take somebody - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

take somebodyBedeutungen, die der Begriff "take somebody" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 82 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
take care of somebody v. icabına bakmak
take somebody for a fool v. budala yerine koymak
take somebody hostage v. rehine almak
take somebody in charge v. tutuklamak
take revenge on somebody v. öç almak
take somebody down a peg v. küçük düşürmek
take sides with somebody v. tarafını tutmak
take somebody for v. yerine koymak
take a shine to somebody v. ısınmak
take a shine to somebody v. kanı kaynamak
take somebody to the police station v. karakola çekmek
take the piss out of somebody v. makaraya sarmak
take somebody in one's arms v. kollarına almak
take somebody by the scruff of the neck v. enselemek
take issue with somebody v. tartışmak
take after somebody v. çekmek
take a shine to somebody v. hoşlanmak
take out a summons against somebody v. mahkemeye vermek
take somebody seriously v. kaale almak
take issue with somebody v. münakaşa etmek
take a shine to somebody v. kanı ısınmak
take the mickey out of somebody v. alay etmek
take somebody off v. taklit etmek
take somebody to the cleaners v. mahvetmek
take somebody under one's protection v. himayesine almak
take somebody in v. kandırmak
take somebody in charge v. gözaltına almak
take somebody for a walk v. yürüyüşe çıkarmak
take somebody for a ride v. yamuk yapmak
take somebody to the cleaners v. soyup soğana çevirmek
take somebody down a peg v. burnunu kırmak
take somebody up short v. sözünü kesmek
take somebody under one's protection v. kanat germek
take one's hat off to somebody v. şapka çıkarmak
take somebody down a peg or two v. burnunu kırmak
take somebody unawares v. gafil avlamak
take somebody into custody v. gözaltına almak
take the mickey out of somebody v. gırgır geçmek
take the mickey out of somebody v. gır gır geçmek
take no notice of (somebody/something) v. hiçe saymak
take somebody to the airport v. havaalanına bırakmak
take somebody to one's hotel v. oteline bırakmak
take somebody to one's house v. evine bırakmak
take somebody to one's hotel v. otele bırakmak
take somebody to one's home v. eve bırakmak
take somebody to one's home v. evine bırakmak
take somebody to one's house v. eve bırakmak
take sides with somebody v. -den yana olmak
take out one's anger on somebody v. hırsını -den almak
take something (a post etc) over (from somebody) v. birinin yerine geçmek (görev değişikliği)
take somebody to court v. birisini mahkemeye vermek
Phrasals
take somebody aside birini kenara çekmek
take somebody in birisini evine almak
take somebody in birini evinde yaşamasına izin vermek
Colloquial
take somebody to the cleaner's üstün gelmek
take somebody to the cleaner's birisini dolandırmak
take somebody to the cleaner's hezimete uğratmak
take somebody to the cleaner's birisini soyup soğana çevirmek
Idioms
can't take one's eyes off somebody/something gözünü alamamak
can't take one's eyes off somebody/something gözlerini alamamak
take out on somebody acısını başkasından çıkarmak
take something out on somebody acısını başkasından çıkarmak
take a shine to somebody birisinden elektrik almak
take somebody off guard şaşırtmak
take somebody off guard şok etmek
take somebody off guard hazırlıksız yakalamak
take the fall for somebody suçu üzerine almak
take the heat off somebody birinin üzerindeki baskıyı azaltmak/kaldırmak
make somebody sit up and take notice dikkatini çekmek
take the measure of somebody biri hakkında yargıya varmak
take the measure of somebody biri hakkında kanıya varmak
take the measure of somebody biri hakkında fikir edinmek
take somebody down a peg (or two) birinin ne mal olduğunu göstermek
take somebody down a peg (or two) ipliğini pazara çıkarmak
take somebody down a peg (or two) fiyakasını bozmak
take somebody down a peg (or two) karizmasını çizmek
take a piece out of somebody ağzının payını vermek
take a piece out of somebody birini azarlamak
take the side of somebody birinin tarafını tutmak
take it out on somebody sinirini birinden çıkarmak
take it out on somebody (sinirden) birine patlamak
Law
take legal action against somebody yasal yollara başvurmak