ortaklık - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

ortaklıkBedeutungen von dem Begriff "ortaklık" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 40 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
ortaklık association n.
ortaklık partnership n.
General
ortaklık corporation n.
ortaklık participation n.
ortaklık associate n.
ortaklık concern n.
ortaklık copartnership n.
ortaklık joint undertaking n.
ortaklık companion n.
ortaklık parent undertaking n.
ortaklık coparcenary n.
ortaklık firm n.
ortaklık joint adventure n.
ortaklık society n.
ortaklık community n.
ortaklık privity n.
ortaklık trust n.
ortaklık cooperation n.
ortaklık collectivism n.
ortaklık commonality n.
ortaklık company n.
ortaklık partnership n.
Colloquial
ortaklık hand in glove
Trade/Economic
ortaklık company
ortaklık partnership
ortaklık association
ortaklık joint enterprise
ortaklık copartnership
ortaklık participation
ortaklık privity
ortaklık associateship
Law
ortaklık share
ortaklık cahoots
ortaklık privity
Politics
ortaklık affiliation
ortaklık partenariat
ortaklık partnership
ortaklık association
Technical
ortaklık joint venture
Telecom
ortaklık affiliate

Bedeutungen, die der Begriff "ortaklık" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 209 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
ortaklık kurmak affiliate v.
General
ortaklık kurmak consociate v.
anonim ortaklık incorporated company n.
ortaklık hakkı participating nature n.
anonim ortaklık joint stock company n.
ortaklık sözleşmesi deed of partnership n.
sosyal ortaklık social dialog n.
ortaklık etme cooperation n.
ortaklık anlaşması association agreement n.
eşya taşıma işleri yapan kurum veya ortaklık hold n.
adi ortaklık ordinary partnership n.
resmi olarak bir organizasyon ortaklık ya da anlaşmadan çekilme seceding n.
ortaklık etme associating n.
sosyal ortaklık social partnership n.
ortaklık şekli partnership type n.
iyi ortaklık good partnership n.
ortaklık ilişkisi partnership relationship n.
ortaklık ilişkisi partnership relation n.
ortaklık yapısı partnership structure n.
cinayete ortaklık complicity in murder n.
yerli ortaklık domestic partnership n.
ortaklık sistemi partnership system n.
geliştirilmiş ortaklık expanded partnership n.
resmi olarak bir ortaklık ya da anlaşmadan çekilmiş seceded adj.
Idioms
şeytanla ortak olmak/ortaklık etmek be in league with the devil
Trade/Economic
italya'da iş için bir araya gelen soylu ailelerin kurduğu ortaklık albergo n.
bağlı ortaklık ve müşterek yönetime tabi teşebbüslerden alacaklar receivables from affiliated companies
ortaklık sözleşmesi articles of partnership
adi ortaklık unincorporated association
ortaklık ve alacaklılık hakkını sağlayan finansal araçlar compound financial instruments
bağlı ortaklık sermaye taahhütleri capital commitments for subsidiaries
genel ortaklık general partnership
tarımda ortaklık share cropper
aynı daldaki bağlı ortaklık fellow subsidiary
stratejik ortaklık strategic partnership alliances
ortaklık sözleşmesi articles of association
işletmeye ortaklık equity participation
adi ortaklık muhasebesi joint venture accounting
ortaklık komitesi association committee
şirketleşmemiş ortaklık unincorporated company
ortaklık sermayesi partnership capital
işletmeye ortaklık araçları equity instruments
imtiyazlı ortaklık privileged partnership
ortaklık konseyi association council
adı ortaklık ordinary partnership
işletmenin mülkiyetine ortaklık hakkı sağlayan ve karşılığında temettü elde edilen kıymetli evrak equity
ortaklık etmek associate
bağlı ortaklık subsidiary company
dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı amount of financial expenses paid to parent company, main establishment, subsidiaries and participations in total financial expenses
ticaretle uğraşan ortaklık mercantile partnership
ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle yapılan satışlar sales to parent company, main establishment subsidiaries and participations
ana ortaklık dışı paylar consolidated equity of participations
yabancı işletmelerin yerel şirketlerle kurdukları ortaklık local partnership
ortaklık hakkı veren menkul kıymet equity security
ortaklık anlaşması consortium agreement
ortaklık yapan partnering
ortaklık taahhütleri associated undertakings
ana ortaklık dışı kar/zarar profit/loss from consolidated participations
ana ortaklık parent
sınırlı sorumlu ortaklık limited partnership
bağlı ortaklık ve müşterek yönetime tabi teşebbüslere borçlar payables to affiliated companies
yerel ortaklık local partnership
adi ortaklık anlaşması ordinary partnership agreement
ortaklık durumu associate status
birbiriyle iş yapan birbirine akrabalık ortaklık vb bağlarla bağlı bulunmayan kimselerin bağımsız biçimde hareket ederek yalnızca kendi çıkarlarını düşünecekleri kuralı arm's length principle
adi ortaklık unincorporated company
komandit ortaklık partnership in commendam
ortaklık belgesi partnership certificate
ortaklık işleri partnership affairs
bağlı ortaklık affiliate company
şirket ve ortaklık geliştirme müdürü director of corporate and partnership development
tüzel kişiliği şüpheli ortaklık artificial person
adi ortaklık ordinary partnership
kolektif ortaklık ordinary partnership
kapalı ortaklık close corporation
ortaklık hissesi partner's interest
ortaklık anlaşması partnership agreement
ortaklık sermayesi partner's interest account
ortaklık sözleşmesi deed of partnership
ortaklık sermayesi partnership funds
ortaklık hesapları partnership accounts
ticari ortaklık mercantile partnership
sınırlı sorumlu ortaklık limited liability partnership
sınırsız ortaklık unlimited partnership
bağımlı ortaklık subsidiary company
yarı yarıya ortaklık fifty-fifty partnership
halka açık anonim ortaklık publicly-held corporation
kısmen sahip olunan bağlı ortaklık partially-owned subsidiary
kısmi sahiplikteki bağlı ortaklık partially-owned subsidiary
tamamen sahip olunan bağlı ortaklık wholly-owned subsidiary
tamamına sahip olunan bağlı ortaklık wholly-owned subsidiary
bağlı ortaklık subsidiaries
mali ortaklık financial company
sınırsız sorumlu ortaklık general partnership
ana kuruluş, bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve ticari borçlar içindeki payları trade receivables and trade payables from parent company, subsidiaries and participations
sınırlı sorumlu ortaklık limited company
kamu ortaklık payı public partnership interest
ortaklık hesabına for joint account
gizli ortaklık secret partnership
ticari ortaklık commercial partnership
anonim ortaklık corporative
ortaklık sözleşmesi articles of copartnership
ortaklık şirketi private company
ortakların bütün mallarıyla katıldığı ortaklık universal partnership
tam ortaklık universal partnership
belli olmayan bir süre için akdedilen ortaklık partnership at will
istenildiği zaman feshedilebilen ortaklık partnership at will
ortaklık kurmak go into a partnership
ortaklık kurmak get into a partnership
ortaklık kontratı partnership contract
finansal ortaklık financial partnership
ortaklık faaliyeti partnership activity
yaratıcı ortaklık creative partnership
yüzde elli ortaklık fifty percent partnership
yüzde elli ortaklık 50 percent partnership
yüzde elli ortaklık fifty-fifty partnership
ortaklık oranı percentage of shares
ticari ortaklık business partnership
belirli bir amaç için yapılmış ortaklık special partnership
özel ortaklık special partnership
alt ortaklık subpartnership
kooperatif ortaklık cooperative society
ana ortaklık dışı özsermaye uncontrollable equity capital
tamamına sahip olunan bağlı ortaklık wholly- owned subsidiary
bağlı ortaklık subsidiary
kısmen sahip olunan bağlı ortaklık partially- owned subsidiary
müşterek yönetime tabi ortaklık joint managing company
hisselerle sınırlanmış ortaklık partnership limited by shares
ana ortaklık dışı kar-zarar uncontrollable profit or loss
ortaklık yapısı partnership structure
ortaklık teklifi offer for partnership
ortaklık teklifi partnership offer
tasfiye halinde ortaklık ilişkileri winding-up partnership affairs
ortaklık girişimi partnership enterprise
müşterek yönetime tabi ortaklık jointly controlled entity
ortaklık yapısı (özellikle anonim şirketlerde) shareholding structure
müşterek ortaklık joint partnership
ortaklık ilişkileri yönetimi partner relationship management (prm)
türkiye ile avrupa ekonomik topluluğu arasında bir ortaklık yaratan anlaşma Agreement Establishing An Association Between Turkey and the European Economic Community
bağlı ortaklık subsidiary
halka açık anonim ortaklık publicly-held joint-stock company
ortaklık yapısı shareholding structure
Law
ortaklık konseyi council of association
imtiyazlı ortaklık preference share
adi ortaklık ordinary share
kurucu ortaklık founder share
ortaklık komitesi association committee
bağlı ortaklık subsidiary
-e ile ortaklık affiliation with
avrupa-atlantik ortaklık konseyi euro atlantic partnership council
hukuki ortaklık civil partnership
ortaklık sözleşmesi deed of association
ortaklık sözleşmesi contract of association
ortaklık mülkiyeti partnership property
ortaklık payının devri assignment of a partnership interest
Politics
ortaklık organları association instruments
ortaklık kurmak form associations
ortaklık yapmak associate
ortaklık işletmeleri joint undertaking
ortaklık maddeleri articles of association
ortaklık kurumları associated institutions
barış için ortaklık partnership for peace
bağlı ortaklık subsidiary
sınırötesi ortaklık transboundary partnership
toplumsal ortaklık social partnership
at-türkiye ortaklık komitesi ec-turkey association committee
at-türkiye ortaklık anlaşması ec-turkey association agreement
ortaklık hakkı vermeyen menkul kıymet non-equity security
ortaklık konseyi kararı association council decision
bireysel ortaklık programı individual partnership program
avrupa atlantik ortaklık konseyi euro-atlantic partnership council
avrupa komşuluk ve ortaklık aracı komitesi european neighbourhood and partnership instrument
ülke ortaklık stratejisi country partnership strategy
ortaklık ilkesi partnership principle
ortaklık hibe programı partnership grant scheme
ortaklık anlaşması ek protokolü additional protocol to the association agreement
katılımcı ortaklık düzenlemeleri collaborative partnership arrangements
katılımcı ortaklık collaborative partnership
katılımcı ortaklık belgesi collaborative partnership agreement
ortaklık anlaşması association agreement
model ortaklık model partnership
stratejik ortaklık strategic partnership
avrupa - atlantik ortaklık konseyi euro-atlantic partnership council
Institutes
ortaklık ve işbirliği anlaşması partnership and cooperation agreement
avrupa-akdeniz ülkeleri ortaklık programı euro mediterranean partnership
avrupa-atlantik ortaklık konseyi euro-atlantic partnership council
Informatics
ortaklık sertifikası partner certificate
Telecom
3N ortaklık projesi third generation partnership project
ortaklık anlaşmaları association agreements
Construction
düzenleme ortaklık payı development readjustment share
Automotive
yeni kuşak araçlar için ortaklık partnership for a new generation of vehicles
Marine Biology
ortaklık bağ coordinate covalent bond
Agriculture
tarımsal ortaklık collectivisation of agriculture
Linguistics
ortaklık zamirleri reciprocal pronouns
Military
ortaklık koordinasyon hücresi partnership coordination cell
ortaklık hedefleri partnership goals
ortaklık eşgüdüm hücresi partnership coordination cell
ortaklık çalışma programı partnership work programme
avrupa-atlantik ortaklık askeri komitesi euro-atlantic partnership military committee
barış için ortaklık partnership for peace
barış için ortaklık irtibat timi partnership liaison team
barış için ortaklık karargah unsuru partnership for peace staff element
barış için ortaklık bilgi yönetim sistemi partnership for peace information management system
barış için ortaklık ortak yönetim programı partnership for peace partner management programme
barış için ortaklık eğitim merkezi partnership for peace training centre
barış için ortaklık simülasyon çevrimi partnership for peace simulation network
barış için ortaklık yönlendirme komitesi partnership for peace steering committee
barış için ortaklık planlama ve gözden geçirme süreci partnership for peace planning and review process
bireysel ortaklık programı individual partnership programme