değişiklik - Turc Anglais Dictionnaire
Historique

değişiklikSens de "değişiklik" dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 41 résultat(s)

Turc Anglais
Common Usage
değişiklik alteration n.
değişiklik variance n.
değişiklik change n.
General
değişiklik diversification n.
değişiklik differentness n.
değişiklik chopping n.
değişiklik switch n.
değişiklik ups and downs n.
değişiklik shift n.
değişiklik departure n.
değişiklik quaintness n.
değişiklik flux n.
değişiklik recast n.
değişiklik twist n.
değişiklik turn n.
değişiklik variegation n.
değişiklik pump up n.
değişiklik kink n.
değişiklik novelty n.
değişiklik change over n.
değişiklik amendment n.
değişiklik variety n.
değişiklik vicissitude n.
değişiklik modification n.
değişiklik revision n.
değişiklik change-over n.
değişiklik innovation n.
değişiklik variation n.
değişiklik evolution n.
Idioms
değişiklik a change of pace
Trade/Economic
değişiklik mutation
Law
değişiklik amendment
değişiklik alteration
Politics
değişiklik amendment
Technical
değişiklik modifications
değişiklik amendment
değişiklik variation
Computer
değişiklik modify
değişiklik modified
Telecom
değişiklik modification
Textile
değişiklik modification

Sens de "değişiklik" avec d'autres termes dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 281 résultat(s)

Turc Anglais
General
değişiklik yapmak alter v.
değişiklik yapmak emend v.
değişiklik yapmak work over v.
değişiklik yapmak recast v.
değişiklik yapmak modify v.
değişiklik yapmak shake up v.
değişiklik yapmak remodel v.
çıkarlarına göre değişiklik yapmak rig v.
değişiklik istemek (sıkıntıdan/bıkkınlıktan) sick to death v.
değişiklik yapmak change v.
değişiklik yapmak make change v.
köklü değişiklik yapmak revolutionize v.
değişiklik yapmak (yanlışı düzeltmek vb) make amends v.
değişiklik geçirmek alter v.
değişiklik yaşamak experience a change v.
değişiklik geçirmek evolve v.
değişiklik göstermek show a change v.
değişiklik geçirmek transform v.
değişiklik geçirmek become different v.
değişiklik geçirmek undergo a change v.
değişiklik göstermek show an alteration v.
değişiklik yaratmak create an alteration v.
değişiklik yaşamak have a change v.
değişiklik yaratmak create a change v.
değişiklik yapmak make amendment v.
yaşam için gereken koşulları yerine getirmek için bir gezegenin yüzeyinde ve atmosferinde değişiklik yapmak terraform v.
değişiklik yapmak make modification v.
değişiklik yapmak amend v.
değişiklik yapmak make alteration v.
köklü değişiklik yapmak revolutionise v.
değişiklik yapmak innovate v.
üzerinde değişiklik yapmak make change v.
üzerinde değişiklik yapmak amend v.
üzerinde değişiklik yapmak make a change v.
üzerinde değişiklik yapmak do modifications on something v.
üzerinde değişiklik yapmak modify v.
değişiklik göstermek differ v.
değişiklik yapmak make a difference v.
değişiklik yapmak bring about a change v.
değişiklik getirmek bring about a change v.
türden türe değişiklik göstermek vary from species to species v.
cinsiyete göre değişiklik göstermek vary by sex v.
yerel geleneklere ve kullanımlara uygun olarak değişiklik yapmak nativize v.
yerel geleneklere ve kullanımlara uygun olarak değişiklik yapmak nativise v.
-de değişiklik yapmak make change to v.
(belirli değerler arasında) değişiklik göstermek range v.
eğitimde değişiklik educational change n.
ufak değişiklik minor change n.
küçük değişiklik modification n.
ani değişiklik revulsion n.
büyük değişiklik upheaval n.
küçük değişiklik small change n.
nitel değişiklik qualitative change n.
onaylanmış değişiklik approved change n.
bir metin üzerinde değişiklik yapan emendator n.
büyük ve ani değişiklik upheaval n.
ani değişiklik reversal n.
piyeste ani değişiklik coup de theatre n.
değişiklik yapma innovation n.
köklü değişiklik revolution n.
değişiklik yapma emending n.
söz konusu değişiklik respective alteration n.
zımni değişiklik implicit amendment n.
dolaylı değişiklik implicit amendment n.
yasal değişiklik legal amendment n.
yasal değişiklik legal modification n.
ani değişiklik peripeteia n.
ani bir değişiklik peripeteia n.
can alıcı ani değişiklik peripeteia n.
değişiklik yönetimi change management n.
ani değişiklik anticlimax n.
değişiklik emri change order n.
büyük değişiklik changeover n.
kanunda değişiklik amendment of a law n.
değişiklik teklifi modification proposal n.
değişiklik talebi amendment request n.
onaysız değişiklik tampering n.
esaslı değişiklik substantial alteration n.
önemli değişiklik substantial alteration n.
ani ve büyük değişiklik upheavel n.
büyük değişiklik fundamental change n.
temel değişiklik fundamental change n.
köklü değişiklik fundamental change n.
önemli değişiklik noticeable change n.
dikkate değer değişiklik noticeable change n.
gözle görülür değişiklik noticeable change n.
değişiklik onayı confirmation of the change n.
değişiklik teyidi confirmation of the change n.
istenilen değişiklik the required change n.
istenilen değişiklik the required amendment n.
anlamlı değişiklik significant change n.
nesilde bir olan değişiklik once-in-a generation change n.
anayasal değişiklik constitutional amendment n.
anayasal değişiklik constitutional modification n.
olumlu değişiklik positive change n.
olumsuz değişiklik negative change n.
geriye dönük değişiklik retcon n.
geriye dönük değişiklik retroactive continuity n.
değişiklik talebi request for amendment n.
değişiklik talebi request for change n.
ufak değişiklik minor revision n.
küçük değişiklik minor revision n.
köklü değişiklik breakthrough change n.
değişiklik talebi demand for change n.
değişiklik ihtiyacı need to change n.
değişiklik yapılmış (metin) emended adj.
değişiklik yapılabilir (metin) emendable adj.
değişiklik gösteren variant adj.
hiçbir değişiklik olmadan all day and every day adv.
değişiklik olsun diye for a change adv.
değişiklik yapmak suretiyle by way of derogation adv.
hiçbir değişiklik olmadan/yapmadan with no change adv.
-e yapılan değişiklik modification to prep.
ani değişiklik abrupt change
Phrases
hiçbir değişiklik yapmadan as is
herhangi bir değişiklik yapmayınız don't make any changes
herhangi bir değişiklik yapma don't make any changes
Proverb
değişiklik yaşamın tuzu biberidir variety is the spice of life
Colloquial
küçük bir değişiklik a small change
ufak bir değişiklik a small change
büyük değişiklik a big change
Idioms
değişiklik yapmak put a new face on
sürekli değişiklik getirme chop and change
değişiklik yapmak ring the changes
çok fazla değişiklik olmamak be nothing much to write home about
çok fazla değişiklik olmamak not much to write home about
(hayatında vb) değişiklik yapmak go through the changes
rutinde/gidişatta değişiklik a change of pace
ufukta bir değişiklik görünmüyor no end in sight to something
(büyük ve genelde olumlu) bir değişiklik olmasını sağlamak move a needle
Speaking
hayatında bir değişiklik var mı? anything new down your way?
planlarda bir değişiklik oldu there's been a change of plan
planda ufak bir değişiklik oldu there's been a little change of plans
Trade/Economic
radikal değişiklik radical changes
fiyatı değişiklik göstermeyen (hisse senedi/tahvil vb) firm
değişiklik (kanun vb) amendment
işletmenin finansman ve organizasyon yapısında değişiklik yapma reconstruction
şeker kanunu değişiklik tasarısı draft bringing some changes on sugar law
memur kadrosunda değişiklik changes in the staff
memur kadrosundaki değişiklik changes in the staff
sistem üzerinde olumsuz etki yapan değişiklik dysfunctional action
sabit bir varlığı sağladığı hizmette değişiklik olmayacak biçimde geliştirme alteration
değişiklik yapma modification
yasal değişiklik legal modification
değişiklik anlaşması modification agreement
görevde değişiklik rotation in office
mevsime bağlı değişiklik seasonal variation
ödeneklerinde değişiklik yapılabilen bütçe variable budget
fiziksel değişiklik physical variance
değişiklik yönetim sistemi change management system
ekonomik bir neden ile meydana gelen değişiklik endogenous change
değişiklik emri variation order
değişiklik talimatı variation order
değişiklik emri change order
değişiklik talimatı change order
satınalma emri değişiklik istek mesajı purchase order change request message
değişiklik süreci modification process
üretim girdilerinin etkisini artıran teknolojik değişiklik/gelişme disembodied technological progress
üretim girdilerinin etkisini artıran teknolojik değişiklik/gelişme disembodied technological change
geleneksel eylem tarzına getirilen köklü değişiklik paradigm shift
önemli olumsuz değişiklik material adverse change
Law
söz konusu değişiklik respective alteration
değişiklik yapmak (yasa tasarısı vb) amend
gelir vergisi kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı a bill related to making amendments on income tax act
dava dilekçesinde yapılan değişiklik mutation of libel
eserde değişiklik yapılmasını menetme prohibition of modification of work
değişiklik önergesi motion for amendment
Politics
bir hükümde değişiklik amendment of a provision
değişiklik önerisinde bulunmak move an amendment
değişiklik yapmak amend
yapısal değişiklik structural change
anayasa değişiklik paketi constitutional amendment package
kanun tasarısında değişiklik amendment to a bill
şeklen yapılan değişiklik proforma amendment
şeklen yapılan değişiklik pro forma amendment
Technical
fark değişiklik increments
değişiklik kartı detail card
değişiklik gerektirmeyen plain vanilla
kapsamdaki değişiklik change in scope
değişiklik kütüğü detail file
değişiklik gerektirmeyen plain head
onaysız değişiklik yapma tampering
iklimsel değişiklik climatic change
değişiklik çubuğu revision bar
değişiklik simgesi revision symbol
hacimsel değişiklik volumetric change
izin verilebilir değişiklik permissible variation
değişiklik resmi revision drawing
boyutsal değişiklik dimensional change
teknik değişiklik engineering change
değişiklik yapmak innovate
ortak değişiklik covariance
ısıtma sonucu boyutlarda oluşan kalıcı değişiklik permanent change in dimensions on heating
ısıtmayla boyutlarda meydana gelen kalıcı değişiklik permanent change in dimensions on heating
şekillendirilmiş ürünlerin ısıtma ile boyutlarında meydana gelen kalıcı değişiklik permanent change in dimension of shaped products on heating
görünüşteki tek tip değişiklik yoğunluğu intensity of uniform changes in appearance
nispi nem değişikliğine bağlı olarak boyutlarda meydana gelen değişiklik dimensional changes associated with changes in relative humidity
Computer
onaysız değişiklik tampering
değişiklik sonrası kopya after image
unix emax platforumunda girilen dosyalarda değişiklik yapmaya olanak tanıyan durum top level
değişiklik imleri ekle add revision marks
değişiklik sayısı revision number
değişiklik metnini otomatik düzelt autocorrect replace text
değişiklik iptal edildi change canceled
değişiklik no change id
değişiklik çubuğu change bar
değişiklik hareketi işlembilgisi change transaction
değişiklik sezimi change detection
teknik değişiklik yayını engineering release
teknik değişiklik engineering change
son değişiklik last change
son değişiklik last modified
son değişiklik saati last modification time
son değişiklik tarihi last modified date
son değişiklik tarihi last modification date
değişiklik yapma değişiklik yetkisi: make changes
değişiklik yapma make changes
değişiklik düzeyi modification level
değişiklik bilgileri modify info
değişiklik saati modification time
değişiklik yapma modify
değişiklik biti modify bit
en büyük değişiklik maximum change
değişiklik tarihi modification date
sonraki değişiklik next change
değişiklik yok no change
bekleyen değişiklik pending change
önceki değişiklik previous change
değişiklik gerektirmeyen plain vanilla
değişiklik gerektirmeyen plain head
değişiklik kartı detail card
değişiklik kütüğü detail file
içeriğinde herhangi bir değişiklik yapmadan bir programın iç yapısını yeniden düzenleyerek iyileştirme refactoring
Informatics
değişiklik öncesi kopya before-image
değişiklik sonrası kopya after-image
teknik değişiklik engineering change
değişiklik çubuğu revision bar
değişiklik düzeyi modification level
izlenen değişiklik tracked change
değişiklik simgesi revision symbol
Telecom
değişiklik düzeyi modification level
değişiklik döngüsü modification loop
bir hükümde değişiklik amendment of a provision
nihai kararda değişiklik modification of final judgement
Construction
değişiklik önerisi request for change proposal
değişiklik talimatı change order
Automotive
algılamadaki değişiklik change in perception
iç aksamdaki değişiklik interior modification
onaysız değişiklik tampering
Aeronautic
uçak değişiklik merkezi modification centre
Medical
başlıca değişiklik major variation
küçük değişiklik minor variation
cinsel istekte değişiklik changes in sexual interest
asidofil değişiklik acidophilic change
organizmanın fenotipinde çevre şartlarına bağlı olarak yapılan kalıtsal olmayan değişiklik phenocopy
Psychology
değişiklik korkusu misoneism
değişiklik yapma korkusu tropophobia
uykuda değişiklik change in sleep
Physics
gerilme düzeyinin ısıyla birlikte değişiklik göstermesi thermotensile
Chemistry
kimyasal değişiklik chemical change
kimyasal değişiklik chemical mutation
Biology
hücrelerin şeklinde olan değişiklik histologic accommodation
Marine Biology
ortografik değişiklik orthographic variant
Linguistics
anlamı kuvvetlendirmek için gramer kurallarında yapılan kasti değişiklik enallage
Military
uygulama değişiklik teklifi engineering change proposal
mühendislik değişiklik teklifi engineering change proposal
program değişiklik teklifi programme change proposal
değişiklik raporu report of change
değişiklik öncesi kopya before-image
değişiklik kripto sistemi periodicity
değişiklik sonrası kopya after-image
değişiklik kütüğü transaction file
değişiklik takımı retrofit change kit
değişiklik iş emri modification work order
değişiklik çalışmaları retrofit action
ekipman düzenleme değişiklik bildirimi equipment design change notice
maaş değişiklik emri military pay order
malzeme değişiklik listesi equipment modification list
kullanılmayan parçaları düzenleme değişiklik bildirimi spare parts design change notice
Basketball
savunmada devamlı değişiklik yapmak stunt
Engineering
değişiklik hakkı right to vary