recovery - Turc Anglais Dictionnaire
Historique

recovery

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Sens de "recovery" dans le Dictionnaire Turc-Anglais : 68 résultat(s)

Anglais Turc
Common Usage
recovery n. kurtulma
recovery n. atlatma
recovery n. toparlanma
recovery n. iyileşme
recovery n. kurtarma
General
recovery n. ıslah
recovery n. kalkınma
recovery n. şifa
recovery n. nekahet
recovery n. tazmin
recovery n. yeniden bulma
recovery n. sahve
recovery n. iyileştirme
recovery n. geri alma
recovery n. telafi
recovery n. dinlenme
recovery n. istirahat
recovery n. düzelme
recovery n. gelişme
recovery n. canlanma
recovery n. geri kazanma
recovery n. reküperasyon
recovery n. geri kazanım
Trade/Economic
recovery n. bir hakkın mahkeme emri aracılığıyla alınması
recovery ticari faaliyette canlanma
recovery ekonomik canlanma
recovery maliyetin hasılatla karşılanması
recovery kalkınma
recovery canlanma
Law
recovery n. mahkeme kararıyla hak elde etme
recovery n. kesin yargı
recovery n. nihai karar
Insurance
recovery istirdat
recovery sovtaj
Technical
recovery n. soğuk işlenmiş metaldeki artık gerilmenin giderilmesi
recovery n. asıl haline geri dönme
recovery yerine yerleştirme
recovery kurtarma
recovery eşya gözü
recovery orijinal halini alma
recovery iyileşme
recovery düzeltme
recovery geri kazanma
recovery toparlanma
recovery gerikazanım
Computer
recovery kendine getirme
recovery toparlanma
Construction
recovery toparlanma
Mining
recovery n. cevherin işlenmesi sürecinde elde edilen metal veya değerli madde miktarı
recovery n. cevherin bulunduğu yerden çıkarılması
Medical
recovery n. kendine gelme
recovery n. kendini toplama
recovery geri kazanım
recovery geri dönme
recovery sağkalım
recovery toparlanma
Food Engineering
recovery geri kazanım
Biochemistry
recovery kazanç
recovery elde
Astronomy
recovery n. uzay uçuşu sonrası uzay kapsülünün geri dönüşümü
Military
recovery n. hücum sonrası müdafaa yerine geri dönme
recovery n. hava operasyonlarında uçağın kara üssüne dönüş aşaması
recovery n. personeli kurtarıp dost kuvvetlerin kontrolü altındaki bölgeye getirme
recovery geri kazanım
Sport
recovery n. (yüzme) yeni kulaç için elini öne atma
recovery n. kürek çekebilmek için elini/küreği öne atma
recovery n. topu sert veya çukur alandan yeşil zemine atma (golf)
recovery n. reverans yaptıktan sonra eski duruşuna geçme

Sens de "recovery" avec d'autres termes dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 389 résultat(s)

Anglais Turc
General
wish somebody a quick recovery v. acil şifalar dilemek
deteriorate beyond recovery v. düzenini kaybetmek
deteriorate beyond recovery v. çığırından çıkmak
have a quick recovery v. çabuk iyileşmek
wish someone a speedy recovery v. geçmiş olsun dilemek
be discharged with full recovery v. şifa ile taburcu edilmek
need recovery time v. iyileşmek için zamana ihtiyacı olmak
be in recovery from addiction v. bağımlılıktan kurtuluyor olmak
seek recovery for damages incurred v. uğranılan zararın tazmini yoluna gitmek
recovery phase n. iyileştirme safhası
recovery worker n. iyileştirme görevlisi
integrated recovery program n. bütünleşik iyileştirme programı
injury recovery n. sakatlıktan kurtulma
swift recovery n. çabuk toparlanma
swift recovery n. çabuk iyileşme
failure recovery n. dönem
disaster recovery plan n. afetten toparlanma planı
recovery period n. iyileşme süreci
recovery time n. iyileşme süreci
time of recovery n. iyileşme dönemi
disaster recovery n. afet kurtarma
disaster recovery n. afet yedeklemesi
disaster recovery n. afete müdahale
recovery position n. kurtarma pozisyonu
time of recovery n. nekahet dönemi
reading recovery n. okumanın iyileştirilmesi
disaster recovery n. felaketten kurtarma
disaster recovery n. felaket kurtarma
recovery plan n. (iş/çalışma) kurtarma planı
recovery plan n. geri dönüş planı
recovery plan n. iyileştirme planı
heat recovery steam generator n. atık ısı kazanı
disaster recovery n. afetle mücadele
recovery house n. eski suçlular için rehabilitasyon merkezi
recovery point objective n. kurtarma noktası hedefi
recovery drink n. enerji içeceği
recovery drink n. toparlayıcı içecek
beyond hope of recovery adv. iflah olmaz biçimde
Colloquial
make a full recovery tamamen iyileşmek
Idioms
be on the road to recovery iyileşme yolunda olmak
be on the road to recovery düzelme yolunda olmak
Speaking
I wish you a quick recovery expr. acil şifalar dilerim
we wish you a quick recovery expr. acil şifalar dileriz
I wish you a quick recovery expr. acil şifalar diliyorum
we wish you a quick recovery expr. acil şifalar diliyoruz
i wish you a speedy recovery çok geçmiş olsun
Trade/Economic
recovery stock n. değer kaybetmiş olup eski değerine geri döneceği düşünülen hisse senedi
recovery of debts n. alacakların tahsili
key recovery agency n. anahtarı bulan kurum
capital recovery n. anaparanın geri kazanımı
cost recovery basis n. birikmiş amortismanı maliyetten düşürme esası
debt recovery n. borç tahsili
debt recovery n. borç tahsilatı
recovery of debts n. borçların tahsili
economic recovery ekonomik düzelme
cost recovery maliyetin hasılatla kurtarılması
cost recovery maliyeti karşılama
bad debt recovery şüpheli alacaklardan tahsilat
recovery value sabit tesisin hurda değeri
action for the recovery of the title istihkak davası
recovery cost geri alma maliyeti
cost recovery approach geri kazanılabilir maliyet yöntemi
cost recovery approach geri kazanılabilir maliyet yaklaşımı
manner of receipt of recovery tahsilat şekli
action for recovery or restitution of property istihkak davası
recovery value hurda değeri
recovery of damages hasarın ödenmesi
cost recovery maliyet kurtarma
cost recovery maliyet istirdadı
slow growth recovery yavaş büyüme canlanması
economic recovery ekonomik iyileşme
cost recovery method maliyet istirdadı yöntemi
recovery cost istirdat maliyeti
recovery expenditure istirdat masrafı
recovery value tekrar kullanım değeri
recovery value geri kazanım değeri
double recovery zarar toplamını geçen tazminat
recovery of market piyasaların hayat bulması
recovery of market pazarın hayat bulması
recovery of market piyasaların canlanması
recovery of market pazarın canlanması
cost recovery method maliyet telafi yöntemi
national industrial recovery act ulusal endüstriyel güçlenme yasası
national industrial recovery act ulusal endüstriyel toparlanma yasası
disaster recovery felaket yönetimi
modified accelerated cost recovery system modifiye hızlandırılmış maliyeti geri alma (kazanma) sistemi
business recovery team iş kurtarma ekibi
asset recovery mal varlığı geri alımı
asset recovery varlık geri kazanımı
economic recovery ekonomik düzelme
recovery rate geri kazanım oranı
financial institutions reform, recovery and enforcement act finansal kuruluşlar reform, i̇yileştirme ve uygulama kanunu
Law
vehicle recovery n. araç çıkarma (arama/kurtarma)
action of recovery istihkak davası
action for recovery of property istihkak davası
action for recovery of property hakediş davası
action for recovery of property hak ediş davası
right of recovery rücu hakkı
body recovery ceset bulma (arama/kurtarma)
Politics
committee for mutual assistance on recovery of claims n. alacakların kurtarılması hakkında karşılıklı yardım komitesi
european recovery program n. avrupa kalkınma programı
economic recovery program ekonomik istikrar paketi
turkey emergency flood and earthquake recovery project türkiye acil sel ve deprem iyileştirme projesi
economic recovery ekonomik düzelme
recovery process düzelme süreci
national recovery administration ulusal kalkınma idaresi
national recovery administration ulusal toparlanma dairesi
green recovery yeşil toparlanma
global recovery küresel toparlanma
global plan for recovery and reform küresel toparlanma ve reform planı
sustained recovery sürdürülen toparlanma
durable recovery kalıcı toparlanma
global economic recovery küresel ekonomik toparlanma
stolen asset recovery initiative çalınan varlıkların geri alınması girişimi
coordinated recovery koordineli toparlanma
world economic recovery küresel ekonomik toparlanma
stolen asset recovery initiative star girişimi
Institutes
environmental protection and packaging waste recovery and recycling trust çevre koruma ve ambalaj atıkları değerlendirme vakfı (çevko)
environmental protection and packaging waste recovery and recycling foundation çevre koruma ve ambalaj atıkları değerlendirme vakfı (çevko)
Technical
exhaust heat recovery equipment n. atık ısı geri kazanım ekipmanı
heat recovery boiler n. atık ısı kazanı
emergency recovery n. acil durum kurtarması
heat recovery steam generator n. atık ısı kazanı
key recovery n. anahtar çözme
failure recovery n. arızadan kurtarma
waste heat recovery n. atık ısı geri kazanımı
waste-heat recovery n. atık ısı geri kazanımı
waste heat recovery n. atık ısıdan yararlanma
initial recovery n. başlangıç toparlanması
pressure recovery n. basınç geri kazanımı
beck aluminum recovery process n. beck alüminyum geri kazanım süreci
vapour recovery system n. buhar geri kazanım sistemi
vapor recovery n. buhar dönüştürme
bitumen recovery n. bitüm geri kazanımı
recovery of binder from bitumen emulsions by evaporation n. buharlaştırma ile bağlayıcının bitüm emülsiyonlarından geri kazanılması
crease recovery angle n. buruşmazlık açısı
bitumen recovery n. bitümün geri kazanılması
vapor recovery n. buhar dönüşümü
with interstage recovery adj. ara kademede iyileştirmeli
recovery set kurtarma kümesi
recovery save set kurtarma kaydetme kümesi
recovery error kurtarma hatası
car recovery çekici
file recovery kütük onarma
recovery file kurtarma kütüğü
hardware recovery donanımı kurtarma
error recovery hata düzeltme
fast system recovery hızlı sistem kurtarma
recovery preparation wizard kurtarma hazırlığı sihirbazı
recovery wizard kurtarma sihirbazı
heat recovery steam generator ısı geri kazanımlı buhar jeneratörü
heat recovery system ısı geri kazanım sistemi
disaster recovery çöküşün onarımı
prepare for disaster recovery kurtarma için hazırla
backward recovery geriye doğru kurtarma
recovery file kurtarma dosyası
recovery backup kurtarma yedeklemesi
hardware recovery donanım onarımı
heat recovery ısı geri kazanımı
elastic recovery elastik sönme
recovery technique kurtarma tekniği
error recovery routine hata kurtarma yordamı
timing recovery zaman dayanağı kazanımı
error recovery hata giderme
recovery preparation kurtarma hazırlığı
elastic recovery elastik geri dönme
carrier recovery taşıyıcı eşzamanlaması
recovery room geri kazanma odası
recovery voltage toparlanma gerilimi
recovery time geri kazanma süresi
recovery procedure hatadan toparlanma süreci
recovery time toparlanma süresi
heat recovery ısı geri kazanma
high-level recovery yüksek düzeyli kurtarma
high-speed recovery yüksek hızlı kurtarma
high-level recovery yüksek düzeyli onarma
lye recovery sudkostik geri kazanımı
immediate crease recovery angle sıçrayış açısı
crease recovery angle katlanma açısı
heat recovery device ısı kazanımı cihazı
air-to-air heat recovery device havadan-havaya ısı kazanımı cihazı
light oil recovery hafif yağ gerikazanımı
kinetics of recovery toparlanma hızbilimi
rockwell recovery test rockwell toparlanma deneyi
creep recovery sürünme toparlanması
recovery plant gerikazanım tesisi
energy recovery enerji geri kazanımı
metal recovery metal verimi
elastic recovery esnek toparlanma
elastic strain recovery esnek gerinim toparlanması
fractional recovery oransal toparlanma
packaging recoverable in the form of energy recovery enerji kazanım şeklinde ambalajlama geri kazanımı
metal recovery and deposition coefficient metal kazanımı ve dolgu katsayısı
weld metal recovery kaynak metali kazanımı
recovery after accelerated ageing test method hızlandırılmış yaşlandırma deneyinden sonra eski haline dönme
rate of energy recovery enerji kazanım oranı
recovery licenses geri kazanım lisansları
Computer
disaster recovery n. acil kurtarma
smart recovery n. akıllı kurtarma
failure recovery n. aksaklığı giderme
key recovery n. anahtar kurtarma
failure recovery n. arızadan kurtarma
failure recovery n. arızayı onarma
pressure recovery n. basınç geri kazanımı
point in time recovery otomatik ve sürekli devam eden arşivlenmiş işlem kayıt dosyalarından tam veri kurtarmaya olanak tanıyan sql özelliği
system recovery sistem kurtarma
recovery routine kurtarma yordamı
recovery agents kurtarma aracıları
recovery process kurtarma işlemi
safe recovery güvenli kurtarma
abend recovery program hata düzeltme program
backup recovery yedek kurtarma
disaster recovery plan felaketten kurtarma planı
disaster recovery center felaket durum merkezi fdm
disaster recovery yıkım onarımı
disaster recovery plan çökümden toparlanma planı
error recovery hatadan kurtulma
error recovery hatadan kurtulmak
file recovery dosya kurtarma
item recovery öğe kurtarma
jam recovery sıkışıklık kurtarma
postscript jam recovery postscript sıkışıklık kurtarma
recovery voltage toparlanma gerilimi
recovery procedure hatadan toparlanma süreci
recovery time toparlanma süresi
backward recovery geriye doğru kurtarma
recovery peg referans kazığı
recovery peg güvenlik kazığı
error recovery routine hata kurtarma yordamı
file recovery kütük onarma
hardware recovery donanımı kurtarma
hardware recovery donanını onarımı
recovery file kurtarma dosyası
recovery technique kurtarma tebliği
recovery error kurtarma hatası
recovery file kurtarma kütüğü
data recovery veri kurtarma
lost partition recovery kayıp partisyonun kurtarılması
lost partition recovery kayıp bölümün kurtarılması
data recovery software veri kurtarma yazılımları
data recovery software veri kurtarma yazılımı
Informatics
error recovery hata giderme
forward recovery ileri yönde kurtarma
error recovery hatadan kurtulma
error recovery hatadan kurtulmak
file recovery dosya kurtarma
disaster recovery yıkım onarımı
system recovery sistemin yeniden toparlanması
recovery procedure kurtarma yordamı
recovery library kurtarma programlığı
timing recovery zamanlama referansının kazanımı
recovery time toparlanma süresi
timeout recovery zaman aşımından sonra toparlanma
recovery cycle normale dönme çevrimi
disaster recovery felaket kurtarma
Telecom
frame alignment recovery time çerçeve hizalama geri kazanım süresi
prepare for disaster recovery kurtarma için hazırla
carrier recovery loop taşıyıcı kurtarma döngüsü
recovery procedure kurtarma usulü
backward recovery geriye doğru kurtarma
Textile
crease recovery angle n. buruşmazlık açısı
wrinkle recovery n. buruşmazlık
crease recovery angle katlanma açısı
immediate crease recovery angle sıçrayış açısı
angle of recovery kat düzelme açısı
angle of recovery katın düzelme açısı
angle of recovery düzelme açısı
elastic recovery elastik toparlanma
Construction
elastic recovery esnek geri dönme
recovery schedule telafi programı
retarded recovery gecikmiş toparlanma
heat recovery ısı kazanımı
elastic recovery elastik toparlanma
Automotive
on-board refueling vapor recovery system n. araç üstü yakıt dolum buharı geri kazanım düzeni
vapor recovery system n. buhar toplama düzeni
recovery heat system tahliye edilmeden önce üretilen yanma ürünlerin ısısından yararlanmaya olanak tanıyan sistem
coolant recovery systems soğutucu geri kazanım ünitesi
transportation and recovery nakliye ve yenileme
coolant recovery system soğutma sıvısı tahliye ve geri dönüşüm düzeni
refrigerant recovery-recycle soğutucu akışkan toplama ve geri dönüştürme
exhaust energy recovery system egzoz enerjisi geri kazanım düzeni
energy recovery systems enerji geri kazanım düzenleri
stall recovery toparlama
recovery cylinder toplama tankı
recovery-recycle unit toplama ve geridönüşüm birimi
kinetic energy recovery system kinetik enerji geri kazanım düzeni
turbo generator integrated gas energy recovery system turbo jeneratör entegreli gaz enerjisi geri kazanım düzeni
Traffic
recovery truck çekici
recovery truck çekici araç
Aeronautic
drogue recovery kurtarma paraşütü
aerial recovery canopy paraşüt şemsiyesi
Marine
recovery of trush n. atıkların toplanıp yeniden değerlendirilmesi
oil recovery vessel deniz yüzeyine yayılan petrolü toplayan gemi
Petrol
secondary recovery ikincil kurtarım
Mining
gold recovery n. altın kazanımı
core recovery karot verimi
uranium recovery uranyum kazanılması
Medical
anesthesia recovery period n. anestezi derlenme süresi
anesthetic recovery parameters n. anesteziden derlenme parametreleri
delayed surgical recovery n. ameliyat iyileşmesinde gecikme
analgesic consumption and postoperative recovery n. analjezik tüketimi ve operasyon sonrası derlenme
postanaesthesia recovery n. anesteziden derlenme
recovery of consciousness n. baygınlık veya koma durumundan uyanma
recovery of consciousness n. bilincini kazanma
recovery of consciousness n. bilincin açılması
recovery of consciousness n. bilincin yerine gelmesi
recovery of consciousness n. bilincin tekrar kazanılması
microbial recovery mikrobik geri kazanım
recovery room derlenme odası
recovery of consciousness kendine gelme
clinical recovery klinik İyileşme
delayed recovery of mechanical functions mekanik fonksiyonların gecikmiş iyileşmesi
complete recovery tam iyileşme
partial recovery kısmi iyileşme
recovery period after general anaesthesia genel anesteziden sonra uyanma dönemi
spontaneous recovery spontan düzelme
clinic and radiologic recovery klinik ve radyolojik iyileşme
postoperative recovery postoperatif uyanma
recovery room uyanma odası
post-operative recovery period postoperatif derlenme dönemi
recovery of fertility and menstrual cycles doğurganlık ve adetlerin düzenlenmesi
mental recovery zihinsel iyileşme
radiologic recovery radyolojik iyileşme
postoperative anesthetic recovery parameters postoperatif anesteziden derlenme parametreleri
neurological recovery nörolojik iyileşme
cardiac complications and recovery characteristics kardiyak komplikasyonlar ve derlenme özellikleri
functional recovery fonksiyonel iyileşme
functional recovery fonksiyonel olarak iyileşme
postoperative recovery effects postoperatif derlenme etkileri
early recovery erken kendine gelme
early recovery erken derlenme
early recovery erken iyileşme
delayed surgical recovery cerrahi iyileşme gecikme
recovery position koma pozisyonu
Psychology
in recovery adj. (psikolojik bozuklukta) iyileşme sürecinde
spontaneous recovery kendiliğinden canlanma
Statistics
recovery of information n. bilgilerin iyileştirilmesi
Chemistry
ammonia recovery n. amonyak geri kazanımı
vapor recovery n. buhar geri kazanımı
gas recovery plant depropanizer overheads gaz geri kazanım birimi propan gidericisi
Biochemistry
recovery period iyileşme dönemi
Marine Biology
tag recovery markayı yeniden elde etme
stock recovery stok iyileşmesi
tag recovery markanın geri dönmesi
Environment
enhanced oil recovery geliştirilmiş petrol üretimi
energy recovery enerji kazanımı
resource conservation and recovery act kaynakları koruma ve kurtarma yasası
core recovery karot alımı
nutrient recovery nütrient geri kazanımı
pre recovery ön kurtarma
cost recovery maliyetin karşılanması
Geology
core recovery karot verimi
chemical recovery of metallic values metal değerlerinin kimyasal kazanımı
Places
fort recovery ohio eyaletinde yerleşim yeri
Military
recovery activation signal n. kurtarmayı başlatma sinyali
recovery activation signal n. kurtarmayı başlatma işareti
recovery force n. kurtarma kuvveti
recovery operations n. kurtarma harekatları
recovery procedures n. kurtarma usulleri
recovery procedures n. kurtarma yöntemleri
recovery site n. kurtarma bölgesi
recovery zone n. kurtarma bölgesi
cast and recovery n. atma toplama
tank recovery vehicle tank kurtarma aracı
recapture and recovery operation tekrar ele geçirme ve geri alma operasyonu
recovery phase üsse dönüş safhası
recovery and reconstitution toparlanma ve yeniden teşkilatlanma
recovery controller üsse dönüş kontrolörü
high altitude terminal recovery terminal alçalması
transient recovery time toparlanma süresi
battlefield recovery muharebe meydanı malzeme kurtarması
parachute recovery paraşütle indirme
recovery airfield serbest hava alanı
falling and recovery düşme ve kurtarma
forward recovery mission profile ileri kurtarma uçuş görevi profili
helo cast-recovery helo atma-toplama
home recovery mission profile geri dönme görev profili
recovery gear kurtarma düzeni
recovery package kurtarma paketi
recovery vehicle kurtarma aracı
recovery operation kurtarma harekatı
recovery party kurtarma ekibi
recovery unit kurtarma birliği
Hunting
recovery time sürgünün atıştan atışa otomatik olarak tekrar dolu hale gelmesi için gereken süre
recovery time şarj süresi
Printery
chemical recovery plant kimyasal geri kazanma tesisi
recovery boiler kimyasal geri kazanma kazanı
recovery furnace soda kazanı
recovery furnace kimyasal geri kazanma kazanı