turn one's attention to something - İspanyolca İngilizce Sözlük