tissue - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

tissue

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"tissue" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 24 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
tissue i. doku
General
tissue i. tuvalet kağıdı
tissue i. ince kağıt
tissue i. kağıt peçete
tissue i. nesiç
tissue i. dokuma
tissue i. bir tür ince ambalaj kağıdı
tissue i. ince kumaş
tissue i. ince yumuşak kağıt
tissue i. kağıt mendil
tissue i. kumaş
tissue i. kopya kağıdı
tissue i. silsile
Technical
tissue pelür
tissue kaplama kağıdı
tissue kağıt mendil
tissue doku
tissue kumaş
Textile
tissue kumaş
Medical
tissue doku
tissue tissu
Food Engineering
tissue doku
Biology
tissue doku
Tobacco
tissue nesic

"tissue" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 200 sonuç

İngilizce Türkçe
General
a tissue of lies i. bir sürü yalan
animal tissue i. hayvan dokusu
animal tissue i. hayvansal doku
animal tissue i. hayvan derisi
bathroom tissue i. tuvalet kağıdı
bone tissue i. kemikdoku
cartilaginous tissue i. kıkırdakdoku
connective tissue i. destekdoku
facial tissue i. yüz dokusu
facial tissue i. kutu mendil
fatty tissue i. yağlı tabaka
fatty tissue i. yağdoku
fibrous tissue i. lifli doku
glandular tissue i. bezdoku
granulation tissue i. taneli doku
living tissue i. canlı doku
lymph node-like tissue i. lenf düğümü benzeri doku
muscle tissue i. kasdoku
nerve tissue i. sinir dokusu
pancreatic tissue i. pankreas dokusu
paper tissue i. kağıt mendil
plant tissue i. bitki dokusu
reed tissue i. saz örgü
reed tissue i. hasır
solid tissue i. sert doku
spongeous tissue i. süngerdoku
structural tissue i. yapısal doku
tissue box i. peçete kutusu
tissue box i. peçetelik
tissue culture i. doku kültürü
tissue dispenser i. kağıt havluluk
tissue dispenser i. peçete kutusu
tissue dispenser i. peçetelik
tissue layer i. ince kağıt tabakası
tissue paper i. ince kağıt
tissue paper i. pelür kağıdı
tissue paper i. pelür kağıt
tissue preservation i. doku korunması
toilet tissue i. tuvalet kağıdı
vascular tissue i. damarlı doku
Politics
tissue ballot fraud ince kağıda basılmış oy pusulası ile sahtecilik
Technical
adipose tissue yağdoku
areolar tissue gözenekli doku
bone tissue kemik dokusu
connective tissue bağlayıcı doku
engineered (cell/tissue) işlenmiş (hücre/doku)
glass tissue cam tülü
implant-tissue interface koyuntu-doku arayüzeyi
tissue activity meter doku etkinlikölçeri
tissue analysis doku analizi
tissue equivalent material dokuya eşdeğer madde
tissue paper kağıt mendil
tissue paper ince kağıt
woody tissue odun doku
Textile
tissue paper ipek kağıt
Medical
absence of development of the erectile tissue of the penis penisin erektil dokusunun gelişmemesi
accumulation of mucopolysaccharides in the tissue of several organs mukopolisakkaritlerin çeşitli organ dokularında birikmesi
acral tissue hypertrophy akral doku hipertrofisi
adipose tissue yağ dokusu
adipose tissue adipoz doku
adipose tissue yağ doku
adipotic tissue hormones adipoz doku hormonları
adjacent non-neoplastic thyroid tissue çevredeki tümör dışı tiroid dokusu
ancillary tissue yardımcı doku
ancillary tissue yan doku
ankle soft-tissue injury ayak bileği yumuşak doku yaralanması
bacterial infection of soft tissue yumuşak dokunun bakteriyel enfeksiyonu
biological tissue materials biyolojik doku materyalleri
blood tissue kan dokusu
body tissue resistance vücut dokularının direnci
bone tissue pathology kemik doku patolojisi
brain tissue damage beyin doku hasarı
brain tissue transplantation beyin dokusu transplantasyonu
breast tissue meme dokusu
bronchus associated lymphoid tissue bronşla ilişkili lenfoid doku
bronchus-associated lymphoid tissue bronşla ilişkili lenfoid doku
cancerous tissue kanserli doku
carcinoid tumor and thyroid tissue karsinoid tümör ve tiroid dokusu
cartilaginous tissue kıkırdak doku
cerebral white tissue serebral beyaz doku
characterized by ectopic adipose tissue in the dermis dermisde ektopik adipoz doku ile karakterize
chronic soft tissue wound kronik yumuşak doku yarası
collagen tissue disease kollajen doku hastalığı
collagen tissue disease bağ dokusu hastalığı
collagen tissue diseases bağ dokusu hastalıkları
congenital lesion of nonfunctional lung tissue fonksiyon göstermeyen akciğer dokusundan oluşan konjenital bir lezyon
connective tissue bağ doku
connective tissue konektif doku
connective tissue bağ dokusu
connective tissue disease bağ dokusu hastalığı
connective tissue diseases bağ dokusu hastalıkları
connective tissue disorders bağ dokusu hastalıkları
connective tissue metabolism bağ dokusu metabolizması
degree of tissue trauma doku travmasının büyüklüğü
disseminated tissue injury yaygın doku hasarı
distal soft tissue procedure distal yumuşak doku prosedürü
dry tissue kuru doku
dynamic tissue dinamik doku
ectopic auto-transplantation of splenic tissue splenozis dalak dokusunun ektopik otoimplantasyonu
ectopic parathyroid tissue ektopik paratiroid dokusu
endometrial tissue endometriyum dokusu
endometrial tissue plasminogen activator endometriyal doku plasminojen aktivatörü
endometriotic tissue endometriyotik doku
eosinophilic tissue infiltration eozinofilik doku infiltrasyonu
epithelial tissue epitel doku
excessive proliferation of granulation tissue granulasyon dokusunun abartılı proliferasyonu
excessive proliferation of granulation tissue granulasyon dokusunun aşırı proliferasyonu
extensive necrosis of superficial fascia and subcutaneous tissue yüzeysel fasia ve sübkutan dokuların geniş nekrozu
fatty tissue yağ dokusu
fetal lung tissue fetal akciğer dokusu
fibrous and fatty tissue fibroz ve yağ dokusu
fibrous tissue lifli doku
formation of granulation tissue granülasyon dokusu oluşumu
galt (gut-associated lymphoid tissue) bağırsak ile ilişkili lenfoid doku
germinal tissue germinal doku
granulation tissue kabarcık doku
granulation tissue granülasyon dokusu
granulation tissue formation granülasyon dokusu gelişimi
guided tissue regeneration güdümlü doku onarımı
gut associated lymphoid tissue bağırsakla ilişkili lenfoid doku
gut-associated lymphoid tissue bağırsakla ilişkili lenfoid doku
haematopoietic tissue kan yapıcı organların sistemi
hand soft tissue defects el yumuşak doku defektleri
hard tissue loss sert doku kaybı
healthy tissue sağlıklı doku
heart tissue kalp dokusu
hereditary connective tissue kalıtsal bağ dokusu
hereditary connective tissue disease kalıtsal bağ dokusu hastalığı
histopathological examination of pleural tissue specimen plevral doku örneğinin histopatolojik incelemesi
homologous/autologous tissue glue homolog/otolog doku yapıştırıcısı
host tissue konakçı doku
human brain tissue insan beyin dokusu
human cancerous colon tissue insan kanserli kolon dokusu
hypertrophy of bone tissue kemik dokusunda hipertrofi
hypertrophy of soft tissue yumuşak dokuda hipertrofi
ileal tissue ileum dokusu
immature testis tissue immatür testis dokusu
impaired tissue oxygenation doku oksijenlenmesinin bozulması
inflamed paw tissue inflamasyonlu pençe dokusu
inherited connective tissue disorder herediter bağ dokusu bozukluğu
intracompartmental tissue pressure kompartıman içi doku basıncı
ischemic brain tissue iskemik beyin dokusu
laser-tissue interaction mechanisms lazer-doku etkileşim mekanizmaları
lean tissue mass yağsız doku kütlesi
liver tissue samples karaciğer doku örnekleri
living tissue yaşayan doku
living tissue canlı doku
living tissue equivalent canlı doku eşdeğeri
lung and pancreatic tissue samples pankreas ve akciğerden alınan doku örnekleri
lung tissue akciğer dokusu
lung tissue akciger dokusu
lymphatic tissue lenfli doku
metastasis of squamous cell carcinoma into soft tissue yumuşak dokuda skuamöz hücreli karsinom metastazı
mimic a necrotizing soft tissue infection nekrotizan yumuşak doku enfensiyonunu taklit etmek
mixed connective tissue disease mikst konnektif doku hastalığı
mixed connective tissue disease karışık bağ dokusu hastalığı
mixed connective tissue disease karışık bağ doku hastalığı
mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma mukoza ile ilişkili lenfoid doku lenfoması
mucous tissue mukoza dokusu
muscle tissue kas dokusu
muscle tissue kas doku
muscular tissue kasdoku
muscular tissue kas dokusu
myxosarcoma of soft tissue yumuşak dokunun miksosarkomu
nasal associated lymphoid tissue burunla ilşkili lenfoid doku
nasal tissue burun dokusu
nasal-associated lymphoid tissue burunla ilşkili lenfoid doku
nerve tissue sinir doku
nerve tissue sinirdoku
nerve tissue sinir dokusu
nerve tissue neoplasms sinir dokusu tümörleri
nervous tissue sinir dokusu
non-epilepsy human brain tissue epilepsi olmayan insan beyin dokusu
non-inflammotory soft tissue rheumatism disease non-inflamatuar yumuşak doku romatizması
normal prostate tissue normal prostat dokusu
normal thyroid tissue normal tiroid dokusu
organ and tissue transplantation organ ve doku transplantasyonu
organ and tissue transplantation organ ve doku nakli
oxidative tissue damage oksidatif doku hasarı
pancreatic tissue pankreas dokusu
pathological tissue patolojik doku
patient with a soft tissue rheumatic disease yumuşak doku romatizmalı hasta
paw tissue pençe dokusu
periwound tissue skin yarayı çevreleyen doku/deri
proliferation of male breast glandular tissue erkek memesindeki glandüler dokunun büyümesi
pulpal tissue pulpa dokusu
radiofrequency tissue ablation radyofrekans doku ablasyonu
rare soft tissue tumor nadir görülen yumuşak doku tümörü
rat testicular tissue sıçan testis dokusu
reconstruction of tissue defects doku kaybı rekonstrüksiyonu
renal tissue böbrek dokusu
renal tissue damage böbrek dokusu hasarı
scar tissue skar dokusu
scar tissue iyileşme dokusu
scar tissue yara dokusu
skin and soft tissue infections deri ve yumuşak doku enfeksiyonları
skin-soft tissue involvement deri-yumuşak doku tutulumu
soft connective tissue yumuşak bağ dokusu
soft tissue yumuşak doku
soft tissue calcification yumuşak doku kalsifikasyonu