sell something to somebody - İspanyolca İngilizce Sözlük