iflas - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

iflas"iflas" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 14 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
iflas bankruptcy i.
iflas bankrupt i.
General
iflas crash i.
iflas failure i.
iflas smash i.
iflas bust i.
iflas ruin i.
iflas ruination i.
Trade/Economic
iflas bankrupt
iflas bankruptcy
iflas failure
iflas smash
iflas insolvency
Law
iflas bankruptcy

"iflas" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 200 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
iflas etmek go bankrupt f.
General
hızla iflas etmek (işyeri) crash f.
iflas bayrağını çekmek crash f.
iflas bayrağını çekmek go under f.
iflas bayrağını çekmek go bust f.
iflas borusunu çalmak crash f.
iflas etmek go belly up f.
iflas etmek bust f.
iflas etmek founder f.
iflas etmek go bust f.
iflas etmek smash f.
iflas etmek go under f.
iflas etmek break f.
iflas etmek ruin f.
iflas etmek fail f.
iflas etmek go the wall f.
iflas etmek fold f.
iflas etmek be in carey street f.
iflas etmek go to the wall f.
iflas etmek crash f.
iflas etmek belly up f.
iflas etmek burst up f.
iflas ettirmek bust f.
iflas ettirmek smash f.
iflas ettirmek ruin f.
iflas ettirmek bankrupt f.
iflas ilan etmek declare bankruptcy f.
iflas tehdidi altında yaşamak live under the threat of bankruptcy f.
adi iflas nonfraudelent bankruptcy i.
hızla gelen büyük iflas crash i.
hileli iflas fraudulent bankruptcy i.
icra-iflas hukuku executions i.
iflas etmiş kimse insolvent i.
iflas etmiş kimse bankrupt i.
iflas hukuku bankruptcy law i.
iflas hukuku laws of bankruptcy i.
iflas hukuku bankrupt law i.
iflas hukuku law of bankruptcy i.
iflas kararı decree of bankruptcy i.
iflas masası bankrupt's assets i.
iflas sözleşmesi corcordatum i.
iflas etmiş broke s.
iflas etmiş bankrupt s.
Phrasals
iflas etmek wash out
iflas etmek go broke
iflas etmek wipe out
iflas etmek go bust
Colloquial
iflas bayrağını çekmek go bankrupt
iflas borusunu çalmak go bankrupt
Idioms
iflas bayrağını çekmek go bust
iflas etmek go out of business
iflas etmek üzere about to go belly up
iflas etmiş down to chili and beans
Slang
iflas etmek go belly up
Trade/Economic
adi iflas nonfraudulent bankruptcy
belgelenmiş iflas certified bankrupt
borçluları iflas yolu ile takip etmek file bankruptcy proceedings against debtors
doğrudan doğruya iflas yolu direct bankruptcy method
dolanlı iflas fraudulent bankruptcy
fiili iflas de facto bankruptcy
hileli iflas swindled bankruptcy
hileli iflas fraudulent bankruptcy
hileli iflas fraudulent bankrupt
icra ve iflas hukuku execution and bankruptcy law
icra ve iflas kanunu enforcement and bankruptcy code
iflas beyanı declaration of bankruptcy
iflas bilançosu statement of affairs
iflas dairesi bankruptcy office
iflas davasına müdahale ve itiraz etmek intervenes in and contests the bankruptcy
iflas davasının açılması filing a bankruptcy lawsuit
iflas dilekçesi bankruptcy petition
iflas durumundaki alıcı receiver in bankruptcy
iflas durumundaki borç netleştirmesi close-out netting
iflas eden bankrupt
iflas edenin bıraktığı mallar ve borçlar bankrupt's estate
iflas erteleme suspension of bankruptcy
iflas etme bankruptcy
iflas etmek bankrupt
iflas etmek become bankrupt
iflas etmek be involved in a bankruptcy
iflas etmek go bankrupt
iflas etmek turn bankrupt
iflas etmek break down
iflas etmek go to bust
iflas etmek be bankrupt
iflas etmek break
iflas etmek go to the wall
iflas etmiş insolvent
iflas etmiş broken
iflas etmiş bir iş modeli a bankrupt business model
iflas etmiş ya da etmek üzere olan firmaların hisse senetleri distressed securities
iflas ettirmek bankrupt
iflas hukuku law of bankruptcy
iflas hukuku bankrupt law
iflas idaresi trustee in bankruptcy
iflas idaresi administration of bankruptcy
iflas ilanı declaration of bankruptcy
iflas işlemleri bankruptcy proceedings
iflas kanunu law of bankruptcy
iflas kanunu bankruptcy act
iflas kanunu act of bankruptcy
iflas kanunu statute of bankruptcy
iflas kanunu bankrupt law
iflas kararı adjudication order
iflas kararı decree of insolvency
iflas kararı adjudication in bankruptcy
iflas kararı flat in bankruptcy
iflas kurulu board of bankruptcy
iflas mahkemeleri bankruptcy courts
iflas mahkemesi court of bankruptcy
iflas mahkemesince verilen ödeme emri debtor's summons
iflas masası bankrupt's estate
iflas masası bankruptcy estate
iflas masası gibi bir işlemin tasfiye edilmesi administration of assets
iflas masası memuru bankrupt's estate trustee
iflas masasındaki mallar estate in bankruptcy
iflas muamelesi process of bankruptcy
iflas riskinden ari bankruptcy-remote
iflas sözleşmesi concordatum
iflas talebi bankruptcy petition
iflas usulü bankruptcy proceedings
iflas, aciz, tasfiye, ödeme planı, mahkeme planı, moratoryum ve kayyımlığa ilişkin yasalar bankruptcy, insolvency, liquidation, reorganisation, court schemes, moratoria, administration
ihmal ve kusur dolayısıyla iflas negligent bankruptcy
ihmalden kaynaklanan iflas negligent bankruptcy
ihmale dayalı iflas negligent bankruptcy
ihtiyari iflas voluntary bankruptcy
kambiyo senetlerine mahsus iflas yolu bankruptcy method pertaining to commercial papers and bills
kararı iptal edilmiş iflas discharged bankrupt
kazai iflas involuntary bankruptcy
kusurlu iflas culpable bankruptcy
resmi iflas certified bankrupt
takipli iflas yolları proceeding related bankruptcy method
taksiratlı iflas negligent bankruptcy
taksiratlı iflas culpable bankruptcy
taksiratlı iflas unfortunate bankruptcy
teknik iflas technical bankruptcy
tesadüfi iflas fortuitous bankruptcy
zorunlu iflas involuntary bankruptcy
Law
adi iflas non-fraudulent bankruptcy
dolandırıcılık ve iflas fraud and bankruptcy
fiili iflas defacto bankruptcy
hileli iflas bankruptcy by deception
hileli iflas fraudulent bankruptcy
icra iflas davası bankruptcy/debt enforcement claim
icra iflas kanunu bankruptcy and enforcement law
icra ve iflas hukuku debt enforcement and bankruptcy law
icra ve iflas kanunu enforcement and bankruptcy law
icra ve iflas kanunu code of execution and bankruptcy
iflas açılması adjudication of bankruptcy proceedings
iflas beklentisi contemplation of bankruptcy
iflas daireleri bankruptcy offices
iflas dairesi bankruptcy office
iflas davası bankruptcy case
iflas davası matter of bankruptcy
iflas durumunda mahkemece atanan yediemin receiver in bankruptcy
iflas eden bankrupt
iflas etmek go bankrupt
iflas heyeti committee of inspection
iflas hukuku bankruptcy law
iflas hukuku law of bankruptcy
iflas hukuku bankrupt law
iflas idarecisi official receiver
iflas ilanı declaration of bankruptcy
iflas işlemi act of bankruptcy
iflas işlemleri bankruptcy proceedings
iflas işlemlerini başlatmaya institute bankruptcy proceedings
iflas kanunu act of bankruptcy
iflas kanunu law of bankruptcy
iflas kanunu act of insolvency
iflas kanunu statute of bankruptcy
iflas kanunu bankruptcy law
iflas kanunu bankrupt law
iflas kararı bankruptcy adjudication
iflas kararı order of bankruptcy
iflas kararı adjudication of bankruptcy
iflas kararı adjudication order
iflas kararı adjudication in bankruptcy
iflas kararını kaldırtan müflis discharged bankrupt
iflas koruma kanunu bankruptcy protection law
iflas koruma yasası bankruptcy protection law
iflas mahkemeleri bankruptcy courts
iflas mahkemesi court of bankruptcy
iflas mahkemesi bankruptcy court
iflas masası bankrupt's estate
iflas masası görevlisi assignee of the bankrupt's estate
iflas masası memuru trustee of the bankrupt 's estate
iflas memuru trustee in bankruptcy
iflas prosedürünün açıldığı yerin hukuku lex concursus
iflas suçu fake bankruptcy
iflas suçu bankruptcy fraud
iflas suçu bankruptcy crime
iflas talebi act of bankruptcy
iflas talebi petition in bankruptcy
iflas talebi bankruptcy petition
iflas usulü bankruptcy proceedings
iflas usulü ile tasfiye liquidation in bankruptcy
iflas yasası act of bankruptcy
iflas yönetimi trustee in bankruptcy
ihtiyari iflas voluntary bankruptcy
mahkemece verilen iflas kararı adjudication order