hit someone/something - İspanyolca İngilizce Sözlük