shrivel up - Englisch Synonyme Wörterbuch

shrivel up

v.
[1] shrivel , shrink , wither