unashamedly - English Synonyms Dictionary

unashamedly

adv.
[1] shamelessly , barefacedly