injury - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

injury

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"injury" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 26 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
injury i. zarar
General
injury i. halel
injury i. hasar
injury i. incinme
injury i. zarar
injury i. yara
injury i. sakatlık
injury i. zedelenme
injury i. bere
injury i. üzgü
injury i. ziyan
injury i. kırma
injury i. fenalık
injury i. eza
injury i. dokunca
Trade/Economic
injury verilen zarar
injury haksızlık
injury ziyan
Law
injury adam yaralama
injury yaralama
Technical
injury zarar
Medical
injury hasar
Tobacco
injury hasar
injury tahribat
Military
injury yaralanma
Ottoman Turkish
injury mecruhiyet

"injury" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 338 sonuç

İngilizce Türkçe
General
add insult to injury f. tüy dikmek
add insult to injury f. yaraya tuz basmak
decrease the possibility of injury f. sakatlık olasılığını azaltmak
decrease the risk of injury f. sakatlık riskini azaltmak
escape without injury f. yara almadan kurtulmak
escape without injury f. (kazayı vb) yaralanmadan atlatmak
fake an injury f. sakatlanmış gibi yapmak
fake an injury f. sakatlanmış numarası yapmak
fake an injury f. sakatlanma numarası yapmak
increase the risk of injury f. sakatlık riskini arttırmak
increase the risk of injury f. sakatlık riskini artırmak
prevent injury f. yaralanmayı önlemek
recover from the injury f. sakatlıktan yeni çıkmak
recover from the injury f. sakatlıktan çıkmak
sustain an injury f. zarar görmek
accidental injury i. kaza yaralanması
bodily injury i. bedeni sakatlık
bodily injury i. fiziksel yaralanma
bodily injury i. fiziksel sakatlık
deliberate injury to one's own body i. kendi kendini sakatlama
first aid in illness and injury i. hastalık ve yaralanmada ilkyardım
horrendous injury i. ağır yaralanma
injury recovery i. sakatlıktan kurtulma
non-accidental injury i. kasten yaralama
personal injury i. bedeni yaralama
personal injury i. bedeni zarar
personal injury i. fiziksel sakatlık
personal injury i. fiziksel yaralanma
physical injury i. yaralanma
physical injury i. bedeni zarar
physical injury i. maddi zarar
physical injury i. yaralama
physical injury i. fiziksel zarar
possibility of injury i. sakatlanma ihtimali
possibility of injury i. yaralanma ihtimali
serious injury i. ağır yaralanma
severe injury i. ağır zarar
severe injury i. ağır yaralanma
verbal injury i. hakaret
verbal injury i. sözlü saldırı
injury free s. yarasız
injury free s. hasarsız
Colloquial
add insult to injury üstüne üstlük yapmak
add insult to injury üstüne tuz biber ekmek
Idioms
add insult to injury tuz biber ekmek
add insult to injury kaş yapayım derken göz çıkarmak
Speaking
an injury to one is an injury to all birimize yapılan hepimize yapılmıştır
Trade/Economic
injury test haksız zarar testi
injury to person kişiye zarar
injury-on-duty leave with pay ücretli iş kazası izni
lost time injury kayıp zamanlı kaza
nonpecuniary injury maddi olmayan zarar
nonpecuniary injury gayrimaddi zarar
non-pecuniary injury gayrimaddi zarar
non-pecuniary injury maddi olmayan zarar
pecuniary injury maddi zarar
personal injury kişiye verilen zarar
personal injury ziyan
personal injury liability kişisel zarardan doğan borç
physical injury maddi zarar
real injury maddi hasar
real injury maddi zarar
Law
accident involving death or personal injury ölümle veya yaralanmayla sonuçlanan kaza
accident involving death or personal injury ölümlü veya yaralanmalı kaza
accidental injury kazaya bağlı yaralanma
aggravated injury ağırlaşmış yaralama
bodily injury cismani zarar
bodily injury adam yaralama
bodily injury yaralama
civil injury bireye verilen zarar
civil injury bireysel hakların ihlali
consequences of bodily injury cismani zararın neticeleri
corporal injury bedeni zarar
great bodily injury ciddi bedeni hasar
great bodily injury ağır yara
great bodily injury ağır müessir fiil
intentional injury kasten yaralama
legal injury adli haksızlık
malicious injury to the person kişi aleyhine işlenen ve müebbet hapis cezasıyla sonuçlanan suç
permanent injury kalıcı şekilde sakatlık
permanent injury kalıcı sakatlık
personal injury attorney ferdi kaza avukatı
personal injury lawyer ferdi kaza avukatı
private injury kişiye verilen zarar
private injury kamu yerine bir bireye verilen zarar
reckless injury taksirle yaralama
reckless injury taksirle yaralama
self inflicted injury kendi kendini yaralama
self inflicted injury kendisini sakatlama
self-injury kendi kendini yaralama
self-injury kendisini sakatlama
serious injury ciddi yaralanma
wanton injury kayıtsızlık sonucu sebep olunan zarar
willful and malicious injury kasten yaralama
willful injury kasten yaralama
Politics
accidental bodily injury or death kazaya bağlı bedeni yaralanma veya ölüm
fatal injury ölüme sebebiyet veren yaralanma
Insurance
bodily injury bedeni zarar
bodily injury liability bedeni zarar sorumluluğu
bodily injury liability cismani yaralanma sorumluluğu
bodily injury liability bedensel yaralama yükümlülüğü
disability injury sakat kalmaya neden olan yaralanma
intentional self-injury kasten yaralanma
personal injury kişisel yaralanma
third party bodily injury üçüncü şahıs bedeni zarar
Traffic
personal injury collisions trafik kazaları
serious injury ciddi yaralanma
Marine
salt injury tuz hasarı
Medical
abbreviated injury score kısaltılmış travma skoru
accidental bodily injury kişinin kaza nedeniyle bedeni zarara uğraması
acute bilateral basal ganglia injury akut bilateral bazal ganglion hasarı
acute injury akut yaralanma
acute kidney injury akut böbrek yetmezliği
acute lung injury akut akciğer zedelenmesi
acute lung injury akut akciğer hasarı
ais (abbreviated injury scale) kısaltılmış incinme skalası
alveolar injury alveolar zedelenme
anatomic injury anatomik yaralanma
ankle injury bilek burkulması
ankle ligament injury bilek burkulması
ankle soft-tissue injury ayak bileği yumuşak doku yaralanması
anti-ischemic reperfusion injury anti-iskemik reperfuzyon hasarına
bladder injury mesane yaralanması
blank cartridge gun injury kuru sıkı tabanca yaralanması
blood-injection-injury phobia kan-enjeksiyon yaralanma fobisi
blow injury darbe yaralanması
blunt injury keskin olmayan bir cisimle kafaya alınan darbe
blunt injury keskin olmayan bir cisimle vücudun herhangi bir yerine alınan darbe
bodily injury bedensel yaralanma
brain injury beyin yaralanması
burn injury treatment yanık yaralanması tedavisi
burn injury treatment yanık yara tedavisi
burn injury treatment yanık yarası tedavisi
cardiac injury markers kardiyak hasar belirteçleri
chest injury göğüs yaralanması
chronic nerve injury kronik sinir hasarı
combined injury kombine yaralanma
crush injury ezilme tarzı yaralanma
crush injury ezilme yaralanması
diaphragmatic injury diyafragma zedelenmesi
diffuse brain injury diffüz beyin hasarı
direct cellular injury of tubular cells direkt tübüler hücre hasarı
disseminated tissue injury yaygın doku hasarı
doxorubicin-induced myocardial injury doksorubisinin yol açtığı myokardiyal hasar
doxycycline induced esophageal injury doksisiklin kullanımına bağlı özofageal yaralanma
early term treatment of acute lung injury erken dönemde akut akciğer hasarı tedavisi
experimental crush injury model deneysel ezilme yaralanması modeli
experimental liver injury deneysel karaciğer hasarı
experimental sciatic nerve injury deneysel siyatik sinir hasarı
eye injury göz yaralanması
fatal injury ölümcül yaralanma
fatal injury ölüme neden olan yaralanma
fetal laceration injury fetal kesi yaralanması
foot injury ayak incinmesi
gastric mucosal injury mide mukoza hasarı
gastric mucosal injury gastrik mukozal hasar
gastrointestinal injury gastrointestinal yaralanma
head injury kafa yaralanması
head injury patients kafa travmalı hastalar
hepatic ischemia-reperfusion injury karaciğer iskemi-reperfüzyon hasarı
high pressure injury yüksek basınçlı yaralanma
hollow organ injury içi boş organ yaralanması
hyperabduction injury hiperabduksiyon tip yaralanma
hypoxic brain injury hipoksik beyin hasarı
iatrogenic injury iatrojenik hasar
iatrogenic vascular injury iatrojenik damarsal yaralanma
iatrogenic vascular injury iatrojenik damar yaralanma
inhalation injury inhalasyon hasarı
inhalational injury inhalasyon hasarı
injury epicenter hasar merkezi
intestinal injury bağırsak hasarı
intestinal injury bağırsak mukozası
intestinal ischemia-reperfusion injury intestinal iskemi-reperfüzyon hasarı
intraabdominal organ injury intraabdominal organ yaralanması
ischemia-reperfusion injury iskemi-reperfüzyon yaralanması
ischemia-reperfusion injury iskemi-reperfüzyon hasarı
isolated spleen injury izole dalak yaralanması
iss (injury severity score) incinme şiddeti skoru
knee injury and osteoarthritis outcome score diz incinme ve osteoartrit sonuç skoru
landmine injury mayın yaralanması
laryngeal nerve injury laringeal sinir hasarı
laryngeal nerve injury laringeal sinir yaralanması
lateral fluid percussion injury yanal sıvı perküsyon yaralanması
left ventricular injury sol ventrikül yaralanması
life threatening injury hayati risk
life-damaging injury hayati yaralanma
life-damaging injury yaşamı zorlaştıran türde yaralanma
life-threatening injury hayatı tehdit eden yaralanma
line of injury yaralanma trasesi
liver injury karaciğer hasarı
lung injury akciğer hasarı
lung injury in hydrogen peroxide-induced acute pancreatitis hidrojen peroksit ile oluşan akut pankreatitte akciğer hasarı
lung injury occurred during aspiration aspirasyon sırasında oluşan akciğer hasarı
major head injury patient majör kafa travmalı hasta
mechanical injury and oxygen toxicity mekanik hasar ve oksijen toksisitesi
medical injury compensation reform act (micra) tıbbi kötü uygulama hatası tazminini yeniden düzenleme yasası
mucosal injury score mukozal hasar skoru
multiple level injury çok seviyeli yaralanma
muscle injury kas yaralanması
myocardial reperfusion injury miyokard reperfüzyon yaralanmaları
needle stick injury iğne yaralanması
needle stick injury iğne batma yaralanması
needlestick injury iğne yaralanması
needlestick injury iğne batma yaralanması
nerve injury sinir hasarı
organ injury scale organ yaralanma skalası
oxidative injury of neuronal structure nöronal yapının oksidatif zedelenmesi
pancreatic injury pankreas yaralanması
parenchymal cell injury parenkim hücre hasarı
patient with spinal cord injury omurilik yaralanmalı hasta
penetrating heart injury due to sternum fracture sternum kırığına bağlı penetran kalp yaralanması
perforating injury kesici delici yaralanma
peripheral nerve injury periferik sinir yaralanması
personal injury bedensel yaralanma
phrenic nerve injury frenik sinir zedelenmesi
primary brain injury primer beyin hasarı/yaralanması
primary injury primer hasarlanma
radiation injury radyasyon hasarı
recurrent laryngeal nerve injury rekürren laringeal sinir hasarı
renal damage due to crush injury ezilme yaralanması ile oluşan böbrek hasarı
repair of the heart injury with cardiopulmonary bypass kalp yaralanmasının kardiyopulmoner baypas ile onarımı
reperfusion injury reperfüzyon zedelenmesi
reperfusion injury reperfüzyon hasarı
repetitive strain injury aşırı kullanma sonucu kas veya bir organda meydana gelen rahatsızlık
right ventricular injury sağ ventrikül yaralanması
risks of fire/electric shock or injury yangın/elektrik çarpması ve yaralanma riskleri
sciatic nerve injury siyatik sinir hasarı
sciwora (spinal cord injury without radiographic abnormality) radyografik anormallik olmaksızın spinal kord zedelenmesi
secondary cellular injury ikincil hücresel hasar
secondary injury sekonder hasarlanma
serious injury of the alimentary tract sindirim kanalının ciddi yaralanması
severe pulmonary artery injury ciddi pulmoner arter yaralanması
sharp object injury kesici delici alet yaralanması
soft tissue injury yumuşak doku yaralanması
soft tissue injury yumuşak doku zedelenmesi
soft-tissue injury yumuşak doku yaralanması
spinal cord injury spinal kord hasarı
spinal cord injury spinal kord hasarlanması
spinal cord injury patients spinal kord yaralanmalı hastalar
stretch injury gerilme hasarı
stretch injury gerilme tipi hasar
superior laryngeal nerve injury superior laringeal sinir hasarı
sustain an injury sakatlık geçirmek
thermal injury termal zedelenme
tissue injury doku zedelenmesi
tissue injury doku hasarı
tissue injury doku yaralanması
tracheal injury trakeal yaralanma
traumatic brain injury travmatik beyin yaralanması
traumatic brain injury travmatik beyin hasarı
traumatic injury to the spinal cord spinal kord travmatik hasarlanması
traumatic spinal cord injury travmatik omurilik hasarı
treatment of acute spinal cord injury akut spinal kord hasarlanması tedavisi
ulnar epiphyseal injury ulna epifiz hasarı
upper extremity contusion injury üst ekstremite yumuşak doku yaralanması
urethral injury üretral zedelenme
urethral injury üretra yaralanması
ventilator associated lung injury ventilasyonun oluşturduğu akciğer hasarı
whiplash injury omurga incinmesi
whiplash injury boyun incinmesi
whiplash injury boyun travması
Psychology
self-injury bilerek kendini sakatlama
self-injury kendini sakatlama
self-injury kendine zarar verme
traumatic brain injury travmatik beyin yaralanması
Dentistry
extrusive luxation injury ekstrüziv lüksasyon yaralanması
toothbrush injury diş fırçasına bağlı yaralanma
Pathology
crushing injury of external genital organs dış genital organların ezilme yaralanması
cutan sensory nerve injury at low leg level baldır düzeyinde kutanöz duyu sinir yaralanması
digital nerve injury of finger parmağın dijital sinirinin yaralanması
digital nerve injury of thumb başparmak dijital siniri yaralanması
femoral nerve injury at hip thigh level kalça ve uyluk düzeyinde femoral sinir yaralanması
injury of accessory nerve aksesuar sinir yaralanması
injury of axillary nerve aksiller sinir yaralanması
injury of brachial plexus brakial pleksus yaralanması
injury of cauda equina kauda ekuina yaralanması
injury of cervical sympathetic nerves servikal sempatik sinir yaralanması
injury of cranial nerves kraniyal sinirlerin yaralanması
injury of facial nerve fasial sinir yaralanması
injury of fallopian tube fallop tüpü yaralanması
injury of head başın yaralanması
injury of lumbar spinal cord lomber spinal kord yaralanması
injury of lumbosacral plexus lumbosakral pleksus yaralanması
injury of multiple pelvic organs birden fazla pelvik organ yaralanması
injury of nerve root lumbar and sacral spine lomber ve sakral vertebra sinir kökü yaralanması
injury of nerve root of cervical spine servikal omurga sinir kökü yaralanması
injury of nerve root of thoracic spine torasik omurga sinir kökünün yaralanması
injury of oculomotor nerve okulomotor sinir yaralanması
injury of optic nerve and pathways optik sinir ve yollarının yaralanması
injury of ovary over yaralanması
injury of peripheral nerves of neck boyun periferik sinirleri yaralanmaları
injury of peripheral nerves of thorax toraks periferik sinirlerinin yaralanması
injury of thoracic sympathetic nerves torasik sempatik sinirlerin yaralanması
injury of thorax nerve toraks sinirinin yaralanması
injury of thorax nerves toraks sinirlerinin yaralanması
injury of trigeminal nerve trigeminal sinir yaralanması
injury of trochlear nerve troklear sinir yaralanması
injury of unspecified cranial nerve kraniyal sinir yaralanması
injury of unspecified pelvic organ pelvik organ tanımlanmamış yaralanması
injury of uterus uterus yaralanması
intracranial injury kafaiçi yaralanmanın sekeli
intracranial injury kafa içi yaralanma
lateral plantar nerve injury lateral plantar sinir yaralanması
medial plantar nerve injury medial plantar sinir yaralanması
median nerve injury at forearm level ön kol düzeyinde median sinir yaralanması
median nerve injury at upper arm level üst kol düzeyinde median sinir yaralanması
musculocutaneous nerve injury muskülokütanöz sinir yaralanması
obstetric injury to pelvic organs pelvik organların obstetrik yaralanması
peroneal nerve injury at lower leg level baldır düzeyinde peroneal sinir yaralanması
radial nerve injury at forearm level ön kol düzeyinde radial sinir yaralanması
radial nerve injury at upper arm level üst kol düzeyinde radial sinir yaralanması
sciatic nerve injury at hip thigh level kalça ve uyluk düzeyinde siyatik sinir yaralanması
sequelae of cranial nerves injury kranyal sinir yaralanmasının sekeli
spinal cord injury spinal kord yaralanması sekeli
tibial nerve injury at lower leg level baldır düzeyinde tibial sinir yaralanması
ulnar nerve injury at forearm level ön kol düzeyinde ulnar sinir yaralanması
ulnar nerve injury at upper arm level üst kol düzeyinde ulnar sinir yaralanması
Optics
closed injury kapalı yaralanma
open injury açık yaralanma
optic nerve injury optik sinir hasarı
Food Engineering
chilling injury soğuk zararlanması
Military
battle injury muharebe yarası
combat injury savaş zararı
disabling injury vazifeden alıkoyan sakatlık
disease and nonbattle injury hastalık ve muharebe dışı yaralanmalar
nonbattle injury muharebe dışı arıza
point of injury yaralanma noktası
Sport
injury time oynanmayan süre
injury time uzatma dakikası
national athletic head and neck injury registry (nahnir) ulusal spor baş ve boyun yaralanmaları kayıdı
national electronic injury surveillance system (neiss) ulusal electronic yaralanma gözetim sistemi
national high school injury registry (nhsir) ulusal lise yaralanmaları kayıdı
sport injury spor sakatlanması
sports injury spor sakatlanması
sports injury prevention program (sipp) spor yaralanmaları önleme programı)
Football
have cruciate ligaments injury çapraz bağlarından sakatlığı bulunmak
have cruciate ligaments injury çapraz bağlarından sakatlanmak
injury time uzatma dakikaları