belirleme - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

belirlemeBedeutungen von dem Begriff "belirleme" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 21 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
belirleme identification n.
belirleme detection n.
belirleme assignation n.
belirleme definition n.
belirleme specification n.
belirleme assignment n.
belirleme determining n.
belirleme designation n.
belirleme determination n.
belirleme laying down n.
Trade/Economic
belirleme profiling
belirleme assessment
belirleme assignment
Law
belirleme decretive
belirleme determination
Technical
belirleme acquisition
Construction
belirleme characterization
belirleme characterisation
Food Engineering
belirleme detection
Linguistics
belirleme determination
belirleme identification

Bedeutungen, die der Begriff "belirleme" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 196 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
(bir parçanın) özgünlüğünü (orijinal olup olmadığını) belirleme expertisation n.
(bir parçanın) özgünlüğünü (orijinal olup olmadığını) belirleme expertization n.
aşırı belirleme overspecification n.
ayar belirleme assay n.
depremi önceden belirleme earthquake prediction n.
eğilim belirleme trend setting n.
eğilim belirleme trending n.
eğim belirleme boning n.
güçlü ve zayıf yönlerini belirleme identifying strengths and weaknesses n.
hedef belirleme targeting n.
ihtiyaç belirleme need recognition n.
kısa vadeli belirleme short term prediction n.
kur belirleme exchange rate fixing n.
kura ile sonucu belirleme casting lots n.
küresel konum belirleme sistemi global positioning system n.
maliyet belirleme quotation n.
önceden belirleme fix in advance n.
önceden belirleme predetermination n.
öncel belirleme predestination n.
öz belirleme self determination n.
sesle yer belirleme echolocation n.
sınırını belirleme demarcation n.
tekrar belirleme reappointment n.
trend belirleme trend setting n.
yanlış algılama/belirleme misdetection n.
yaş belirleme age determination n.
yeniden değer belirleme revaluation n.
yer belirleme location n.
yerini belirleme localisation n.
yerini belirleme localization n.
yön belirleme boning n.
Trade/Economic
aday belirleme komitesi nomination committee
alıcının malın sevkiyatında takibedilecek yolu belirleme hakkı buyer's right to route
belirleme mektubu determination letter
bir kişinin finansal veya kredi değerliğini belirleme rating
emir, müzekkere, mahkeme kararı, men kararı, belirleme veya hakem kararı order, writ, judgment, injunction, decree, determination or award
fiyat belirleme pricing
fiyat belirleme price determination
fiyat belirleme gücü pricing power
fiyat belirleme yöntemi price determination method
fiyatları belirleme price fixing
hedef belirleme goal setting
hedef fiyat belirleme target pricing
ihtiyaç belirleme need recognition
kimlik belirleme authentication
kişi ve örgüt ihtiyaçlarının en iyi biçimde karşılanması için iş niteliklerini belirleme süreci job design
kota belirleme quota setting
paranın değerini yeniden belirleme revalorisation
paranın değerini yeniden belirleme revalorization
politika belirleme policy determination
potansiyel müşterileri belirleme generating sales leads
sendika belirleme seçimi consent election
sismik tehlikeleri belirleme fonu seismic hazards identification fund
sistem problemlerini dönemsel olarak belirleme süreci action research
strateji belirleme strategy formulation
ücret belirleme fee setting
ücret belirleme noktası fare construction point
üretim veya satış miktarını maliyeti en düşük olacak biçimde belirleme economic lot size
yanlış belirleme misspecification
yeniden belirleme restatement
yeniden belirleme ifade etme restatement
yön belirleme orientation
Law
belirleme davası declaratory action
jüri üyesi olarak belirleme panelation
jüri üyesi olarak belirleme panellation
sınır belirleme processioning
statü belirleme status determination
suçlu belirleme criminal identification
Politics
ana hatlarıyla belirleme outlines
bağımsız standart belirleme süreci independent standard setting process
genel anlamı belirleme construction
grup statüsü belirleme group determination
gündem belirleme agenda setting
gündemi belirleme agenda setting
kendi yazgısını belirleme hakkı self-determination
kişisel hakları korumak şartıyla bir kimsenin yasal anlamda suçlu olup olmadığını belirleme süreci due process of law
mülteci statüsü belirleme refugee status determination
mülteci statüsü belirleme determination of refugee status
standart belirleme süreci standard setting process
statü belirleme status determination
uluslararası standart belirleme organı international standard-setting body
Insurance
risk belirleme risk identification
Advertising
üst limit belirleme capping
Technical
belirleme dağlaması identification etching
belirleme kısıtı limit of detection
belirleme sınırı detection limit
chrysler arıza belirleme kılavuzu chrysler diagnostic readout
dosya belirleme file identification
edilgen hata belirleme passive fault detection
evre belirleme identification of phases
hata belirleme programı fault-location program
içyapı belirleme identification of microstructure
istikamet açısı belirleme yeteneği azimuth resolution
kalan osteniti belirleme retained austenite determination
kalıntı belirleme identification of inclusions
kızılötesi belirleme infrared detection
kişisel yer belirleme sistemi personal locator system
kjeldahl azot niceliği belirleme yöntemi kjeldahl's method of nitrogen estimation
konum belirleme donanımı position fixing equipment
konum belirleme sinyali positional signal
konum belirleme yanıtı positional response
kristal yapısı belirleme identification of crystal structure
kromozon özelliklerini belirleme karyotyping
kül belirleme ash determination
mikro belirleme microdetermination
nitelik belirleme amacıyla numune alma işlemleri sampling procedures for inspection by attributes
özellik belirleme identity mapping
pasif hata belirleme passive fault detection
performans ölçme ve belirleme metotları methods of measuring and specifying the performance
proses belirleme evresi process phase
radyo frekans ile kimlik belirleme radio frequency identification
sağlamlık belirleme deneyi hollow drill testing
sesle yer belirleme echolocation
sızıntı belirleme sistemi leak detection system
terminal şerit belirleme terminal strip designation
yer belirleme surveying
yetersiz tahmin/belirleme/öngörü poor predictor
yön belirleme rotation
Computer
anahat belirleme outlining
asla belirleme never set
dosya belirleme file identification
edilgen hata belirleme passive fault detection
konum belirleme sinyali positional signal
konum belirleme yanıtı positional response
pasif hata belirleme passive fault detection
sekme duraklarını belirleme setting tab stops
sürüm (versiyon) belirleme versioning
yazılım sürümü (versiyonu) belirleme software versioning
Informatics
bozukluk yer belirleme fault localization
konum belirleme geolocation
konum belirleme tekniği position determination technology
telsiz konum belirleme wireless location
Telecom
açık kablo belirleme open cable detect
ard niyetli çağrıyı belirleme malicious call identification
hücre sınırını belirleme cell delineation
konum belirleme teknolojisi location determination technology
küresel konum belirleme sistemi global positioning system
küresel konum belirleme uydusu global positioning satellite
otomatik araç konum belirleme automatic vehicle location
pozisyon belirleme varlığı position determining entity
radyo belirleme uydu hizmeti radiodetermination-satellite service
radyo belirleme uydu hizmetleri radio determination satellite service
radyo ile konum belirleme hizmeti radiolocation service
radyo ile konum belirleme mobil istasyonu radiolocation mobile station
radyo ile konum belirleme yer istasyonu radiolocation land station
standart konum belirleme hizmeti standard positioning service
telsiz konum belirleme wireless location
tetiklemeyi belirleme noktası trigger detection point
Electric
mıknatıslı çatlak belirleme magnetic crack detection
Textile
net uzunluğu belirleme deney metodu test method for the determination of the net length
Automotive
kendiliğinden dış hat belirleme autotrace
Aeronautic
küresel pozisyon belirleme sistemi global positioning system
Medical
belirleme sınırı limit of detection
erken ur belirleme early tumor detection
ilaç dozajı belirleme bilimi posology
ilk belirleme first identification
koku belirleme testi smell identification test
norm belirleme çalışması norm determination study
öncelik belirleme triage
Psychology
öz-belirleme self-determination
yankıyla yön belirleme echolocation
Optics
belirleme keskinliği detection acuity
yön belirleme yeteneği directionality
Food Engineering
miktar belirleme quantification
Statistics
aşırı belirleme over identification
belirleme katsayısı coefficient of determination
belirleme yanı specification bias
duyarlılık ve belirleme sensitivity and specify
toplam belirleme katsayısı coefficient of total determination
Chemistry
potasyumlu argonlu yaş belirleme potassium argon dating
tehlikeli hazırlık maddelerine ilişkin detaylı bilgi sistemine yönelik detaylı listeleri belirleme ve oluşturma detailed arrangements for the system of specific information relating to dangerous preparations
Biology
cinsiyet belirleme uzmanı sexer
haplodiploid cinsiyet belirleme sistemi haplodiploidy
haplodiploid cinsiyet belirleme sistemi haplodiploid sex-determination system
tamamlayıcılık-belirleme bölgesi complementarity-determining region
Marine Biology
cinsiyeti belirleme sexing
yaş belirleme age determination
Apiculture
yön belirleme uçuşu orientation flight
Education
okulda düzenlenen etkinliklerde para toplama, yer belirleme ve gösterileri organize etme gibi görevleri yerine getiren öğretmen homeroom teacher
öğrencilerin alacakları dersleri belirleme süreçleri process for assigning students to courses and programs
seviye belirleme sınavı placement test
Linguistics
belirleme kipleri mode signifying
Environment
geliştirilmiş kimyasal madde belirleme sistemi improved chemical detection system
içmerkez belirleme hypocenter determination
Geology
belirleme katsayısı coefficient of determination
su kütlesi belirleme water body delineation
Military
aletli iniş sistemi yer belirleme instrument landing system localizer
konsept belirleme concept determination
kuvvet belirleme simülasyon ve harekat planlama yardımcısı tool for operations planning force activation and simulation
mayın belirleme mine spotting
otomatik hedef belirleme sistemi automated targeting system
yerden uçaklara hedef göstermek için hedefe doğru tutulan lazerli hedef belirleme cihazı combat laser designator
yerini belirleme localisation
yerini belirleme localization
Sport
aralıklı hedef belirleme interval goal setting (igs)
rekabetçi hedef belirleme competitive goal setting (cgs)