disaster - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

disaster

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"disaster" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 16 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
disaster i. afet
disaster i. facia
disaster i. felaket
General
disaster i. olağanüstü durum
disaster i. afet
disaster i. talihsizlik
disaster i. felaket
disaster i. musibet
disaster i. bela
disaster i. yıkım
disaster i. büyük kaza
disaster i. çöküş
disaster i. doğal yıkım
Trade/Economic
disaster afet
Law
disaster felaket
Computer
disaster olağanüstü durum

"disaster" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 276 sonuç

İngilizce Türkçe
General
head for disaster f. baştan kara gitmek
meet with a disaster f. felakete uğramak
pave the way for a social disaster f. sosyal bir felakete zemin hazırlamak
prevent a possible disaster f. olası bir facianın önüne geçilmek
prevent a possible disaster f. olası bir facianın önüne geçmek
prevent a potential disaster f. olası bir facianın önüne geçmek
prevent a potential disaster f. olası bir facianın önüne geçilmek
prevent a probable disaster f. olası bir facianın önüne geçmek
prevent a probable disaster f. olası bir facianın önüne geçilmek
survive a disaster f. bir afetten/felaketten sağ kurtulmak
animal disaster plan i. doğal afetlerde hayvanların korunması için oluşturulan plan
basic disaster awareness i. temel afet bilinci
basic disaster consciousness and preparation level i. temel afet bilinç ve hazırlık düzeyi
basic plan for disaster prevention i. afetlerden korunma temel planı
campaign for disaster prevention i. afetlerden korunma kampanyası
catastrophic disaster i. felaket boyutunda afet
community disaster volunteers i. toplum afet gönüllüleri
comprehensive disaster prevention plan i. kapsamlı afet önleme planı
consciousness of disaster prevention i. afetten korunma bilinci
creeping disaster i. yavaş gelişen afet
declaration of disaster i. afet bölgesi ilanı
destructive natural disaster i. yıkıcı doğal afet
disaster area i. felaket bölgesi
disaster area i. afet bölgesi
disaster area survey team i. afet inceleme ekibi
disaster behaviour i. afet davranışı
disaster center i. afet merkezi
disaster continuum i. afet döngüsü
disaster countermeasures i. afete karşı önlemler
disaster culture i. afet kültürü
disaster drill i. afet tatbikatı
disaster emergency mapping i. acil durum haritalandırma
disaster epidemiology i. afet sonrası salgın
disaster field office i. afet koordinasyon bürosu
disaster fighting drill i. afete müdahale tatbikatı
disaster home i. afet konutu
disaster informatics i. afet bilgileri
disaster information i. afet bilgisi
disaster insurance i. afet sigorta
disaster insurance i. afet sigortası
disaster kit i. afet kiti
disaster law i. afet yasası
disaster legislation i. afet hukuku
disaster management i. acil durum yönetimi
disaster management i. afet yönetimi
disaster management i. felaket yönetimi
disaster medicine i. afet tıbbı
disaster mitigation i. afet zararlarını azaltma
disaster phases i. afetin fazları
disaster plan i. afet planı
disaster planning i. afet planlaması
disaster preparedness i. afete hazırlık
disaster preparedness activity i. afete hazırlıklı olma faaliyeti/çalışması
disaster preparedness plan i. afete hazırlık planı
disaster prevention i. afet önleme
disaster prevention activities i. afetten korunma çalışmaları
disaster prevention plan i. afetten korunma planı
disaster prevention radio communications i. afetten korunma amaçlı telsiz haberleşmesi
disaster prevention shelter base i. afetten korunma barınak üssü
disaster records i. afet kayıtları
disaster recovery i. afetle mücadele
disaster recovery i. felaketten kurtarma
disaster recovery i. afet yedeklemesi
disaster recovery i. afet kurtarma
disaster recovery i. felaket kurtarma
disaster recovery i. afete müdahale
disaster recovery plan i. afetten toparlanma planı
disaster relief i. afet yardımı
disaster relief law i. afetler kanunu
disaster relief material i. felaketzedelere yardım malzemesi
disaster relief personnel i. afet yardım personeli
disaster resilient society i. afet sonrası çabuk toparlanabilen toplum
disaster response i. afete müdahale
disaster response group i. afete müdahale grubu
disaster risk reduction i. afet riski azaltma
disaster scenario i. afet senaryosu
disaster scenario i. felaket senaryosu
disaster scenarios i. felaket senaryoları
disaster scenarios i. afet senaryoları
disaster severity scale i. afet şiddet derecesi
disaster station i. afet istasyonu
disaster team i. afet ekibi
disaster victim i. afetzede
disaster victim i. musibetzede
disaster victim i. felaketzede
disaster victim i. kazazede
disaster victims i. afetzedeler
disaster volunteers i. afet gönüllüleri
disaster vulnerability i. afetten zarar görebilirlik
disaster-prone i. tehlikeye bağlı risk
disaster-resilient country i. afete karşı dirençli ülke
disaster-victim i. afetzede
earthquake disaster i. deprem felaketi
earthquake disaster countermeasures i. deprem afetine karşı önlemler
earthquake disaster prevention plan i. deprem afetinden korunma planı
education for disaster prevention i. afetlerden korunma eğitimi
environmental disaster i. çevre felaketi
ferry disaster i. feribot faciası
fire disaster i. yangın afeti
fire disaster i. yangın felaketi
high probable risk areas for disaster i. afetin olabileceği yüksek riskli yerler
human behavior during a disaster i. afetlerde insan davranışları
impending disaster i. yaklaşmakta olan felaket
impending disaster i. yaklaşan felaket
individual disaster prevention i. afetden bireysel korunma
interpreter in aid at disaster i. afette rehber çevirmen
investigation of disaster i. afet etüdü
major disaster i. felaket
major disaster i. büyük afet
maritime disaster i. deniz felaketi
mass disaster i. kitlesel felaket
mine disaster i. maden faciası
mine disaster i. maden felaketi
natural catastrophe-disaster i. tabii afet
natural disaster i. doğal afet
natural disaster i. doğal felaket
natural disaster i. doğal yıkım
natural disaster i. tabii afet
natural disaster fund i. afet fonu
natural disaster science i. doğal afet bilimi
natural disaster victim i. afetzede
natural-technological disaster i. doğal-teknolojik afet
neighborhood disaster volunteers i. mahalle afet gönüllüleri
nuclear disaster i. nükleer felaket
nuclear disaster i. nükleer afet
on-set disaster i. ani başlangıçlı felaket (itfaiyecilik terimi)
operational plan for disaster prevention i. afetten korunma operasyon planı
pre-disaster response i. afet öncesi müdahale
prime minister's disaster relief agency i. başbakanlık afet ve acil durum yönetimi başkanlığı
red crescent disaster operations center i. kızılay afet müdahale merkezi
regional plan for disaster prevention i. afetten korunma bölgesel planı
request for disaster assistance i. afet yardımı talebi
restoration after a disaster i. afet sonrası restorasyon
school disaster prevention i. okullarda afet hazırlığı
short of a natural disaster i. doğal bir afet olmadıkça
technological disaster i. teknolojik afet
urban disaster i. kentsel afet
urban disaster prevention plan i. kentsel afet korunma planı
victim of disaster i. afetzede
victim of disaster i. musibetzede
voluntary organizations for disaster prevention i. afetten korunma gönüllü kuruluşları
disaster stricken s. afetzede
post-disaster s. afet sonrası
in the aftermath of a disaster zf. afet sonrası
Phrases
on the brink of disaster felaketin eşiğinde
when disaster strikes felaket/afet vurduğunda/vurunca
Colloquial
a recipe for disaster felakete davetiye
Idioms
a disaster area (oda vb. gibi) karman çorman ve düzensiz yer
a disaster in the making geliyorum diyen kriz/felaket
a disaster of epic proportions büyük bir felaket
cause a disaster of epic proportions büyük bir felakete yol açmak
court disaster afeti davet etmek
court disaster belasını aramak
court disaster felaketi davet etmek
court disaster büyük bir riske girmek
court disaster kendini riske atmak
court disaster kendini tehlikeye atmak
court disaster tehlikeye girmek
disaster averted kıl payı kurtuluş (felaket/kötü durum)
disaster of epic proportions büyük bir felaket
disaster of epic proportions büyük bir afet
spell disaster felaket tellallığı yapmak
spell disaster bir şeyin felaketle sonuçlanacağına işaret etmek
Speaking
earthquake is a natural disaster deprem bir doğal afettir
what a disaster evlere şenlik
Trade/Economic
disaster recovery felaket yönetimi
economic disaster mali kriz
industrial disaster endüstriyel felaket
industrial disaster endüstriyel afet
natural disaster insurance doğal afet sigortası
natural disaster insurance authority doğal afet sigortalan kurumu
Law
euro atlantic disaster response coordination centre avrupa-atlantik afet müdahale koordinasyon merkezi
Politics
chernobyl disaster çernobil felaketi
disaster control afet önleme tedbirleri
disaster regulation afet yönetmeliği
prime ministry disaster and emergency management presidency başbakanlık afet ve acil durum yönetimi başkanlığı
provincial disaster committee il afet komitesi
united nations office for disaster risk reduction birleşmiş milletler afet riskinin azaltılması uluslararası stratejisi
united nations platform for space-based information for disaster management and emergency response afet yönetimi ve olağanüstü hallerde müdahale amaçlı uzay kaynaklı bilgi için bm platformu
Institutes
disaster affairs afet işleri
disaster and emergency management administration afet ve acil durum yönetimi
disaster and emergency management center afet ve acil durum yönetim merkezi
disaster and emergency management center afet ve acil dimim yönetim merkezi
disaster center afet merkezi
disaster coordination center afet koordinasyon merkezi (akom)
disaster coordination center akom
disaster coordination center afet koordinasyon merkezi
disaster management center afet yönetim merkezi
general directorate of disaster affairs afet isleri genel müdürlüğü
istanbul metropolitan municipality disaster coordination center istanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi
provincial disaster and emergency directorate il afet ve acil durum müdürlüğü
us office of foreign disaster assistance abd yabancı ülkeler afet yardım bürosu
Technical
disaster dump kaza dökümü
disaster information management system afet bilgi yönetim sistemi
disaster recovery çöküşün onarımı
prepare for disaster recovery kurtarma için hazırla
Computer
computer disaster bilgisayar felaketi
disaster dump kaza dökümü
disaster recovery acil kurtarma
disaster recovery yıkım onarımı
disaster recovery center felaket durum merkezi fdm
disaster recovery plan felaketten kurtarma planı
disaster recovery plan çökümden toparlanma planı
disaster url kilitlenme url'si
Informatics
disaster recovery yıkım onarımı
disaster recovery felaket kurtarma
Telecom
prepare for disaster recovery kurtarma için hazırla
Construction
disaster area afet alanı
disaster management afet yönetimi
regulations for the structures to be built in disaster areas afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmelik
Marine
assessment for disaster mitigation felaket hafifletmek için değerlendirme
basic plan for disaster prevention felaketleri önleme planı
extreme-severity disaster çok şiddetli afet
headquarter for disaster countermeasures felaketlere karşı önlem almak için kurulan merkez
headquarter for disaster precaution felaket önlemi için merkezi büro
laws concerning disaster prevention hasar önlenmesi ile ilgili kanunlar
laws for special financial support for extreme severity disaster çok şiddetli felaket durumunda yapılacak mali destek yasaları
liquefaction disaster sıvılaşma hasarları
locality of disaster damage felaketin tahribata neden olduğu yöre
mud flow disaster çamur akışı afeti
municipal disaster prevention council belediye hasar önleme konseyi
natural hazard and disaster science doğal tahribat ve afet bilimi
natural hazard and disaster studies doğal tahribat ve afet çalışmaları
operation plan for disaster prevention afetleri önleyici operasyon planı
plan for local disaster mitigation yerel afetleri azaltma planı
planning of disaster mitigation tadil planı
planning of disaster mitigation afetleri azaltma planlaması
prefectural disaster prevention council valilik felaketleri önleme konseyi
rapid disaster monitoring system afetleri hızlı görüntüleme sistemi
training for disaster prevention afet önleme eğitimi
urban disaster şehri etkileyen afet
Medical
disaster planning afet planlaması
disaster psychiatry afet psikiyatrisi
disaster syndrome afet sendromu
emergency medical disaster plan afet acil tibbi planı
emergency medical disaster plan acil tıbbi afet planı
toxicological disaster toksikolojik afet
Biology
biological disaster biyolojik afet
Social Sciences
gender sensitive disaster management cinsiyete duyarlı afet yönetimi
Environment
chernobyl disaster çernobil felaketi
complex disaster karmaşık afet
damage statistics of disaster afet hasarı kayıtları
disaster conditions afet koşulları
disaster due to urbanization kentleşme sebepli afet
disaster in mountainous area dağlık bölge afeti
disaster of extreme severity çok üzücü afet
disaster restoration works afet restorasyon çalışması
earthquake disaster deprem afeti
flood disaster sel afeti
ground disaster zemin afeti
lawsuit of flood disaster sel hasarı mahkemesi
man-induced disaster insan kaynaklı afet
man-made disaster insan kaynaklı afet
natural disaster doğal afet
river disaster nehir afeti
secondary disaster ikincil afet
sever storm disaster fırtına afeti
strong wind disaster kuvvetli rüzgar afeti
tsunami disaster tsunami afeti
volcanic disaster volkan afeti
wave disaster dalga afeti
Geography
flood disaster sel felaketi
flood disaster taşkın felaketi
Geology
large scale earthquake disaster countermeasures büyük ölçekli depreme karşı önlemler
Military
disaster dump acil bellek dökümü
disaster relief operation afet yardım harekatı
natural disaster doğal afet
natural disaster aid doğal afet yardımı
natural disaster aid plan doğal afet yardım planı
natural disaster assessment coordination centre doğal afet değerlendirme koordinasyon merkezi
natural disaster coordination centre doğal afet koordinasyon merkezi
natural disaster daily situation report doğal afet günlük durum raporu
natural disaster search and rescue doğal afet arama kurtarma
Cinema
disaster movie felaket filmi
Ottoman Turkish
disaster victim musabin
British Slang
walking disaster yürüyenbela