to make a note of something - İspanyolca İngilizce Sözlük