image - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

image

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"image" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 41 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
image i. imge
image i. görüntü
image i. imaj
image i. şekil
General
image f. şekillendirmek
image f. yansıtmak
image f. imgeleştirmek
image i.
image i. heykel
image i. resim
image i. suret
image i. kopya
image i. sanem
image i. simge
image i. put
image i. benzer
image i. hayal
image i. timsal
image i. kanı
image i. görüntü
image i. benzetme
image i. görünüş
image i. fikir
image i. tasvir
Trade/Economic
image tüketicilerin bir firmayı ve onun ürünlerini nasıl gördükleri
image imaj
Law
image görüntü
Technical
image başlangıç sinyali
image görüntü
Computer
image görüntü görüntü
image yansıma
image imge
image görüntüsü
image görüntü
Informatics
image imge
image görüntü
Psychology
image imge
Linguistics
image imaj
image imge
image hayal
Painting
image betim

"image" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 200 sonuç

İngilizce Türkçe
General
change image f. imaj değiştirmek
create bad image f. kötü imaj oluşturmak
give a new image to f. yeni imaj kazandırmak
give a new image to f. yeni bir imaj kazandırmak
give a new image to f. yeni bir imaj vermek
improve one's image f. imajını düzeltmek
project an image f. imaj vermek/yansıtmak
tarnish one's image f. imajını sarsmak
tarnish one's image f. imajını bozmak
a simple image i. basit bir görüntü
adequate image drawing i. yeterli görünüş çizimi
after image i. Bakılan görüntü ortadan kalktıktan sonra görsel alanda bir süre daha izlenebilen ardışık görüntü
audio image i. audio-görüntü
bad image i. kötü imaj
corporate image i. kurum imajı
corporate image i. şirketin imajı
corporate image i. şirket imajı
cover image i. kapak resmi
electron image i. elektronik görüntü
enemy image i. düşman imajı
global image i. global imaj
global image i. küresel imaj
good image i. iyi imaj
graven image i. put
gray tone image i. gri tonlamalı imge
image analysis i. görüntü analizi
image building i. imaj geliştirme
image building i. imaj inşası
image change i. imaj değişikliği
image displacement i. hayal kayması
image engineering i. imaj mühendisliği
image enhancement i. görüntü güçlendirme
image interpretation i. görüntü yorumlama
image interpreter i. hayal yorumlayıcı
image maker i. imaj yaratıcısı
image maker i. imaj danışmanı
image making i. imaj yaratma
image management i. imaj yönetimi
image of an aggressive fellow countryman i. agresif memleket delikanlısı imajı
image pattern i. görüntü biçimi
image processing i. görüntü işleme
image-worship i. putperestlik
latent image i. görünmeyen resim
latent image i. gizli görüntü
magnetic image i. manyetik görüntü
mirror image i. akis
mirror image i. tıpkısının aynısı
mirror image fashion i. taklit moda
mirror-image symmetric i. ayna görünüşü simetrik
mirror-image symmetric i. sağ-sol simetrik
negative image i. negatif görüntü
new image i. yeni imaj
object-image i. nesne imgesi
optical image i. optik görüntü
positive image i. pozitif görüntü
reflected image i. yansıyan suret
reflected image i. yansıyan görüntü
self image i. benlik saygısı
self image i. öz imge
self image i. öz imgesi
self-image i. kişinin kendini tanıması
spitting image of i. hık demiş burnundan düşmüş
stereoscopic image i. üçboyutlu görüntü
the diary of image i. imgenin günlüğü
very image of i. hık demiş burnundan düşmüş
virtual image i. zahiri görüntü
visual image i. görsel imaj
burned in image s. izi kalan görüntü
living image of s. tıpkısı
made in the image of god s. tanrının kendi suretinde yaratılmış
spitting image of s. benzeri
spitting image of s. tıpkısı
spitting image of s. aynı
very image of s. benzeri
very image of s. tıpkısı
very image of s. aynı
Colloquial
be the spit and image of someone hık demiş burnundan düşmüş olmak
be the spitting image of hık demiş burnundan düşmüş
be the spitting image of tıpkısı
be the spitting image of tam bir kopyası
be the spitting image of someone hık demiş burnundan düşmüş olmak
Idioms
spit and image of hık demiş burnundan düşmüş
the very spit and image of hık demiş burnundan düşmüş
Speaking
his image is tarnished imajı zedelendi
Trade/Economic
brand image marka imajı
commercial image ticari imaj
corporate image kurumsal imaj
corporate image şirket imajı
image management imaj yönetimi
image pricing objective fiyatlandırmada imaj yaratma amacı
image utility kanı faydası
patient's cat scan image hastanın bilgisayarlı tomografi görüntüsü
self-image congruence öz-imaj uyumu
tarnish image imajını zedelemek
Politics
party image parti imajı
poor image olumsuz imaj
tarnish turkey's image türkiye'nin imajını zedelemek
Tourism
negative image olumsuz imaj
Advertising
image map görüntü haritası
Technical
abbe theory of image formation abbe'nin görüntü oluşum kuramı
acuity of colour image renkli görüntü keskinliği
additive method of image separation görüntü ayrımı kalmalı işlem
additive method of image separation görüntü ayrımı için katmalı işlem
anamorphic image anamorfoz görüntü
anamorphic image anamorföz görüntü
anomalous image ayrıksı görüntü
apparent image görünür görüntü
auditory image işitsel imaj
automatic image matching otomatik görüntü eşleme
background image arkadan görüntü
binary image ikili imge
binary image processing iki bileşenli görüntü işleme
black-and-white image siyah-beyaz görüntü
bright field image aydınlık alan görüntüsü
card image kart görüntüsü
core-image library ana bellek görüntülü kitaplık
dark field image karanlık alan görüntüsü
determination of the image distortion görüntü bozulmasının belirlenmesi
digital image sayısal görüntü
digital image sayısal imge
digital image analysis sayısal görüntü çözümleme
digital orthophoto image sayısal ortofoto görüntü
display image ekran görüntüsü
dynamical theory of image contrast görüntü zıtlığının devingen kuramı
edge image ayrıt imgesi
electron image elektron görüntüsü
electron image tube elektron görüntü tüpü
electron optical image elektron optik görüntüsü
electronic image elektronik imge
electro-optical x-ray image intensifier elektro-optik x-ışını görüntü netleştiricisi
electro-optical x-ray image intensifier elektrikli -x ışın görüntü şiddetlendirici
erect image düz görüntü
fresnel image fresnel görüntüsü
fuzzy image karıncalı görüntü
ghost image çift görüntü
ghost image hayal
ghost image gölge
ghost image peri
ghost image hayalet
grayscale image griölçek görüntüsü
high-contrast image yüksek zıtlıklı görüntü
hole type image quality delikli tip görüntü kalitesi
image acquisition görüntü elde etme
image admittance ' görüntü admitansı
image analysis görüntü çözümleme
image analysis method görüntü analiz metodu
image archiving görüntü depolama
image archiving software görüntü depolama yazılımı
image attenuation görüntü zayıflaması
image attenuation constant görüntü zayıflama sabiti
image carrier resim taşıyıcı dalga
image circle görüntü çemberi
image clarity of anodic oxidation coating anodik oksidasyon kaplamanın görüntü netliği
image clarity of anodic oxidation coatings anodik oksidasyon kaplamaların görüntü berraklığı
image coils görüntü kangalları
image compression görüntü basması
image compression system görüntü sıkıştırma sistemi
image contrast görüntü zıtlığı
image converter görüntü çevirici tüp
image database görüntü veritabanı
image definition görüntü netliği
image degradation görüntü bozulması
image denoising i̇mgelerden gürültü temi̇zlenmesi̇
image display device görüntü gösterim cihazı
image dissector görüntü çözümleyici
image dissector görüntü bölücüsü
image dissector görüntü tarayıcı
image distance görüntü uzaklığı
image distortion görüntü bozulması
image drop-out resim kesilmesi
image enhancement görüntü iyileştirme
image filter görüntü süzgeci
image force görüntü kuvveti
image format görüntü formatı
image formation görüntü oluşumu
image frequency hayal frekans
image frequency ikiz sıklık
image gloss görüntü parlaklığı
image height resim yüksekliği
image iconoscope görüntü ikonoskopu
image impedance görüntü empedansı
image intensifier görüntü yoğunlaştırıcı
image intensifier görüntü yeğinliştireci
image intensifier tube görüntü yoğunlaştırıcı tüp
image intensifier tube imge yoğunlaştırıcı tüp
image interference görüntü girişimi
image interference microscopy görüntü girişim mikroskopisi
image interpreter görüntü yorumlayıcı
image mixing görüntü karıştırma
image mode görüntü modu
image montaging görüntü kurgulama
image motion compensation görüntü hareket tanzimi
image orthicon görüntülü ortikon
image phase constant görüntü faz sabiti
image pick-up tube kamera tüpü
image plane görüntü düzlemi
image plate görüntü plakası
image plate görüntü levhası
image point görüntü noktası
image processing imge işleme