prefix something onto something - İspanyolca İngilizce Sözlük