dock something by something - İspanyolca İngilizce Sözlük