analiz - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

analiz"analiz" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 18 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
analiz analysis i.
General
analiz assay i.
analiz anatomy i.
analiz breakdown i.
analiz decomposition i.
analiz analysis i.
analiz test i.
Trade/Economic
analiz breakdown
analiz analysis
Law
analiz breakdown
Technical
analiz analysis
Computer
analiz calculus
Food Engineering
analiz assay
Math
analiz analysis
analiz solution
Statistics
analiz analysis
Chemistry
analiz breakdown
Meteorology
analiz analysis

"analiz" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 452 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
analiz etmek analyse f.
analiz etmek analyze f.
General
analiz etmek analyze f.
analiz etmek analyse f.
analiz yapmak analyze f.
analiz etmek assay f.
analiz edilmek be analyzed f.
analiz yapmak analyse f.
analiz etmek break down f.
analiz yapmak make analysis f.
analiz yapmak make an analysis f.
analiz yapmak do an analysis f.
analiz yapmak carry out an analysis f.
analiz yapmak perform an analysis f.
yeniden analiz etmek reanalyse f.
yeniden analiz etmek reanalyze f.
bir metni yapı söküm teorisine göre analiz etmek deconstruct f.
yeniden analiz etmek re-analyse f.
derinlemesine analiz in depth analysis i.
elektrolitik kullanılarak kimyasal analiz yapılması electroanalytic i.
toplum psiko analiz sociopsychoanalysis i.
kombinatoryal analiz combinatorial analysis i.
harmonik analiz harmonic analysis i.
modal analiz modal analysis i.
termogravimetrik analiz thermogravimetric analysis i.
diskriminant analiz discriminant analysis i.
manyatik analiz magnetic analysis i.
analiz eğrisi analysis curve i.
matematiksel analiz mathematical analysis i.
ekonomik analiz economic analysis i.
dinamik analiz dynamic analysis i.
analiz edilecek bir örnek assay i.
metodolojik analiz methodological analysis i.
spektroskopik analiz spectroscopic analysis i.
yapısal analiz structural analysis i.
analiz yöntemi method of analysis i.
analiz ve sentez analysis and synthesis i.
dizisel analiz sequential analysis i.
standart olmayan matematiksel analiz nonstandard mathematical analysis i.
stokastik analiz stochastic analysis i.
boyutsal analiz dimensional analysis i.
varoluşsal analiz existential analysis i.
uzamsal analiz spatial analysis i.
analiz etme analyzation i.
hidrolojik analiz hydrological analysis i.
destekleyici analiz a fortiori analysis i.
aletli analiz instrumental analysis i.
radyokimyasal analiz radiochemical analysis i.
sayısal analiz numerical analysis i.
transaksiyonal analiz transactional analysis i.
uzaysal analiz spatial analysis i.
diofant analiz diophantine analysis i.
analiz masrafı analysis cost i.
analiz sonucu analysis result i.
analiz sonucu result of analysis i.
analiz sonuçları analysis results i.
satış analiz sorumlusu sales analysis specialist i.
rasyonel analiz rational analysis i.
analiz hizmetleri analysis services i.
betimsel analiz descriptive analysis i.
karşılaştırmalı analiz comparative analysis i.
analiz edici cihaz analyser i.
derinlemesine analiz in-depth analysis i.
kendi kendini analiz etme self-analysis i.
psiko-analiz psychoanalysis i.
teknik analiz technical analysis i.
toplumsal cinsiyete göre analiz breakdown by gender i.
analiz düzeyi level of analysis i.
analiz seviyesi level of analysis i.
analiz sonrası postanalysis i.
sağlıklı/ayağı yere basan bir analiz a sound analysis i.
konumsal analiz spatial analysis i.
mantıksal analiz analytics i.
analiz edici cihaz analyzer i.
ileri analiz further analysis i.
ileri analiz advanced analysis i.
alt analiz subanalysis i.
analiz özeti analysis summary i.
istatistiksel analiz statistical analysis i.
yeniden analiz reanalysis i.
yeniden analiz etme reanalysis i.
elektrolitik kullanılarak kimyasal analiz yapılmış electroanalytical s.
analiz edilmiş analysed s.
analiz edilmiş analyzed s.
analiz edilemez unanalyzable s.
analiz edilmemiş unanalyzed s.
analiz edilmemiş unanalysed s.
analiz edilemez unanalysable s.
yukarıdaki analiz above analysis
Idioms
analiz etmek check up on
Speaking
analiz sonuçları ekte bilgilerinize sunulmuştur enclosed you can see the results of analysis
Trade/Economic
ekonomide bireylerin tüm olası ürün ve fiyatları analiz ederek özgürce karar aldığı varsayımı rationality i.
normatif analiz normative analysis
imalatçının analiz belgesi manufacturer's analysis certifacate
swot analiz swot analysis
tek değişkenli analiz univariate analysis
çok boyutlu analiz altyapısı multi dimensinal analysis infrastructure
analiz etme analysis
analiz raporu certificate of analysis
olay öncesi duruma dayalı analiz a priori
analiz uzmanı analyst
finansal analiz financial analysis
imalatçının analiz belgesi manufacturer's analysis certificate
analiz raporu quality report
imalatçının analiz belgesi manufacturer’s analysis certificate
derin analiz depth analysis
analiz edilmesi company analysis
temel analiz fundamental analysis
çok dönemli analiz multiperiod analysis
teknik analiz technical analysis
marjinal analiz marginal analysis
statik analiz static analysis
marjinal analiz incremental analysis
tehlikeli analiz ve kritik kontrol noktaları hazard analysis & critical control points
biyokimyasal analiz biochemical analysis
analiz etmek analyze
analiz departmanı analysis department
dikey analiz vertical analysis
ekonomik analiz economic analysis
iktisadi analiz economic analysis
mali analiz financial survey
geri analiz reverse analysis
mali analiz financial analysis
nitel analiz qualitative analysis
kısmi analiz partial analysis
finansal analiz teknikleri financial analysis techniques
yatay analiz horizontal analysis
işlevsel analiz functional analysis
mali analiz uzmanı security analyst
betimsel analiz descriptive analysis
fonksiyonel analiz functional analysis
makro analiz macro analysis
teknik analiz ve talep tahminleri technical analysis and demand forecasts
analiz felci analysis paralysis
analiz etmek analyse
teknik analiz technical analysis
analiz değeri analytical value
bir hedef kitlenin, analiz konusu programdaki izleyici yoğunluğunun, tüm kişiler içinde var olma yoğunluğuna oranı affinity index
Law
adli analiz forensic analysis
Politics
analiz etmek canvas f.
kapsamlı analiz overall analysis
kalacak yerin türüne göre analiz breakdown by type of accommodation
uluslararası uygulamalı sistemler analiz enstitüsü international institute for applied systems analysis
analiz birimi unit of analysis
Institutes
balistik bilgisayar analiz sistemi computerized ballistics analysis system
bütünleşik bir sanat analiz ve gezinti ortamı an integrated art analysis and navigation environment
fiyat ve maliyet analiz dairesi department of price and cost analysis
milli inşaatlar fiyat ve maliyet analiz şubesi section of price and cost analysis of national constructions
modernizasyon mal ve hizmet fiyat ve maliyet analiz şubesi section of price and cost analysis of modernization goods and services
nato güvenlik yatırımları fiyat ve maliyet analiz şubesi section of price and cost analysis of nato security investments
analiz, ölçme ve değerlendirme şube müdürlüğü section of analysis, assessment and evaluation
terörün finansmanına ilişkin analiz ve değerlendirme grubu analysis and evaluation group for financing of terrorism
sanayi sektörleri analiz dairesi department of analysis on industrial sector
tarım ve enerji politikaları analiz dairesi department of analysis on agricultural and energy policies
Technical
endüstriyel kullanım için seramik mikro yapıların hazırlanması, incelenmesi ve analiz edilmesi ceramography i.
analiz edilebilir analyzable
fonksiyonel analiz functional analysis
kolorimetrik analiz colorimetric analysis
analiz metotları analysis methods
sözdizimsel analiz syntax analysis
duyusal analiz sensory analysis
matematiksel analiz analytics
elektroliz tabanlı analiz electroanalysis
mekaniksel analiz mechanical analysis
analiz edici cihaz analyser
diferansiyel termal analiz differential thermal analysis
fiziksel analiz physical analysis
yaklaşık analiz proximate analysis
nihai analiz ultimate analysis
nitel analiz qualitative analysis
kimyasal analiz chemical analysis
ıslak analiz wet analysis
baca gazı analiz edicisi flue gas analyzer
termik analiz thermal analysis
nümerik analiz numerical analysis
sözlüksel analiz lexical analysis
nicel analiz quantitative analysis
armonik analiz harmonic analysis
sistemli analiz systematic analysis
analiz cetveli worksheet
plastik analiz plastic analysis
mikroprob analiz microprobe analysis
sayısal analiz numerical analysis
elastik analiz elastic analysis
analiz sonuçları ektedir the results of analysis are enclosed
analiz modeli analysis model
elementer analiz elementary analysis
elektrolitik analiz electrolytic analysis
a posteriyori analiz a posteriori analysis
kantitatif analiz quantitative analysis
kalitatif analiz qualitative analysis
mikrokimyasal analiz microchcmical analysis
granülometrik analiz particle size analysis
sözdizimsel analiz parsing
rasyonel analiz rational analysis
volümetrik analiz volumetric analysis
nem analiz cihazı moisture analyzer
meta-analiz diyagramı forest plot
teknik analiz technical analysis
mekanik analiz mechanical analysis
sayısal şekil analiz verileri digital feature analysis data
hassas analiz post optimality analysis
bilgisayar sistem uygulama ve analiz programı system exercise and analysis computer programme
biyokimya analiz ekipmanı biochemistry analysis equipment
jeoistatistiksel analiz geostatistical analysis
laboratuvar analiz metotları methods of laboratory analysis
fiziko kimyasal analiz physico-chemical analysis
granülometrik analiz granulometric analysis
göstergebilimsel analiz semiotic analysis
otomatik ağ analiz teknikleri automatic network analyzer techniques
iyon seçici elektrot ile analiz ion- selective electrode analysis
tahribatsız analiz nondestructive analysis
spektrografik analiz spectrographic analysis
spektrometrik analiz spectrometric analysis
yaş analiz wet analysis
son analiz final analysis
analiz ve tartışma analysis and discussion
analiz amacıyla yumuşak lehimlerden numune alma yöntemi method for the sampling of soft solders for analysis
paralel analiz parallel analysis
malzeme analiz sertifikası material analysis certificate
analiz numunesi analysis sample
bilimsel analiz scientific analysis
mevcut kimyasal analiz metotlarının incelenmesi review of available methods of chemical analysis
analiz numunesinde uçucu madde tayini determination of the volatile matter in the analysis sample
analiz için numune alma sampling for analysis
sistem güvenirliği için analiz teknikleri analysis techniques for system reliability
histositolojik analiz histocytological analysis
analiz sertifikası certificate of analysis
analiz belgesi certificate of analysis
laboratuvar numunesinin analiz numunesine azaltılması reduction of laboratory sample to test sample
durum analiz situational analysis
akustik analiz acoustic analysis
gravimetrik ve kimyasal analiz metotları gravimetric and chemical analysis methods
analiz numunesindeki higroskopik rutubet hygroscopic moisture in the analysis sample
elemanter analiz ultimate analysis
endüstriyel analiz proximate analysis
matris eygen analiz metodu matrixeigen analysis method
ölçme analiz iyileştirme süreci measurement analysis improvement process
kantitatif kimyasal analiz quantitative chemical analysis
termomekanik analiz thermomechanical analysis
nitel/nicel analiz quali-quantitative analysis
görüntü analiz metodu image analysis method
otomatik optik analiz ile elyaf uzunluğunun belirlenmesi determination of fibre length by automated optical analysis
güvenilebilirlik için analiz teknikleri analysis techniques for dependability
analiz edici cihaz analyzer
analiz edilebilir analysable
iki boyutlu statik manyetik analiz two dimensional static magnetic analysis
birleşik analiz conjoint analysis
toplu analiz meta-analysis
analiz basamağı analysis step
mikroyapısal analiz microstructural analysis
Computer
sözdizimsel analiz parsing
sayısal analiz numerical analysis
fonksiyonel analiz functional analysis
sözlüksel analiz lexical analysis
bir veri setini küçük parçalara ayırıp analiz etmek slice and dice
Informatics
işlevsel analiz functional analysis
tek değişkenli analiz univariate analysis
ilişkisel analiz relational calculus
simgesel analiz symbolic calculus
sayısal analiz numerical analysis
sözdizimsel analiz syntactic analysis
statik analiz static analysis
Telecom
vektör analiz hatası error vector analysis
frekans analiz sıkıştırması frequency-analysis compaction
statik analiz static analysis
Electric
elektrokimyasal analiz electrochemical analysis
Construction
kızıl ötesi analiz infrared analysis
kimyasal analiz chemical analysis
dinamik analiz dynamic analysis
Automotive
egzoz gazı analiz cihazı exhaust gas analyzes
egzoz gazı analiz cihazı exhaust gas analyser
orsat gaz analiz cihazı orsat gas analyzer
kızılötesi ışınlarla egzoz gazı analiz cihazı infrared exhaust gas analyzer
motor analiz aygıtı engine analyzer
egzoz gazı analiz aygıtı exhaust gas analyzer
otomotiv enformasyon paylaşım ve analiz merkezi automotive information sharing and analysis center
egzoz gazı analiz aygıtı sniffer
Traffic
analiz süresi analysis period
Aeronautic
görüntü analiz bilgisayarı image analyzing computer
diferansiyel ısısal analiz differential thermal analysis
gözetim analiz destek sistemi surveillance analysis support system
Marine
sonlu farklar çözümüne yönelik bir sayısal analiz yöntemi upwind difference scheme
frekans bazında analiz analysis in frequency domain
tarihsel analiz analysis of historiography
zaman bazında analiz analysis in time domain
sonlu farklar çözümünde kullanılan bir sayısal analiz successive overrelaxation method
spektral analiz spectral analysis
bir sayısal analiz yöntemi hanning window
çok değişkenli analiz multivariable analysis
girdap çizgisinin çözümü için kullanılan sayısal analiz metodu vortex filament distribution method
Mining
petrografik analiz petrographic analysis
yaş analiz wet analysis
Medical
analiz edici analyser
protokol uyarınca analiz per protocol analysis
analiz belgesi certificate of analysis
deterministik analiz deterministic analysis
matematik modelle yapılan analiz activity analysis
termal analiz thermal analysis
genetik analiz genetic
analiz sertifikası certificate of analysis
istatistiksel analiz statistical analysis
spektrofotometrik analiz spectrophotometric analysis
gravimetrik analiz gravimetric analysis
rutin analiz routine analysis
aletli analiz instrumental analysis
kromatografik analiz chromatographic analysis
kantitatif analiz quantitative analysis
iyon tutarak analiz edici ion-trap analyzer
tıbbi analiz/tahlil medical analysis
sitogenetik analiz cytogenetic analysis
klasik sitogenetik analiz conventional cytogenetic analysis
aşamalı çok-varyantlı analiz stepwise multivariate analysis
görüntü analiz sistemi image analyzing system
bilgisayar destekli analiz computer-assisted analysis
analiz edici analyzer
tedavi amacına yönelik analiz intention-to-treat analysis
tedavi amaçlı analiz intention-to-treat analysis
Psychology
varoluşsal analiz existential analysis.
a priyori analiz a priori analysis
ayırdedici analiz discriminant analysis
etkileşimsel analiz transactional analysis
ardışık analiz sequential analysis
iki değişkenli analiz bivariate analysis
ikincil analiz secondary analysis
sentez yoluyla analiz analysis by synthesis
işlevsel analiz functional analysis
makro düzeyli analiz macrolevel analysis
analiz edilen analysand
mikro düzeyli analiz microlevel analysis
pasif analiz passive analysis
çok değişkenli analiz multivariate analysis
meta-analiz meta-analysis
transaksiyonel analiz ta (transactional analysis)
Food Engineering
turunçgillerde yüzeyde kullanılan koruyucu maddeler ve bu koruyucuların kalitatif ve kantitatif analiz metotları use of certain preservatives for the surface treatment of citrus fruit and on the control measures to be used for the qualitative and quantitative analysis of preservatives in and on citrus fruit
gıda maddeleri ile temas eden madde ve malzemelerdeki vinil klorür monomer miktarı analiz yöntemi method of analysis for the official control of the vinyl chloride monomer level in materials and articles which are intended to come into contact with foodstuffs
insan tüketimine sunulan koyulaştırılmış süt ve süttozunun analiz metotları methods of analysis for testing certain partly or wholly dehydrated preserved milk for human consumption
kişiler tarafından tüketimi öngörülen şekerlerin analiz metotları methods of analysis for testing certain sugars intended for human consumption
madde ve malzemelerden gıda maddelerine geçen vinil klorür miktarı analiz metodu method of analysis for the official control of vinyl chloride released by materials and articles into foodstuffs
gıda katkı maddelerinin saflık kriterleri analiz metotları methods of analysis for verifying that certain additives used in foodstuffs satisfy criteria of purity
kişiler tarafından tüketimi öngörülen gıda ürünlerinin izlenmesini amaçlayan analiz ve örnekleme metotları methods of sampling and analysis for the monitoring of foodstuffs intended for human consumption
yenilebilir kazein ve kazeinatların analiz metotları methods of analysis for edible caseins and caseinates
görsel analiz visual examination
duyusal analiz sensory analysis
kişiler tarafından tüketimi öngörülen hızlı dondurulmuş gıdaların sıcaklık kontrolü için numune alma ve analiz metodu sampling procedure and method of analysis for the official control of the temperatures of quick-frozen foods intended for human consumption
Math
cebirsel analiz yöntemleriyle kanıtlanabilen regular s.
vektörel analiz vector analysis
küresel analiz global analysis 
harmonik analiz harmonic analysis
matematiksel analiz mathematical analysis
matematik analiz mathematical analysis
fonksiyonel analiz functional analysis
analiz yapan yöntem analytic
analiz ile ilgili analytic
soyut harmonik analiz abstract harmonic analysis
Statistics
çok değişkenli analiz multivariate analysis
armonik analiz harmonic analysis
ajen analiz testi ajne's an-test
çok değişkenli istatistiksel analiz teknikleri multivariate statistical analysis techniques
doğrulayıcı faktör analiz confirmatory factor analysis
değişken analiz variable analysis
girdi analiz tekniği input analysis technique
az sayıda örneklemle yapılan analiz small-n analysis
çok sayıda örneklemle yapılan analiz large-n analysis
Physics
doğrusal olmayan fonksiyonel analiz nonlinear functional analysis
manyetik analiz magnetic analysis
termodinamik analiz thermodynamic analysis
Chemistry
kromatograf yoluyla tekrar analiz etmek re-chromatograph f.
volumetrik analiz volumetric analysis
hacimsel analiz volumetric analysis
silika refrakter kimyasal analiz silica refractory chemical analysis
sayısal analiz numeric analysis
volümetrik analiz aparatı titrator
volümetrik analiz titration
nicel analiz quantitative analysis
termal analiz thermal analysis
nitel analiz qualitative analysis
aktivasyon yolu ile analiz analyse par activation
kozmetik ürünlerinin kompozisyonlarının kontrolü için gerekli analiz ve yöntemler methods of analysis necessary for checking the composition of cosmetic products
volümetrik analiz volumetric analysis
gravimetrik analiz gravimetric analysis
kromatografik analiz chromatographic analysis
ısıl analiz thermal analysis
aletli analiz instrumental analysis
elemanter analiz ultimate analysis
elementer analiz ultimate analysis
analiz yöntemi method of analysis
mikrokimyasal analiz microchemical analysis
alev atomik absorpsiyon spektrometresi ile kimyasal analiz chemical analysis by flame atomic absorption spectrometry
kimyasal analiz yöntemleri methods of chemical analysis
yaş analiz wet chemistry
yaş analiz bench chemistry
yaş kimya analiz laboratuvarı wet laboratory
Marine Biology
objektif analiz objective analysis
Agriculture
gıda analiz performansı değerlendirme planı food analysis performance assessment scheme
tekdüzen şeker analiz metotları uluslararası komisyonu icumsa
tekdüzen şeker analiz metotları uluslararası komisyonu international commission for uniform methods of sugar analysis
Literature
edebi analiz literary analysis
Linguistics
artzamanlı analiz diachronic analysis
paradigmatik analiz paradigmatic analysis
eşzamanlı analiz synchronic analysis
sentagmatik analiz syntagmatic analysis
History
ikili tekstil lif karışımlarının kantitatif analiz yöntemleri certain methods for the quantitative analysis of binary textile fibre mixtures
Philosophy
fenomeni nedensel ilişki açısından analiz eden ya da açıklayan causal s.
Environment
zaman serisi davranış analiz yöntemi time history response analysis method
dinamik davranış analiz dynamic response analysis
plastik analiz plastic analysis
su analiz sonuçları water analysis results
su analiz yöntemi water analysis method
su analiz metodu water analysis method
inorganik kimyasal analiz inorganic chemical analysis
duyusal analiz sensory analysis
respirometrik analiz respirometric analysis
analiz raporları analysis reports
Geography
sismik analiz seismic analysis
mekansal analiz spatial analysis
Meteorology
iklim analiz merkezi climate analysis center
objektif analiz objective analysis
harmonik analiz harmonic analysis
kinematik analiz kinematic analysis
periyodogram analiz periodogram analysis
tek istasyonla analiz single station analysis
sinoptik analiz synoptic analysis
izentropik analiz isentropic analysis
Geology
diferansiyel ısısal analiz dta
diferansiyel termal analiz dta
geriye dönük çözümleme analiz back analysis
gravite ve havadan manyetik analiz gravity and aeromagnetic analysis
kladistik analiz cladistic analysis
geleneksel analiz customary analysis
Military
askeri hizmette kullanılacak ekipman veya sistemin teknik uygunluğunu belirlemek için yetkili kurumca yapılan analiz technical evaluation i.
tatbiki analiz functional analysis
merkezi analiz timi central analysis team
kazanılan deneyimler müşterek analiz merkezi joint analysis and lessons learned centre (jallc)
psikolojik harekat analiz süreci psyop analysis process
genel analiz timi general analysis team
hava savunma ateş yoğunluğunu analiz usulü flak analysis
icrai analiz executive analysis
hedef analiz subayı target analysis officer
görevle ilgili analiz functional analysis
hedef kitle analiz formu target audience analysis work sheet
görevsel analiz functional analysis
hedef kitle analiz kısmı target audience analysis section
istihbarat tehdit analiz merkezi intelligence threat analysis centre
kısmi analiz proximate analysis
kripto analiz uzmanı cryptanalyst
abd özel harekat komutanlığı-araştırma analiz ve tehdit değerlendirme sistemi special operations command research analysis and threat evaluation system
analiz personeli analysis staff
analiz timi analysis staff
analiz cetveli worksheet
araştırma ve analiz bölüğü research and analysis company
bilgi analiz danışmanı information analysis consultant