visit someone/something - İspanyolca İngilizce Sözlük