cancer - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

cancer

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "cancer" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 11 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
cancer n. kanser
General
cancer n. yengeç burcu
cancer n. kötü şey
cancer adj. kanserli
Medical
cancer onkoloji
cancer kanser
cancer kötücül ur
Astronomy
cancer yengeç dönencesi
Astrology
cancer yengeç
cancer seretan
cancer yengeç burcu

Bedeutungen, die der Begriff "cancer" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 316 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
lung cancer surgery n. akciğer kanseri cerrahisi
General
battle cancer v. kanserle savaşmak
contract cancer v. kanser olmak
contract cancer v. kansere yakalanmak
contract prostate cancer v. prostat kanseri olmak
contract prostate cancer v. prostat kanserine yakalanmak
contract prostate cancer v. prostat olmak
develop prostate cancer v. prostat kanseri olmak
develop prostate cancer v. prostat kanserine yakalanmak
develop prostate cancer v. prostat olmak
die of lung cancer v. akciğer kanserinden ölmek
fight cancer v. kanserle savaşmak
get cancer v. kanser olmak
get cancer v. kansere yakalanmak
get prostate cancer v. prostat kanseri olmak
get prostate cancer v. prostat kanserine yakalanmak
get prostate cancer v. prostat olmak
have cancer v. kanser olmak
lose one's battle against cancer v. kanserle olan savaşını kaybetmek
lose one's battle against cancer v. kansere yenik düşmek
lose one's battle against cancer v. kanserle savaşını kaybetmek
lose one's battle with cancer v. kanserle olan savaşını kaybetmek
lose one's battle with cancer v. kanserle savaşını kaybetmek
lose one's battle with cancer v. kansere yenik düşmek
receive a diagnosis of cancer v. kanser tanısı almak
adrenal cancer n. böbrek üstü bezi kanseri
adrenal cancer n. böbreküstü bezi kanseri
cancer cells n. kanser hücreleri
cancer patient n. kanser hastası
genetic aspects cancer n. genetik açıdan kanser
molecular aspects cancer n. moleküler açıdan kanser
mortality from cancer n. kanserden ölüm oranı
ride to conquer cancer n. kanseri yenme yolculuğu
cancer-causing adj. kanser yapan
cancer-causing adj. kansere neden olan
cancer-stricken adj. kansere yakalanmış
suffering from cancer adj. kanserli
Colloquial
ball cancer testis kanseri
Speaking
I am cancer ben yengeç burcuyum
I am cancer benim burcum yengeç
it increases the risk of cancer kanser riskini artırır
Institutes
international agency for research on cancer (iarc) uluslararası kanser araştırmaları ajansı
Medical
advanced lung cancer ileri evre akciğer kanseri
advanced non-small cell lung cancer ileri evre küçük hücreli dışı akciğer kanseri
advanced prostate cancer ilerlemiş prostat kanseri
advanced stage hypopharynx cancer ileri evre hipofarinks kanseri
advanced stage lung cancer ileri evre akciğer kanseri
advanced stage non-small cell lung cancer ileri evre küçük hücreli dışı akciğer kanseri
advanced stage rectal cancer ileri evre rektum kanseri
american cancer society amerikan kanser derneği
american joint commission of cancer amerikan kanser ortak komisyonu
american joint committee on cancer staging system amerika kanser komitesi evreleme sistemi
anti-cancer drug kanser ilacı
be diagnosed with small cell lung cancer küçük hücreli akciğer kanser tanısı konulmak
beat the cancer kanseri yenmek
bladder cancer mesane kanseri
bone cancer kemik kanseri
bowel cancer bağırsak kanseri
bowel cancer or colorectal adenocarcinoma kalın bağırsak kanseri
breast cancer göğüs kanseri
breast cancer meme kanseri
breast cancer cells meme kanseri hücreleri
breast cancer frequency meme kanseri sıklığı
breast cancer risk meme kanseri riski
breast cancer risk assessment meme kanseri risk değerlendirmesi
breast cancer screening meme kanseri taraması
breast cancer survivors meme kanserinden kurtulanlar
cancer antigen 125 (ca125) kanser antijen 125 (ca125) seviyesi
cancer biology kanser biyolojisi
cancer cell kanser hücresi
cancer cells kanser hücreleri
cancer chemoprevention kanser gelişiminin kimyasal bileşiklerle önlenmesi
cancer chemotherapy kanser kemoterapisi
cancer control center kanser kontrol merkezi
cancer deaths kanser ölümleri
cancer fighting kanserle mücadele
cancer history kanser öyküsü
cancer incidence kanser görülme sıklığı
cancer of the blood kan kanseri
cancer of the blood lösemi
cancer of the larynx larinks kanseri
cancer pain kanser ağrısı
cancer patient kanser hastası
cancer patient kanserli hasta
cancer patient receiving chemotherapy kemoterapi alan kanserli hasta
cancer prone genetic disorders kansere eğilimli genetik bozukluklar
cancer risk kanser riski
cancer screening kanser taraması
cancer statistics kanser istatistikleri
cancer stem cell kanser kök hücresi
cancer stem cell biology kanser kök hücre biyolojisi
cancer treatment kanser tedavisi
cancer tumors kanser tümörleri
cancer workshop kanser çalıştayı
cancer-specific kansere özgü
castration-resistant prostate cancer kastrasyona dirençli prostat kanseri
ccg (children’s cancer group) çocuk kanserleri kurulu
ccsg (children’s cancer study group) çocuk kanserleri çalışma kurulu
cervical cancer rahim ağzı kanseri
cervical cancer serviks kanseri
cervical cancer vaccine rahim ağzı kanseri aşısı
cervical esophageal cancer servikal özofagus kanseri
child with cancer kanser hastası çocuk
childhood cancer çocukluk çağı kanseri
coexisting esophagus cancer yandaş özofagus karsinomu
coincidental carcinoid tumor of appendix and endometrial cancer endometrial kanser ile eş zamanlı olarak izlenen appendiksin karsinoid tümörü
colon cancer kalın bağırsak kanseri
colon cancer kolon kanseri
colon cancer cells kolon kanser hücreleri
colorectal cancer kalın bağırsak kanseri
colorectal cancer kolorektal tıkanma
colorectal cancer kolonda veya rektumda oluşan bir kanser türü
colorectal cancer kolorektal kanser
cost of lung cancer akciğer kanserinin maliyeti
development and metastasis of lung cancer akciğer kanserinin gelişim ve yayılımı
diabetes insipidus in lung cancer bazı akciğer karsinomlarında tümörün adh salgılamasına bağlı vücutta su birikmesi ve metabolizma bozukluğu hali
dilatation for esophageal cancer özofagus kanserinde daralmış bölgenin sonda ile genişletilmesi
duedenal cancer duedenal kanser
duke’s classification in colorectal cancer kalın bağırsak ve rektum kanserlerinde duke klasifikasyonu
early breast cancer erken evre meme kanseri
early colorectal cancer erken kolorektal kanser
early detection of oral cancer ağız kanserinin erken tespit edilmesi
early detection of oral cancer ağız kanserinin erken teşhis edilmesi
early detection of oral cancer ağız kanserinin erken tespiti
early detection of oral cancer ağız kanserinin erken teşhisi
early detection of prostate cancer prostat kanserinin erken tanısı
early diagnosis of cancer kanserin erken tanısı
early diagnosis of cancer kanserin erken teşhisi
early diagnosis of oral cancer ağız kanserinin erken teşhis edilmesi
early glottic cancer erken evre glottik kanser
early invasive cancer erken invaziv kanser
early stage gastric cancer erken evre mide kanseri
early stage stomach cancer erken evre mide kanseri
early-stage non-small cell lung cancer erken evre küçük hücreli dışı akciğer kanseri
endometrial cancer endometriyal kanser
epidermoid lung cancer epidermoid hücreli akciğer kanseri
epithelial cancer epitelyal kanser
epithelial ovarian cancer epitelyal over kanseri
esophageal cancer yemek borusu kanseri
european organization for research on treatment of cancer avrupa kanser tedavi araştırma organizasyonu
fallopian tube cancer yumurtalık tüpü kanseri
fam regimen for gastric cancer mide kanseri tedavisinde kullanılan kombine kemoterapi rejimi
familial cancer syndromes ailevi kanser sendromları
familial history of cancer ailesel kanser hikayesi
family history in lung cancer akciğer kanserinde aile hikayesi
final diagnosis of lung cancer akciğer kanseri son tanısı
floor of mouth cancer ağız tabanı kanseri
floor of the mouth cancer ağız tabanı kanseri
gastric cancer mide kanseri
glandular cancer adenokanser
gleason classification in prostate cancer prostat kanseri evrelemesinde gleason klasifikasyonu
glottic cancer glottik kanser
glottic cancer larenksin glottik bölgesinin kanseri
glottic carcinoma cancer larenksin glottik bölgesinin kanseri
hard palate cancer sert damak kanseri
head and neck cancer of unknown primary primeri bilinmeyen baş boyun kanseri
hepatobiliary cancer hepatobiliyer kanser
hepatocellular cancer hepatosellüler kanser
hereditary breast and ovarian cancer syndrome herediter meme over kanser sendromu
hereditary breast cancer kalıtsal meme kanseri
hereditary gynecologic cancer herediter jinekolojik kanser
hereditary nonpolyposis colorectal cancer herediter polip dışı kolorektal kanser
hereditary ovarian cancer herediter over kanseri
heyman capsule for uterine cancer uterus kanserinin tedavisinde kullanılan radyoaktif maddeleri içeren kapsüller
high cancer risk yüksek kanser riski
high risk prostate cancer yüksek riskli prostat kanseri
high-risk localized prostate cancer yüksek riskli lokalize prostat kanseri
hormone receptor-positive male breast cancer hormon reseptörü pozitif erkek meme kanseri
hypopharyngeal cancer yutakaltı kanseri
hypopharyngeal cancer yutak altı karsinomu
hypopharyngeal cancer invading cervical oesophagus servikal özofagusu tutan hipofarinks kanseri
intestinal cancer bağırsak kanseri
invasive cancer invaziv kanser
kidney cancer böbrek kanseri
large cell lung cancer büyük hücreli akciğer kanseri
laryngeal cancer larenks kanseri
laryngeal cancer larinks kanseri
laryngopharyngeal cancer laringofarinjiyal kanser
late breast cancer metastase geç dönem meme kanseri metastazi
limited-stage small cell lung cancer sınırlı evre küçük hücreli akciğer kanseri
liver cancer karaciğer taraması
liver cancer karaciğer kanseri
localized prostate cancer lokalize prostat kanseri
locally advanced gastric cancer lokal ileri evre mide kanseri
locally-advanced rectal cancer lokal ileri evre rektum kanseri
lower lip cancer alt dudak kanseri
lung cancer akciğer kanseri
lung cancer akciğer nodülleri
lung cancer chemotherapy treatment akciğer kanseri kemoterapi tedavisi
lung cancer development akciğer kanseri gelişimi
lung cancer in women kadınlarda akciğer kanseri
lung cancer patient akciğer kanserli hasta
male breast cancer erkek meme kanseri
metastatic kidney cancer metastatik böbrek kanseri
metastatic liver cancer metastatik karaciğer kanseri
metastatic lung cancer metastatik akciğer kanseri
metastatic prostate cancer metastatik prostat kanseri
molecular pathogenesis of pancreatic cancer pankreatik kanserin moleküler patogenezi
mouth cancer ağız kanseri
mucoepidermoid carcinoma/cancer mukoepidermoid kanser
multiple familial hereditary ovarian cancer syndrome çoklu ailesel herediter ova-rian kanser sendromu
muscle invasive bladder cancer kasa invaze mesane kanseri
nasopharyngeal cancer nazofarenks kanseri
nasopharynx cancer nazofarinks kanseri
national cancer ınformation center ulusal kanser bilgilendirme merkezi
national cancer ınstitute amerikan ulusal kanser enstitüsü
national cancer information center ulusal kanser bilgilendirme merkezi
national cancer institute amerikan ulusal kanser enstitüsü
national coalition of cancer survivorship amerikan ulusal kanserle yaşayanlar birliği
national comprehensive cancer network amerikan ulusal gelişmiş kanser ağı
neuropathic cancer pain nöropatik kanser ağrısı
newly diagnosed lung cancer yeni akciğer kanseri tanısı konulan
nonpolyposis colorectal cancer polip içermeyen bağırsak kanseri
non-small cell lung cancer küçük hücreli dışı akciğer kanseri
non-small cell lung cancer küçük hücreli olmayan akciğer kanseri
non-small cell lung cancer (nsclc) küçük hücreli olmayan akciğer kanseri
non-small cell lung cancer (nsclc) küçük hücreli dışı akciğer kanseri
obstructing colorectal cancer tıkanıklığa neden olan kolorektal kanser
oesophageal cancer yemek borusu kanseri
oesophageal cancer özofagus kanseri
oral cancer ağız kanseri
organ-confined prostate cancer organa sınırlı prostat kanseri
oropharyngeal cancer orofarinks
osteoid cancer kemik kanseri
ovarian cancer yumurtalık kanseri
ovarian cancer over kanseri
ovarian cancer syndrome over kanseri sendromu
ovarian cancer syndrome over kanser sendromu
ovary cancer over kanseri
palatal cancer damak kanseri
palatal cancer yumuşak damak kanseri
palatal cancer sert damak kanseri
pancreatic cancer pankreas kanseri
papillar type thyroid cancer papiller tip tiroid kanseri
papillary thyroid cancer papiller tiroit kanseri
paranasal sinus cancer paranasal sinüs kanseri
parotid gland cancer parotis bezi kanseri
patient with lung cancer akciğer kanserli hasta
patient with methastatic breast cancer metastatik meme kanserli hasta
patient with operable lung cancer operabl akciğer kanserli hasta
patient with terminal cancer ileri evre kanser hastası
patients with lung cancer diagnosed akciğer kanseri tanısı alan hastalar
patients with suspected lung cancer akciğer kanseri şüphesi olan hastalar
pediatric cancer pediyatrik onkoloji grubu
penile cancer penis kanseri
peripheral lung cancer periferik akciğer kanseri
pharmacologic treatment of breast cancer meme kanserinin farmakolojik tedavisi
poorly differentiated lung cancer kötü diferansiye akciğer kanseri
possibility of contracting lung cancer akciğer kanserine yakalanma olasılığı
pre-diagnosis of asthma and lung cancer astım ve akciğer kanseri ön tanısı
primary cervical cancer primer serviks kanseri
primary lung cancer birincil akciğer kanseri
primary lung cancer case primer akciğer kanseri olgusu
proliferation and survival of cancer cells kanser hücrelerinin çoğalması ve sağkalımı
proliferation of cancer cells kanser hücrelerinin çoğalması
prostate cancer prostat kanseri
prostate cancer treatment prostat kanseri tedavisi
proven lung cancer kanıtlanmış akciğer kanseri
pulmonary metastasis of transitional cell urinary bladder cancer transizyonel hücreli mesane kanserinin pulmoner metastazı’
pyriform sinus cancer hipofarinksin piriform sinüsünden gelişen kanser
reasons out of cancer kanser dışı nedenler
rectal cancer kalın bağırsak kanseri
rectum cancer rektum kanseri
risk of colon cancer kolon kanseri riski
risk of contracting cancer kanser olma riski
risk of lung cancer development akciğer kanseri gelişme riski
risks scores of breast cancer and osteoporosis meme kanseri ve osteoporoz risk değerleri
screening programs for early detection of breast cancer meme kanseri erken tanı tarama programları
skin cancer deri kanseri
skin cancer cilt kanseri
small cell lung cancer küçük hücreli akciğer kanseri
smoking and lung cancer sigara ve akciğer kanseri
staging non-small cell lung cancer küçük hücreli dışı akciğer kanserinin evrelendirilmesi
staging of lung cancer akciğer kanserinin evrelemesi
stomach cancer mide kanseri
superficial bladder cancer yüzeyel mesane kanseri
surgical treatment of gastric cancer mide kanserinin cerrahi tedavisi
surgical treatment of lung cancer akciğer kanserinin cerrahi tedavisi
surgical treatment of rectum cancer rektum kanserinin cerrahi tedavisi
surgically treated laryngeal cancer patient cerrahi tedavi uygulanmış larenks kanserli hasta
survival of cancer cells kanser hücrelerinin sağkalımı
survive cancer kanseri yenmek
survivors of childhood cancer çocukluk çağında kanserden kurtulanlar
survivors of childhood cancer çocukken kanserden kurtulmuş kişiler
susceptibility to lung cancer akciğer kanserine olan duyarlılık
synchronous primary lung cancer senkron primer akciğer kanseri
terminal cancer ileri evre kanser
terminal cancer ölümcül kanser
terminal cancer terminal dönemdeki kanser
testicular cancer testis kanseri
the most frequent type of cancer en sık görülen kanser türü
therapy of lung cancer akciğer kanseri tedavisi
throat cancer gırtlak kanseri
thyroid cancer tiroit kanseri
thyroid cancer tiroit kıkırdağı
thyroid cancer tiroid kanseri
thyroid cancer accompanying hyperthyroidism hipertiroidiye eşlik eden tiroid kanseri
tongue cancer dil kanseri
treatment of cancer pain kanser ağrısının tedavisi
treatment of early breast cancer erken evre meme kanseri tedavisi
upper aerodigestive cancer üst solunum yolu ve sindirim sistemi kanseri
urethral cancer üretral darlık
urinary bladder cancer mesane kanseri
urinary bladder cancer metastasis to lung mesane kanserinin akciğer metastazı
uterine cancer rahim kanseri
vıp chemotherapy in testicular cancer testis kanserlerinde kullanılan vip kemoterapisi
vip chemotherapy in testicular cancer testis kanserlerinde kullanılan vip kemoterapisi
woman with no family history of breast cancer ailesinde herhangi bir meme kanseri geçmişi olmayan kadın
Biology
cancer genetics kanser genetiği
Marine Biology
brown crab (cancer pagurus) pavurya
Astronomy
the tropic of cancer yengeç dönencesi
tropic of cancer yengeç dönencesi
Astrology
cancer the crab yengeç
Meteorology
calms of cancer yengeç dönencesi limanlığı
tropic of cancer yengeç tropiği
British Slang
cancer stick sigara