due to - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

due to

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"due to" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 15 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
due to ed. nedeniyle
due to ed. -den ötürü
due to ed. yüzünden
due to ed. -den dolayı
General
due to ed. -in sayesinde
due to ed. münasip
due to ed. layık
due to ed. hesabıyla
due to ed. bağlı
due to ed. yüklenebilir
due to ed. dolayı
due to ed. sayesinde
due to ed. lazım gelen
Phrases
due to olması sebebiyle
Archaic
due to ed. naşi

"due to" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 229 sonuç

İngilizce Türkçe
General
be damaged due to f. yüzünden zarar görmek
be damaged due to f. -den dolayı zarar görmek
be disconnected due to nonpayment f. borcundan dolayı kapalı olmak
be due to f. -e borçlu olmak
be due to f. -den kaynaklanmak
be due to f. -den ileri gelmek
be due to f. ileri gelmek
be retired due to disability f. malulen emekli olmak
be retired due to disability f. malulen emekliye ayrılmak
blush deeply (due to embarrassment) f. renkten renge girmek
die allegedly due to doctors' negligence f. doktorların ihmalinden öldüğü iddia edilmek
disconnect due to nonpayment f. borcundan dolayı kapamak
fail due to absence f. devamsızlık yüzünden kalmak
fail due to absence f. devamsızlıktan kalmak
fail due to absence f. devamsızlıktan sınıfta kalmak
fail due to absence f. devamsızlık yüzünden sınıfta kalmak
fail to pay the invoice when due f. faturanın gününü geçirmek
give due consideration to something f. bir şeye gereken önemi vermek
give due importance to f. gereken önemi vermek
lose hair due to stress f. stresten saçları dökülmek
lose hair due to stress f. stresten saçı dökülmek
not to be able to move a muscle (due to fatigue) f. parmağını bile kıpırdatamamak
not to be able to move a muscle (due to fatigue) f. parmağını bile oynatamamak
cause to feel sick due to food or drink i. besinlerle arası iyi olmama
due to a loss zf. kayıp nedeniyle
due to circumstances beyond our control zf. elimizde olmayan sebeplerle
due to circumstances beyond our control zf. elimizde olmayan nedenlerle
due to compelling reasons zf. zorunlu nedenlerle
due to force majeure zf. zorunlu nedenlerle
due to loss zf. kayıp nedeniyle
due to reasons beyond our control zf. elimizde olmayan sebeplerle
due to reasons beyond our control zf. elimizde olmayan nedenlerle
due to reasons beyond our control zf. elde olmayan nedenlerle
due to similar reasons zf. aynı nedenlerle
due to similar reasons zf. aynı sebeplerle
due to the above stated reasons zf. yukarda açıklanan nedenlerle
due to the cancellation zf. iptali nedeniyle
due to the reasons explained above zf. yukarda açıklanan nedenlerle
due to the reasons listed zf. sıralanan sebeplerden ötürü
due to the reasons listed zf. sıralanan nedenlerden dolayı
mainly due to ed. temelde/esas olarak .... nedenle
due to the fact that bağ. -den dolayı
Phrases
due in no small part to daha çok -den
due in no small part to esasen -den dolayı
due in no small part to küçümsenmeyecek/azımsanmayacak ölçüde...nedeniyle
due in no small part to temel olarak -den dolayı
due mainly to temelde/esas olarak .... nedenle
due regard being had to göz önünde bulundurarak
due to a loss kayıp nedeni ile
due to a technical failure teknik hatadan ötürü
due to a technical failure teknik bir hatadan dolayı
due to a technical problem teknik bir sorundan ötürü
due to a technical problem teknik bir sorun yüzünden
due to a technical problem teknik bir sorundan dolayı
due to an unknown reason bilinmeyen bir nedenle
due to an unknown reason bilinmeyen bir nedenden dolayı
due to an unknown reason bilinmeyen bir nedenden ötürü
due to an unknown reason bilinmeyen bir neden yüzünden
due to certain reasons belli sebeplerden dolayı
due to circumstances beyond our control elimizde olmayan sebeplerden
due to circumstances beyond our control elimizde olmayan nedenlerden
due to health reasons sağlık nedenleriyle
due to health reasons sağlık sebebiyle
due to health reasons sağlık nedeniyle
due to loss kayıp nedeni ile
due to reasons beyond one's control mecburiyetten
due to reasons beyond our control elimizde olmayan sebeplerden
due to reasons beyond our control elimizde olmayan nedenlerden
due to several reasons birçok nedenden dolayı
due to several reasons birçok sebepten dolayı
due to similar reason aynı nedenle
due to the abovementioned reasons yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı
due to the economic difficulties ekonomik güçlükler nedeniyle
due to the same reason aynı neden yüzünden
due to the same reason aynı nedenden dolayı
due to the same reason aynı nedenden ötürü
due to the same reason aynı nedenle
due to the same reason aynı sebeple
due to these reasons bu nedenlerden ötürü
due to these reasons bu sebeplerden dolayı
due to these reasons bu nedenlerden dolayı
due to this bundan ötürü
due to this bundan dolayı
due to this reason bu sebepten dolayı
due to this reason bu nedenden ötürü
due to this reason bu nedenden dolayı
due to this reason bu sebepten ötürü
Colloquial
all praise is due to allah alhamdulillah
due to my respect saygımdan dolayı
due to need ihtiyaçtan
due to reasons beyond our control elimizde olmayan nedenlerden dolayı
due to reasons beyond our control elimizde olmayan nedenlerden ötürü
due to reasons beyond our control elimizde olmayan nedenler yüzünden
due to several reasons birçok nedenden dolayı
due to the reasons both within and beyond control elde olan veya olmayan nedenlerden dolayı
due to the several reasons birçok nedenden dolayı
Speaking
all praise is due to allah elhamdulillah
with all due defer to you hatırınız kalmasın
your phone service is disconnected due to nonpayment telefonunuz borcundan dolayı kullanıma kapalıdır
Trade/Economic
amount of non-paid up shares received from participations and subsidiaries due to capital increase realised from internal resources iştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları
be retired due to disability malulen emekli olmak
be unemployed due to a strike grev nedeniyle işsiz kalmak
capital adjustments due to cross-ownership karşılıklı iştirak sermaye düzeltmesi
capital reserves due to inflation accounting ödenmiş sermaye enflasyon düzeltme farkı
cash outflows due to costs maliyetlerden kaynaklanan nakit çıkışları
cash outflows due to extraordinary expenses and losses olağandışı gider ve zararlardan dolayı nakit çıkışı
cash outflows due to financial expenses finansman giderlerinden dolayı nakit çıkışları
cash outflows due to investment in non-current assets duran varlık yatırımlarına ilişkin nakit çıkışları
cash outflows due to long term liability payments uzun vadeli yabancı kaynak ödemeleri
cash outflows due to operating expenses faaliyet giderlerine ilişkin nakit çıkışları
cash outflows due to short term liability payments kısa vadeli yabancı kaynak ödemeleri
due to affiliated companies bağlı ortaklıklara borçlar
due to affiliates iştiraklere borçlar
due to banks banka borçları
due to insurers' and reinsurers' current account sigorta ve reasürans şirketleri cari hesabı
due to lack of assets varlık yokluğu nedeniyle
due to other funds alınan ikrazatlara ödenecek meblağlar
due to participations iştiraklere borçlar
due to personnel personele borçlar
due to shareholders ortaklara borçlar
due to subsidiaries bağlı ortaklıklara borçlar
faults due to poor workmanship özensiz işçilik kusurları
forfeiture of all pay and allowances due or to be due hak edilmiş veya edilecek bütün maaş ve istihkakların kaybı
fund usage due to extraordinary operations olağanüstü zarardan dolayı kaynak kullanımı
retired due to disability malulen emekli
retirement due to age limit yaş haddinden emeklilik
retirement due to age limit yaş haddinden emekli olma
unallocated costs due to production below normal activity level stopaj maliyeti
Law
mistake due to negligence ihmal yüzünden hata
right to due process adil yargılanma hakkı
suum cuique (to each his own or may all get their due) herkese hak ettiğini verme
Politics
drop due to prescription zaman aşımına uğramak
Technical
acceleration due to gravity yerçekimi ivmesi
crack due to expansion genişlemenin yol açtığı çatlak
crack due to shrinkage büzülmenin yol açtığı çatlak
crack due to thermal stress ısıl gerilmenin yol açtığı çatlak
damage due to humidity rutubet hasarı
damage due to moisture rutubet hasarı
defect due to workmanship yapım kusuru
deformation due to torsion burulma şekil değiştirmesi
deformation due to torsion burulma deformasyonu
deviation from the shearing line due to internal stress iç-gerilmeden dolayı kesme hattından sapma
failure due to fatigue yorulma kırılması
loss due to carbon in bottom ash curufta yanmamış karbon kaybı
resistance due to side friction yanal sürtünme mukavemeti
resistance due to side friction yanal sürtünme direnci
settlement due to blasting patlamadan dolayı oturma
settlement due to compression sıkışmadan dolayı oturma
settlement due to consolidation konsolidasyon oturması
settlement due to consolidation konsolidasyondan dolayı oturma
settlement due to excavation kazıdan dolayı oturma
strain due to torsion torsiyon deformasyonu
strain due to torsion torsiyon şekil değiştirmesi
strain due to torsion torsiyon uzaması
stress due to friction sürtünme gerilmesi
swelling due to shear kesme genişlemesi
temperature rise due to rated current beyan akımı nedeniyle sıcaklık artışı
toxic hazards due to fires yangınların sebep olduğu toksik tehlikeler
Computer
exit due to error hata nedeniyle çıkış
Electric
protection against over-voltages of atmospheric origin or due to switching atmosfer kaynaklı veya anahtarlama sırasında meydana gelen aşırı gerilimlere karşı koruma
Construction
measurement of extremes of dimensional variations due to moisture content rutubet nedeniyle en büyük boyutsal değişimlerin ölçülmesi
resistance to load due to water accumulation su toplanması nedeniyle oluşan yüke dayanım
Marine
flood disasters due to drainage failure drenaj problemlerine bağlı sel felaketleri
surface variation due to long period waves uzun dönemli dalgalara bağlı yüzey değişimi
Medical
acute respiratory failure due to pulmonary tuberculosis pulmoner tüberküloza bağlı akut solunum yetmezliği
anaphylactic reaction due to ranitidine ranitidine bağlı anaflaktik reaksiyon
anaphylactic shock due to heparin heparine bağlı anafilaktik şok
aspiration due to maxillofacial trauma maksillofasiyal travmaya bağlı aspirasyon
be operated due to congenital heart disease konjenital kalp hastalığı nedeniyle opere edilmek
bone and joint infection in the newborn due to intravenous procedure yenidoğanda intravenöz girişime bağlı kemik ve eklem enfeksiyonu
bone loss due to osteoporosis osteoporoza bağlı kemik kaybı
complication due to thrombolytic therapy trombolitik tedaviye bağlı komplikasyon
complications due to chemotherapeutic agents kemoterapötiklere bağlı komplikasyonlar
complications due to cryosurgery kriyocerrahiye bağlı komplikasyonlar
complications due to hypoxemia hipoksemiye bağlı komplikasyonlar
death due to failed intubation başarısız entübasyona bağlı ölüm
dysphagia due to a cervical osteophyte servikal osteofite bağlı disfaji
hearing loss due to sclerosis and fixation sklerotik ve fiksasyona bağlı işitme kaybı
hypoparathyroidism due to thyroidectomy tiroidektomiye bağlı hipoparatiroidi
intubation difficulty due to cervical osteophyte servikal osteofite bağlı entübasyon güçlüğü
ischemia due to acute vascular events akut vasküler olaylara bağlı iskemi
ischemic pain due to peripheral arterial disease periferik arter hastalığına bağlı iskemik ağrı
maculopathy due to irradiation ışınlama sonucu gelişen makülopati
mesenteric rupture due to compression of a giant scrotal hernia dev strotal herninin kompresyonuna bağlı mezenter rüptürü
myopathic degeneration due to tachycardia taşikardiye bağlı miyopati
nausea/vomiting due to hyponatremia in the course of hypothyroidism hipotiroidi seyrinde gelişen hiponatremiye bağlı bulantı/kusma
neuromuscular block due to pseudocholinesterase deficiency psödokolinesteraz eksikliğine bağlı nöromüsküler blok uzaması
obstructive jaundice due to tumor thrombus tümör trombüsüne bağlı tıkanma sarılığı
occupational asthma due to formaldehyde formaldehide bağlı mesleksel astım
oddi sphincter fibrosis due to chemotherapy kemoterapiye bağlı gelişen oddi sfinkter fibrozis
optic neuropathy due to ethambutol intake etambutol kullanımına bağlı optik nöropati
over-glucose utilization due to excessive insulin secretion aşırı insülin sekresyonuna bağlı aşırı glükoz kullanımı
penetrating heart injury due to sternum fracture sternum kırığına bağlı penetran kalp yaralanması
pleural effusion due to imatinib imatinib'e bağlı plevral efüzyon
pleural empyema due to salmonella typhi salmonella typhi’ye bağlı ampiyem
postoperative sore throat due to intubation entübasyona bağlı postoperatif boğaz ağrısı
priapism due to hemodialysis and antihypertensive treatment hemodializ ve antihipertansif ilaç kullanımına bağlı priapizm
progressive laryngeal and cerebral edema due to venous congestion venöz konjesyona bağlı olarak gelişen progresif laringeal ve serebral ödem
renal damage due to crush injury ezilme yaralanması ile oluşan böbrek hasarı
respiratory failure due to chronic pulmonary disease kronik akciğer hastalığına bağlı solunum yetmezliği
respiratory failure due to diaphragmatic dysfunction diyafragmatik disfonksiyona bağlı solunum yetmezliği
secondary hyperparathyroidism due to renal failure kronik böbrek yetmezliğine bağlı sekonder hiperparatiroidi
spontaneous urinoma and urinothorax due to acute urinary retention akut idrar retansiyonuna bağlı spontan ürinom ve ürinotoraks
spontaneous uterus rupture due to the classical caesarean klasik sezaryene bağlı spontan uterus rüptürü
tegmen defect due to mastoidectomy mastoidektomiye bağlı tegmen defekti
trauma due to vaginal delivery vajinal doğuma bağlı travma
Psychology
psychotic disorder due to general medical condition genel tıbbi duruma bağlı psikotik bozukluk
Pathology
degeneration nervous system due to alcohol alkole bağlı sinir sistemi dejenerasyonu
erb's paralysis due to birth trauma doğum yaralanmasına bağlı erb paralizisi
gastroenteritis and colitis due to radiation radyasyona bağlı gastroenterit ve kolit
klumpke's paralysis due to birth trauma doğum yaralanmasına bağlı klumpke paralizisi
myopathy due to toxic agents toksik ajanlara bağlı miyopati
obesity due to excess calories aşırı kaloriye bağlı obezite
pneumonia due to escherichia coli escherichia coli’ye bağlı pnömoni
pneumonia due to mycoplasma pneumoniae mycoplasma pneumoniae’ye bağlı pnömoni
pneumonia due to other aerobic gram negative bacteria diğer aerobik gram-negatif bakterilere bağlı pnömoni
pneumonia due to other streptococci diğer streptokoklara bağlı pnömoni
pneumonia due to pseudomonas pseudomonas’a bağlı pnömoni
pneumonia due to staphylococcus stafilokoklara bağlı pnömoni
pneumonia due to streptococcus group b streptokokkus grup b’ye bağlı pnömoni
polyneuropathy due to toxic agents toksik ajanlara bağlı polinöropatiler
Food Engineering
separation or breakdown of fat due to lipolysis lipolizden dolayı yağın ayrılması veya bozulması
Physics
crack due to expansion genişlemenin yol açtığı çatlak
crack due to shrinkage büzülmenin yol açtığı çatlak
crack due to thermal stress ısıl gerilmenin yol açtığı çatlak
Apiculture
paralysis due to nectar or pollen polen veya nektarın neden olduğu felç
Religious
ritually impure (due to sexual intercourse or semen discharge) cünüp
Environment
disaster due to urbanization kentleşme sebepli afet
Ottoman Turkish
due to one's age tevellütten mütevellit