be antsy for something - İspanyolca İngilizce Sözlük