to set eyes on something - İspanyolca İngilizce Sözlük