carcinoma - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

carcinoma

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"carcinoma" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 6 sonuç

İngilizce Türkçe
General
carcinoma i. kanser
Medical
carcinoma karsinoma
carcinoma habis ur
carcinoma karsinom
carcinoma kanser
carcinoma kötücül ur

"carcinoma" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 195 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
bronchogenic carcinoma i. bronş karsinomu
General
squamous cell carcinoma i. skuamöz hücreli karsinom
Medical
clear cell carcinoma berrak hücreli kanser
embryonal carcinoma embriyonal karsinom
microinvasive carcinoma mikroinvazyon gösteren karsinom
myometrial invasion of endometrial carcinoma endometriyal karsinomun miyometriyum invazyonu
situ carcinoma situ karsinom
hela cultured human cervical carcinoma cells kültür yapılmış insan servikal kanser hücreleri
lymphoepithelial carcinoma lenfoepitelyal karsinom
germinal carcinoma of mediastinum mediyastenin germinal karsinomu
infiltrating duct carcinoma infiltratif duktal karsinoma
small cell lung carcinoma küçük hücreli akciğer kanseri
nasal septum carcinoma nazal t hücreli lenfoma
endometrioid carcinoma endometroid karsinom
hurthle cell carcinoma of thyroid tiroid bezinin hurthle hücreli kanseri
renal pelvic carcinoma böbreğin pelvis bölümünün karsinomu
pyriform fossa carcinoma hipofarinksin priform fossa bölgesinden kaynaklanan kanseri
serous carcinoma of ovary overin seröz karsinomu
endometrial carcinoma endometriyal karsinom
morphea basal cell carcinoma bir bazal hücreli karsinom tipi
adenoid cystic carcinoma adenoid kistik karsinom
oropharyngeal carcinoma orofarinks
hepatobiliary carcinoma hepatobiliyer kanser
mucoepidermoid carcinoma/cancer mukoepidermoid kanser
inflammatory carcinoma of breast memenin inflamatuar karsinomu
oesophageal carcinoma özofagus kanseri
giant cell carcinoma of lung dev hücreli akciğer karsinomu
mucinous carcinoma müsinöz karsinom
lobular carcinoma of breast memenin lobüler karsinomu
nevoid basal cell carcinoma syndrome nevoid bazal hücre karsinom sendromu
giant cell carcinoma of thyroid gland tiroit bezinin dev hücreli karsinomu
merkel’s cell carcinoma cildin merkel hücreli cilt karsinomu
intraductal carcinoma intraduktal karsinoma
hepatocellular carcinoma hepatosellüler karsinom
exophytic carcinoma of mouth ağızın ekzofitik karsinomu
tubular carcinoma of breast memenin tübüler karsinomu
medullary carcinoma of thyroid tiroid bezinin medüller kanseri
squamous cell carcinoma yassı hücreli karsinoma
oafrcell carcinoma yulaf hücreli karsinom
chorionic carcinoma koryokarsinom
hypopharyngeal carcinoma yutak altı karsinomu
parathyroid carcinoma paratiroid kanseri
oncocytic carcinoma onkositik karsinom
giant cell carcinoma of breast dev hücreli meme karsinomu
small cell carcinoma küçük hücreli karsinoma
intraductal carcinoma of breast memenin intraduktal karsinomu
renal cell carcinoma böbrek hücreli kanser
peritoneal papillary serous carcinoma peritonda yayılmış papiller seröz karsinom
maxillary sinus carcinoma maksiller sinüs karsinomuy
endocervical curettage in cervical carcinoma serviks kanserinde rahim boynundan girilerek yapılan küretaj
penile carcinoma penis kanseri
etmoid sinus carcinoma etmoid sinüs kanseri
serous carcinoma seröz karsinom
oesophageal carcinoma yemek borusu kanseri
endometrial extension of cervical carcinoma serviks kanserinin endometriyuma yayılması
multiple nevoid basal cell carcinoma syndrome mültipl nevoid bazal hücreli karsinom sendromu
glottic carcinoma larenksin glottik bölgesinin kanseri
differentiated carcinoma differansiye karsinom
small cell carcinoma küçük hücreli kanser
ductal carcinoma of breast memenin duktal karsinomu
fibrolamellar carcinoma fibrolameller karsinom
dilatation and curettage in cervical carcinoma servikal karsinomda dilatasyon ve küretaj
pleomorphic carcinoma of pancreas pankreasın pleomorfik karsinomu
metastasis thyroid carcinoma metastatik tiroid karsinomu
frozen pelvis in cervical carcinoma ileri evre serviks kanserinde pelvis içinin tümörle dolması
meibomian gland carcinoma gözdeki meibom bezlerinden kaynaklanan kanser
pancreatic islet cell carcinoma pankreasın islet hücreli karsinomu
carcinoma in situ karsinoma in situ
nasopharyngeal carcinoma nazofarenks karsinomu
maxillary carcinoma üst çene karsinomu
glottic carcinoma cancer larenksin glottik bölgesinin kanseri
bronchial carcinoma bronşiyal karsinoma
noninfiltrating intraductal carcinoma noninfiltratif intraduktal karsinoma
bronchogenic carcinoma bronkojenik karsinoma
virchow-trosier nodes in hepatocellular carcinoma hepatosellüler kanserlerde virchow-trosier düğümleri
oat-cell carcinoma küçük hücreli kanser
non-small cell lung carcinoma küçük hücreli olmayan akciğer karsinoma
rectosigmoid carcinoma rekto-sigmoid bölge kanseri
vulvovaginal carcinoma vulvo-vajinal karsinom
adrenocortical carcinoma adrenokortikal karsinoma
testicular germ cell carcinoma testiküler germ hücreli tümör
laryngeal carcinoma larinks kanseri
perforated sigmoid colon carcinoma perfore sigmoid kolon karsinomu
endometrial carcinoma endometriyum karsinom
risk of breast carcinoma meme kanseri riski
lung carcinoma akciğer karsinomu
invasive breast carcinoma invaziv meme karsinomu
large cell carcinoma büyük hücreli kanser
squamous cell carcinoma skuamöz hücreli kanser
glandular carcinoma adenokanser
clear cell carcinoma of the ovary overin oksifilik berrak hücreli karsinomu
laryngeal squamous cell carcinoma larinks skuamöz hücreli karsinom
mixed endocrine-exocrine carcinoma karışık endokrin-ekzokrin karsinom
basosquamous carcinoma bazoskuamöz karsinom
basal cell carcinoma bazal hücreli karsinom
spindle cell sarcomatoid carcinoma spindle hücreli sarkomatoid karsinom
small large-cell neuroendocrine carcinoma küçük bir büyük hücreli nöroendokrin kanser
large-cell neuroendocrine carcinoma büyük hücreli nöroendokrin kanser
removal of renal cell carcinoma renal hücreli karsinomun çıkarılması
mixed germ cell testicular carcinoma mixt germ hücreli testis tümörü
mucoepidermoid carcinoma mukoepidermoid karsinom
low-grade mucoepidermoid carcinoma düşük dereceli mukoepidermoid karsinoma
atypically located pulmonary adenoid cystic carcinoma atipik yerleşimli pulmoner adenoid kistik karsinom
bladder carcinoma mesane kanseri
transitional cell urinary bladder carcinoma transizyonel hücreli mesane kanseri
lobular carcinoma of the breast memenin lobüler karsinomu
invasive lobular carcinoma invaziv lobüler karsinom
papillary carcinoma papiller karsinom
endometrial papillary serous carcinoma endometriyal papiller seröz karsinom
breast carcinoma metastatic to renal cell carcinoma böbrek hücreli kansere metastaz yapmış meme karsinomu
metastatic breast carcinoma metastatik meme karsinomu
uterine serous papillary carcinoma uterusun seröz papiller karsinomu
primary tracheal carcinoma primer trakeal karsinoma
epidermoid carcinoma epidermoid karsinom
primary bronchogenic carcinoma primer bronkojenik karsinom
large cell carcinoma büyük hücreli karsinom
metastatic non-small-cell lung carcinoma treated with gefitinib gefitinib ile tedavi edilen metastatik küçük hücreli dışı akciğer kanseri
metastatic squamous cell carcinoma metastatik skuamöz hücreli karsinom
risk of colorectal carcinoma kolorektal karsinom gelişme riski
lymphoepithelioma-like carcinoma lenfoepitelyoma benzeri karsinom
large cell neuroendocrine carcinoma of the lung akciğerin büyük hücreli nöroendokrin karsinomu
diagnosis of bronchial carcinoma bronş kanseri tanısı
pathologic stage and prognosis in prostatic carcinoma prostat kanserinde patolojik evre ve prognoz
ductal carcinoma duktal karsinoma
mtc (medullary thyroid carcinoma) medüller tiroid karsinomu
endometrial carcinoma endometriyum kanseri
squamous cell carcinoma diagnosis skuamöz hücreli karsinom tanısı
renal cell carcinoma renal hücreli karsinom
neuroendocrine carcinoma nöroendokrin karsinom
ovarian clear cell carcinoma overin berrak hücreli karsinomu
verrucous carcinoma of the larynx larenks'te verrüköz karsinom
verrucous carcinoma verrüköz karsinom
local extension of rectal carcinoma rektum kanserinin lokal yayılımı
minimal thyroid carcinoma minimal tiroid karsinomu
gastric carcinoma mide kanseri
patient operated with the diagnosis of gastric carcinoma mide kanseri tanısıyla ameliyat edilen hasta
association of chronic lymphocytic thyroiditis and papillary thyroid carcinoma kronik lenfositik tiroidit ve papiller tiroid karsinomu birlikteliği
pigmented basal cell carcinoma pigmente bazal hücreli karsinom
trabecular carcinoma of the skin merkel hücreli karsinom
primary small cell carcinoma of the skin merkel hücreli karsinom
primary neuroendocrine carcinoma of the skin merkel hücreli karsinom
merkel cell carcinoma merkel hücreli karsinom
basal cell carcinoma bazal hücreli karsinoma
basosquamous cell carcinoma bazoskuamöz hücreli karsinoma
carcinoma erysipelatoides karsinoma erizipelatoides
squamous cell carcinoma skuamöz hücreli karsinoma
squamous cell carcinoma in situ bowen hastalığı
squamous carcinoma in situ in situ skuamöz karsinom
treatment of multiple superficial basal cell carcinoma multipl yüzeyel bazal hücreli karsinoma tedavisi
primary transitional cell carcinoma primer transizyonel hücreli karsinom
duct carcinoma of the parotid gland parotis bezi duktal karsinomu
recurrent oral carcinoma nüks eden oral karsinom
primary carcinoma of the subglottic larynx primer subglottik larenks kanseri
laryngopharyngeal squamous cell carcinoma larengofarenjeal yassı epitel hücreli kanser
of squamous cell carcinoma of the tongue yassı epitel hücreli dil kanseri
occult papillary carcinoma gizli tiroit papiller karsinomu
epithelial-myoepithelial carcinoma epiteliyal-miyoepiteliyal karsinom
mucoepidermoid carcinoma of the larynx larenkste mukoepidermoid karsinom
tracheal adenoid cystic carcinoma trakeal adenoid kistik karsinom
laryngeal squamous cell carcinoma larenksin skuamöz hücreli kanseri
squamous cell carcinoma originating from nasal septum nazal septumdan kaynaklanan skuamöz hücreli karsinom
basaloid squamous cell carcinoma of the larynx larenksin bazaloid yassı epitel hücreli karsinomu
epithelial-myoepithelial carcinoma of the submandibular gland submandibuler bezde epitelyal-miyoepitelyal karsinom
encapsulated follicular variant of papillary thyroid carcinoma tiroid papiller karsinomunun kapsüllü folliküler varyantı
laryngeal adenoid cystic carcinoma larengeal adenoid kistik karsinom
recurrent papillary thyroid carcinoma involving larynx larenkse yayılan nüks tiroid papiller karsinomu
t-staging of laryngeal carcinoma larenks kanseri t-evrelemesi
incidental thyroid carcinoma rastlantısal tiroid karsinomu
papillary thyroid carcinoma papiller tiroid karsinomu
thyroid papillary carcinoma tiroid papiler karsinomu
ebv-positive nasopharyngeal carcinoma cells ebv-pozitif nazofarengiyal karsinoma hücreleri
carcinoma of the gallbladder safra kesesi karsinomları
renal cell carcinoma without hematuria hematürisiz renal hücreli karsinom
primary squamous cell carcinoma of the breast primer yassı hücreli meme karsinomu
inflammatory carcinoma of the breast inflamatuar meme karsinomu
nonsyndromic multiple basal cell carcinoma on the face yüzde nonsendromik multipl bazal hücreli karsinoma
gastric metachoronous carcinoma gastrik metakron kanser
metastasis of squamous cell carcinoma into soft tissue yumuşak dokuda skuamöz hücreli karsinom metastazı
hepatocellular carcinoma hepatosellüler kanser
salivary duct carcinoma tükürük kanalı karsinomu
follicular thyroid carcinoma folliküler tiroid karsinomu
incidental prostate adenocarcinoma detected synchronously with bladder carcinoma mesane karsinomu ile eş zamanlı olarak saptanan insidental prostat adenokarsinomu
intestinal carcinoma bağırsak kanseri
invasive ductal carcinoma invaziv duktal karsinom
thymic carcinoma timik karsinoma
Pathology
carcinoma in situ of prostate prostatda karsinoma in situ
carcinoma in situ of cervix serviksde karsinoma in situ
carcinoma in situ of exocervix ekzoserviksde karsinoma in situ
carcinoma in situ of penis penisde karsinoma in situ
carcinoma in situ of endocervix endoserviksde karsinoma in situ
lobular carcinoma lobüler karsinoma
intraductal carcinoma intraduktal karsinoma
carcinoma in situ of vulva vulvada karsinoma in situ
carcinoma in situ of endometrium endometriumda karsinoma in situ
carcinoma in situ of vagina vajinada karsinoma in situ