to go over something briefly - İspanyolca İngilizce Sözlük