skip something or someone - İspanyolca İngilizce Sözlük