to take a vote on something - Turco Inglés Diccionario