sayı - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

sayıBedeutungen von dem Begriff "sayı" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 36 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
sayı count n.
sayı issue n.
sayı number n.
General
sayı button n.
sayı volume n.
sayı goal n.
sayı run n.
sayı conversion n.
sayı numeral n.
sayı cage n.
sayı tally n.
sayı score n.
sayı tale n.
sayı digit n.
sayı number n.
sayı count n.
sayı copy n.
sayı figure n.
sayı point n.
sayı numerary adj.
Trade/Economic
sayı points
sayı number
Technical
sayı digital
sayı figure
sayı numeral
Computer
sayı num
sayı numbers
sayı quantity
Informatics
sayı digit
Telecom
sayı digit
Math
sayı number
Linguistics
sayı number
Sport
sayı basket
sayı bucket
sayı point
Volleyball
sayı point

Bedeutungen, die der Begriff "sayı" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 500 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
tek sayı odd number n.
(dergi/gazete) sayı issue n.
tam sayı integer n.
(sayı) çift even adj.
azımsanmayacak (sayı/miktar) substantial adj.
General
yuvarlamak (sayı) round up v.
yuvarlamak (sayı) round something up v.
sayı ile kaybetmek lose on points v.
sayı kaydetmek chalk up v.
sayı yapmak knock up v.
sayı yapmak put on v.
sayı yapmak score up v.
sayı ile kazanmak ya da kaybetmek point v.
sayı ile kazanmak win on points v.
üstün olmak (sayı/nüfuz/kuvvet/etki/derece açısından) predominate v.
sayı saymak count v.
sayı saymak number v.
sayı kazanmak score v.
sayı yapmak chalk up v.
(sayı/puan) kazanmak score v.
avans sayı almak take odds v.
sayı kaybetmek lose the point v.
sayı toplamak rack up v.
sayı kazanmak rack up v.
buz hokeyinde sayı yapmak cage v.
sayı olarak/sayıca büyümek grow in numbers v.
sayı almak tally v.
sayı yapmak tally v.
müsaade edilen en büyük sayı veya miktar limit n.
bin (sayı) one thousand n.
çok büyük sayı number of many figures n.
sınırlı sayı finite number n.
eksi sayı negative number n.
çok sayı dozen n.
çok büyük sayı myriad n.
kesirli sayı fractional number n.
büyülü sayı magic number n.
sayı (oyunda) score n.
tek sayı uneven number n.
onaltılık sayı sistemi hexadecimal number system n.
büyük sayı large number n.
özel sayı special n.
indeks sayı indicator n.
sayı yapma conversion n.
irrasyonel sayı irrational n.
üsse ait sayı exponential n.
bir (sayı olarak) one n.
çarpılan sayı multiplicand n.
bir harita üzerinde belirli noktaları belirten sayı veya harf map reference n.
reel sayı real number n.
onlu sayı sistemi decimal number system n.
sayı teorisi number theory n.
zarda gelen sayı cast n.
kombinatoryal sayı teorisi combinatorial number theory n.
devirli ondalık sayı repeater n.
asal sayı prime n.
çok sayı scores n.
tekrarlayan kesirli sayı repeater n.
tam sayı programlama integer programming n.
eksiltilen sayı minuend n.
sayı tahtası scoreboard n.
cebirsel sayı teorisi algebraic number theory n.
rasyonel olmayan sayı surd n.
indeks sayı index number n.
abstre sayı abstract number n.
bölünen sayı dividend n.
sayı boncuğu abacus n.
devirli ondalık sayı repeating decimal n.
bölünemez sayı indivisible n.
yeter sayı quorum n.
sanal sayı imaginary number n.
sekizli sayı sistemi octal numbering system n.
tek sayı odd n.
ondalık sayı decimal n.
sayı olarak çokluk numerosity n.
sayı ilmi numerics n.
sayı olarak çokluk numerousness n.
altılı sayı (serisi) hexade n.
rastgele sayı üreteçleri random number generators n.
ardışık sayı consecutive number n.
ardışık sayı successive number n.
uğurlu sayı lucky number n.
yuvarlak sayı round number n.
sayı vermeme shutout n.
rakibe hiç sayı yaptırmama shutout n.
en küçük sayı least n.
bir önceki sayı back number n.
tekil sayı singular number n.
0-8 arasındaki sayıları kullanan sayı sistemi nonary n.
sayı farkı majority n.
göstergenin gösterdiği sayı reading n.
sayı sistemi number system n.
karakteristik sayı role number n.
hint arap sayı sistemi hindu-arabic system n.
(mecmua gibi süreli yayınlar için) sayı issue number n.
tahmini sayı ballpark figure n.
takribi sayı ballpark figure n.
eski sayı back number n.
belirli sayı quota n.
(dergi vb) ilk sayı first issue n.
sayı kuralları (özellikleri) number facts n.
karesi alınmış sayı squared number n.
100'ün üzerindeki skor/sayı/100'lük seri century n.
sayı yaptırma assist n.
yüzle çarpılmış sayı centuplicate n.
tambölen sayı divisor n.
astronomik rakam/sayı astronomical number n.
üslü sayı exponential number n.
şanslı sayı lucky number n.
sayı duyusu number sense n.
sayı çifti number pair n.
zardaki en düşük sayı ambsace n.
özel sayı special issue n.
(sayı olabilecek topu) kurtarma get n.
bir (tam) sayının 1 sayı önce geleni preceding number n.
iki basamaklı sayı double digit number n.
müsabakada takımların yaptığı sayı tally n.
tek (sayı) uneven adj.
sayı yapmadan scoreless adj.
çift (sayı) even adj.
tek (sayı) odd adj.
sayı ya da sayılara ait numerary adj.
(sayı) asal prime adj.
(sayı) tek odd adj.
sayı bakımından quantitative adj.
sayı bilgisi arithmetic adj.
sayı itibariyle in number adv.
sayı olarak numerically adv.
Phrasals
-e sayı yapmak/gol atmak score against someone
(birine karşı) puan kazanmak/sayı yapmak score something up against someone
Phrases
yeter sayı sağlanmazsa if the quorum is not present/reached/met
yeter sayı sağlanmadığı takdirde if the quorum is not present/reached/met
Colloquial
büyük sayı raft n.
1'den 10'a kadar bir sayı seç pick a number between one and ten
1 ile 10 arasında bir sayı seç think a number between one and ten
1'den 10'a kadar bir sayı seç think a number between one and ten
1 ile 10 arasında bir sayı tut think a number between one and ten
1 ile 10 arasında bir sayı tut pick a number between one and ten
1 ile 10 arasında bir sayı seç pick a number between one and ten
Idioms
yaklaşık sayı a ballpark figure
takribi sayı a ballpark estimate
tahmini sayı a ballpark figure
tahmini sayı a ballpark estimate
yaklaşık sayı a ballpark estimate
takribi sayı a ballpark figure
(sayı vb.) uydurmak pluck something out of the air
sayı yapmak make a point
sayı yapmak make points
sayı yapmak score points
Speaking
bir sayı tut think of a number
1'den 10'a kadar bir sayı tut pick a number between one and ten
1'den 10'a kadar bir sayı tut think a number between one and ten
Trade/Economic
kesirli sayı broken number
sayı eşitliği tie
asıl sayı cardinal number
çift sayı even number
tam sayı whole number
sayı-boncuğu abacus
rasyonel sayı rational number
sabitlenmek (sayı/kur vb) be fixed
sabitlenmek (sayı/kur vb) be pegged
Law
sayı (dergi, gazete) issue
yeter sayı quorum
Media
geçmiş sayı backfile
eski sayı backfile
Technical
bölünmüş sayı dividend
düzgün olarak azaltmak (sayı/hakim) dwindle
sayı ya da sayılara ait numerary
sözde rasgele sayı pseudo random number
sekizli sayı octal digit
en küçük tam sayı unit
sayı süzgeci digit filter
rasgele düzgün sayı uniform random number
sayı seçici digit selector
rastgele sayı organizasyonu random number organization
kendisi ve bir sayısı dışındaki bir sayı ile bölündüğü zaman kalan bırakmayan sayı composite number
altı bitlik sayı sextet
sekizli sayı octal number
sayı basmak için kullanılan zımba figure stamp
yalancı rastgele sayı üreteci pseudorandom number generator
ikili sayı hücresi binary cell
boyutsuz sayı pure number
sayı dönemi digit period
eşlenik sayı conjugate number
ikili sayı zinciri binary chain
rasgele sayı üreteci random number generator
paketlenmiş ondalık sayı packed decimal
ikili sayı döküm programı binary dump program
real sayı real number
ondalık sayı decimal number
eski sayı back number
eşleşik sayı congruent number
onaltılı sayı hexadecimal digit
sayı parçalayıcı number cruncher
rastgele sayı üreteci random number generator
ikili sayı binary digit
sayı sıkıştırma digit compression
on altılı sayı sistemi hexadecimal numbering system
sayı filtresi digit filter
sayı düzlemi digit plane
işaretli sayı signed number
ikili sayı sisteminden çıkarma binary subtraction
sayı konumu digit position
sonsuz büyük sayı zillion
sayı üreteci number generator
ikili sayı sistemi binary system
bir önceki sayı back number
sayı zamanı digit period
ikili kodlu sayı binary coded digit
toplanacak sayı (matematik) augend
bileşik sayı compound number
kök sayı radix
rasgele birbiçimli sayı uniform random number
avrupa sayı sistemi european nominal digit shapes
sayı geciktirme aygıtı digit delay device
kompleks sayı complex number
bütün sayı ölçeği complete number scale
tam sayı whole number
sayı zamanı digit time
sayı delgisi digit punch
ikili sayı sırası row binary
sayı geciktirme öğesi digit delay element
sayı zımbası figure stamp
sayı sembolizmi symbolism of numbers
sayı teorisi number theory
sayı kavramı number concept
belirsiz büyük sayı zillion
ikili sayı dizgesi binary number system
iki beşli sayı biquinary number
ikili sayı binary number
ikili sayı sistemi binary number system
konjuge sayı conjugate number
sayı hanesi digit place
sayı basamağı digit place
sayı konumu digit place
diploit sayı diploid number
gezer noktalı sayı floating point number
değişmez sayı çeki fixed-count check
çift uzunluktaki sayı double-length number
bir sayı çıkarıcı one-digit subtracter
katlı uzunlukta sayı multiple-length number
büyük bir sayı good deal
kombinasyon (sayı ya da şifre) combination
rassal sayı random number
ikili sayı sisteminde bir birim bit
anahtar sayı pivot number
onaltılı sayı sisteminde sıfır null character
sayı rakam number
rassal sayı üreteci random number generator
asıl sayı cardinal number
bilinmeyen bir sayı z
bir başka sayıyı bölen sayı divisor
sayı kuramsal dönüşüm number theoretic transform
sayı sistemi number system
sayı dizgesi number system
sekizli sayı sistemi octal numbering system
rasgele birbiçimli sayı random uniform number
sayı bölücü devre scaling circuit
en muhtemel sayı tekniği most probable number technique
sembol sayı symbol number
en muhtemel sayı most probable number
tam kare sayı square number
büyülü sayı magic number
pozitif tam sayı natural number
sanal sayı imaginary number
artı sayı positive number
oranlı sayı rational number
eksi sayı negative number
kübik sayı cubic number
tek sayı nicelikler single-number quantities
reel sayı float
rasgele sayı tabloları random number tables
sayı-ağırlıklı number-weighted
Computer
kesirli sayı fractional digit
sayı/0 div/0
on altılı sayı sisteminde sıfır null
rastgele birbiçimli sayı uniform random number
toplam sayı total number
birbiçimli rastgele sayı uniform random number
tüm sayı whole number
gerçel sayı floating point number
sayı ile denetim residue check
rasgele sayı üreteci rng
karmaşık sayı complex
sayı seç select number
sayı ata assign a number
otomatik sayı autonumber
herhangi bir sayı any digit
ikili sayı dizgesi binary number system
sayal sayı cardinal number
karmaşık sayı complex number
sayı aralığı count by
bileşik sayı composite number
sayı adedi count nums
crl sayı crl count
onlu sayı dizgesi decimal number system
sayı vermeniz gerekiyor digit expected
varsayılan sayı alanı boyutu default number field size
varsayılan sayı default number
çift sayı even number
sayı biçimle format number
genel sayı general number
onaltılı sayı sistemi hexadecimal numbering system
onaltılı sayı dizgesi hexadecimal number system
onaltılı sayı sistemi hexadecimal number system
biçim sayı format number
genel sayı grand count
sayı biçimlendir format number
sanal sayı imaginary number
tam sayı dizisi integer literal
oransız sayı irrational number
irrasyonel sayı irrational number
sihirli sayı magic number
izin verilen en yüksek sayı maximum allowed
her sayı tabağının aynı olmadığı bir sayıya ilişkin mixed radix
en fazla sayı maximum number
en yüksek sayı maximum number
doğal sayı natural number
olumsuz sayı negative number
negatif sayı biçimi negative number format
olumlu sayı positive number
asal sayı prime number
sayı sistemi number system
sayı işleme number handling
onaltılı sayı sisteminde sıfır null
sayı alanı number field
sayı hatası number error
numara sayı number
sayı formları number forms
sayı gösterimi numeric picture
sayı türü number type
sayı dönüşümü number conversion
dikey sayı number down
sayı gösterimi anahtarı numeric picture switch
sayı gösterimi number representation
sayı biçimleri number forms
sayı yeri number position
sayı varsayılan numberdefault
sayı dizgesi number system
sayı stili number style
sayı kuramsal dönüşüm number theoretic transform
sıra sayı gösterimi 1 , 2 , ordinal
sayı konumu number position
sayı işareti number sign
yatay sayı number across
sayı gösterimi numeration
sayı tuşları bloğu numeric keypad
sıra sayı gösterimi ordinal format switches
seçili sayı number selected
sayı alanı number area
sütundaki sayı number down column
satırdaki sayı number across row
gerekli sayı num needed
sayı biçimi number format
gerçek sayı real number
oransal sayı rational number
rastgele sayı dizisi random number generator
sözde rastgele sayı pseudo random number
rastgele sayı random number
rasyonel sayı rational number
sayı tabanı radix
oranlı sayı rational number
ikili sayı hücresi binary cell
ikili sayı döküm programı binary dump program
ikili kodlu sayı binary coded digit
ikili sayı binary digit
ikili sayı zinciri binary chain
paketlenmiş ondalık sayı packed decimal
sekizli sayı octal digit
sayı geciktirme aygıtı digit delay device
sayı düzlemi digit plane
sayı filtresi digit filter
sayı dönemi digit period
sayı sıkıştırma digit compression
sayı geciktirme öğesi digit delay element
sayı zamanı digit time
sayı delgisi digit punch
sayı süzgeci digit filter
sayı zamanı digit period
onaltılı sayı hexadecimal digit
sayı parçalayıcı number cruncher
sayı üreteci number generator
yalancı rasgele sayı üreteci pseudorandom number generator
ikili sayı sırası row binary
rasgele sayı üreteci random number generator
rasgele sayı organizasyonu random number organization
4-bayt tam sayı 4-byte integer
2-bayt tam sayı 2-byte integer
sayı gösterimi number-picture
artısız sayı non-positive number
sözde rasgele sayı pseudo random number
skor/sayı tahtası leaderboard
Informatics
ikili sayı sistemi binary number system
ikili sayı binary digit
sayal sayı cardinal number
karmaşık sayı complex number
çift duyarlı sayı double-precision number
ikili sayı sistemi binary system
onlu sayı sistemi decimal number system
kayan noktalı sayı floating-point number
asal sayı prime number
sekizli sayı sistemi octal number system
tabansal sayı sistemi radix numeration system
sanal sayı imaginary number
sekizli sayı sistemi octal numbering system
oransız sayı irrational number
sözde rasgele sayı pseudo-random number
sayı gösterimi numeration
gerçek sayı real number
birörnek rasgele sayı uniform random number
gerçel sayı real number
onaltılı sayı hexadecimal number
benzetik rasgele sayı pseudo-random number
karma tabanlı sayı gösterimi mixed-base numeration system
işaretli sayı signed number
sayı sistemi number system
onaltılı sayı sistemi hexadecimal numbering system
tekdüze rasgele sayı uniform random number
rasgele sayı üreteci random number generator
taban (sayı gösterimi) radix
pozitif olmayan sayı nonpositive number
sayı gösterim sistemi number representation system
karma sayı mixed number
boş sayı doğrusu blank number line
Telecom
ondalık sayı decimal digit
sayı seçici digit selector
elde edilemeyen sayı number unobtainable
16’lık düzende sayı hexadecimal digit
16'lık sayı hexadecimal digit
oransal sayı rational number
kesirli sayı rational number
rasyonel sayı rational number
Electric
iki kat uzunlukta sayı double length number
Construction
somut sayı concrete number
Marine
yük sınıflandırma sayı sistemi load classification number system
Medical
en yüksek olasılıklı sayı most probable number
görsel işitsel sayı dizisi testi visual aural digit span test
tedavi için gerekli sayı number needed to treat (nnt)
Psychology
sayı faktörü number factor
Food Engineering
en muhtemel sayı most probable number
en muhtemel sayı tekniği most probable number technique
muhtemel sayı tekniği probable number technique
Math
onluk sayı sistemi decimal system
ondalık ondalık sayı decimal
yönlü sayı directed number
sayı cismi number domain
sayı ekseni number axis
soyut sayı abstract number
belirsiz bir sayı n
bir sayının diğeriyle bölünmesi sonrası elde edilen sayı quotient
sekizlik sayı sistemi octal system
yuvarlak sayı round number
gerçel sayı real number
transandant sayı transcendental number
yetkin sayı perfect number
asal sayı transcendental number
karmaşık eşlenik sayı conjugate complex number
eşlenik cebirsel sayı conjugate algebraic number
onaltılık sayı sistemi hexadecimal system
ondalık sayı sistemi decimal number system
sayı cismi number field
iki beşli sayı biquinary number
sabit sayı constant
karakteristik sayı characteristic value
kesirli sayı rational number
sonluötesi sayı transfinite number
eksisiz sayı nonnegative number
ikili sayı binary number
sayı ekseni numerical axis
bir sayı başka bir sayıyı bölmek go into
ikilik sayı sistemi binary system
bağdaşık sayı amicable number
mükemmel sayı perfect number
yirmilik sayı sistemi vigesimal number system
sayı doğrusu numerical axis
onlu sayı decimal digit
sayı üçgeni arithmetic triangle
genişletilmiş gerçel sayı sistemi extended real number system
pozitif sayı positive number
gerçel sayı ekseni real number axis
aşkın sayı transcendantal number
cebirsel sayı algebraic number
toplanacak sayı augend
asal sayı prime number
aşkın sayı transcendental number
rasyonel sayı rational number
cebirsel sayı teorisi algebraic number theory
ondalık sayı decimal number
onlu sayı decimal fraction
ondalık sayı decimal digit
ondalık sayı decimal fraction
asal sayı prime
doğal sayı natural number
ikili sayı dizgesi binary system
ikili sayı sistemi binary system
ikili sayı sisteminde çıkarma binary subtraction
sayal sayı cardinal number
bir sayıyı kalansız bölemeyen sayı aliquant
somut sayı concrete number
sayı ölçeği complete number scale