conflict - Turkish English Dictionary
History

conflict

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Meanings of "conflict" in Turkish English Dictionary : 52 result(s)

English Turkish
Common Usage
conflict v. çekişmek
conflict v. anlaşmazlığa düşmek
conflict n. çekişme
conflict n. anlaşmazlık
conflict n. çatışma
General
conflict v. çatışmak
conflict v. savaşmak
conflict v. anlaşmazlığa düşmek
conflict v. tutmamak
conflict v. bağdaşmamak
conflict v. birisiyle ters düşmek
conflict v. zıtlaşmak
conflict v. çakışmak
conflict v. ihtilafa düşmek
conflict v. uyuşmamak
conflict n. fikir ayrılığı
conflict n. çelişki
conflict n. aykırılık
conflict n. mücadele
conflict n. harp
conflict n. kavga
conflict n. savaş
conflict n. keşmekeş
conflict n. çatışma (silahlı)
conflict n. mübayenet
conflict n. zıtlık
conflict n. çarpışma
conflict n. yasal anlaşmazlık
conflict n. mücadele etme
conflict n. zıtlaşma
conflict n. çakışma
conflict n. uyuşmazlık
Trade/Economic
conflict uyuşmazlık
conflict yasalar arası uyuşmazlık
conflict ihtilaf
conflict çatışma
Law
conflict anlaşmazlık
conflict ihtilaf
conflict mücadele
conflict kavga
conflict münazaa
conflict çarpışma
conflict çatışma
Politics
conflict çatışma
Technical
conflict karmaşa
conflict çelişmek
conflict çatışkı
Medical
conflict konflik
Psychology
conflict çatışma
Military
conflict uyuşmazlık
conflict çatışma
Ottoman Turkish
conflict tearuz

Meanings of "conflict" with other terms in English Turkish Dictionary : 240 result(s)

English Turkish
General
conflict with v. çelişmek
conflict with one's interests v. çıkarlarına ters düşmek
conflict with v. ile çelişmek
be in conflict v. çatışmak
conflict with v. ile uyuşmamak
conflict one's interest v. çıkarlarına ters düşmek
conflict with v. ile çatışmak
conflict with the system v. düzenle çatışmak
create conflict v. zıtlık yaratmak
come into conflict with v. ters düşmek
come into conflict v. ihtilafa düşmek
be in conflict with v. ihtilafa düşmek
settle the conflict v. anlaşmazlığı gidermek
settle the conflict v. anlaşmazlığı çözüme kavuşturmak
be in a state of inner conflict v. iç çatışma içinde bulunmak
settle a conflict by peaceful means v. sulh yoluyla çözmek
settle a conflict by peaceful means v. sulh yolu ile çözmek
group identity conflict n. grup kimliği çatışması
severe conflict n. şiddetli geçimsizlik
group identity conflict n. gruplar arası çatışma
marital conflict n. evlilik içi geçimsizlik
conflict of laws n. kanunlar ihtilafı
vietnamese conflict n. vietnam çatışması
conflict of laws n. kanuni ihtilaf
conflict of law n. yasalar çatışması
vertical conflict n. dikey çatışma
conflict of judicial decisions n. adli kararlarda çatışma
conflict of laws n. yasalar çatışması
social conflict n. sosyal çatışma
literature and the conflict n. edebiyat ve çatışma
internal conflict n. iç çatışma
organizational conflict n. örgütsel uyuşmazlık
avoidance conflict n. kaçınma çatışması
legal conflict n. yasal anlaşmazlık
motion pictures and the conflict n. sinema ve çatışma
marital conflict n. aile içi geçimsizlik
conflict of judicial decisions n. adli kararlarda uyuşmazlık
music and the conflict n. müzik ve çatışma
vietnamese conflict n. vietnam savaşı
conflict of interests n. menfaatlerin ihtilafı
culture conflict in literature n. edebiyatta kültür çatışması
culture conflict n. kültür çatışması
conflict management n. çatışma yönetimi
conflict management n. çatışmanın yönetimi
interparental conflict n. aile içi geçimsizlik
conflict of interests n. çıkar çekişmesi
conflict of generations n. kuşak çatışması
class conflict n. sınıf çatışması
class conflict n. sınıf mücadelesi
interpersonal conflict n. kişilerarası çatışma
organizational conflict n. örgüt çatışması
personality conflict n. benlik çatışması
conflict of interest n. çıkar çatışması
cultural conflict n. kültürel çatışma
conflict situation n. ihtilaf durumu
high-conflict divorce n. şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma
conflict-disagreement-dispute between generations n. nesiller arası ihtilaf
organizational disagreement-conflict n. örgütsel uyuşmazlık
organizational disagreement-conflict n. örgüt çatışması
conflict resolution system n. uyuşmazlık çözüm sistemi
issue of conflict n. tartışma/çatışma konusu
conflict diamond n. savaş bölgelerinde çıkarılan ve savaş düzenini finanse etmekte kullanılan elmas
direct conflict n. doğrudan çatışma
conflict detection n. çatışma algılaması
conflict cycle n. uyuşmazlık çevrimi/döngüsü
conflict cycle n. çatışma döngüsü
conflict escalation n. ihtilafın/uyuşmazlığın artması
perpetual conflict n. ebedi çatışma
perpetual conflict n. ebedi uzlaşmazlık
a conflict in terms n. iki zıt anlamdaki sözcüğün bir araya gelip oluşturdukları sözcük
a conflict in terms n. iki zıt anlamdaki sözcüğün bir araya gelerek farklı anlama gelen bir sözcük oluşturması
philosophical conflict n. felsefi çatışma
external conflict n. harici çatışma
external conflict n. dış çatışma
violent conflict n. şiddetli çatışma
violent conflict n. şiddetli çekişme
territorial conflict n. bölgesel çatışma
in conflict adj. uyuşmazlık içinde
conflict-ridden adj. çatışma/anlaşmazlık dolu
conflict-avoiding adj. çatışmadan kaçınan
in conflict with prep. ile uyuşmazlık içinde
Idioms
stand in stark conflict with -e tam bir tezat teşkil etmek
Trade/Economic
right conflict hak uyuşmazlığı
conflict of interests çıkarlar arasında çelişki bulunması
vertical conflict düşey çatışma
conflict of tax vergi ihtilafı
conflict theory çatışma teorisi
no conflict çelişki olmaması
conflict of interest menfaat çatışması
conflict of interests çıkar çelişkisi
industrial conflict işçi-işveren anlaşmazlığı
tax conflict vergi ihtilafı
channel conflict kanal anlaşmazlığı
work-family conflict iş aile çatışması
conflict of interest çıkar çatışması
Law
affirmative conflict of venue olumlu yetki uyuşmazlığı
affirmative conflict of venue yetkide icabı ihtilaf
conflict of judgment hüküm uyuşmazlığı
conflict of jurisdiction vazife uyuşmazlığı
inaffirmative conflict of venue yetkide olumsuz uyuşmazlık
conflict of laws kanunlar arası çelişki
conflict of laws yasal anlaşmazlık
conflict of laws kanunlar arasındaki çatışma
conflict of laws devletler özel hukuku
conflict of laws kanuni ihtilaf
conflict of legal rules yasal kuralların çelişmesi
conflict of interest suit çıkar çatışması davası
conflict of interest suit çıkar davası
lengthy conflict between families aileler arasında uzun süredir süregelen anlaşmazlık
land conflict arazi anlaşmazlığı
conflict resolution uyuşmazlık çözümlenmesi
conflict resolution uyuşmazlığın çözümü
conflict of laws kanunlar ihtilafı
conflict of interest çıkar çatışması
conflict of laws kanunlar ihtilafı
armed conflict silahlı çatışma
conflict of treaties antlaşmaların çatışması
conflict of authority yetki çakışması
Politics
core of conflict çatışmanın özü
in the event of conflict ihtilaf halinde
arab-israeli conflict arap-israil çatışması
conflict-resolution diplomacy sorun çözücü diplomasi
high-intensity conflict yüksek yoğunlukta çatışma
low-intensity conflict düşük yoğunlukta çatışma
mid-intensity conflict orta yoğunlukta çatışma
boundary conflict sınır anlaşmazlığı
boundary conflict hudut anlaşmazlığı
boundary conflict sınır ihtilafı
boundary conflict hudut ihtilafı
conflict of jurisdiction yargı yetkisi ihtilafı
theory of the conflict of statutes statülerin çatışması kuramı
post-conflict elections çatışma sonrası seçimler
conflict of religions dinler çatışması
post-conflict countries çatışma sonrası ülkeler
constitutional conflict anayasal uyuşmazlık
conflict diamond savaş elması
conflict diamond kanlı/kirli elmas
conflict-affected area çatışmalardan etkilenen bölge
frozen conflict dondurulmuş ihtilaf
frozen conflict donmuş ihtilaf
regional conflict bölgesel çatışma
ethnic conflict etnik çatışma
potential zones of conflict olası ihtilaf bölgeleri
inter-communal conflict toplumlararası çatışma
conflict zones çatışma alanları
conflict regions çatışma bölgeleri
dynamics of conflict çatışma dinamikleri
post-conflict reconstruction çatışma sonrası yeniden yapılanma
escalation of conflict çatışma tırmanışı
conflict management çatışma yönetimi
conflict resolution çatışmaların çözümlenmesi
conflict resolution çatışmaların çözümü
conflict prevention çatışmanın önlenmesi
conflict of interest çıkar çatışması
hot conflict sıcak çatışma
armed conflict silahlı çatışma
internal conflict ülke içi çatışma
intrastate conflict devlet içi çatışma
sectarian conflict mezhep çatışması
interstate conflict devletlerarası çatışma
low-intensity conflict düşük yoğunluklu çatışma
osce-conflict prevention centre agit-çatışmaları önleme merkezi
de-conflict zone çatışmasızlık bölgesi
Technical
load conflict yükleme çakışması
auto-style conflict otomatik biçem çakışması
Computer
show conflict history çakışmaların geçmişini göster
start conflict troubleshooter çakışma sorun gidericisini başlat
version conflict sürüm çakışması
write conflict yazma çakışması
resource conflict notification kaynak çakışma uyarısı
resource conflict warning kaynak çakışma uyarısı
conflict information çakışma bilgisi
conflict warning çakışma uyarısı
conflict tables çakışan tablolar
conflict forms çakışma formları
conflict viewer çakışma görüntüleyicisi
conflict history çakışma geçmişi
conflict resolution çakışma çözümü
device conflict aygıt çakışması
disk conflict warning disk çakışması uyarısı
dma conflict detected dma çakışması algılandı
ignore conflict çakışmayı yoksay
name conflict ad uyuşmazlığı
name conflict ad çakışması
resource conflict kaynak çakışması
Aeronautic
aircraft conflict uçak karşılaşmaları
conflict search çatışma araştırma
conflict resolution çatışma çözümlenmesi
conflict alert çatışma ikazı
conflict detection çatışma deteksiyonu
conflict resolution çatışma çözümü
conflict data uyuşmazlık verileri
conflict resolution çakışma çözümlenmesi
conflict alert çakışma ikazı
Mining
conflict minerals çatışma mineralleri
Medical
conflict test zıtlaşma testi
Psychology
root conflict dip çatışma
interpersonal conflict bireylerarası çatışma
value conflict değer çatışması
role conflict rol çatışması
inner conflict iç çatışma
neurotic conflict nevrotik çatışma
basic conflict temel çatışma
realistic conflict theory gerçekçi çatışma teorisi
social conflict sosyal çatışma
conflict management çatışma yönetimi
interpersonal conflict kişilerarası çatışma
approach-approach conflict yanaşma yanaşma çatışması
approach-approach conflict yaklaşma-yaklaşma çatışması
avoidance-avoidance conflict kaçınma-kaçınma çatışması
approach-avoidance conflict yaklaşma uzaklaşma çatışması
double approach-avoidance conflict çifte yaklaşma-uzaklaşma çatışması
mixed-motive conflict karma güdülü çatışma
role conflict rol karmaşası
intrapsychic conflict ruhsal iç çatışma
Marine Biology
gear conflict araç çatışması
Social Sciences
role conflict rol karmaşası
gender approaches in conflict and post-conflict situations çatışma ve çatışma sonrası durumlarda cinsiyet yaklaşımları
point of conflict çatışma noktası
ethno-religious conflict etnik-dini çatışma
inter- personal conflict bireyler arası çatışma
personal conflict kişisel çatışma
conflict of interpretation yorum uyuşmazlığı
social conflict sosyal çatışma
social conflict toplumsal çatışma
Education
international conflict analysis uluslararası ihtilaf analizi
Military
time over target conflict n. iki askeri araç aynı hedefe yönlendirildiğinde ortaya çıkan uyuşmazlık
high intensity armed conflict yüksek yoğunluklu silahlı çatışma
high density conflict yüksek yoğunluklu çatışma
high intensity conflict yüksek yoğunluklu çatışma
medium intensity conflict orta yoğunluklu çatışma
mid intensity conflict orta yoğunluklu gerginlik
armed conflict silahlı çatışma
mid intensity conflict orta yoğunluklu çatışma
conflict prevention centre çatışma önleme merkezi
conflict of interest çıkar çatışması
consultative committee of the conflict prevention centre çatışma önleme merkezi danışma komitesi
conflict prevention çatışmayı önleme
low intensity conflict düşük yoğunluklu çatışma
low intensity conflict alçak yoğunluklu çatışma