echo back (something) to someone - İspanyolca İngilizce Sözlük