araştırma - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

araştırmaBedeutungen von dem Begriff "araştırma" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 53 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
araştırma survey n.
araştırma search n.
araştırma study n.
araştırma research n.
araştırma investigation n.
araştırma exploratory adj.
General
araştırma research n.
araştırma thesis n.
araştırma hunting n.
araştırma examination n.
araştırma checkover n.
araştırma review n.
araştırma discourse n.
araştırma demand n.
araştırma examen n.
araştırma scrutiny n.
araştırma inquiry n.
araştırma inquisition n.
araştırma quest n.
araştırma blow-out n.
araştırma reconnoitre n.
araştırma investigation n.
araştırma exploration n.
araştırma disquisition n.
araştırma reconnoiter n.
araştırma prospecting n.
araştırma checkback n.
araştırma rummage n.
araştırma blowout n.
araştırma pursuit n.
araştırma investigating n.
araştırma ascertainment n.
araştırma inquiries n.
araştırma investigative adj.
araştırma explorative adj.
araştırma examinatorial adj.
araştırma inquisitorial adj.
araştırma inquisitional adj.
Trade/Economic
araştırma observation
araştırma research
araştırma investigation
araştırma survey
Law
araştırma fact-finding
Technical
araştırma check-up
araştırma surveying
araştırma probe
araştırma checkup
araştırma inquiry
Computer
araştırma probe
Mining
araştırma exploration
Medical
araştırma research
Linguistics
araştırma research
Military
araştırma probe

Bedeutungen, die der Begriff "araştırma" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 500 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
araştırma yapmak research v.
General
(bir araştırma için) para toplamak raise the money for (a research) v.
araştırma veya inceleme yürütmek conduct v.
araştırma yapmak do research v.
araştırma yapmak shop v.
araştırma yapmak rummage about v.
araştırma yapmak reconnoiter v.
araştırma yapmak read up on v.
araştırma yapmak research v.
araştırma yapmak probe v.
araştırma yapmak investigate v.
araştırma yapmak reconnoitre v.
araştırma yapmak make investigation v.
araştırma yapmak dredge for v.
araştırma yürütmek carry out research v.
araştırma yürütmek conduct a research v.
biri hakkında küçük bir araştırma yapmak do a little research about someone v.
biri hakkında ufak bir araştırma yapmak do a little research about someone v.
delil için ceset üzerinde araştırma yapmak examine the body for evidence v.
hakkında biraz araştırma yapmak do some research on v.
yeni kurulmuş bir araştırma biriminin başına getirilmek be put in charge of a newly-formed investigative unit v.
abd federal araştırma bürosu the federal bureau of investigation n.
abd savunma bakanlığı ileri araştırma projeleri ajansı darpa n.
aile araştırma kurumu turkish institution of family research n.
ampirik sosyal araştırma empirical social research n.
anlatısal araştırma narrative research n.
araştırma (bir konuyu) exploration n.
araştırma analisti research analyst n.
araştırma asistanı research assistant n.
araştırma başkanı head of research n.
araştırma bölümü research department n.
araştırma bulguları research findings n.
araştırma bulgusu research finding n.
araştırma bursu research scholarship n.
araştırma çalışması research study n.
araştırma çalışması research work n.
araştırma deseni research design n.
araştırma dili search language n.
araştırma ekibi science team n.
araştırma ekibi working party n.
araştırma ekibi research team n.
araştırma enstitüsü research institute n.
araştırma filmi research film n.
araştırma gideri cost of research n.
araştırma görevi search mission n.
araştırma görevlisi research assistant n.
araştırma görevlisi researcher n.
araştırma grubu research staff n.
araştırma grubu study group n.
araştırma gündemi research agenda n.
araştırma hastanesi research hospital n.
araştırma incelemesi reconnaissance survey n.
araştırma istasyonu research station n.
araştırma komisyonu commission of investigation n.
araştırma konusu research subject n.
araştırma konusu research object n.
araştırma kuruluşu research agency n.
araştırma kurumları research institutes n.
araştırma kurumu research institute n.
araştırma kurumu research institution n.
araştırma kurumu research agency n.
araştırma kurumu research establishment n.
araştırma kuyusu prospect shaft n.
araştırma kütüphaneleri research libraries n.
araştırma kütüphanesi reference library n.
araştırma laboratuvarı research laboratory n.
araştırma makalesi research paper n.
araştırma maymunu research monkey n.
araştırma merkezi research center n.
araştırma metotları survey methodology n.
araştırma mühendisi research engineer n.
araştırma ormanı research forest n.
araştırma parkları research parks n.
araştırma programı research programme n.
araştırma projesi research project n.
araştırma raporu investigative report n.
araştırma roketi research rocket n.
araştırma seferi research expedition n.
araştırma sekreteri research secretary n.
araştırma sondajı prospection drilling n.
araştırma sonucu research result n.
araştırma sonuçları research results n.
araştırma şirketi research company n.
araştırma takımı prospecting kit n.
araştırma teknikleri research methods n.
araştırma topluluğu exploration society n.
araştırma ve eğitim research and training n.
araştırma ve geliştirme çalışmaları research and development works n.
araştırma ve geliştirme yönetimi r&d management n.
araştırma ve planlama departmanı research and planning department n.
araştırma yapan inquisitor n.
araştırma yardımları research grants n.
araştırma yöntemi investigation method n.
araştırma yöntemleri research methods n.
araştırma-geliştirme research and development n.
araştırma-geliştirme research-development n.
arkeolojik araştırma archaeological research n.
ayrıntılı araştırma detailed study n.
ayrıntılı araştırma detailed research n.
bağımsız araştırma geliştirme independent research and development n.
betimleyici araştırma descriptive research n.
betimsel araştırma descriptive research n.
bibliyografik araştırma bibliographical searching n.
bilgisayar bilimleri araştırma ve uygulama merkezi computer sciences research and application center n.
bilimsel araştırma research n.
bilimsel araştırma scientific research n.
birleşmiş milletler-eğitim ve araştırma enstitüsü united nations institute for training and research n.
biyolojik araştırma bkz biyoloji--araştırma biological research see biology--research n.
daha detaylı bakış/araştırma further thought n.
deneysel araştırma docimasy n.
deneysel araştırma experimental research n.
deniz bilimleri ve balıkçılık araştırma komitesi marine sciences and fishery research grant committee n.
derin araştırma in-depth research n.
derin araştırma deep prospecting n.
derinlemesine araştırma probe n.
derinlemesine araştırma in-depth investigation n.
düzeltici araştırma remedial investigation n.
edebiyatta araştırma research in literature n.
eğitim araştırma hastanesi training research hospital n.
eğitim ve araştırma hastanesi training and research hospital n.
felsefi araştırma philosophical investigation n.
geçerli araştırma valid research n.
geniş araştırma extensive research n.
grafik algılama/kavrama üzerine araştırma research on graphic perception n.
hapishane idaresi ve suç rehabilitasyonu ile ilgilenen araştırma dalı penology n.
hapishane idaresi ve suç rehabilitasyonu ile ilgilenen araştırma dalı poenology n.
her yedi yılda bir üniversite öğretim üyelerine verilen araştırma veya seyahat izni sabbatical n.
hikayesel araştırma narrative research n.
ikincil araştırma secondary research n.
ikincil araştırma desk research n.
inceleme/araştırma yazısı a review essay n.
insan ırklarının kökenini ve soy zincirini araştırma ethnogeny n.
iskoç eğitim araştırma konseyi scottish council for research in education n.
istasyon (araştırma kuruluşu) station n.
kalitatif araştırma qualitative research n.
kamuoyu araştırma survey n.
keşif amacıyla yapılan araştırma recon n.
kısıtlı sayıdaki araştırma limited availability of studies n.
konnektom araştırma alanı connectomics n.
köpek balıkları üzerine araştırma yapan bilim adamı shark scientist n.
kör araştırma blind study n.
kuran araştırma grubu quranic research group n.
kurumsal araştırma laboratuvarı corporate research laboratory n.
maden araştırma prospecting n.
maden araştırma prospection n.
maden araştırma kuyusu prospecting shaft n.
makro araştırma macro examination n.
muhakeme üzerine yapılan araştırma noology n.
ortak araştırma collaborative research n.
ön araştırma recce (reconnoiter) n.
önceki araştırma previous research n.
önerilen araştırma alanı/konusu proposed area of research n.
öyküleyici araştırma narrative research n.
özel inceleme/araştırma private investigation n.
pasifik nükleer araştırma tesisi pacific nuclear research facility n.
petrol araştırma oil exploration n.
psişik araştırma psi research n.
radyoaktif araştırma radioactive prospecting n.
rehberlik araştırma merkezi counseling and research center n.
sınırlı sayıdaki araştırma limited availability of studies n.
son zamanlarda yapılmış bir araştırma a recent study n.
sosyal bilimlerde araştırma social science research n.
sosyolojik araştırma sociological research n.
stratejik araştırma strategic research n.
su ürünleri araştırma enstitüsü fishery research institute n.
su ürünleri araştırma ve üretim merkezi aquaculture research and production center n.
suç mahallinde araştırma crime scene searches n.
şiddetli araştırma ve gezme arzusu wanderlust n.
tarihsel araştırma historical research n.
tecrübi araştırma experimental research n.
tek denetli araştırma single subject research n.
teknik araştırma technical research n.
tekrarlı araştırma panel study n.
toplumsal araştırma yöntemleri social research methods n.
uslamlama üzerine yapılan araştırma noology n.
var olan ikincil veriler derlenerek gerçekleştirilen araştırma desk research n.
yakın zamanda yapılmış bir araştırma a recent study n.
yapılan araştırma research conducted n.
zirai mücadele ve araştırma enstitüleri agricultural combat research institutes n.
araştırma altında underresearched adj.
araştırma altında under research adj.
araştırma ile ilgili explorative adj.
araştırma ile ilgili exploratory adj.
araştırma öncesi pre-investigational adj.
araştırma/arama amaçlı explorative adj.
bir konu üzerinde araştırma yapmayı seven studious adj.
araştırma türünden exploratively adv.
araştırma alanı research area
Phrases
(giderek) artan sayıda çalışma/araştırma a growing number of studies
Speaking
biraz araştırma ve birkaç arama yap do some research and make some calls
Trade/Economic
anket veya görüşme yoluyla bilgi toplanması esasına dayalı bir araştırma yöntemi survey
araştırma bölümü research department
araştırma dairesi research department
araştırma ekibi research team
araştırma geliştirme research and development
araştırma geliştirme research and development
araştırma geliştirme harcamaları research and development expenses
araştırma geliştirme masrafları research and development expenses
araştırma geliştirme yatırımı research and development investment
araştırma maliyeti research cost
araştırma masrafları research cost
araştırma önerisi research proposal
araştırma raporu investigation report
araştırma raporu research report
araştırma tasarısı research design
araştırma ve geliştirme r&d
araştırma ve geliştirme research and development
araştırma ve geliştirme ekibi research and development team
araştırma ve geliştirme gider farkları research and development expenses difference account
araştırma ve geliştirme giderleri research and development costs
araştırma ve geliştirme giderleri costs of research and development
araştırma ve geliştirme giderleri research and development expenses
araştırma ve geliştirme giderleri research & development expenses
araştırma ve geliştirme giderleri yansıtma hesabı reflection account for research and development expenses
araştırma ve geliştirme maliyetleri research and development costs
araştırma yapma prospecting
biçimsel olmayan araştırma informal investigation
big mac'in fiyatını referans alarak ülkeler arasındaki satın alma gücü paritesini ölçümleyen bir araştırma big mac index
bilgi işlem ve araştırma müdürü data-processing and research director
bilimsel araştırma yöntemi scientific method of research
bir teori veya hipotezin uygulamada geçerliliğini test etmeye yönelik araştırma applied research
çevre etkisini araştırma çalışması environmental impact study
dışarıya yaptırılan araştırma giderleri outside research expenses
etüt ve araştırma research and development
finanse edilmiş araştırma projesi funded research project
fonlandırılmış araştırma projesi funded research project
genel araştırma general study
genel araştırma general survey
gözleme dayalı araştırma observational research
iş araştırma modeli job search model
iyi finanse edilmiş araştırma well-funded research
keşfedici araştırma exploratory research
nicel araştırma quantitative research
ön araştırma preliminary survey
özel araştırma konuları specific research subjects
pazar araştırma searching for markets
promosyon kampanyası sonrası yapılan araştırma post testing
sistematik araştırma systematic investigation
tam tesadüfi uygulamalı araştırma completely randomized design
temel araştırma basic research
ticari işlemlerde yapılacak işlemle ilgili araştırma görüşme ve sonuçlandırma faaliyetleri için gerekli olan zaman, para ve çaba transaction costs
tüketici araştırma consumer research
ulusal ekonomik araştırma bürosu national bureau of economic research
uygulamalı araştırma applied research
ürünlerinin kalitesini arttırmakla görevlendirilmiş araştırma geliştirme çalışanları quality circles
yenilikçi araştırma innovative research
Law
adli araştırma forensic investigation
araştırma heyeti fact-finding mission
araştırma komisyonu research commission
detaylı araştırma rummaging
kanunsuz araştırma unlawful search
mali suçları araştırma uzmanı financial crimes specialist
re'sen araştırma ilkesi principle of ex officio examination
suç mahallinde araştırma crime scene searches
Politics
altıncı araştırma ve teknoloji geliştirme çerçeve programı the sixth research and technological development framework programme
amerikan girişimcileri kamu politikaları araştırma enstitüsü american enterprise institute for public policy research
araştırma altyapıları research infrastructures
araştırma bölümü research department
araştırma bürosu research bureau
araştırma eğitim ağları research training networks
araştırma geliştirme politikası research and development policy
araştırma genel müdürlüğü directorate-general for research
araştırma konusu study
araştırma merkezi station
araştırma merkezi research center
araştırma ve içtihat birimi section of investigation and precedent
araştırma ve teknoloji geliştirme research and technological development
araştırma ve yenilik politikalarının geliştirilmesi development of research and innovation policy
atatürk araştırma ve eğitim merkezi secretariat of ataturk research and education centre
avrupa araştırma alanı european research area
avrupa araştırma alanının bütünleştirilmesi ve güçlendirilmesi integrating and strengthening the european research area
avrupa araştırma danışma kurulu european research advisory board
avrupa araştırma koordinasyon ajansı eureka
avrupa konseyi yüksek öğrenim ve araştırma komitesi higher education and research committee of the council of europe
avrupa konseyi yükseköğretim ve araştırma komitesi council of europe-steering committee for higher education and research
avrupa nükleer araştırma merkezi european organization for nuclear research
avrupa nükleer araştırma merkezi european nuclear research centre (cern)
avrupa nükleer araştırma örgütü european organization for nuclear research
avrupa uzay araştırma örgütü european space research organisation
bilimsel ve teknik araştırma alanlarında avrupa eşgüdümü european cooperation in the fields of scientific and technical research
çerçeve araştırma programı framework research programme
darbeleri araştırma komisyonu parliamentary commission investigating military coups
darbeleri araştırma komisyonu parliamentary commission investigating coups
devlet desteği için başvuran kişinin mali durumunu ortaya koymaya yönelik bir araştırma means test
devlet desteği için başvuran kişinin mali durumunu ortaya koymaya yönelik bir araştırma means testing
doğruluğunu araştırma verification
endüstriyel araştırma industrial research
faili meçhul cinayetleri araştırma komisyonu parliamentary commission to investigate murders by unknown assailants
havacılık uzay araştırma ve geliştirme danışma grubu advisory group for aerospace research and development
iit islam tarih, sanat ve kültür araştırma merkezi oic research center for islamic history, art and culture
ilk aşama araştırma eğitimi early stage research training
işbirliği ile yürütülen araştırma projeleri cooperative research projects
işbirliğine yönelik avrupa araştırma programları european collaborative research scheme
kamu araştırma organizasyonu public research organization
kayıp kişileri araştırma gezici merkezi mobile center for investigating disappeared persons
kore araştırma vakfı korean research foundation
meclis araştırma komisyonu parliamentary research commission
meclis araştırma komisyonu parliamentary investigation committee
meclis cinayetleri araştırma komisyonu commission to investigate murders
meclis darbeleri araştırma komisyonu parliamentary commission investigating past coups
meclis darbeleri araştırma komisyonu parliamentary commission investigating coups
meclis faili meçhul cinayetleri araştırma komisyonu parliamentary commission for inquiry into murders by unknown assailants
nükleer araştırma nuclear research
ortak araştırma merkezi joint research centre
ortak araştırma merkezi joint research center
ortak araştırma projeleri collective research projects
özel amaçlı araştırma projeleri specific targeted research projects
politika desteğine yönelik araştırma research for policy support
rusya temel araştırma vakfı russian foundation for basic research
slovenya iş ve araştırma birliği slovenian business and research association
temel araştırma fundamental research
topluluk araştırma ve geliştirme bilgi sistemi cordis
türkiye araştırma ve iş organizasyonları turkish research and business organisations
türkiye bilimsel ve teknik araştırma kurumu scientific and technical research council of turkey
uea enerji araştırma ve teknoloji komitesi iea committee on energy research and technology
uluslararası kurak alanlar tarımsal araştırma merkezi international center for agricultural research in the dry areas
uluslararası tarımsal araştırma danışma grubu consultative group on international agricultural research
üt islam ülkeleri istatistik ekonomik ve sosyal araştırma ve eğitim merkez oic statistical, economic, social research and training center for islamic c<
Institutes
aile araştırma kurumu başkanlığı presidency of family research association
akdeniz su ürünleri araştırma, üretme ve eğitim enstitüsü müdürlüğü mediterranean fisheries research, production and training institute
ankara üniversitesi kadın sorunları araştırma ve uygulama merkezi ankara university women's studies center
araştırma faaliyetlerini değerlendirme destek programı support programme for evaluation activities in research
araştırma geliştirme research and development
araştırma geliştirme ve projeler daire başkanlığı department for research, development and projects
araştırma genel müdür yardımcılığı deputy directorate general of research
araştırma hizmetleri başkanlığı department of research services
araştırma merkezi izleme ve yönlendirme kumlu research center monitoring and steering board
araştırma merkezi izleme ve yönlendirme kurulu research center monitoring and steering board
araştırma ve değerlendirme dairesi başkanlığı department of research and assessment
araştırma ve dokümantasyon başkanlığı directorate of research and documentation
araştırma ve eğitim genel müdürlüğü directorate general of research and training
araştırma ve eğitim merkezi müdürlüğü department of research and training center
araştırma ve etütler merkezi center for research and studies
araştırma ve güvenlik işleri genel müdürlüğü directorate general of research and security affairs
araştırma ve teknolojik gelişim research and technological development
atatürk bahçe kültürleri merkez araştırma enstitüsü müdürlüğü atatürk horticultural central research institute
atatürk çay ve bahçe kültürleri araştırma enstitüsü atatürk tea and horticultural crops research institute
avrupa araştırma alanı kurulu european research area board
avrupa araştırma koordinasyon ajansı european research coordination agency
avrupa araştırma ve geliştirme komitesi european research and development committee
avrupa bilimsel ve teknik araştırma alanında işbirliği european cooperation in the field of scientific and technical research
avrupa topluluğu müşterek araştırma merkezi european community joint research centre
avrupa uzay araştırma ve teknoloji merkezi european space research and technology center
bahri dağdaş uluslararası tarımsal araştırma enstitüsü müdürlüğü bahri dagdas international agricultural research institute
batı akdeniz tarımsal araştırma enstitüsü müdürlüğü west mediterranean agricultural research institute
bilimsel araştırma projeleri koordinatörlüğü coordinatorship of scientific research projects
bilimsel ve sanayi araştırma konseyi council for scientific and ındustrial research (csır)
bilimsel ve teknik araştırma alanında avrupa işbirliği european cooperation in the field of scientific and technical research
bilimsel ve teknik araştırma komitesi scientific and technical research committee
bilimsel ve teknolojik araştırma komitesi scientific and technologicalresearch committee
birleşik yangın araştırma teşkilatı joint fire research organization
bölgesel araştırma enstitüleri regional research institutes
bursa gıda ve yem kontrol merkez araştırma enstitüsü bursa central research institute of food and feed control
çalışma ve sosyal güvenlik eğitim ve araştırma merkezi training and research center for labour and social security
çevre sorunları araştırma ve uygulama merkezi environmental problems research and application center
damping ve sübvansiyon araştırma dairesi department of dumping and subsidy investigations
deprem araştırma dairesi earthquake research center
deprem araştırma dairesi earthquake research department
doğu akdeniz tarımsal araştırma enstitüsü müdürlüğü east mediterranean agricultural research institute
doğu anadolu tarımsal araştırma enstitüsü müdürlüğü east anatolian agricultural research institute
ege tarımsal araştırma enstitüsü müdürlüğü aegean agricultural research institute
eğitim, kültür ve araştırma genel müdürlüğü directorate general of education, culture and research
eğitimi araştırma ve geliştirme daire başkanlığı department of research and development of education
ekonomi ve dış politika araştırma merkezi (edam) centre for economics and foreign policy studies
etlik veteriner kontrol merkez araştırma enstitüsü etlik veterinary control central research institute
fındık araştırma enstitüsü hazelnut research institute
fındık araştırma enstitüsü hazelnut research institute
gap tarımsal araştırma enstitüsü müdürlüğü gap agricultural research institute
gap uluslararası tarımsal araştırma ve eğitim merkezi müdürlüğü gap international agricultural research and training center
geçit kuşağı tarımsal araştırma enstitüsü müdürlüğü transitional zone agricultural research institute
gelişmiş araştırma projeleri dairesi ağı the advanced research projects agency network (arpanet)
gıda kontrol ve merkez araştırma enstitüsü food control and central research institute
gıda ve yem kontrol merkez araştırma enstitüsü müdürlüğü food and feed control central research institute
hayvancılık merkez araştırma enstitüsü müdürlüğü livestock central research institute
ileri savunma araştırma projeleri kurumu defence advanced research projects agency
inceleme, araştırma ve danışmanlık hizmetleri bürosu bureau of examination, research and consultation services
inceleme, araştırma ve danışmanlık hizmetleri koordinatörlüğü coordination office of examination, research and consultation services
istanbul devlet türk müziği araştırma ve uygulama topluluğu istanbul state ensemble of turkish music research and performance
istanbul devlet türk müziği araştırma ve uygulama topluluğu istanbul state turkish music research and performance ensemble
kadın sorunları araştırma merkezi research center for women's studies
kalkınma araştırma merkezi başkanlığı center for development research
kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü kandilli observatory and earthquake research institute
karadeniz tarımsal araştırma enstitüsü müdürlüğü black sea agricultural research institute
kaza araştırma ve inceleme kurulu accident research and investigation board
malatya kayısı araştırma-geliştirme ve tanıtma vakfı malatya apricot research-development and publicity foundation
mali suçlan araştırma kumlu başkanlığı financial crimes investigation board
mali suçları araştırma kurulu financial crimes investigation board
mali suçları araştırma kurulu financial crimes investigation board
marmara araştırma merkezi marmara research centre
marmara araştırma merkezi marmara research center
merkez araştırma enstitüleri central research institutes
müşterek araştırma merkezi joint information center
piyasa araştırma kurumu market research agency organization
profesynel elektronik ve araştırma teknolojisi professional eleectronics and research technology
rehberlik araştırma merkezi guidance research center
sanayi araştırma ve geliştirme genel müdürlüğü general directorate of industrial research and development
slovenya araştırma ajansı slovenian research agency
su ürünleri merkez araştırma enstitüsü müdürlüğü fisheries central research institute
su ürünleri merkez araştırma enstitüsü müdürlüğü aquaculture central research institute
tarımsal araştırma projeleri agricultural research projects
tarımsal ekonomi araştırma enstitüsü research institute for agricultural economics
tarımsal ekonomi araştırma enstitüsü agricultural economics research institute
tarihsel çevre değerlendirme ve araştırma merkezi (taçdam) centre for research and assessment of the historic environment
tarla bitkileri merkez araştırma enstitüsü müdürlüğü field crops central research institute
tarla bitkileri merkez araştırma enstitüsü müdürlüğü central research institude for field crops
todaie insan hakları araştırma ve derleme merkezi institute of public administration for turkey and the middle east human rights research and documentation centre
topluluk araştırma ve geliştirme bilgi hizmeti community research and development service
toprak gübre ve su kaynakları merkaz araştırma enstitüsü soil fertilizer and water resources central research institute
toprak, gübre ve su kaynaklan merkez araştırma enstitüsü müdürlüğü soil, fertilizer and water resources central research institute
trakya tarımsal araştırma enstitüsü müdürlüğü thrace agricultural research institute
türk dili araştırma kurumu turkish language research society
türkiye bilimsel ve teknik araştırma kurumu scientific and technical research council of turkey
türkiye bilimsel ve teknik araştırma kurumu scientific and technical research authority of turkey
türkiye bilimsel ve teknik araştırma kurumu scientific and technological research council of turkey (tubitak)
türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumu scientific and technological research council of turkey
türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumu (tübitak) the scientific and technological research council of turkey
türkiye ekonomi politikaları araştırma vakfı (tepav) economic policy research foundation of turkey
ulusal bor araştırma enstitüsü national boron research institute
ulusal bor araştırma enstitüsü national boron research institute
ulusal sağlık ve tıbbi araştırma konseyi national health and medical research council
uluslararası su hukuku araştırma enstitüsü ınternational water law research ınstitute (ıwlrı)
uluslararası su kuşları araştırma bürosu international waterfowl research bureau
uluslararası tarımsal araştırma ve eğitim merkezi müdürlüğü international agricultural research and training center
veteriner kontrol ve araştırma enstitüsü veterinary control and research institute
yurtdışı eğitim ve araştırma büro amirliği administrative office for training and investigation abroad
zirai mücadele merkez araştırma enstitüsü müdürlüğü plant health central research institute
zirai mücadele merkez araştırma enstitüsü müdürlüğü plant health central research institute, ankara
Advertising
araştırma okuryazarlığı research literacy
reklam faaliyetleri araştırma derneği advertising research foundation
Technical
aday araştırma ve bulma recruiting
araştırma algoritması search algorithm
araştırma cihazı survey instrument
araştırma çukuru test pit
araştırma denizaltısı deep-sea submersible
araştırma derinliği investigation depth
araştırma istasyonu research station
araştırma klepesi kilidi inspection-trap locking device
araştırma kuyusu test hole
araştırma laboratuvarı experimental laboratory
araştırma laboratuvarı experimental lab
araştırma merkezi research headquarters
araştırma merkezi research institute
araştırma metodu method of investigation
araştırma metodu investigation method
araştırma metodu research method
araştırma reaktörü research reactor
araştırma sistemi research system
araştırma sondajı experimental boring
araştırma ve geliştirme laboratuvarı laboratory research and development
araştırma ve geliştirme laboratuvarı research and development laboratory
araştırma ve gereç deneyleri investigation and material tests
araştırma ve malzeme testleri investigation and material tests
araştırma yöntemi method of investigation
araştırma yöntemi research method
araştırma yöntemi investigation method
araştırma/keşif robotu probe
bilimsel araştırma scientific research
bilimsel yöntemlere dayanarak yapılan araştırma scientific method of research
bölgesel araştırma regional survey
daha fazla araştırma further research
deneysel araştırma empirical research
deneysel araştırma experimental investigation
deneysel araştırma experimental research
gaz türbini araştırma kurumu gas turbine research establishment (gtre)
gezegen araştırma aracı planetary probe
havadan çekilen fotoğraf yardımıyla yapılan araştırma aerial survey
hidrolik araştırma hydraulic investigation
hidrolik araştırma hydraulic research
hidrolik araştırma groundwater exploration
hidrolik araştırma enstitüsü hydraulic research institute
içyapısal araştırma microstructural research
ileri araştırma further research
ilmi araştırma scientific research
jeo-elektrik araştırma geoelectrical investigation
jeofiziksel araştırma geophysical prospecting
jeoteknik araştırma geotechnical investigation
kantitatif araştırma quantitative research
karma araştırma deseni mixed research design
laboratuvar araştırma metodu laboratory survey method
masa başı araştırma desk-based research
masa başı araştırma desk research
metalbilimsel araştırma metallurgical research
nitel araştırma qualitative research
ön araştırma preliminary investigation
örgütlenmiş araştırma organized research
rastgele seçilmiş kontrollü araştırma randomized control study
tek denekli araştırma modeli single subject research model
temel araştırma basic research
ultrasonik araştırma ultrasonic examination
uzay araştırma aracı space probe
uzay araştırma cihazı montajı payload build-up
uzay araştırma cihazının takılması payload integration
uzun periyodik araştırma longitudinal research
uzunlamasına araştırma longitudinal research
yapı araştırma enstitüsü building research institute
yapı araştırma kurumu building research institute
yardımcı araştırma denizaltısı auxiliary research submarine
yeraltı araştırma delgisi subsurface exploration drilling
yeraltı araştırma sondajı subsurface exploration drilling
yerinde yapılan araştırma metodu survey method in situ