eksikliği - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

eksikliği"eksikliği" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 1 sonuç

Türkçe İngilizce
Phrases
eksikliği absence of i.

"eksikliği" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 284 sonuç

Türkçe İngilizce
General
-de personel eksikliği olmak be shorthanded f.
-de birinin eksikliği olmak be short on f.
eksikliği hissedilmek one's absence to be felt f.
bir eksikliği tamamlamak make up a deficiency f.
eksikliği gidermek/doldurmak fill the deficiency f.
(yeni başlanan bir işte) deneyim eksikliği hissetmek feel out of depth f.
lider/liderlik eksikliği/boşluğu leadership vacuum f.
(kayıttaki eksikliği) gidermek make up f.
idrak eksikliği incomprehension i.
tecrübe eksikliği lack of experience i.
hayal gücü eksikliği dryness i.
iletişim eksikliği miscommunication i.
zeka eksikliği mental deficiency i.
vitamin eksikliği vitamin deficiency i.
dikkat eksikliği attention deficit i.
bilgi eksikliği lack of knowledge i.
bilgi eksikliği lack of information i.
vurgu eksikliği atonicity i.
idrak eksikliği absence of perception i.
beslenme eksikliği innutrition i.
beslenme eksikliği denutrition i.
beslenme eksikliği lack of nutrition i.
bilgi eksikliği ignorance i.
algı eksikliği imperception i.
dikkat eksikliği inattention i.
konsantrasyon eksikliği lack of concentration i.
algı eksikliği absence of perception i.
uyku eksikliği sleep deprivation i.
dikkat eksikliği bozukluğu olan çocuklar attention-deficit-disordered children i.
denetim eksikliği lack of inspection i.
denetim eksikliği lack of control i.
denetim eksikliği inspection deficiency i.
beceri eksikliği skill deficit i.
dikkat eksikliği lack of attention i.
güven eksikliği lack of confidence i.
güven eksikliği lack of trust i.
sevgi eksikliği lack of love i.
haberleşme eksikliği inadequacy of communication i.
haberleşme eksikliği lack of communication i.
motivasyon eksikliği lack of motivation i.
birlik/bütünlük eksikliği/yoksunluğu lack of unity i.
kapasite eksikliği lack of capacity i.
eğitim eksikliği lack of training i.
konsantrasyon eksikliği poor concentration i.
yağmur eksikliği lack of rain i.
yağış eksikliği lack of rain i.
vitamin eksikliği avitominosis i.
ifade eksikliği lack of expression i.
özgüven eksikliği lack of self-confidence i.
ilerleme eksikliği lack of progress i.
görünürlük eksikliği lack of visibility i.
kişinin kendi eksikliği self-inadequacy i.
inanç eksikliği/yokluğu lack of conviction i.
aşinalık eksikliği lack of familiarity i.
yetenek eksikliği lack/shortage of ski̇ll i.
ispat eksikliği underdetermination i.
bilgi eksikliği incognizance i.
kapsam eksikliği undercoverage i.
tatmin eksikliği lack of satisfaction i.
bilgi eksikliği agnosy i.
bir şeye adanma eksikliği noncommitment i.
bir şeye bağlılık eksikliği noncommitment i.
iletişim eksikliği noncommunication i.
bilgi yokluğu veya eksikliği noninformation i.
iletişim eksikliği nonintercourse i.
düşünme eksikliği nonthinking i.
vurgu eksikliği underemphasis i.
çalışan eksikliği olma undermanning i.
personel eksikliği olan understaffed s.
empati eksikliği olan nonemphatic s.
teşebbüs eksikliği olan nonenterprising s.
net bir algı eksikliği gösteren vague s.
anlayış eksikliği gösteren vague s.
Colloquial
eksikliği doldurmak fit the bill f.
eksikliği doldurmak fill the bill f.
Idioms
ingilizlerin hastalığı/sıkıntısı/eksikliği the british disease i.
Trade/Economic
bir eksikliği gidermek make up a deficiency f.
bir eksikliği tamamlamak make up a deficiency f.
eksikliği gidermek fill a gap f.
ağırlık eksikliği shortage in weight i.
kalifiye eleman eksikliği qualified personnel shortage i.
kalifiye eleman eksikliği lack of qualified personnel i.
pozitif fon eksikliği positive funds gap i.
rekabet eksikliği lack of competition i.
sermaye eksikliği lack of funding i.
stok eksikliği inventory shortage i.
talep eksikliği lack of demand i.
talep eksikliği weakness in demand i.
talep eksikliği demand insufficiency i.
talep eksikliği demand weakness i.
vasıflı eleman eksikliği qualified personnel shortage i.
vasıflı eleman eksikliği lack of qualified personnel i.
uygunluk eksikliği lack of conformity i.
yatırım eksikliği disinvestment i.
Law
başarı eksikliği lack of success i.
jürideki eksikliği tamamlaması amacıyla çağrılan jüri üyesi talesman i.
jürideki eksikliği tamamlaması amacıyla çağrılan jüri üyesi replacement juror i.
kanıt eksikliği lack of evidence i.
şekil eksikliği formal defect i.
Politics
güven eksikliği lack of confidence i.
uygulama boşluğu/eksikliği implementation gap i.
Technical
bakım eksikliği lack of maintenance i.
eşgüdüm eksikliği lack of coordination i.
elektron eksikliği electron deficiency i.
oksijen eksikliği lack of oxygen i.
simetri eksikliği dissymmetry i.
veri eksikliği lack of data i.
yüzey eksikliği surface defect i.
Telecom
erişim eksikliği access deficit i.
Automotive
kalınlık eksikliği underfill i.
Marine
direk eksikliği olan undermasted s.
Medical
alfa-1 antitripsin eksikliği alpha-1 antitrypsin deficiency i.
antikor eksikliği antibody deficiency i.
beden dokularında ölüm veya ağır hasara yol açabilen ciddi oranda oksijen eksikliği anoxia i.
beta ketotiyolaz eksikliği beta ketothiolase deficiency i.
besin öğesi eksikliği nutritional inadequacy i.
besin öğesi eksikliği nutritional deficiency i.
biyotinidaz eksikliği biotinidase deficiency i.
biotidinaz enzim eksikliği biotidinase deficiency i.
büyüme hormonu eksikliği tanısı diagnosis of growth hormone deficiency i.
büyüme hormonu eksikliği growth hormone deficiency i.
biotinidaz eksikliği biotinidase deficiency i.
binoküler görme eksikliği binocular vision disability i.
çinko eksikliği zinc deficiency i.
çinko eksikliği hyozincemia i.
d vitamini eksikliği vitamin d deficiency i.
demir ve çinko eksikliği iron and zinc deficiency i.
demir eksikliği iron deficiency i.
demir eksikliği anemisi iron deficiency anemia i.
doğal antikoagülanların eksikliği deficiency of natural coagulation inhitors i.
dikkat eksikliği bozukluğu attention deficit disorder i.
doğuştan bağışıklık dizgesi eksikliği inherited immunity cascade deficiency i.
dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu attention deficit disorder with hyperactivity i.
dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu hyperkinetic syndrome i.
dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu minimal brain dysfunction i.
dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu minimal brain damage i.
dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu MBD i.
dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ADHD i.
dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu attention deficit hyperactivity disorder i.
ekstremite eksikliği limb deficiency i.
edinsel bağışıklık eksikliği sendromu aids (acquired immunedeficiency syndrome) i.
ensülin eksikliği insulin deficiency i.
enzim eksikliği enzyme deficiency i.
fosforilaz b kinaz eksikliği phosphorylase b kinase deficiency i.
e-vitamini eksikliği vitamin e deficiency i.
glukoz 6-fosfat dehidrogenaz eksikliği glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency i.
gıda eksikliği hastalığı deficiency disease i.
glutatyon eksikliği glutathione depletion i.
hidroksilaz eksikliği hydroxylase deficiency i.
homogentisik asit oksidaz eksikliği homogentisic acid oxidase deficiency i.
homozigot protein c eksikliği homozygote protein c deficiency i.
herediter protein eksikliği hereditary deficiency of protein i.
iyot eksikliği iodine deficiency i.
ig a eksikliği ig a deficiency i.
insülin eksikliği ve ağır hiperglisemi insulin deficiency and severe hyperglycemia i.
isimlendirme eksikliği naming deficit i.
insülin eksikliği absence of insulin i.
immünglobulin a eksikliği iga deficiency i.
insan bağışıklık eksikliği virüsü hiv (human immunodeficiency virus) i.
insülin eksikliği insulin deficiency i.
kanda oksijen eksikliği hypoxia i.
kandaki demir eksikliği iron deficiency in blood i.
kalsiyum eksikliği acalcerosis i.
k vitamini eksikliği vitamin k deficiency i.
karaciğer fosforilaz eksikliği liver phosphorylase deficiency i.
kandaki karbondioksit eksikliği acapnia i.
krom eksikliği chromium deficiency i.
maternal d vitamini eksikliği maternal vitamin d deficiency i.
lesitin kolesterol asiltransferaz eksikliği lecithin cholesterol acyltransferase deficiency i.
lesitin kolesterol asiltransferaz eksikliği fish eye disease i.
lizozomal betaglukoserebrozidaz enzim eksikliği deficiency of lysosomal beta-glucocerebrosidase i.
lesitin kolesterol asiltransferaz eksikliği lcat deficiency i.
lökosit adhezyon eksikliği lad (leukocyte adhesion deficiency) i.
metilentetrahidrofolat redüktaz eksikliği methylenetetrahydrofolate reductase deficiency i.
ornitin transkarbamilaz eksikliği ornithine transcarbamylase deficiency i.
oksijen eksikliği anoxia i.
özgün bir enzimin eksikliği defect of a specific enzyme i.
selektif iga eksikliği selective iga deficiency i.
selektif iga eksikliği selective immunoglobulin a deficiency i.
rektum ile anüs arasındaki açılma eksikliği anorectal atresia i.
protein c eksikliği protein c deficiency i.
protein c ve protein s eksikliği protein c and s deficiency i.
protein s eksikliği deficiency of protein s i.
psödokolinesteraz eksikliği pseudocholinesterase deficiency i.
sistation b-sentaz eksikliği cystathionine b-synthase deficiency i.
subklinik d vitamini eksikliği subclinical vitamin d deficiency i.
sürfaktan eksikliği surfactant deficiency i.
surfaktan eksikliği lack of surfactant i.
topognozi eksikliği atopognosis i.
uyum eksikliği lack of compliance i.
vücutta potasyum eksikliği kaliopenia i.
vitamin b12 eksikliği vitamin b12 deficiency i.
vitamin eksikliği rahatsızlığı deficiency disease i.
vitamin eksikliği vitamin deficiency i.
vitamin a eksikliği vitamin a deficiency i.
vitamin eksikliği avitaminosis i.
gözde vitamin eksikliği nedeniyle oluşan bir tür hastalıkla ilgili xerophthalmic s.
vitamin eksikliği çeken avitaminotic s.
dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu add kısalt.
Psychology
dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu hyperkinetic syndrome i.
dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu minimal brain dysfunction i.
dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu minimal brain damage i.
dikkat eksikliği attention deficit i.
dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu attention-deficit hyperactivity disorder i.
fiziksel veya ruhsal bir eksikliği gidermek için gösterilen çaba overcompensation i.
seçici dikkat eksikliği selective inattention i.
vitamin eksikliği korkusu pellagrophobia i.
Dentistry
konjenital diş eksikliği olan hasta patient with congenitally missing teeth i.
Pathology
öğrenme engeli, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, otizm, zihinsel engellilik gibi sinir sistemi bozukluklarından kaynaklanan sağlık sorunlarına verilen genel ad neurodevelopmental disorder i.
deri pigmentlerinin eksikliği alphosis i.
a vitamini eksikliği vitamin a deficiency i.
adenozin deaminaz eksikliği adenosine deaminase deficiency i.
askorbik asit eksikliği ascorbic acid deficiency i.
beslenme elementi eksikliği nutrient element deficiency i.
beslenme eksikliği nutritional deficiency i.
b vitamini eksikliği vitamin b deficiency i.
bakır eksikliği copper deficiency i.
birden fazla beslenme elementlerinin eksikliği deficiency of multiple nutrient elements i.
c vitamini eksikliği vitamin c deficiency i.
demir eksikliği iron deficiency i.
demir eksikliği anemisi iron deficiency i.
demir eksikliği anemisi iron deficiency anaemia i.
d vitamini eksikliği vitamin d deficiency i.
diyette kalsiyum eksikliği dietary calcium deficiency i.
diyete bağlı folat eksikliği anemisi dietary folate deficiency anaemia i.
diyette selenyum eksikliği dietary selenium deficiency i.
diyette çinko eksikliği dietary zinc deficiency i.
e vitamini eksikliği deficiency of vitamin e i.
enzim eksikliği enzyme deficiency i.
e vitamini eksikliği vitamin e deficiency i.
esansiyel yağ asidi eksikliği essential fatty acid deficiency i.
folat eksikliği anemisi folate deficiency anaemia i.
folat eksikliği folate deficiency i.
ilaca bağlı folat eksikliği anemisi drug-induced folate deficiency anaemia i.
koordinasyon eksikliği lack of coordination i.
krom eksikliği chromium deficiency i.
magnezyum eksikliği magnesium deficiency i.
manganez eksikliği manganese deficiency i.
lipoprotein eksikliği lipoprotein deficiency i.
molibden eksikliği molybdenum deficiency i.
niasin eksikliği niacin deficiency i.
piridoksin eksikliği pyridoxine deficiency i.
riboflavin eksikliği riboflavin deficiency i.
pürin nükleosid fosforilaz eksikliği purine nucleoside phosphorylase deficiency i.
protein eksikliği anemisi protein deficiency anaemia i.
selektif immünglobulin a eksikliği selective deficiency of immunoglobulin a i.
selektif immünglobulin m eksikliği selective deficiency of immunoglobulin m i.
tiamin eksikliği thiamine deficiency i.
transkobalamin 2 eksikliği transcobalamin 2 deficiency i.
vanadyum eksikliği vanadium deficiency i.
vitamin c eksikliği vitamin c deficiency i.
vitamin a eksikliği vitamin a deficiency i.
vitamin e eksikliği deficiency of vitamin e i.
vitamin eksikliği vitamin deficiency i.
vitaminlerin eksikliği deficiency of vitamins i.
vitamin c eksikliği sekelleri sequelae of vitamin c deficiency i.
vitamin b eksikliği vitamin b deficiency i.
vitamin d eksikliği vitamin d deficiency i.
vitamin a eksikliği sekelleri sequelae of vitamin a deficiency i.
kaslar arasında koordinasyon eksikliği asynergia i.
kaslar arasında koordinasyon eksikliği asynergy i.
Pharmaceutics
testosteron eksikliği, meme kanseri ve kemik erimesi tedavisinde kullanılan bir ilaç markası kabolin® i.
testosteron eksikliği, meme kanseri ve kemik erimesi tedavisinde kullanılan bir ilaç markası durabolin® i.
Logic
uzay düzleminde, matematiksel veya mantıksal ilişkilerde simetri eksikliği asymmetry i.
Biology
koku duyusu eksikliği anosmia i.
siyah pigmentlerin eksikliği nedeniyle bazı tüylerin sarı çıkması xanthochroism i.
Botanic
bor eksikliği boron deficiency i.
Education
eğitim eksikliği lack of education i.
Literature
ayakta hece eksikliği olan, metrik olarak tamamlanmamış dize catalectic i.
şiirde hece eksikliği truncation i.
Linguistics
vurgu eksikliği atonia i.
vurgu eksikliği atony i.
biçim eksikliği olan nonconfigurational s.
Religious
karizma eksikliği olan noncharismatic s.
Geology
birikim eksikliği nondeposition i.
depolanma eksikliği nondeposition i.
çökelme eksikliği nondeposition i.
yataklanma eksikliği nondeposition i.
oksijen eksikliği anaoxia i.
Military
yeterli hareket yeteneği eksikliği lack adequate mobility i.
Slang
hijyen eksikliği sonucu sünnet derisinde biriken kötü kokulu madde cock cheese i.
hijyen eksikliği sonucu sünnet derisinde biriken kötü kokulu madde cock-cheese i.
hijyen eksikliği sonucu sünnet derisinde biriken kötü kokulu madde crotch-cheese i.
bilgi eksikliği knowledge deficiency i.