in principle - İngilizce Türkçe Cümleler
İngilizce Türkçe
in principle prensip olarak adv.
 • In principle, we should not fear the relocation of the European, and hence the Belgian, car industry.
 • Prensip olarak Avrupa ve dolayısıyla Belçika otomobil endüstrisinin yer değiştirmesinden korkmamalıyız.
 • In principle, driving bans, in whatever form, constitute an infringement of this freedom.
 • Prensip olarak, her ne şekilde olursa olsun, araç kullanma yasakları bu özgürlüğün ihlali anlamına gelmektedir.
 • We are, in principle, in favour of setting up the Solidarity Fund.
 • Prensip olarak Dayanışma Fonu'nun kurulmasından yanayız.
Show More (60)
in principle prensipte adv.
 • I agree with both of them so, in principle, this should not be impossible.
 • Her iki görüşe de katılıyorum, dolayısıyla prensipte bu imkansız olmamalıdır.
 • The Commission can accept in principle amendments 3, 21, 31, 45, 46 and 52.
 • Komisyon, 3, 21, 31, 45, 46 ve 52 numaralı değişiklikleri prensipte kabul edebilir.
 • What we are dealing with here is indeed, in principle, just the checking of an application.
 • Burada söz konusu olan şey aslında prensipte sadece bir başvurunun kontrol edilmesidir.
Show More (60)
in principle ilke olarak adv.
 • The solution arrived at in Kosovo might perhaps serve as a model in principle.
 • Kosova'da varılan çözüm belki de ilke olarak bir model teşkil edebilir.
 • We will undoubtedly get bogged down in discussions again later, but we think this is acceptable in principle.
 • Kuşkusuz daha sonra yine tartışmalara boğulacağız, ancak bunun ilke olarak kabul edilebilir olduğunu düşünüyoruz.
 • First, competence is in principle devolved to the Member States.
 • İlk olarak, yetki ilke olarak Üye Devletlere devredilmiştir.
Show More (11)