zero - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

zero

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"zero" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 12 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
zero i. sıfır
General
zero f. sıfırlamak
zero i. 0
zero i. yazının sıfır derecesi
zero i. hiç
zero i. sıfır noktası
zero i. hiçlik
zero s. sıfır
Technical
zero mutlak sıfır noktası
zero sıfır
Linguistics
zero sıfır
zero boş

"zero" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 428 sonuç

İngilizce Türkçe
General
be set to zero f. sıfırlanmak
drop to below zero f. sıfırın altına düşmek
equal to zero f. sıfıra eşitlemek
plunge to below zero f. sıfırın altına düşmek
receive zero on the exam f. sınavda sıfır çekmek
receive zero on the exam f. sıfır çekmek
receive zero on the exam f. sıfır almak
score zero on the exam f. sıfır almak
score zero on the exam f. sıfır çekmek
set to zero f. sıfırlamak
zero in f. sıfırlamak
zero in on f. yoğunlaşmak
zero in on f. bütün gayretini tek noktaya toplamak
aleph zero i. alef sıfır
electrical zero i. elektriksel sıfır
leading zero i. öndeki sıfır
left divisor of zero i. soldan sıfır böleni
left zero punching i. solda sıfırlı delgi
size zero i. sıfır beden
zero beginner i. yeni başlayan
zero car i. öncü araç
zero error i. sıfır hata
zero hour i. operasyon başlama saati
zero point i. nötr nokta
zero point i. ölü nokta
zero point i. sıfır noktası
zero population growth i. sıfır nüfus artışı
zero sum game i. toplamı sıfır olan oyun
zero sum game i. sıfır toplamlı oyun
zero tolerance principle i. sıfır tolerans ilkesi
zero value i. sıfır değer
zero-base budgeting i. sıfır tabanlı bütçeleme
zero-g environment i. yerçekimsiz ortam
zero-gravity environment i. yerçekimsiz ortam
zero-point emergence i. sıfır noktasından doğuş
zero-sum i. sıfır sonuç
zero-sum i. sıfır toplam
zero-sum game i. iki tarafın da aynı oranda kazanması veya kaybetmesi
non zero s. sıfırdan farklı
below zero zf. sıfırın altında
Phrasals
zero in on something dikkat kesilmek
zero in on something bütün dikkatini bir şey üzerinde toplamak
Phrases
from zero to hero sıfırdan zirveye
starting from zero sıfırdan başlayarak
Idioms
batting zero elde var sıfır
zero tolerance sıfır tolerans
zero-sum game biri kazanırken diğerinin kaybettiği durum/oyun
Slang
year zero milat
Trade/Economic
deep discount and zero coupon bonds ıskontolu kuponsuz tahviller
manufacture something at zero-cost sıfıra maletmek
produce something at zero-cost sıfıra maletmek
zero balance sıfır bakiye
zero balance account sıfır bakiyeli hesap
zero base budgetting sıfır tabanlı bütçeleme
zero based budget sıfır bazlı bütçe
zero based production sıfır tabanlı üretim
zero bond kuponsuz tahviller
zero bond sıfır kuponlu tahvil
zero coupon bonds sıfır kuponlu tahviller
zero economic growth ülkenin kişi başına düşen gelirinin kayda değer bir artış göstermemesi durumu
zero economic profits ekonomik kazançların sıfır olması
zero elasticity sıfır esneklik
zero funds gap sıfır fon açığı
zero generation z kuşağı
zero growth sıfır büyüme
zero interest policy sıfır faiz politikası
zero rate vergisiz
zero rate mortgage yalnız faiz ödemesi yapılan ipotek
zero rate mortgage bedelsiz ipotek
zero rate of duty sıfır vergi oranı
zero rate of import duty sıfır oranlı ithalat vergisi
zero tariff sıfır
zero tariff sıfır gümrük tarifesi
zero transport cost sıfır taşımacılık maliyeti
zero-balance account anlaşmaya bağlı olarak karşılığı olmayan hesaba çek keşide etme
zero-base budgeting sıfır temelli bütçeleme
zero-based budget sıfır esaslı bütçe
zero-based budget sıfır bazlı bütçe
zero-based budgets sıfır tabanlı bütçeler
zero-coupon bond sıfır kuponlu tahvil
zero-coupon bonds kuponsuz tahviller
zero-defect policy sıfır hata politikası
zero-inflated poisson model sıfır değer ağırlıklı poisson modeli
zero-interest sıfır faizli
zero-rated vergisiz
zero-rating katma değer vergisi uygulanmayan mallar
zero-sum competition sıfır toplamlı rekabet
zero-sum game bir tarafın kazancının diğerinin kaybı olması
zero-sum game sıfır toplamlı oyun
zero-sum game bir tarafın kazanmasının diğer tarafın kaybetmesine bağlı olduğu oyun
zero-sum game sıfır toplamlı oyun
Law
zero based sıfır tabalı
Politics
ground zero sıfır noktası (ikiz kulelerin bulunduğu yer)
policy of zero problems with the neighbours komşularla sıfır sorun politikası
zero problem policy sıfır sorun politikası
zero problem with neighbours komşularla sıfır sorun
zero tolerance policy sıfır hoşgörü politikası
zero-sum game kazananı olmayan oyun
Technical
absolute zero saltık sıfır
absolute zero salt sıfır
absolute zero mutlak sıfır noktası
absolute zero mutlak sıfır
actual ground zero gerçek yer düzeyi
actual ground zero gerçek yer sıfır noktası
binary zero ikili tabanda sıfır
bipolar nonreturn to zero kutupsal sıfıra dönüşsüz
bipolar return to zero kutupsal sıfıra dönüşlü
desired ground zero arzu edilen yer sıfır noktası
elevated zero range sıfırlı erim
equal-zero indicator sıfır sonuç göstergesi
floating zero kayan sıfır
ground zero patlama merkezi
instrument with suppressed zero sıfırı içermeyen alet
leading zero öncül sıfır
measurement of quartz crystal unit parameters by zero phase technique in a pi-network kuvartz kristal birimi parametrelerinin bir şebekede sıfır faz tekniği ile ölçülmesi
mechanical zero mekanik sıfır
near-zero sıfıra yakın
non-return to zero bipolar sıfıra dönüşsüz çift kutuplu
non-return to zero unipolar sıfıra dönüşsüz tek kutuplu
non-return to zero unipolar bipolar sıfıra dönüşsüz tek çift kutuplu
non-return-to-zero sıfıra dönüşümsüz
nonreturn-to-zero code sıfıra dönüşsüz kod
non-zero sum game sıfır-toplamsız oyun
non-zero-sum game sıfır toplamsız oyun
one-to-zero ratio bire sıfır oranı
point zero yer sıfır noktası
pole zero plot sıfır kutup çiziti
return to zero bipolar sıfıra dönüşlü çift kutuplu
return to zero encoding sıfıra dönüşümlü kodlama
return to zero unipolar sıfıra dönüşlü tek kutuplu
return to zero unipolar bipolar sıfıra dönüşlü tek çift kutuplu
suppressed zero range sıfırsız erim
suppressed zero scale sıfırsız ölçek
zero adjustment hatasız ayarlama
zero adjustment sıfır ayarı
zero adjustment hassas ayarlama
zero adjustment sıfır noktası ayarı
zero air voids unit weight katı birim ağırlık
zero amplitude sıfır genişlik
zero amplitude sıfır genlik
zero bar gerilmesiz çubuk
zero based linearity alt değer doğrusallığı
zero beat vurusuz
zero beat sıfır girişimi
zero bias sıfır polarlama
zero bit insertion sıfır bitini araya sokma
zero clearance sıfır boşluk
zero clearance sıfır klerans
zero code suppression sıfır kodlarını yok etme
zero compression sıfır kompresyonu
zero compression sıfır sıkışımı
zero condition sıfır durumu
zero conductor nötr iletken
zero crossing sıfırdan geçiş
zero crossing rate sıfırdan geçiş sayısı
zero current sıfır akımı
zero decarburization sıfır karbonsuzlaşma
zero defect sıfır bozukluk
zero dimensional sıfır boyutlu
zero drift sıfır noktası sapması
zero elevation sıfır yüksekliği
zero elimination sıfırları eleme
zero emission technology sıfır emisyon teknolojisi
zero emission vehicle sıfır emisyonlu taşıt
zero energy thermonuclear apparatus sıfır erkeli termonükleer aygıt
zero error sıfır hatası
zero error sıfır hata
zero error of a measuring instrument ölçme aygıtının sıfır hatası
zero excess sıfır aşırılığı
zero fill sıfır doldurmak
zero fill sıfırla doldurmak
zero governor sıfır basınç ayarlayıcısı
zero gravity sıfır yer çekimi
zero gravity sıfır yerçekimi
zero hour kritik nokta
zero hour sıfır saati
zero index carrier return aynı satırda satırbaşı
zero level sıfır seviyesi
zero level dayanak düzeyi
zero level sıfır düzeyi
zero load sıfır yük
zero mean sıfır ortalamalı
zero method sıfır yöntemi
zero moment sıfır moment
zero octane sıfır oktan
zero of a measuring instrument ölçme aygıtının sıfırı
zero order reaction sıfır düzenli tepkime
zero output sıfır çıktı
zero output signal sıfır çıktı işareti
zero phase technique sıfır faz tekniği
zero point nötr nokta
zero point ölü nokta
zero point sıfır noktası
zero point energy sıfır noktası enerjisi
zero point energy sıfır noktası erki
zero position hareketsiz durum
zero position sıfır konumu
zero potential sıfır potansiyeli
zero power level sıfır güç düzeyi
zero pressure governor sıfır basınç regülatörü
zero resistance sıfır direnç
zero setting sıfıra kurma
zero shear sıfır makaslama
zero shift sıfır kayması
zero state sıfır durumu
zero stockline sıfır yük hattı
zero sum game sıfır-toplamlı oyun
zero suppression sıfır inikliği
zero suppression sıfır silme
zero suppression sıfırların kaldırılması
zero synchronization sıfır konumlaması
zero valent sıfır değerlikli
zero value sıfır değer
zero voltage sıfır voltaj
zero voltage sıfır gerilim
zero width joiner sıfır genişlik birleşirici
zero width non-joiner sıfır genişlik ayırıcı
zero/proportional regulator sıfır/eşit basınç regülatörü
zero-access storage sıfır erişimli bellek
zero-address instruction sıfır adres komutu
zero-dimension al sıfır boyutlu
zero-dimensional sıfır boyutlu
zero-expansion glass genleşmez cam
zero-field emission sıfır alan emisyonu
zero-field emission sıfır alan salımı
zero-g device sıfır yerçekimi aleti
zero-level address sıfır düzey adres
zero-level address hazır adres
zero-loss electrons enerji yitimsiz elektronlar
zero-loss peak enerji yitimsiz doruk
zero-order laue zone sapmasız laue bölgesi
zero-order light sapmasız ışık
zero-point entropy sıfır nokta antropisi
zero-sum sıfır toplam
zero-sum sıfır sonuç
zero-valent diğer elementlerle tepkimeye girmeyen
zone of zero stress gerilimsiz bölge
Computer
allow zero sıfır olmasına olanak sağla
allow zero length sıfır uzunluk izni
all-zero filter tüm sıfırlı süzgeç
automatic zero button otomatik sıfırlama düğmesi
bipolar nonreturn to zero kutupsal sıfıra dönüşsüz
bipolar non-return to zero signalling kutupsal sıfıra dönüşsüz sinyalleşme
bipolar return to zero kutupsal sıfıra dönüşlü
bipolar return to zero signalling kutupsal sıfıra dönüşlü sinyalleşme
digit zero basamak sıfır
division by zero sıfıra bölme
elevated zero range sıfırlı erim ölçme aleti
floating zero kayan sıfır
instrument with suppressed zero sıfırı içermeyen alet
leading zero önce gelen sıfır
leading zero öndeki sıfır
mechanical zero mekanik sıfır
non-return to zero unipolar sıfıra dönüşsüz tek çift kutuplu
non-return to zero unipolar sıfıra dönüşsüz tek
nonreturn-to-zero sıfıra dönüşümsüz
non-return-to-zero code sıfıra dönüşsüz kod
non-zero sum game sıfır-toplamsız oyun
page zero sıfırıncı sayfa
pole zero plot sıfır kutup çiziti
pole-zero plot sıfır-kutup çiziti
return to zero encoding sıfıra dönüşümlü kodlama
return to zero unipolar sıfıra dönüşlü tek çift kutuplu
slashed zero eğik çizgili sıfır
vga zero ws ram vga sıfır bekleme zamanlı ram
vga zero ws rom vga sıfır bekleme zamanlı rom
zero based linearity alt değer doğrusallığı
zero code suppression sıfır kodunu yok etme
zero compression sıfır sıkışımı
zero compression sıfır kompresyonu
zero condition sıfır durumu
zero divide sıfıra bölüm
zero elimination sıfırları eleme
zero error alt değer hatası
zero fill sıfırla doldurmak
zero fill sıfır doldurmak
zero output sıfır çıktı
zero output signal sıfır çıktı işareti
zero picture sıfır gösterimi
zero shift error kayma yanılgısı
zero space sıfır boşluk
zero state sıfır durumu
zero suppress sıfır gösterme
zero suppress sıfır bastır
zero suppression sıfır silme
zero suppression sıfır inikliği
zero suppression ön sıfırları atma
zero suppression sıfırlanıl kaldırılması
zero values sıfır değerleri
zero-address instruction adressiz komut
zero-based linearity alt değer doğrusallığı
zero-bit insertion sıfır bitini araya sokma
zero-day attack sıfır gün saldırısı
zero-day protection sıfır gün koruması
zero-hour attack sıfır saat saldırısı
Informatics
floating zero kayan sıfır
leading zero öndeki sıfır
non-return-to-zero code sıfıra dönüşsüz kod
non-zero sum game sıfır toplamsız oyun
return to zero sıfıra dönüşlü
suppressed-zero range sıfırsız erim
suppressed-zero scale sıfırsız ölçek
two-person zero-sum game iki kişilik sıfır toplamlı oyun
zero code suppression sıfır kodunu yok etme
zero defect sıfır kusurlu
zero index carrier return aynı satırda satırbaşı
zero knowledge proof sır vermeyen tanıt
zero level referans düzeyi
zero matrix sıfır matris
zero position sıfır konumu
zero suppression sıfırların kaldırılması
zero terminal nötr tel ucu
zero-address instruction sıfır adresli komut
zero-bit insertion sıfır biti sokuşturma
zero-input response sıfır girdili tepki
zero-input response başlangıç koşulu tepkisi
zero-state response salt girdi tepkisi
zero-state response başlangıç koşulsuz tepki
Telecom
zero beat sıfır vuruş
zero byte time slot interchange sıfır baytlı zaman dilimi değiş tokuşu
zero code suppression sıfır kodlarını yok etme
zero compression sıfır sıkıştırma
zero dispersion slope sıfır dağılımlı eğim
zero level address sıfır seviye adresi
zero level decoder sıfır seviyeli kod çözücü
zero power level sıfır güç düzeyi
zero set sıfır kümesi
zero transmission level point sıfır iletim seviye noktası
zero-bit insertion sıfır bitin ilave edilmesi
zero-dispersion wavelength sıfır dağılımlı dalga boyu
Electric
electrical zero elektriksel sıfır
zero method sıfır yöntemi
zero potential sıfır potansiyeli
zero potential sıfır gerilim
zero potential sıfır gizilgüç
zero resistance sıfır direnç
Construction
under zero impressed irradiance sıfır ışıma etkisi altında
Aeronautic
actual ground zero gerçek yer düzeyi
zero fuel mass yakıtsız ağırlık
zero fuel weight uçağın yakıtsız, fakat diğer bütün yüklerin yüklenmiş hali
zero mode a sıfır mod a
Petrol
zero-carbon energy carriers karbonsuz enerji taşıyıcıları
Medical
patient zero hastalığı ilk yayan kişi
reference zero for the calibration of audiometric equipment odiyometrik cihazların kalibrasyonu için referans sıfır
zero order kinetics sıfır derece kinetiği
Psychology
absolute zero mutlak sıfır
non-zero-sum game toplamı sıfırsız oyun
physiological zero fizyolojik sıfır
zero population growth sıfır nüfus artışı
zero-order correlation sıfır sıralı korelasyon
zero-sum game toplamı sıfırlı oyun
Food Engineering
absolute zero mutlak sıfır
zero damped sıfır sönümlü
Math
aleph zero alef sıfır
left divisor of zero soldan sıfır böleni
left zero divisor sol sıfır böleni
multiple zero katlı sıfıryeri
multiple zero katlı kök
non-zero covector sıfırdan farklı bir kovaryant vektör
non-zero finitely generated sıfırdan farklı sonlu üretilmiş
non-zero locally quasinilpotent compact-friendly operator yerel yarınilpotent ompakt-yakın sıfırdan farklı operatör
order of a zero sıfırın mertebesi
right zero divisor sağ sıfır böleni
zero angle sıfır açısı
zero divisor sıfır böleni
zero element sıfır öğe
zero element yutan eleman
zero function sıfır fonksiyonu
zero number sıfır sayısı
zero of a function fonksiyonun sıfıryeri
zero plus artı
zero plus sıfır ve üstü pozitif
zero vector sıfır vektörü
Statistics
log-zero-poisson distribution log-sıfır-poisson dağılımı
zero sum game sıfır toplamlı oyun
Physics
instantaneous center of zero velocity ani dönme merkezi
zero beat sıfır batman
zero beat sıfır vuru
zero gravity sıfır yer çekimi
zero gravity sıfır yerçekimi
zero line başlangıç çizgisi
zero line sıfır çizgisi
zero sequence sıfır dizisi
zero-concentration sıfıra yakın konsantrasyon
zero-concentration sıfır konsantrasyon
zero-point energy saltık sıfır erkesi
zero-point energy sıfır noktası enerjisi
zero-point entropy sıfır noktası entropisi
zero-point entropy saltık sıfır dağıntısı
zero-power reactor sıfır-güçlü reaktör
Chemistry
zero adjustment sıfır ayarı
zero gap sıfır aralığı
zero valent sıfır değerli
Agriculture
zero grazing otu biçip yedirme
zero-tillage sıfır toprak işleme
zero-tillage toprak işlemesiz
Social Sciences
zero institution sıfır kurumlaşma
Linguistics
zero article tanımlıksız
zero ending sonsuz
zero ending sonu olmayan
zero modification nitelemesiz
zero morph boş biçimbirim
zero-morpheme sıfır biçimbirim
Environment
actual ground zero infilak noktası
desired ground zero hedeflenen infilak noktası
ground zero hedefin ortası
surface zero hedef noktası
zero power reactor sıfır güçlü reactor
zero waste sıfır atık
zero waste management sıfır atık yönetimi
Geography
ground zero sıfır noktası
Meteorology
absolute zero mutlak sıfır
zero-zero görüş sıfır
Military
ground zero yer sıfır noktası
surface zero yer sıfır noktası
surface zero satıh sıfır noktası
zero azimuth line sıfır semt hattı
zero azimuth line sıfır istikamet hattı
zero deflection nişan hattı ayarı
zero deflection nişan hata ayarı
zero height of burst sıfır paralanma yüksekliği
zero hour harekatın başlama zamanı
zero in on (silahları) hedef üzerine çevirmek
zero length launcher sıfır safhalı roketatar
zero length launching sıfır mesafede fırlatma
zero shot nişan hattı kontrol atımı
zero-length launcher sıfır safhalı roketatar
Baseball
batting zero vuruşu ıska geçe