduğu ücretlerden bir bölümünü yazılı bir anlaşmaya dayanarak sendika aidatı
wage assignment tasarruf bonoları vb için vermeyi kabul etmesi
Law
assignment check havale çeki
assignment clause ciroya dair şart
assignment for creditors alacaklılara devir
assignment in blank beyaza temlik
assignment in lieu of payment tediye makamına yapılan temlik
assignment of a partnership interest ortaklık payının devri
assignment of chooses hakların temliki
assignment of claim alacağın temliki
assignment of claims alacağın temliği
assignment of errors temyize gitme gerekçelerinin dayandığı hataları içeren layiha
assignment of errors temyize gitme gerekçelerinin dayandığı hataları içeren önerge
assignment of mortgage debt ipotekle temlik edilmiş alacağın temliki
deed of assignment devir senedi
deed of assignment temlik senedi
deeds of assignment temlikname
payment after assignment by creditor alacağın temlikinden sonra tediye
term sheet of security assignment menkul kıymetler devir şartları
trademark assignment marka devir belgesi
undercover assignment gizli görev
voluntary assignment rızai temlik
Politics
policy assignment poliçe devri
preferential assignment tercihli görevlendirme
Insurance
assignment clause ciro hakkı veren kloz
Technical
automatic assignment otomatik devir
endpoint assignment bitim noktası ataması
endpoint assignment bitiş noktası ataması
frequency assignment frekans tahsisi
frequency assignment frekans atama
frequency assignment system frekans tahsisi sistemi
frequency assignment system frekans atama sistemi
port driver assignment giriş sürücü ataması
traffic assignment trafik yüklemesi
Computer
assignment id sınav no
assignment statement atama deyimi
assignment type atama türü
default assignment olağan değer ataması
demand assignment isteme göre paylaştırma
demand assignment multiple access istek güdümlü çoklu erişim
font assignment table yazıtipi atama tablosu
frequency assignment frekans tahsisi
illegal assignment geçersiz değer atama
illegal assignment geçersiz değer alama
illegal assignment kuraldışı değer atama
invalid assignment geçersiz atama
key assignment macro tuş atama makrosu
menu assignment menü ataması
new assignment yeni atama
size assignment boyut atama
size assignment boyut ataması
style assignment biçem ataması
Informatics
assignment operator atama işleci
assignment statement atama deyimi
compound assignment bileşik atama
demand assignment istek güdümlü paylaştırma
demand assignment multiple access istek güdümlü çok erişimli
frequency assignment frekans tahsisi
random assignment rastgele atama
random assignment seçkisiz atama
Telecom
frequency assignment nokta frekans tahsisi
frequency assignment number frekans tahsis numarası
number assignment numara tahsisi
number assignment module numara tahsis modülü
priority access and channel assignment öncelikli erişim ve kanal tahsisi
spectrum assignment spektrum nokta tahsisi
Construction
pole assignment method kutup atama yöntemi
Automotive
pin assignment pim tahsisi
Psychology
assignment therapy tayin terapisi
random assignment rastgele tahsis
random assignment seçkisiz atama
sex assignment cinsiyet tahsisi
Education
academic assignment akademik ödev
final assignment final ödevi
homework assignment ev ödevi
Military
assignment jurisdiction nakil yetkisi
assignment jurisdiction atama yetkisi
assignment of space yer tahsisi
boat assignment table teknik tahsis çizelgesi
classification and assignment officer sınıflandırma ve atama subayı
duty assignment memuriyet görevi
earmarked for assignment nato sefer ihtiyat kuvvetleri
earmarked for assignment nato'ya tahsis için ayrılmış düzenli kuvvetler
earmarked for assignment on mobilization nato sefer ihtiyat kuvvetleri
earmarked for assignment on mobilization nato'ya sefer için ayrılmış kuvvetler
landing craft and amphibious vehicle assignment table çıkarma aracı ve amfibi araç tahsis çizelgesi
landing craft assignment table çıkarma aracı tahsis tablosu
limited assignment mahdut görevli sınıf
personnel assignment office personel tayin şube
restrictive assignment ihtisas atanması
returnee assignment station yurda dönen personel görevlendirme merkezi
serial assignment table çıkarma grubu tahsis çizelgesi
space assignment yer tahsisi
special assignment özel görev
special assignment airlift requirements özel tayin edilmiş havadan ikmal ihtiyaçları
weapons assignment silah tahsisi