fenestra vestibuli - English Synonyms Dictionary

fenestra vestibuli

n.
[1] fenestra ovalis , oval window , fenestra of the vestibule