yargı - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

yargı"yargı" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 27 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
yargı judgement i.
yargı jurisdiction i.
General
yargı ruling i.
yargı deliverance i.
yargı attitude i.
yargı provision i.
yargı estimation i.
yargı justice i.
yargı conclusion i.
yargı decree i.
yargı bar i.
yargı verdict i.
yargı judgment i.
yargı impression i.
yargı judgment i.
yargı decision i.
yargı judicial s.
yargı juridical s.
Trade/Economic
yargı sentence
yargı consideration
yargı judgement
Law
yargı judge
yargı judiciary
yargı jurisdiction
yargı ruling
yargı position
Psychology
yargı judgment

"yargı" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 237 sonuç

Türkçe İngilizce
General
yargı sürecine saygı göstermek respect the judicial process f.
yargı yetkisi vermek confer jurisdiction f.
ahlaki yargı ethical judgement i.
bozma (yasa/yargı/sözleşme vb'ni) annulment i.
gerekçeli yargı reasoned judgement i.
hukuki yargı legal judgement i.
idari fiillerde yargı kontrolü judicial review of administrative acts i.
idari yargı administrative procedure i.
kalıp yargı stereotype i.
kesin yargı final judgement i.
kesin yargı definite judgement i.
kesin yargı absolute judgment/decision i.
ön yargı bias i.
peşin yargı prejudice i.
son yargı final judgment i.
yargı ahlakı judicial ethics i.
yargı bağımsızlığı independence of judiciary i.
yargı gerekçeleri judicial opinions i.
yargı gücü judicial power i.
yargı gücü judgment i.
yargı gücü judgement i.
yargı gücü discretion i.
yargı hataları judicial error i.
yargı hatalarında tazminat compensation for judicial error i.
yargı kararı ruling i.
yargı kontrolü judicial review i.
yargı kontrölü judicial review i.
yargı örgütü judicial council i.
yargı tasarrufu judicial disposition i.
yargı uygulamaları trial practice i.
yargı yetkisi jurisdiction i.
yargı yetkisi judicial districts i.
yerel yargı hakkı soke i.
yargı dışı yoldan extrajudicially zf.
Speaking
yargı bağımsız değil judiciary is not independent
Trade/Economic
adli yargı judiciary
mali yargı fiscal jurisdiction
şirketin kurulu bulunduğu yargı dairesi jurisdiction of incorporation
yargı fonksiyonu judicial function
yargı hakkı justice
yargı hakkı jurisdiction
yargı harçları judgement fees
yargı yetkisi jurisdiction
yargı yetkisine sahip mahkeme court of competent jurisdiction
yargı yetkisinin alanı jurisdiction
yargıtayın yargı yetkisi appellate jurisdiction
yasama, yürütme ve yargı güçlerinin birbirinden ayrılması separation of powers
yetkili yargı makamı governing jurisdiction
yetkili yargı mercii governing jurisdiction
Law
adil yargı natural justice
adli yargı civil and criminal jurisdiction
adli yargı ordinary justice
adli yargı jurisdiction
adli yargı judicial justice
adli yargı ilk derece mahkemesi court of original jurisdiction
adli yargı mahkemesi judicial court
akıl hastası olduğu için yargı gücünden yoksun bulunduğunu iddia etmek stultify
alt mahkemenin yargı yetkisi original jurisdiction
askeri idari yargı military administrative justice
askeri yargı military justice
askeri yargı military criminal justice
belgeler üzerine yargı a judgement based on concrete documents
bidayet mahkemesi yargı hakkı original jurisdiction
büyük daire lehine yargı yetkisinden feragat relinquishment in favour of the grand chamber
ceza davaları yargı yetkisi criminal jurisdiction
cezai yargı yetkisi criminal jurisdiction
çekişmesiz yargı ex parte proceeding
çekişmesiz yargı yetkisi non-contentious jurisdiction
deniz mahkemeleri yargı yetkisi admiralty jurisdiction
eyalet yargı sistemi state court system
eyalet yargı sistemi the state court system
federal yargı sistemi the federal court system
genel yargı yetkisi general jurisdiction
idari yargı administrative justice
idari yargı administrative justice
idari yargı administrative jurisdiction
idari yargı adjudication
idari yargı adalet komisyonları justice commissions for administrative jurisdiction
idari yargı hukuku administrative jurisdiction law
idari yargı hukuku administrative procedural law
idari yargı yetkisi administrative jurisdiction
ihtilaflı yargı yetkisi contentious jurisdiction
ihtiyari yargı yetkisi optional jurisdiction
iki dereceli yargı two-level jurisdiction
ilk derece mahkemesi adli yargı adalet komisyonları justice commissions of first instance court for jurisdiction
ilk yargı yetkisi original jurisdiction
istinaf mahkemesinin yargı yetkisi appellate jurisdiction
karışık yargı mixed jurisdictions
kilise yargı gücü ecclesiastical jurisdiction
mahkemelerinin ve icra dairelerinin yargı yetkisini tanımak ve kabul etmek accept and acknowledge the jurisdiction of the courts and enforcement offices
mahkemelerinin yargı yetkisi equity jurisdiction
mahkemenin yargı yetkisi dışında extra judicial
mahkemenin yargı yetkisi dışında extrajudicial
münhasır yargı hakkı exclusive jurisdiction
münhasır yargı hakkı ve yetkisi exclusive jurisdiction
münhasır yargı yetkisi exclusive jurisdiction
mütedahil yargı hakkı concurrent jurisdiction
nihai yargı yetkisi final jurisdiction
nizasız yargı ex parte proceeding
normal yargı yetkisi ordinary jurisdiction
olağan yargı görevi ordinary jurisdiction
sınır aşan yargı yetkisi long arm statute
tali yargı hakkı ancillary jurisdiction
tam yargı davası full remedy action
tam yargı davası full remedy action
tartışmasız yargı yetkisi non-contentious jurisdiction
temyiz mahkemesinin yargı yetkisi appellate jurisdiction
uluslararası yargı yetkisi international jurisdiction
uygun olmayan yargı yeri forum non conveniens
uzamsal yargı spatial judgment
ülkesel yargı yetkisi territorial jurisdiction
vesayet mahkemesi yargı yetkisi probate jurisdiction
yabancı ülke mahkemesi yargı yetkisi foreign jurisdiction
yargı bağımsızlığı judicial independence
yargı bağımsızlığı judicial independence
yargı bağışıklığı immunity from jurisdiction
yargı birimi judicial unit
yargı çevresi judicial locality
yargı çevresi içinde in judicial locality
yargı çevresi içinde injudicial locality
yargı denetimi judicial review
yargı denetimi judicial control
yargı düzeni judicature
yargı düzeni judicial system
yargı düzeni judiciary
yargı erki judiciary power
yargı erki judiciary
yargı erki juridical power
yargı gücü judicial power
yargı gücü judiciary
yargı gücü judiciary power
yargı gücü juridical power
yargı gücünden yoksulluk want of mental faculties
yargı gücünden yoksulluk want of reason
yargı hakkı jurisdiction
yargı hakkına ait jurisdictional
yargı hakkına sahip saray mensubu knight marshal
yargı idaresi administration of justice
yargı ile ilgili judicial
yargı işlemleri jurisdictional transactions
yargı işlemlerinin durdurulması stay of proceedings
yargı kararı dijudication
yargı kararıyla müsadere confiscation
yargı kararları jurisdictional decisions
yargı kararları judicial decisions
yargı kolu branches of judiciary
yargı kurumu judicial institution
yargı kuvveti judicial power
yargı makamı judicial authority
yargı makamı judicial office
yargı mensubu member of the judiciary
yargı mercii judicial authority
yargı mercii jurisdiction
yargı normları hiyerarşisi hierarchy of juridical norms
yargı organı judicial organ
yargı organı judicial body
yargı organı judicial branch
yargı organı judiciary
yargı organları judicial bodies
yargı reformu legal reform
yargı reformu paketi judicial reform package
yargı sistemi judicial system
yargı sistemi judiciary
yargı sistemi judicature
yargı sorunu judicial question
yargı süreci judicial procedure
yargı süreci judicial process
yargı süreci legal procedure
yargı süreci due process
yargı sürecinde (dava) on trial
yargı teşkilatı judiciary
yargı yetkisi jurisdiction
yargı yetkisi jurisdiction
yargı yetkisi judiciary power
yargı yetkisi cognisance
yargı yetkisi judicial power
yargı yetkisi juridical power
yargı yetkisi cognizance
yargı yetkisine ait /ilişkin jurisdictional
yargı yetkisini kullanmak exercise the judicial power
yargı yetkisinin kullanılması execution of judicial duty
yargı yolları judicial remedy
yargı yolu judicial remedy
yargı yoluna ait remedial
yargı yoluna başvurulabilen remediable
yargı yoluyla incelemede bulunmak try
yargı yoluyla sağlanabilen remediable
yerel yargı local judge
yetkili yargı yeri place of jurisdiction
yüksek yargı organları higher judicial bodies
zorunlu yargı yetkisi compulsory jurisdiction
Politics
bağımsız yargı independent judiciary
bağlayıcı yargı compulsory jurisdiction
bölgesel yargı yetkisi territorial jurisdiction
deniz davaları yargı hakkı maritime jurisdiction
deniz davaları yargı yetkisi maritime jurisdiction
devletin kendi ülkesi üzerindeki yargı yetkisi territorial jurisdiction
devletin yargı dokunulmazlığı sovereign immunity
devletin yargı dokunulmazlığı crown immunity
diplomatik temsilcinin yargı bağışıklığı jurisdictional immunity of diplomatic representative
hava yargı yetkisi jurisdiction over air
iç yargı yetkisi domestic jurisdiction
siyasal yargı political judgement
siyasi yargı political judgement
yargı alanı jurisdiction
yargı bağımsızlığı judicial independence
yargı bağımsızlığı independence of the judiciary
yargı bağışıklığı jurisdictional immunity
yargı denetimi judicial review
yargı eylemciliği ve özkısıtlama judicial activism and self-restraint
yargı iktidarı krytocracy
yargı iktidarı juristocracy
yargı kararı adjudication
yargı mahkemeleri judicial courts
yargı makamınca karara bağlanmış meselenin gücü force of res judicata
yargı reformu judicial reform
yargı reformu justice reform
yargı yetkisi jurisdiction
yargı yetkisi ihtilafı conflict of jurisdiction
yargı yetkisinden bağışıklık jurisdictional immunity
yasama, yürütme ve yargı erkleri executive, legislative and judicial powers
Institutes
avrupa yargı ağı european judicial network
Technical
ortalama yargı değeri mean opinion score
Computer
ortalama yargı değeri mean opinion score
Informatics
ulusal yargı ağı bilişim sistemi (uyap) national judiciary informatics system
ulusal yargı ağı projesi national judiciary network project
Telecom
ortalama yargı değeri mean opinion score
Medical
klinik yargı clinical judgement
Psychology
yargı bozukluğu impaired judgement
Philosophy
bireşimsel yargı synthetic judgement
bitiştirici yargı conjunctive
koşullu yargı hypothetical judgment
koşulsuz yargı categorical judgment
sorunsal yargı problematic proposition
Military
askeri otorite ve yargı military authority and jurisdiction
askeri yargı military justice
askeri yargı military jurisdiction