get rid of something or somebody - İspanyolca İngilizce Sözlük