hacim - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

hacim"hacim" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 21 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
hacim volume i.
General
hacim bulk i.
hacim body i.
hacim volume i.
hacim content i.
hacim capacity i.
hacim mass i.
hacim size i.
hacim gauge i.
hacim dimension i.
Trade/Economic
hacim scale
hacim size
Technical
hacim bulk
hacim volume decrease
hacim cubing
hacim volume
hacim cubage
Medical
hacim volume
Food Engineering
hacim volume
Math
hacim volume
hacim cubage

"hacim" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 256 sonuç

Türkçe İngilizce
General
hacim kazanmak (vücut geliştirme) gain muscle f.
hacim küçültmek shrink volume f.
belirli hacim known volume i.
genişletilmiş hacim expanded volume i.
hacim büyümesi volume enlargement i.
hacim değişmesi change in volume i.
hacim küçültme concentration i.
hacim ölçüsü birimi (0,009 metre küp) peck i.
hacim veren (şampuan) volume filler i.
ingiliz hacim birimi british capacity unit i.
ölü hacim clearance i.
özgül hacim specific volume i.
sabit hacim constant volume i.
teknik hacim technical volume i.
temiz hacim clean space i.
hacim ölçme ile ilgili volumetric s.
hacim ölçmeye yarayan volumetric s.
hacim ölçümüyle ilgili volumetric s.
Trade/Economic
duran malın hacim ve ağırlık kaybetmesi shrink
hacim ağırlıklı ortalama fiyat volume weighted average price (vwap)
hacim etkisi size effect
hacim farkı volume variance
hacim iskontosu volume discount
hacim sapması volume variance
hacim-kâr grafiği volume-profit chart
iç hacim internal volume
kar hacim grafiği profit volume chart
kar-hacim grafiği profit-volume chart
maliyet hacim kar analizi cost volume-profit analysis
normal hacim faaliyeti normal volume activity
olumsuz hacim farkı unabsorbed overhead
olumsuz hacim farkı unfavourable volume variance
olumsuz hacim farkı negative volume variance
ticari hacim trade volume
Politics
kuru hacim yoğunluğu dry bulk density
Advertising
hacim indirimi volume discount
Technical
ağırlık/hacim (hacimdeki ağırlık) w/v
aktif hacim active capacity
aşırı hacim yüklenmesi volume overload
bant yüzeyinde enine ve boyuna paralel hacim dayanımı longitudinal and transverse volume resistance parallel to belt plane
basınç-hacim diyagramı pressure-volume diagram
beton karışımı tasarımında hacim yöntemi volume method of concrete mix design
bir hacim veya zamanda eşit olarak yetişmek coextend
bir maddenin basınç hacim ve sıcaklığı arasındaki ilişkiyi gösteren bir eşitlik equation of state
birim hacim unit volume
birim hacim ağırlığı density
birim hacim ağırlığı specific bulk density
birim hacim ağırlığı apparent specific gravity
birim hacim ağırlığı specific bulk gravity
birim hacim ağırlığı bulk density
birim hacim ağırlık weight per unit of volume
birim hacim değişimi unit volume change
boş hacim void
boşluksuz hacim absolute volume
boşluksuz hacim solid volume
civalı hacim ölçer mercury volumetric meter
çamur hacim indeksi sludge volume index
çamur hacim oranı sludge volume proportion
çeyrek galonluk hacim ve sıvı ölçü birimi quart
çok pistonlu hacim ayarlı pompa multi-piston volumetric pump
değişmez hacim düzenleyicisi constant volume governor
düşük hacim çekme low volume lifting
elektronik hacim düzeltici electronic volume corrector
eş hacim co-volume
görülür bağıl yoğunluk ve hacim kütlesi apparent relative density and bulk density
gözenek hacim dağılımı pore volume distribution
gram moleküler hacim gram-molecular volume
güç-hacim oranı power-volume ratio
hacim artımı volume increment
hacim artması increase in volume
hacim artması bulking
hacim azalması volume decrease
hacim birimi unit of volume
hacim birimi capacity unit
hacim büyümesi increase in volume
hacim değişmesi volume change
hacim dilatometresi dilatometer volume
hacim düzeltme volume correction
hacim düzeltmesi volume correction
hacim genişlemesi volume expansion
hacim hesabı cubing
hacim içerik tablosu volume table of contents
hacim ihtiyacı space requirement
hacim kaplama volume rendering
hacim kararlılığı volume stability
hacim katsayısı volume coefficient
hacim kaybı volume loss
hacim kaybı testi volume loss test
hacim kesirleri volume fractions
hacim kesri aralığı range of volume fractions
hacim kontrol supabı volume control valve
hacim merkezli body centred
hacim merkezli birim göze body centred unit-cell
hacim merkezli kare prizmalı body centred tetragonal
hacim merkezli kare prizmalı kristal body centred tetragonal crystal
hacim merkezli kare prizmalı yapı body centred tetragonal structure
hacim merkezli kristal body centred crystal
hacim merkezli kübik body centered cubic (bcc)
hacim merkezli kübik kristal body-centred cubic crystal
hacim merkezli kübik metal body-centred cubic metal
hacim merkezli kübik yapı body-centred cubic structure
hacim merkezli küp body-centred cube
hacim merkezli küp body centered cube
hacim merkezli küplü body centred cubic
hacim merkezli küplü metal body centred cubic metal
hacim merkezli yapı body centred structure
hacim oranı volume rate
hacim ölçeği volumetry
hacim ölçer volumetric meter
hacim ölçer volumeter
hacim ölçme sistemlerinin istatistiksel kontrolü statistical control of volumetric metering systems
hacim ölçü birimleri dry measure
hacim ölçümü stereometry
hacim ölçüsü capacity measure
hacim sınaması saturation testing
hacim tablosu volume table
hacim testi volume testing
hacim tümlevi volume integral
hacim yoğunluğu volume density
hacim-ağırlıklı volume-weighed
hacim-yüzey ilişkisi volume-surface relation
hazır ambalajlı mamullerin ağırlık ve hacim esasına göre net miktar tespiti making-up by weight or by volume of certain prepackaged products
hazır ambalajlı sıvı mamullerin hacim tespiti making-up by volume of certain prepackaged liquids
ıslak hacim wet area
ıslak hacim yoğunluğu wet bulk density
indirgenmiş hacim reduced volume
işgal edilen hacim occupied volume
kapalı hacim enclosed volume
kapladığı/kaplana/işgal edilen hacim occupied volume
katı hacim solid volume
katıların hacim ve boyutlarını saptama stereometry
klasik birim hacim kütlesi conventional mass per volume
kritik hacim critical volume
kuru birim hacim ağırlığı dry unit weight
kuru birim hacim kütlesi dry bulk density
kuru hacim ölçüsü dry measure
kuru maddeler hacim ölçeği dry measure
kütle ve hacim mass and volume
kütle ve hacim değişikliği tayini determination of change in mass and volume
metre küpün onda birine eşit olan hacim birimi decistere
mimari hacim architectural volume
moleküler hacim molecular volume
net hacim net register tonnage
ölü hacim dead storage
ölü hacim dead space
ölü hacim clearance
ölü hacim kapasitesi dead storage capacity
ölü hacim seviyesi dead storage level
özel hacim private volume
özgül hacim specific volume
pistonlu hacim ölçme cihazı piston-operated volumetric apparatus
referans hacim reference volume
sabit hacim isochor
sabit hacim çevrimi constant volume cycle
sabit hacim işlemi constant volume process
serbest hacim free volume
serbest solunum için yeterli hacim breathing space
sıkıştırılmış hacim tamped volume
sıkıştırılmış hacim compacted volume
sıkıştırma işleminden sonraki sıkıştırılmış hacim ve görünür yoğunluk tamped volume and apparent density after tamping
son hacim final volume
standard hacim standard volume
standart hacim standard volume
standart hacim göstergeleri standard volume indicators
standart hacim göstericileri standard volume indicators
su altında birim hacim ağırlığı buoyant unit weight
temiz hacim clean space
toplam hacim büzülmesi overall volume shrinkage
yararlı hacim active capacity
yararlı hacim working volume
yaş birim hacim ağırlığı wet unit weight
yedek hacim residual volume
yüzey alanı-hacim oranı surface-area-to-volume ratio
Computer
altindis sınırlı hacim integrali volume integral with subscript limit
altyazı sınırlı hacim integrali volume integral with underscript limit
hacim içerik tablosu volume table of contents
hacim testi volume testing
ölü hacim dead storage
özel hacim private volume
sınırsız hacim integrali volume integral with no limits
Informatics
hacim görüntüleme volume imaging
hacim sınırlayıcı volume limiter
hacim tümlevi volume integral
Electric
hacim direnci volume resistivity
hacim özdirenci volume resistivity
Textile
hav lifi hacim oranı pile fibre volume ratio
ölçülen hav lif hacim oranı measured pile fibre volume ratio
Architecture
mimari hacim architectural volume
Construction
hacim değişimi volume change
hacim değişimini ölçme kontrol cihazı volume change test device
hacim esasına göre harmanlamak volume batching
hacim merkezli body centered
hacim modülü bulk modulus
hacim ve kütle değişimleri volume and weight changes
mol hacim molar volume
mutlak hacim absolute volume
otomatik hacim değişim cihazı automatic volume changing test device
su hacim test cihazı water content test device
teknik hacim plant room
teknik hacim plant space
Automotive
enjeksiyon hacim kontrolü injection volume control
hacim gücü liter output
ölü hacim clearance volume
yakıt püskürtme hacim kontrolü fuel injection volume control
Traffic
trafik hacim haritası traffic volume map
Aeronautic
cam hacim yüzdesi glass percent by volume
hacim modülü bulk modulus
sabit hacim türbini constant volume turbine
Marine
hacim kapasitesi gross registered tonnage
hacim tonajı register tonnage
hacim tonajı capacity tonnage
hacim tonu displacement ton
net hacim net register ton
net hacim net register tonage
sonlu hacim yöntemi finite volume method
Medical
akciğer hacim küçültme ameliyatı lung volume reduction surgery
akciğer hacim küçültme cerrahisi lung volume reduction surgery
boş hacim void volume
hacim belirteci volume marker
hacim kaybı volume depletion
ilave hacim additional volume
intraperitoneal hacim belirteci intraperitoneal volume marker
intraperitoneal hacim-zaman eğrileri intraperitoneal volume-over-time curves
zorlu ekspiratuvar hacim force expiratory volume
Pathology
hacim kaybı volume depletion
Food Engineering
denetlenen hacim control volume
hacim artırıcı bulking agent
hacim artışı overrun
hacim arttırıcı bulking agent
nemli hacim humid volume
özgül hacim specific volume
Math
hacim hesabı cubage
odunov tipi sonlu hacim metodu godunov-type finite volume method
Physics
hacim ağırlığı bulk density
hacim birimi cubic content unit
hacim değişmesi change in volume
hacim iyonizasyonu volume ionization
Chemistry
atomik hacim atomic volume
hacim merkezli küp body-centered cube
hacim oranı volume fraction
hacim payı volume fraction
serbest hacim free volume
sıkıştırılmaz hacim incompressible volume
Biology
hacim sondası volume probe
Forestry
ağaç hacim cetveli tree volume table
meşçere hacim tablosu stand volume table
Environment
kapasite hacim oranı capacity volume ratio
toprak rutubetinin hacim esasına göre tayini determination of soil water content calculated on a volume basis
Meteorology
özgül hacim specific volume
Geology
dane birim hacim ağırlığı density of particles
hacim değişimi dilatation
hacim mineralleri bulk minerals
hacim yoğunluk bulk density
kütle birim hacim ağırlığı bulk unit weight
Military
hacim modelleme solid modelling
hacim tonu displacement ton